Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtid i Fokus - ett Tvillingprojekt i Samarbete mellan Malmö och Göteborg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbete & Utbildning
KontaktpersonMats Johansson
E-postmats.johansson@malmo.se
Telefonnummer040-344055
Beviljat ESF-stöd4 797 459 kr
Total projektbudget11 997 459 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2010-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ”Framtid i Fokus – ett Tvillingprojekt i Samarbete mellan Malmö och Göteborg” ägs och drivs av Arbete & Utbildning, SDF Rosengård, Malmö Stad. Projektet utgör ett av fem delprojekt inom huvudprojektet ”I Arbetsmarknadens Utkant”.

Syfte med projektet är att genom individuellt utformade stöd-, utbildnings- och arbets- platsförlagda verksamheter, samt genom samverkansinsatser med ett parallellgående tvillingprojekt med stadsdelarna Bergsjön och Kortedela i Göteborg, bidra till ökade möjligheter för 60 st långtidsarbetslösa försörjningsstödstagare som är boende i området
Herrgården i stadsdelen Rosengård, att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Målet är att andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, skall uppgå till minst 70 %.

Projektet genomförs under perioden 2008-07-01 – 2010-06-30.

Bakgrund

Huvudprojektet: I Arbetsmarknadens utkant

Projektet ”Framtid i Fokus – ett Tvillingprojekt i Samarbete mellan Malmö och Göteborg” utgör ett av fem delprojekt inom huvudprojektet ”I Arbetsmarknadens Utkant”. Delprojekten har sin bakgrund i Malmö Stads övergripande behov av projektinriktade arbetsmarknadsinsatser i syfte att stärka marginaliserade gruppers möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Tanken är att samtliga delprojekt, tillsammans, ska uppfylla en del av det behov av insatser för utsatta grupper på arbetsmarknaden som finns i Malmö. En ytterligare anledning att inom ramen för ett huvudprojekt gemensamt redovisa ett antal delprojekt med olika projektägare, men med en delvis stadsdelsövergripande rekrytering av deltagare och en gemensam styrgrupp, är att synliggöra och möjliggöra behovet av samordning av insatser, metodutveckling och implementering av projekt i ordinarie verksamhet, såväl mellan de olika stadsdelarna i Malmö, som mellan den kommunala verksamheten och privata aktörer inom området.

De tre övergripande grupper av arbetssökande som prioriteras i huvudprojekt och delprojekt, med hänsyn till att de kan förväntas ha fortsatt stora svårigheter att få jobb, är;

1) utomeuropeiskt födda,
2) ungdomar med kort och bristfällig utbildning samt
3) långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa personer med psykisk och fysisk ohälsa.

Speciell hänsyn i inriktning och utformning av insatser för dessa marginaliserade grupper på arbetsmarknaden tas till Malmös utanförskapsområden och segregerade områden med hög arbetslöshet och låga utbildningsnivåer.


Delprojekt 2: ”Framtid i Fokus – ett Tvillingprojekt i Samarbete mellan Malmö
och Göteborg"

Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige, ett landskap präglat av utestängning från arbetsmarknaden, bostadssegregation och bidragsberoende. Det handlar om stora grupper av människor för vilka den sociala rörligheten har upphört att fungera och om bostadsområden vars liv nästan helt präglas av socioekonomiska villkor som på ett markant sätt skiljer sig från samhället i övrigt. Det är områden där utanförskapet har blivit det sammanfogande kittet i en kollektiv identitet som grundar sig på en stark känsla av att inte tillhöra gemenskapen i övrigt. Områden som bidrar till sociala och ekonomiska spänningar som påverkar villkoren för såväl enskilda individer som städernas utveckling som helhet.

Utanförskapet är resultatet av en process där en massiv utslagning från arbetsmarknaden leder till och kombineras med andra faktorer för att sammantaget ge en situation som allt mer präglas av en brist på resurser och delaktighet i samhällslivets centrala arenor. Detta är en mycket olycklig utveckling, inte minst i ett rikt och välmående land som dessutom för närvarande upplever en lång högkonjunktur.

Ett djupt utanförskap, i vilket grupper av individer, ofta med en mycket hög andel invandrare,
står utanför en rad centrala samhällsarenor som arbetsmarknaden, föreningslivet, politiska organisationer och kulturlivet, och där det finns tydliga kulturskillnader mellan de som lever i utanförskap och majoritetsbefolkningen, finns i ett antal områden i Sverige. Områden/stadsdelar som i hög grad präglas av detta djupa utanförskap är området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö, samt stadsdelarna Bergsjön och Kortedala i Göteborg.

Herrgården utgör det bostadsområde i stadsdelen Rosengård i Malmö som har störst andel försörjningsstödstagare och arbetslösheten i området ligger på en nivå högt över riksgenomsnittet. Andelen förvärvsarbetande inom gruppen 20-64 är 15 procent och mer än 60 procent saknar gymnasial utbildning. Kontakten med det omgivande samhället är bristfällig, de sociala nätverken, som i hög grad präglas av att i princip samtliga, 98 procent, av invånarna på Herrgården har utländsk bakgrund, rymmer ofta enbart människor med likartad bakgrund och tillhörighet.

