Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Herrgårdens Sysselsättnings- och Integrationsprojekt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePersonalpartner AB
KontaktpersonAnders Karlsson
E-postanders@personalpartner.se
Telefonnummer040-949191
Beviljat ESF-stöd277 940 kr
Total projektbudget410 504 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att offentlig, ideell o privat sektor skall skapa en modell avseende integration och sysselsättning för långtidsarbetslösa invandrare, vilka uppbär försörjningsstöd och bor i utsatta storstadsområden. Målet är självförsörjning via förenklat företagande alt. coachning mot arbete.

Bakgrund

De storstadspolitiska målen som riksdagen har beslutat om (prop. 1997/98:165, bet.1998/99:AU2, rskr.1998/99:34) är att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktig hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet, samt att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare.

Enligt det lokala utvecklingsavtalet, från år 2007, mellan staten och Malmö stad om lokalt utvecklingsarbete för att nå de storstadspolitiska målen, var parterna ense om att följande strategi för utvecklingsarbetet: underifrånperspektiv, målstyrning, samverkan, långsiktighet, helhetssyn och kunskapsbaserat utvecklingsarbete. De berörda stadsdelarna i utvecklingsavtalet är Rosengård, Fosie, Hyllie samt Södra Innerstaden.

85 % av de boende i stadsdelen Rosengård i Malmö har utländsk bakgrund från totalt 111 länder. Av dessa är
59 % födda i utlandet och 26 % födda i Sverige, men med båda föräldrarna födda i utlandet. Förvärvsfrekvensen i stadsdelen år 2004, i åldersgruppen 16-64 år, var enligt Malmö Stads statistik (www.malmo.se/faktaom malmopolitik/statistik) 37 % mot 63 % för hela Malmö. Av männen förvärvsarbetade 41 %. Den kvinnliga förvärsfrekvensen på Rosengård var 34 %. Enligt samma källa var förvärvsfrekvensen samma år så låg som 15 % i stadsdelens bostadsområde Herrgården. För kvinnorna i Herrgården var andelen förvärvsarbetande endast
11 %. Av männen i Herrgården förvärvsarbetade 19 %.

Stora och effektiva satsningar har gjorts från myndigheternas sida, bland annat genom stadsdelens arbetsmarknadsorganisation, Arbete & Utbildning, för att öka sysselsättningsgraden på Rosengård. Detta har, enligt ledningen på Arbete & Utbildning, resulterat i ökad förvärvsfrekvens bland Rosengårdsborna. Behovet av nya arbetslösningar är dock fortfarande stort.

Herrgårds Kvinnoförening (HKF) bildades år 2002 och är en ideell förening med nästan 500 medlemmar. De flesta av medlemmarna är kvinnor från arabisktalande länder. Syftet med att bilda föreningen var att motverka den utbredda isoleringen bland stadsdelen Rosengårds kvinnor. Utanförskapet har påverkat såväl vuxna som barn. På grund av att de vuxna inte integrerats i arbetslivet och samhället har de haft svårt för att verka som goda förebilder för sina barn. HKF strävar i sin verksamhet, utöver att vara en kvinnoförening, för att involvera och engagera hela familjerna. HKF bedriver studiecirklar inom olika områden samt anordnar studiebesök, utflykter, utställningar m.m. En stor andel av de kvinnliga medlemmarna är analfabeter som aldrig har förvärvsarbetat. Orsaken har delvis varit ovilja från svenska arbetsgivare att anställa outbildad arbetskraft utan referenser från arbetslivet och med bristfälliga språkkunskaper. För att underlätta inträde på arbetsmarknaden anser HKF att det är av stor vikt att integrera och motivera hela familjerna i processen mot arbetsmarknaden. I HKF finns det dock många kvinnor som vill integreras i det svenska samhället och arbetslivet. Enligt föreningsordförande Jila Moradi finns det bland dessa kvinnor, för Sverige unika yrkeskompetenser, inom bland annat reparation av äkta mattor, matlagning (det exotiska afghanska och pakistanska köket) m.m. Efterfrågan på dessa tjänster och varor synes vara stor i den invandrartäta Skåneregionen.

Samarbetsparterna bakom ansökan om förprojekteringen är Herrgårds Kvinnoförening, Rosengårds SDF, MKB Fastighets AB, Östra Grevie Folkhögskola, Personalpartner AB, Avdelningen för Arbetsmarknad och integration, Malmö Stad samt företagsgruppen Skånska Företag i Utveckling. Samtliga parter kommer att vara representerade i förstudiens styrgrupp samt i arbetsgrupper.

Herrgårdens Sysselsättnings- och Integrationsprojekt har i sin uppbyggnad och tänkta innehåll en tydlig koppling till programområde 1, vad gäller kompetensutveckling och utbildningsinsatser för att målgruppen ska klara arbetsmarknadens krav. I projektets förprojekteringsfas skall planeras för informationsinsatser riktade mot medlemsföretagen i Malmös företagsgrupper, i vilka PPAB innehar flera styrelseposter. Syftet är att göra insatser för minskad diskriminering och ökad mångfald i arbetslivet.

