Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Implementera FiA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOsby kommun socialförvaltning
KontaktpersonPål Cederqvist
E-postpal.cederqvist@osby.se
Telefonnummer0709-318 008
Beviljat ESF-stöd411 601 kr
Total projektbudget411 601 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Detta projekt bygger på att ta till vara de erfarenheter vi fått i vårt socialfondsprojekt Fler I Arbete, med denna implementeringsdel vill vi få/ha möjlighet att utveckla dessa erfarenheter till tydliga - pedagogiska metodhandböcker och guidelines för framtiden. Vi vill med detta sprida de erfarenheter det arbetssätt vi har funnit fungera på målgruppen till resten av omvärlden och inte bara vår kommun och våra samarbetsparter.

I detta arbete ingår helt klart även att ta fram och förankra policys för detta arbetssätt inom vår egen organisation Osby kommun.

Målet är att vi med detta skall ha ett strukturerat, evidensbaserat arbetssätt för att få den grupp av människor som befunnits sig i bidragsberoende och utanförskap under lång tid till att få komma in i innanförskapet och egenförsörjning via arbete och eller studier. Grunden för vårt arbetssätt är supported employment men det är utvecklat till en modell som passar oss.

Bakgrund

Osby kommun bedriver projekt Fler I Arbete (diarienummer 2011-3090121) sedan 2012-01-02, projektet har slutdatum 2014-06-30. De fem första månaderna var mobiliseringsfas, vilket gör att genomförandedelen av projektet inleddes 2012-06-01.

Målgruppen - målgrupperna för projektet har varit/är personer med funktionshinder och personer med utländsk härkomst. Den överväldigande majoriteten av dessa individer är människor som under väldigt lång tid befunnit sig i ett utanförskap. Många av dem har psykiska diagnoser, allt från schizofreni till depressioner och/eller nevropsykiatriska problem. Ibland kopplat till ett tidigare missbruk, social fobi samt dålig/ofullständig utbildning. Det handlar även om individer som lider av post-traumatisk stress men det kan även vara rent fysiska funktionsnedsättningar eller en kombination av flera av dessa. När vi utformade projekt Fler I Arbete upptäckte vi att man tyvärr tidigare i olika insatser för personer i vår målgrupp oftast lagt det största fokuset på vad individen inte kan göra och inte på vad man faktiskt kan göra. I projektet kartläggs respektive individ med hjälp av ett evidensbaserad metod (SASSAM) för att se vilka eventuella hinder som finns, detta då en arbetsplats eller ett arbete kan behöva anpassas för att fungera. Men därefter ligger fokus på vad man kan göra och starka de starka sidorna samtidigt som man visar på möjligheter inte på hinder. Att ta reda på vilka hinder som kan finnas är också av stor vikt när det gäller respektive individs möjlighet att kanske få en kodning på arbetsförmedlingen avseende sitt funktionshinder och därmed få rätt stöd och det stöd man har rätt till.

Vi har funnit att detta är ett arbetssätt som fungerar, men man måste även ha i åtanke att det tar tid och många gånger lång tid att få personer från målgruppen att gå från ett långt utanförskap med bidragsberoende till egenförsörjning. Det är även av stor vikt att man anpassar alla former av stöd och krav efter respektive individ, det är individer det handlar om med olika former av problem och inte någon homogen grupp där en angreppsformel fungerar.

I projektet har vi som mål att 65 % av deltagarna ska bli självförsörjande efter projektet, detta kommer vi att lyckas med, andra mål är att 95 % ska känna sig närmre arbetsmarknaden och alla ska känna att de blivit väl bemötta.

Det som gör att vi nu söker detta implementeringsprojekt är att vi har funnit att vi vill utforma metodhandbok, metodhandböcker om vårt arbetsätt, till detta kommer då även att ta fram policys för hur vi ska arbeta med detta policys som skall läggas för beslut av politiken i kommunen. Arbetet med att ta fram detta kommer att göras i samklang med bland annat arbetsförmedlingen och andra myndigheter detta för att få en klar och tydlig förankring kring arbetssätt, modeller för hur man ska arbeta med detta hos alla berörda parter.

Målsättning

Att de framtagna metodhandböckerna inklusive guidelines och policis om arbetsätt används på ett tydligt och utvecklat sätt. Att detta inte bara görs i vår kommun och med våra samarbetspartners utan är vida spritt och används som en framgångsrik arbetsmodell.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När det gäller vårt arbete med tillgänglighet kan man konstatera att hela projekt Fler I Arbete har handlat om/handlar om tillgänglighet för personer med någon form av funktionsnedsättning. Detta då målgruppen för projektet är/har varit just personer med detta och eller är av utländsk härkomst.

Vi har under inledningen av projekt Fler I Arbete genomfört utbildning för projektpersonal och styrgrupp i detta via HANDISAM.

I det praktiska arbetet med deltagare har man via kartläggning av respektive individ kommit fram till vilka hinder som finns och vilken anpassning som behövs för individen när den skall ha en anställning. Detta har även lett fram till underlag för arbetsförmedlingen att kunna koda individen rätt i sina system så att rätt hjälp och stöd ges från deras sida.

Hur man bedriver ett metodiskt och strukturerat arbete med detta är ytterligare en bit vi vill ta och få fram i skrift för det fortsatta arbetet med dessa frågor både i vår egen kommun men även hos alla andra som vill adoptera vårt arbetssätt.

Transnationellt samarbete

Vi kommer inte att ha något direkt transnationellt samarbete i detta implementeringsprojekt. Vi kommer däremot att ta till vara och ha med det vi lärt oss under denna del i projekt Fler I Arbete. Till detta kommer inläsning av eventuellt material som gjorts inom området i andra länder. Det är kanske inte att betrakta som direkt transnationellt arbete men väl så viktigt för att ta till vara på andras erfarenheter och utveckla våra egna som då kommer även andra till del.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Kristianstad
  • Försäkringskassan Kristianstad

Kommun

  • Osby