Bergsjön är en stadsdel som, i likhet med Rosengård, präglas av segregation och utanförskap och som skiljer sig markant från Göteborg som helhet. Mer än halva befolkningen är född i annat land än Sverige och drygt 90 procent av de barn och ungdomar som är bosatta i stadsdelen är berättigade till modersmålsundervisning. Ohälsotalet är högt och noteras bör att det utanför statistiken finns en stor oregistrerad grupp som inte kvalificerat sig till social-försäkringssystemet.

I stadsdelen Bergsjön bor ca 15 000 invånare (2006). 35,6 procent av familjerna erhöll under år 2005 försörjningsstöd. I stadsdelen Kortedala bor ca 27000 invånare (2006). 10,4 procent av familjerna erhåll under år 2005 försörjningsstöd. Andelen är emellertid väsentligt högre i den ena delen av stadsdelen som domineras i flerfamiljshus till skillnad från den andra som främst har villabebyggelse.

Projektet ”Framtid i Fokus” tar sin utgångspunkt i att det inte bara finns behov av en rad generella åtgärder för att öka sysselsättningen i landets utanförskapsområden, utan också riktade skräddarsydda insatser i samverkan, för att skapa möjligheter och undanröja hinder för utanförskapsområden i storstäder och för att bekämpa den extremt låga sysselsättningen som präglar de mest utsatta bostadsområdena.

Föreliggande projekt utgörs av ett tvillingprojekt i vilka målgrupperna utgörs av långtidsarbetslösa eller SFI-studerande försörjningsstödstagare boende i området Herrgården på Rosengård i Malmö, respektive långtidsarbetslösa bidragstagare boende i stadsdelarna Bergsjön och Kortedala i Göteborg.

Projektägarna, Arbete & Utbildning, SDF Rosengård, Malmö Stad, samt Arbetsforum, Bergsjön/Kortedala, Göteborgs Stad, ansöker om medel från respektive ansvarigt regionalt ESF-råd, för att genomföra två parallella ”tvillingprojekt” med identiska insatser och insatsområden. Projekten ska samverka genom utbyte av information, gemensamma aktiviteter och policyutveckling men också, vilket utgör projektens innovativa dimension, möjliggöra, utifrån projektens helt identiska förutsättningar vad gäller redovisade insatser och insatsområden, att under projektperioden följa och jämföra projektens utveckling som underlag för en löpande metodutveckling och för att gradvis justera och anpassa de båda projektens inriktning och utformning.

Projektet ”Framtid i Fokus” bygger på systematiskt uppbyggda kunskaper om vilka åtgärder som har effekt baserat på tidigare erfarenheter inom ramen för projektägarens genomförda ESF-finansierade projekt, i synnerhet ett projekt med boende på Herrgården som målgrupp, samt utvärderingar av tidigare projektverksamheter på individ-, projekt- och systemnivå.

Kunskaperna bygger i hög utsträckning på de synpunkter från projektens olika privata och offentliga samverkansparter som framkommit under tidigare projektverksamheter. Projektets innehåll är också ett resultat av gemensamma diskussioner mellan företrädare för projektägarna för tvillingprojekten, Arbete & Utbildning, SDF Rosengård, Malmö Stad samt Arbetsforum, Bergsjön/Kortedala, Göteborgs Stad.

Syfte

Att genom individuellt utformade stöd-, utbildnings- och arbetsplatsförlagda verksamheter, samt genom samverkansinsatser med den andra delen av tvillingprojektet i stadsdelarna Bergsjön och Kortedela i Göteborg, bidra till ökade möjligheter för långtidsarbetslösa försörjningsstödstagare som är boende i området Herrgården i stadsdelen Rosengård, att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att stärka individens konkurrenskraft på samhällets olika arenor.

Målsättning

Programmål

Andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, skall uppgå till minst 70 %.

Andelen deltagare i arbete, 90 dagar efter avslutat projekt skall vara minst 10 procentenheter högre än det viktade genomsnittliga resultatet för Särskilt anställningsstöd och Förberedande utbildning, (eller annan reguljär åtgärd för motsvarande målgrupp) uppdelat för respektive år samt för hela programperioden.

Projektmål

Andelen deltagare, som efter avslutat projekt, upplever att de fått ökat ett utökat nätverk, skall uppgå till minst 90 %.

Andelen deltagare, som efter avslutat projekt, upplever att de fått ökat självförtroende, skall uppgå till minst 90 %.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska sträva efter att utforma och bedriva verksamheten så att den är tillgänglig för alla inom målgruppen. Det innebär att projektledningen så långt som möjligt ska följa projektägarens, Arbete och Utbildnings, SDF Rosengårds och Malmö Stads riktlinjer för tillgänglighet och använda dessa riktlinjer som ett stöd i sitt arbete för tillgänglighet. Genom ett sådant förhållningssätt visar projektet också den omtanke och respekt för allas lika värde som Malmö Stads värdegrund förutsätter.