Sammanfattningsvis önskar sammarbetsparterna ovan, under förprojekteringen undersöka förutsättningarna för att utveckla och pröva en sysselsättnings- och integrationsmodell mot anställning alternativt förenklat företagande anpassat för målgruppen långtidsarbetslösa, lågutbildade invandrarkvinnor i Herrgårds kvinnoförening. Inom ramen för modellen skall sysselsättningsskapande åtgärder, i form av exempelvis praktikplatser, innefatta även kvinnornas makar. Detta för att familjesituationen med arbetslös man och kvinna i sysselsättning ej skall försvåra möjligheten till lyckat projektresultat. Förprojekteringen syftar även till att trimma samman projektorganisation, styrgrupp och arbetsgrupper samt till att skriva en projektansökan inför genomförandefasen.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att undersöka förutsättningarna för att skapa en modell avseende självförsörjning hos långtidsarbetslösa, lågutbildade invandrarkvinnor med koppling till Herrgårds kvinnoförening och deras män. Detta via ett holistiskt arbetssätt med bl.a integrering av hela familjen, tillvaratagande av befintligt yrkeskunnande, kompetensutveckling, förenklat företagande och coachning mot nya arbetsgivare. I Herrgårdens Sysselsättnings- och Integrationsprojekt är tanken att ta tillvara den unika yrkeskompetens som vissa av de potentiella deltagarna har och sträva mot självförsörjning via förenklat företagande med mycket stöd, i form av exempelvis kooperativ. Projektledningen är övertygad om att det dessutom finns en arbetsmarknad med lämpliga arbeten, även om man är lågutbildad och/eller analfabet. Personalpartner AB (PPAB) har lång erfarenhet av att finna nya arbetslösningar för personer som står långt från arbetsmarknaden. PPAB har ett mycket stort kontaktnät bland företag, föreningar och organisationer i hela regionen. Projekt Herrgårdens Sysselsättnings- och Integrationsprojekt önskar utforma och pröva en modell för att få ut denna målgrupp i arbete och självförsörjning. En del av arbetet i projektet kommer att handla om informationsinsatser för att få männen och familjerna positiva till projektet och delaktiga i processen mot kompetensutveckling och självförsörjning.

Såväl i förprojekteringen som i eventuell genomförandefas kommer stor vikt att läggas vid brukarperspektivet. Detta genom att, under förprojekteringen, inhämta synpunkter från presumtiva projektdeltagre och deras familjer samt från fackliga organisationer.

Den holistiska tanken bakom projektideen är dels att se till projektdeltagarnas hela livssituation, dvs. ursprung, kompetens, personlighet, familjesituation m.m. och utifrån detta skräddarsy projektinnehållet och dels att tillvarata kompetens , erfarenhet och nätverk hos de olika samverkansparterna från offentlig, privat och ideell sektor och utforma hållbara samarbetsformer. Sammantaget ska detta stimulera samverkan, innovativ verksamhet och entreprenörskap samt främja strategiskt påverkansarbete.Målsättning

Målsättningen är att under förprojekteringen bilda en styrgrupp med representanter från samtliga samverkansparter samt planera för och bygga upp en väl fungerande organisation med klart uttalade ansvarsområden. Under förprojekteringen ska målgruppen kartläggas. Informationsmöten ska hållas för presumtiva projektdeltagare och deras anhöriga. Nyckelpersoner ska knytas till projektet. Ett flexibelt utbildningsprogram ska sättas ihop. De olika vägarna till självförsörjning för projektdeltagarna ska diskuteras och konkret planeras för.

Förprojekteringen ska även leda fram till att handlingsplaner kring arbetet med tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade samt jämställdhetsintegrering tas fram.

Slutligen är förhoppningen att förprojekteringen ska leda fram till en färdig projektansökan inför genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer stor vikt läggas vid att reflektera, diskutera och planera så att projektet i genomförandefasen möjliggör tillgänglighet för funktionshindrade. Att samtliga samarbetsparter har en samsyn kring frågorna som rör tillgänglighet för funktionshindrade är väsentligt. Förstudiens styrgrupp kommer att ha tillgänglighet för funktionshindrade som en stående punkt på sin dagordning. Förutsättningarna för såväl fysisk, som kommunikativ och informativ tillgänglighet kommer att undersökas och en problem- och behovsanalys kommer att genomföras. Under förprojekteringen kommer en handlingsplan kring arbetet med tillgänglighetsfrågor att tas fram. Kontakt kommer att tas med bl.a. Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) för inhämtande av information och rådgivning.

Medfinansiärer

  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • MKB Fastighet AB
  • Rosengårds SDF, Arbete & Utbildning

Samarbetspartners

  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • MKB Fastighet AB
  • Personalpartner AB
  • Rosengårds SDF, Arbete & Utbildning
  • Skånska Företag i Utveckling ideell förening
  • Östra Grevie folkhögskola

Kommun

  • Malmö