Logotyp på utskrifter

Förstudie Inkluderingskonsulenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöreningen Idrott För Handikap
KontaktpersonPeter Nilsson
E-postpeter.nilsson@fifh.com
Telefonnummer040-92 89 30
Beviljat ESF-stöd299 000 kr
Total projektbudget431 280 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen ska lägga grunden för projektet och innebär att vi samlar in kunskap och analyserar den, skapar samverkan med partners samt planlägger och formulerar innehållet i projektet.

Bakgrund

Bakgrund till projektet
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och med sjuk- eller aktivitetsersättning är fortsatt mycket besvärlig. Mindre än en procent av personer som beviljats sjuk- och aktivitetsersättning kommer tillbaka till arbetsmarknaden (Riksrevisionen januari 2008). Det behövs därför nya idéer, nya initiativ, nya lösningar och nya arbetsmarknader som på olika sätt kan ge målgruppen möjligheter att få tillträde eller återinträde till arbetsmarknaden menar Riksrevisionen.

Socialstyrelsen konstaterar i årets lägesrapport (februari 2008) om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning att funktionsnedsättning kan leda till långvarig fattigdom. Fler och fler ungdomar får aktivitetsersättning direkt när de har gått ut skolan. Istället för lönearbete får de sysselsättning inom kommunens daglig verksamhet enligt LSS. Antalet unga inom daglig verksamhet har ökat med 174 procent på sex år. Mycket få personer, mindre än en procent går vidare från daglig verksamhet till något arbete. Detta innebär att dessa personer med funktionsnedsättning inte får någon lön utan får leva på garantinivån i aktivitetsersättning och senare sjukersättning (tidigare förtidspension).

Anledningarna till varför personer med funktionsnedsättning har så stora problem att ta steget ut på arbetsmarknaden beror på flera olika orsaker.
Idag finns det väldigt stereotypa attityder i samhället, man måste vara på ett speciellt sätt för att passa in. Vid möten med funktionshindrade som exempelvis vid arbetsintervjuer skapas en barriär, där rädslan och okunskapen för funktionsnedsättningen blir större än respekten för individens kunskap och kompetens, därmed läggs för mycket fokus på funktionsnedsättningen.
En annan viktig dimension är att individens självbild skadas av en funktionsnedsättning genom traumatiska och problematiska upplevelser och erfarenheter man upplevt under uppväxten, detta gör att personer med funktionshinder har svårare att marknadsföra sig själv på ett positivt sätt.

Vi kan också visa på ett antal exempel där personer med funktionsnedsättning har konkurrerat på samma villkor som andra både på gymnasienivå samt på universitetsnivå, därefter sökt ett antal hundra jobb och kommit till intervju, men inte längre. Vad beror detta på?! Enligt AMS mätningar generellt ska du som arbetslös individ söka 50 jobb för att komma till intervju, samt komma till fem intervjuer innan du får ett jobb. Varför gäller inte detta för personer med funktionsnedsättning?

Om man inte har någon funktionsnedsättning har man lättare att få mindre kvalificerade arbeten, arbeten som inte kräver höga förkunskapskrav. Dessa jobb kan personer med funktionsnedsättningar också utföra så länge arbetsplatsen är tillgänglig. Dessvärre är många arbetsplatser inte tillgängliga, men medan icke funktionshindrade skaffar sig arbetslivserfarenhet genom dessa jobb har man från samhällets sida tillsatt alternativa stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning vilket gör att de exkluderas från arbetslivet.

Lagen om enkelt avhjälpta hinder för alla offentliga byggnader och platser går i kraft 2010, detta är en bra början, men det hjälper inte personer med funktionshinder att få ett arbete tillexempel inom privata sektorn.

Vi på Föreningen idrott för handikappade FIFH är övertygade om att inom snar framtid kommer arbetsgivare få större och större krav på sig att ha en mångfald i sammansättningen av personal, där personer med funktionsnedsättning ska vara en naturlig del. Vi tror att lagen om enkelt avhjälpta hinder kommer att utökas och därmed gälla för hela samhället inte bara för offentliga platser och byggnader då detta kommer att vara den så kallade normen.

FIFH vill mot bakgrund av problembilden genomföra projekt Inkluderingskonsulenter för personer med funktionsnedsättning med hel- eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning i Skåne.
Idén bygger på att genom samverkan med företagargrupper samt organisationer från idéburna sektorn möjliggöra för deltagarna under och efter genomförd utbildning i diskrimineringsfrågor och tillgänglighet att arbeta med företagen, för att säkra deras verksamhet ur ett antidiskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv. På samma sätt kommer deltagarna att arbeta med den ideella sektorns organisationer. På så sätt ökas kunskapen och medvetenheten ute på arbetsplatserna, samtidigt som man börjar jobba med denna målgrupp som den nya stora kundgruppen. Individen skulle också fungera som en intern rådgivare vid nyrekryteringar av personer med funktionsnedsättning. Praktikplatser för deltagarna kommer att arrangeras i samverkan med Företagargrupper samt organisationer från den ideella sektorn.

Genom ett långsiktigt samarbete skapar vi förutsättningar för praktikplatser/arbetsträning för målgruppen under utbildningen samt goda möjligheter till ett aktivt lönearbete efter avslutad utbildning.