Projektets arbetsförhållanden ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykosocialt avseende och deltagare med eventuella funktionshinder ska kunna delta i projektet och ta del av projektets insatser på samma villkor som andra personer.

Alla medarbetare ska känna till projektets policy för tillgänglighet och arbeta efter den samt, under projektperioden, vid behov, delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering
Att all verksamhet inom Framtiden i Fokus - liksom på Arbete & Utbildning generellt – är könsintegrerad gör att vi har en än större möjlighet att påverka befintliga strukturer på Rosengård i positiv riktning. Detta är självklart för organisationen i dess helhet. Då projektet kommer att arbeta mer frekvent och ingående med deltagare än den reguljära verksamheten kan genusfrågan kan komma upp i flera sammanhang. Projektets arbete med detta område kan ses som en försöksverksamhet för att i framtiden kunna implementera flera komplexa frågor avseende arbetsmarknaden för män och kvinnor, som ofta uppfattas som svåra att närma sig för en arbetsmarknadssekreterare, i den ordinarie verksamheten.

En pedagogisk grundtanke är att all vägledningsverksamhet i grupp hålls för kvinnor och män tillsammans där det tydliggörs att både män och kvinnor har något att bidra med på arbetsmarknaden. Detta ska inte bara genomsyra individens mål med ett projektdeltagande, utan även själva vägledningen. Genom en uttalad och tydlig jämställdhetsinriktning i vägledningen är målet att kvinnor ska komma till tals på samma villkor som män, både i individuella samtal och vid gruppvägledningstillfällen.

Gruppvägledningen kommer även att ha flera moment då deltagare ska samarbeta i diverse övningar. Tidigare erfarenhet visar att ett tätt gemensamt arbete över könsgränserna ger deltagarna en ökad medvetenhet och förståelse för demokrati och jämställdhetsfrågor.

Då vi vet att flertalet arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar efterfrågar kvinnor till traditionellt mansdominerade utbildningar, och vice versa, är det projektets mål att informera deltagarna om de utökade möjligheter man kan få på arbetsmarknaden om man bryter traditionellt könsbundna utbildnings- och yrkesval. Genom denna positivt vinklade information – ”göra detta val och få fördelar” – ser vi en möjlighet att bryta invanda könsmönster på arbetsmarknaden, då vi genom erfarenhet vet att det i många fall är okunskap som ligger bakom de stereotypa valen.

Detta är ett tänkesätt som inte bara är relevant när det gäller längre utbildningar, utan även när det gäller vägledning av deltagare utan arbetslivserfarenhet eller yrkesinriktning. Genom att till exempel coacha kvinnor mot traditionellt mansdominerade yrken och ge män möjlighet att praktisera inom traditionellt kvinnodominerade yrken kan vi inte bara vidga individens syn på aktuella yrken, utan även få bättre resultat än vi hade fått med traditionell vägledning.

Under projektets gång kommer vi att ta in flertalet utbildningsanordnare för att de ska kunna hålla informationsmöten för deltagarna. Vi kommer här att specifikt betona behovet av män respektive kvinnor inom olika branscher, då en icke-myndighetsperson från utanför verksamheten ofta kan ha stort genomslag avseende individens yrkesinriktning. Vi kommer även att ta in föreläsare som är specialiserade på genusfrågor. Genom att använda specialister inom området har vi möjlighet att få tillgång till kompetens utifrån som ett komplement och samtidigt utvidga deltagarnas övriga omvärldskunskap.

Att lyfta jämställdhetsrelaterade frågor - bland annat i samarbete med Arbete och Utbildnings specialister på området och de upparbetade kontaktnät de innehar - kan vi dra fram frågor som kan uppfattas som hinder på arbetsmarknaden, men samtidigt komma fram till lösningar på hur dessa hinder kan övervinnas. Vi kan här luta oss mot en gedigen erfarenhet från ett flertal av organisationen genomförda projekt med jämställdhetsfokus och speciell inriktning på jämställdhet.

Genom att ha en fortgående dialog med barnomsorgen kan vi undvika att kvinnor eller män hamnar i fällan att de inte har tillräcklig med barnomsorg, utan kan delta i projektet och planera för sin väg mot arbete på heltid. Denna dialog kan också komma oss till nytta då deltagare får arbete utanför ordinarie kontorstid; då flertalet förskolor på Rosengård inte har anpassade öppettider kan projektets personal vara individen behjälplig i kontakten med barnomsorgen i syfte att få ändrade tider för barnen och därigenom kunna gå ut i arbete. Det är även viktigt att påtala detta i en strukturerad form med konkreta exempel, i syfte att få igenom en strukturförändring som underlättar för Rosengårdsbor i allmänhet att få mindre hinder att gå ut i arbete.

För projektets ledning kommer frågor som kön inte att beaktas som hinder på arbetsmarknaden, snarare som en fördel då man söker sig utanför de traditionella valen.

Medfinansiärer

 • Arbete & Utbildning

Samarbetspartners

 • Göteborgs stad, SDF Bergsjön

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge