Logotyp på utskrifter

Chans att ta chansen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHassela Helpline
KontaktpersonSusanne Johansson
E-postsusanne.johansson@hasselaskane.se
Telefonnummer040-600 43 42
Beviljat ESF-stöd6 646 062 kr
Total projektbudget12 496 648 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Internationell forskning visar att ungdomar som lämnar samhällsvård riskerar att bli socialt exkluderade. Vi vill i samarbete med kommunen och ESF stötta unga i Malmö in på arbetsmarknaden och synnerhet ge den grupp unga som varit på fel väg och hamnat på behandlingshem eller inom kriminalvården en andra chans till ett bra liv.

Övergripande mål är att:
- förändrad, förbättrad och förstärkta regionala och nationella strukturer som minskar utanförskapet.
- ökat samarbetet med europeiska partners samt ökad kunskapsutbyte
- bidra till ökad tillväxt av arbetskraft
- fler ungdomar i åldern 16-24 år får anställning.

Projektet består av olika delar:
- en är samverkan med myndigheter och näringsliv i Malmö,
- en är kartläggning och kunskapsutbyte med andra aktörer i Sverige och i andra EU länder,
- en är det direkta stödet till målgruppen som innehåller utbildning, en arbetsperiod och coachning under en utfasning och infasning i den "vanliga" arbetsmarknaden.

Bakgrund

Under 2009 års finanskris ökade ungdomsarbetslösheten markant i många länder. Sverige var inget undantag, här ökade ungdomsarbetslösheten till 25 procent, 5 procentenheter högre än för EU-27 snittet. Under 2010 låg ungdomsarbetslösheten kvar på en hög nivå i de flesta länder, i andra fortsatte den dock att stiga. Under det andra kvartalet 2011 var drygt 190 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ hög arbetslöshet på 27 procent. Sverige ligger över snittet för EU. Vi har troligen en hel del att lära från våra grannar. I tex Danmark har ungdomsarbetslösheten legat en bra bit under Sverige sedan 90-talet.

I Skåne är det många personer som lever i olika former av utanförskap. Unga personer mellan 18-24 års ålder visar en arbetslöshet som är större än i landet i övrigt.

När det gäller ungdomar som kommunen har uppföljningsansvar för (upp till 20 år om de är inskrivna på gymnasiet), visar erfarenheten att kommunens tjänstemän endast i begränsad utsträckning når dessa ungdomar. Av de 1 400 unga i Malmö som fick brev under 2009 från Utbildningsförvaltningen, som ansvarar för kommunens uppföljningsansvar, svarade endast 30%. Andra kommuner har liknande erfarenheter. (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:11, Vägarna in, sid 52-55).

Arbetsmarknaden är svår för alla unga men med tidigare dåliga handlingar i bagaget är vägen vidare i livet ännu svårare. Internationell forskning har visat att ungdomar som lämnar samhällsvård riskerar att bli socialt exkluderade (se exempelvis Broad 2005 eller Stein 2006a).

De som kommit snett tidigt i livet har ofta inte heller skaffat sig en bra utbildning, motivation att studera eller självförtroende att tro på sina drömmar. Många unga som hamnat snett och kommit på behandlingshem eller hamnat inom kriminalvården har svårt att hitta en väg tillbaka in i samhällsgemenskapen. Det är en grupp som lätt ”faller mellan stolarna” och inte ofta får det individanpassade stöd som de skulle behöva. Vi vill i detta projekt stötta unga arbetslösa i allmänhet in på arbetsmarknaden men synnerhet stärka den grupp unga som varit på fel väg att få en andra chans till ett bra liv.

Sverige har länge saknat närmare reglering på området utslussning för ungdomar som lämnar samhällsvård. År 2008 gjordes ett tillägg till 5:1 Socialtjänstlagen som belyser ungdomars behov av stöd när de lämnar samhällsvård. 5:1 SoL uttrycker numera att Socialnämnden skall ”i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört”. Förberedelsearbetet till lagändringen i SoL utvecklar dock inte denna tanke vidare men föreslår att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram allmänna råd för hur stöd till unga bör se ut efter avslutad placering.

Avsaknaden av reglering på området medför att det inte finns ett vedertaget system för om utslussning och eftervård ska finnas som en del av en placering på ett behandlingshem. 33% av dem som varit inskrivna på behandlingshem enligt LVU är flickor. Vi kommer att sträva efter en jämn fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Men det finns ingen plan varken för kvinnor eller män hur man ska hjälpa denna grupp in i arbetslivet.

Efter sin tid på behandling är det många som fortfarande har brist på viktiga förutsättningar för att hitta och klara ett vanlig jobb. De unga vuxna fattas fortfarande ofta tillit till sig själv och andra i omgivningen, förståelse för de hjälpande myndigheternas möjligheter, begränsningar och krav, samt motivation att fortsätta försöka nå ett anpassat liv, dvs hitta arbete, trots att det kan ta lång tid och finnas hinder efter vägen.

Huvudsyftet med projektet är permanent förbättrade rutiner och metoder i Malmö Stad för att motverka ungdomsarbetslöshet i allmänhet, och underlätta återanpassning av ungdomar från samhällsvård i synnerhet.

Vår problemanalys knyter väl an till den regionala ESF-planens för Skåne-Blekinge problemformulering för programområde 2 och framför allt mål 2 och delvis 3.

Detta projekt kommer att verka på tre nivåer:
- Transnationell samverkan, med kartläggning och kunskapsutbyte mellan aktörer i Malmö och i andra EU-länder. Vi är intresserade av att samarbeta med Köpenhamn, för att Danmark har lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige, för att Köpenhamn är en viktig arbetsmarknad för ungdomar i Malmö, och för att det i Köpenhamn för närvarande finns stort fokus på att arbeta med kriminella och missbrukande ungdomar.
- Lokal samverkan med offentlig, privat och ideell sektor i Malmö, med syfte att effektivisera de samarbeten som redan finns och etablera nya där sådana kan göra nytta och bli bestående.
- Direkt stöd till unga vuxna i Malmö, bestående av utbildning, en arbetsperiod och coachning under utsluss och infasning i den "vanliga" arbetsmarknaden. Denna verksamhet syftar, förutom det direkta stödet till individen, till att testa och förfina samverkan mellan aktörerna.

Hassela Helpline arbetar med unga kvinnor och män för att de ska känna framtidstro, motivation och utvecklas positivt. Hasselarörelsens pedagogik har vuxit fram i samarbete med unga, sedan 1969 på behandlingshem för unga med missbruksproblem. Sedan 80-talet även med ungdomar och unga vuxna i många andra situationer. Det finns också i Hasselarörelsen erfarenhet av framgångsrik samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer, samt mellan utsatta individer och myndigheter.

Viktigt för en ungdom i återanpassningsprocessen är att lära sig känna tillit, få förståelse för sig själv och sin omgivning samt hitta sin egen motivation. Arbetslöshet är ett gissel för unga och starkt bidragande orsak till att hamna i utanförskap med ökad risk för i missbruk och kriminalitet. I direktstödet i detta projekt ska Hassela Helpline stödja unga in i arbetslivet genom att ge stärkt självförtroende, inspirera till entreprenörskap och tro på att drömmar och mål kan bli verkliga.

Målsättning

- Fördjupad och effektiviserad lokal samverkan kring arbetsmarknadsinsatser för den primära målgruppen.
- regionala och nationella strukturer som minskar utanförskapet.
- Etablerat erfarenhetsutbyte med europeiska partners.
- Ökat utbud av arbetskraft.
- Färre ungdomar i åldern 16-24 år som befinner sig i utanförskap.

MOBILISERINGSFAS
Konkretisera, korrigera, bekräfta och formalisera dessa mål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

All verksamhet i Hassela anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov. Projektets målgrupp är ofta marginaliserad i samhället. I projektet kommer vi att diskuteras och analyseras förutsättningarna för tillgänglighet. Projektet kommer att visa på brister som orsak till utanförskap och visa på vägar ur detta genom utbildning och arbete.

Personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade i de målgrupper som kännetecknas av utanförskap på grund av missbruk. och/eller psykiska sjukdomar. Projektet kommer till stor del att handla om motivation och tillgänglighet för människor i utanförskap. Detta kommer att genomföras i form av fokusgrupp och LFA-analys under seminariedagar med alla samverkanspartners och målgruppen närvarande och engagerade. Det blir också schemalagda tillfällen då vi kan analysera eventuella brister. Detta leder till framtagandet av rutiner för att tillvarata tillgänglighetsperspektivet i en framtid, till exempel genom kontakter med Arbetsförmedlingen Rehab för en bra introduktion och förutsättning i arbetslivet.

Målgruppen möter stor tillgänglighet i Hasselas verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån att varje individ har sina speciella förutsättningar. Här välkomnas alla som de är och ges möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar.


MOBILISERINGSFAS
IT-ansvarig kommer att få i uppdrag att se över möjligheter att göra våra hemsidor tillgängliga för t.ex. synskadade.

Vi vet att vår befintliga utbildningslokal inte är rullstolsanpassad och saknar hörselslinga. Därför kommer vi att utreda möjligheter att använda andra, anpassade lokaler för utbildningar.

Vi kommer också att ta kontakt med processtödet för tillgänglighet för att med deras hjälp bestämma vilka verktyg och åtgärder vi ska planera in i genomförandet.

Transnationellt samarbete

Samarbetet kommer också vara transnationellt. Vi har identifierat två intressanta länder, Danmark och England. Danmark är givet, både utifrån vår egen analys och utifrån den regionala planen för Skåne-Blekinge. Vi har rådgjort med Daniel Persson, kommunikationschef på Öresundskommittén, om vägar vi kan gå för att hitta lämpliga samarbetspartners i Köpenhamn.


Att samarbeta med europeiska partners, hämta hem erfarenheter för att bredda vår kunskapsbas har ett stort värde. Även för individen kan möjligheten till ökad rörlighet vara det samma som möjligheten att komma närmare arbetslivet.
Det ger mycket att studera andra länders tillvägagångssätt- Vi vill genom att aktivt söka upp organisationer och myndigheter skapa ett utbyte av kunskap, erfarenhet och idéer. Vi kommer välja två länder att titta närmare på och organisera seminarium. England kan t ex vara ett av de länder vi ska titta närmare på. Där finns sedan 2000 i England ett detaljerat regelverk som styr utslussning och eftervård för de ungdomar som lämnar samhällsvård, Children (Leaving Care) Act 2000. Denna lag stärker ungdomars rättigheter till stöd.


MOBILISERINGSFAS
Under mobiliseringsfarsen kommer vi att ta fram en detaljerad plan för detta samarbete

Den ska innehålla kontaktpersoner för ideella, offentliga och gärna privata aktörer i respektive land.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlningen Malmö
  • ENKU
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Individ- och familjomsorg

Samarbetspartners

  • Förbundskontoret
  • Hassela AB, Huvudkontor
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Malmökontoret

Kommun

  • Malmö