FIFH kommer att fr.o.m januari 2009 att utföra tillgänglighetsubildningar för företagargrupper (cirka 700 företag) under två år, detta externa uppdrag ger oss en trovärdighet gentemot företagen! Vi kommer således att ha jobbat med företagen i ca 1 år när vi påbörjar vårt Inkluderingskonsult-projekt, och som en del i utbildningen kommer våra projektdeltagare att vara delaktiga i tillgänglighetsarbete, efter hand får de mer ansvar och bygger själva därmed upp en relation med företagen, det samma gäller med organisationerna från den idéburna sektorn.

Syfte

Syftet avsikten med projektet
Syftet med projekt Inkluderingskonsulenter är att genomföra en kvalificerad kompetensutveckling av personer med funktionsnedsättning med hel- eller delvis sjuk och aktivitetsersättning i Skåne, så att de kan få en plats på arbetsmarknaden.
Förprojekteringen ska lägga grunden för projektet och innebär att vi samlar in kunskap och analyserar den, skapar samverkan med partners samt planlägger och formulerar innehållet i projektet.

Målsättning

Målsättningar mätbara projektmål
Förstudiens mål är att kartlägga och undersöka den rådande livssituationen för personer med funktionsnedsättning samt hur många som idag försörjer sig genom aktivitetsersättning eller liknande. Vi vill också genom förprojekteringen ta reda på varför personer med funktionsnedsättning har så stora svårigheter att bli delaktiga på arbetsmarknaden inom region Skåne med särskild fokus på Malmö och Kristianstad Kommun.

FIFH kommer att jobba aktivt mot organisationer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen samt kommunernas olika förvaltningar. Målet blir att ta reda på hur många personer med funktionsnedsättning som idag inte har någon meningsfull sysselsättning och därmed försörjer sig genom aktivitetsersättning eller dylikt

I förprojekteringen kommer vi även att jobba med skolor främst på gymnasienivå där personer med funktionsnedsättning kan tänkas förekomma. Det blir viktigt att kartlägga hur individerna ser på den rådande problematiken, och hur vi tillsammans kan ändra på denna. Här kommer vi att jobba med förebilder som själva lyckats ta sig ur den rådande situationen, och som idag själv har ett lönearbete.

Vi kommer även att vända oss mot barn- och ungdomshabiliteringarna samt vuxen- habiliteringarna för att ta reda på vad individer med funktionshinder själva har för tankar, idéer samt framtidsutsikter gällande delaktighet på arbetsmarknaden

FIFH kommer under för projekteringen att ha hela Skåne som arbetsfält, men med särskilt fokus på Malmö och Kristianstads Kommun.
Förprojekteringen riktar sig främst till personer med en fysisk funktionsnedsättning såsom muskelskador, ryggmärgskador eller cerebral pares i åldern 19-30 år. Beräknat antal deltagare i förprojekteringen är 20 st (10 kvinnor och 10 män). Vi planerar preliminärt lika många deltagare i det efterföljande projektet.
Det är inte viktigt vilken funktionsnedsättning man har, utan att man kan ta till sig den kunskap som utbildningen ger.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
I arbetet med förstudien och Inkluderingskonsulenter
projektet använder vi oss av de perspektiv och redskap som Europeiska Unionen formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och som omfattar fyra integrerande delar
Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetare inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegreringen är stor.
Kommunikativ tillgänglighet möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
Informativ tillgänglighet informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet
FIFH ska parallellt med den regionala satsningen även inkludera en transnationell satsning i förprojekteringen. I förprojekteringen vill vi med hjälp av partners kartlägga hur de sociala strukturerna ser ut i respektive land för personer med funktionsnedsättning. Genom Malmö Open som är en av världens största handikappidrottstävlingar som arrangerats av FIFH sedan 1977, har transnationella kontakter skapats. Många länder i den Europeiska Unionen ser FIFH som en viktig förebild i arbetet med de tre samhällsarenor som vi redogjort för ovan, för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället.
FIFH ser dock att svenska organisationer har mycket att lära av dessa länder, framför allt när det gäller samverkan med politiker på lokal, regional samt på nationell nivå. Detta är erfarenheter som vi vid ett transnationellt samarbete vi skulle kunna ta del av och utveckla i vår region. Länderna som vi skulle vilja kartlägga i förprojekteringen till en början är Tjeckien och Estland, men vi ser anledning utveckla den transnationella samverkan till fler länder framöver.

Beroende av det resultat som kartläggningen i förprojekteringen visar ser vi stora möjligheter att i ett projektgenomförande kunna genomföra konferenser, workshops, mässor, föreläsningar ur ett europeiskt perspektiv med genomgående teman om hur vi kan inkludera personer med funktionshinder i utbildningar och på arbetsmarknaden med idrotten som främsta verktyg.

Konferenser, mässor, workshops vars tema är tekniska hjälpmedel för funktionshindrade i arbete skulle genomföras i samband med turneringar och tävlingar i respektive land. Vid dessa tillfällen är det många personer med funktionsnedsättning på plats och därmed skulle den strategiska påverkan få stor genomslagskraft.


Medfinansiärer

  • Näringslivsutveckling

Samarbetspartners

  • Limhamns Företagsgrupp
  • Nätverk Social Ekonomi Skåne
  • Vuxenskolan Skåneregionen

Kommun

  • Kristianstad
  • Malmö