Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Betong och Baklava

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSödra Innerstaden SDF / Strategiska avdelningen
KontaktpersonLena Pripp
E-postlena.pripp@malmo.se
Telefonnummer040-345523
Beviljat ESF-stöd139 740 kr
Total projektbudget210 286 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målet för förprojekteringen är att skriva en projektansökan till det större treårigt projektet. Det större projektet ska bygga vidare på de svar som vi får på tre frågor. Frågeställningarna bygger på hypoteser och resonemang kring ett ifrågasättande av ett traditionellt målgruppstänkande, att betrakta personer som står långt ifrån arbetsmarkanden som en homogen grupp och berörda myndigheternas idoga arbete med att hitta det s k ”gränssnittet” utifrån - vem ansvarar för vad och vem?

• Många är fortfarande arbetslösa trots att konjunkturen är god. Kan detta fenomen förklaras bättre av att det är "fel på vårt arbetssätt snarare än att det är fel på dem som fortfarande är arbetslösa"?

• Om traditionellt arbetssätt (med detaljerade målgruppsformuleringar) bygger på att inkludera och exkludera personer till eller från projekt och vi vill göra något annorlunda för att undvika ”rundskickning”, kan vi då inkludera personer på ett annat sätt?

• Vad händer om vi utgår från det friska hos alla - och särskilt hos de som är sjukskrivna?

Frågeställningarna ska debattera olika grupper av intressenter/berörda och kan uppfattas som kontroversiella, i form av uppriktiga frågor som behöver debatteras, stötas och blötas för att komma fram till något verkligt innovativt och metodutvecklande för de verksamheter som har som mål att avhjälpa detta.

Förhoppningen är att tillsammans med andra kunna nyansera bilden av vilka personer som egentligen ingår i den grupp som hela tiden beskrivs som ”stående långt från arbetsmarknaden” och att gå från att bemöta alla lika till att bemöta olika olika!

Det vi behöver undersöka under förprojektet är att se till de goda exemplen – där goda resultat (kvalitativt såväl som kvantitativt) – som redan gjorts bla i tidigare projekt (MABI, Mötesplats SE, UP New City m fl). Hur medveten har man i de olika projekten varit om vad det är som bidragit till de goda resultaten – är det när man följt sin projektplan eller är det när man balanserat på gränsen eller rentav varit utanför gränsen? Hur ser deras nya projektansökningar ut och hur har de så att säga tolkat sin process?

Förprojekteringen är ett försök att debattera dessa frågor med såväl traditionella samverkanspartner men också mindre självklara sådana (föreningar och intresseorganisationer m fl) och tillsammans med våra egna hypoteser fånga upp och lära tillsammans med andra. Redan inledningsvis vill vi att projektet och dess metoder (intervjuer, enkäter och fokusgrupper) granskas av Malmö Högskola, som ät intresserade av att utvärdera såväl förprojekt som större projekt.

Bakgrund

Inom alla de verksamheter och insatser som vänder sig till personer som är arbetssökande har det under de senare åren utkristalliserats en grupp som förblir arbetslösa trots intensiva stödinsatser. Ofta beskrivs individerna som ”personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver intensiva stödåtgärder för att komma vidare och bli självförsörjande”. Vidare beskrivs de som ”yrkesobestämda” och att de saknar ”förankring på den svenska arbetsmarknaden”. Otaliga projekt, insatser, aktiviteter har genomförts för dessa individer. Därutöver tillkommer dessutom de verksamhetsansvarigas många och långa överläggningar om vilken myndighet/institution/organisation som har ansvaret för personerna i gruppen. Det har också fört med sig otaliga diskussioner för att hitta den ”rätta” definitionen om vilket uppdrag var och en har för att därmed skapa ett ”gränssnitt” för vilka deltagare som hör hemma i vilken verksamhet.
Det är svårt i dagsläget att kunna göra en korrekt bedömning om huruvida alla olika åtgärder och insatser har varit till någon verklig nytta för denna grupp individer men det som blivit tydligt är:

• att det är relativ många personer som trots en högkonjunktur inte har fått arbete
• att personerna har blivit mer synliggjorda – kanske inte alltid som individer med resurser utan mer som en egen grupp med specifika problem, se ovan definition ”personer som….”.
• att det är svårt att utarbeta generella program som passar alla
• att konsekvenserna av de olika organisationernas strukturer och kulturer, gör att individer skickas runt mellan de olika insatserna och ofta erbjuds liknande insatser gång på gång utan synbart resultat
• att skulden för misslyckanden tillskrivs individen och inte verksamheternas organisation och bemötande

Trots denna negativa bild har vissa insatser, ESF- projekt och liknande åtgärder, visat många goda resultat. Ett gott resultat innebär bl a att fler personer kommit vidare, kanske inte alltid i arbete men tagit ett litet steg i riktning mot självförsörjning. Dessa resultat är ofta svåra att mäta men mycket betydelsefulla för individen.
Ett annat positivt resultat har varit insikten att det behövs ett nytt förhållningssätt, både i bemötandet mot deltagarna men även mellan de olika samverkande parterna. Vissa av metoderna som prövats har varit innovativa men behöver finslipas och utvecklas vidare för att kunna implementeras i de ordinarie verksamheterna. Södra Innerstaden SDF har varit mycket involverat i tidigare projekt som Mötesplats SE, MABI Utveckling, PK-projektet (praktik Köpenhamn) och UP New City. Dessutom har stadsdelen och Malmö stad genomfört några interna mindre projekt med liknande inriktning t ex Arbetet i Fokus och Aktivitetsporten (samverkan mellan AUC Södra Innerstaden och Försäkringskassan i Malmö).
Flera av dessa har fortsatt som nya utvecklingsprojekt och ansöker nu om finansiering från socialfonden. Ett av dessa är Porten till arbetslivet som tagit fasta på en metod som visat sig mycket framgångsrik - förstärkt handledning. Vi ser stora vinster med att kunna samverka med detta projekt.
Sannolikt finns fler goda erfarenheter och resultat att hämta inspiration och kunskap ifrån, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Deltagarperspektiv
Alla projekt och organisationer måste definiera ”målgrupper”. Det innebär att både inkludera och exkludera människor. Dessutom blir målgruppsbegreppet när det formulerats ofta kopplat till vissa insatser, aktiviteter och förmodade resultat (mål). När en person placeras i en aktivitet, under förevändning att den tillhör formulerad målgrupp, kommer projektet att försöka ”råda bot” på de förmodade problem som personen har eller inte har utifrån aktivitetens mål. Om det visar sig att personen har delvis eller helt andra behov och bekymmer än det förmodade, händer det ofta att deltagrens medverkan i projektet avslutas eller att deltagarten skickas vidare till annan insats.
Denna ”inpressning” i målgruppstänkandet som gjorts inledningsvis, har slösat både deltagarens och handläggarens tid och tro på insatsen. Istället vill vi pröva att bygga en liten verksamhet runt varje projektdeltagare, utifrån de unika behov som denne själv har formulerat och frågor som denne har ställt och vill få besvarade. Istället för målgruppsdefiniering vill vi pröva att låta det gemensamma för projektdeltagarna enbart var ”bortavaro från arbetsmarknaden”.

I en förstudien vill vi undersöka:

1) Många är fortfarande arbetslösa trots att konjunkturen är god. Kan detta fenomen förklaras bättre av att det är "fel på vårt arbetssätt snarare än att det är fel på dem som fortfarande är arbetslösa"?

2) Om traditionellt arbetssätt (med detaljerade målgruppsformuleringar) bygger på att inkludera och exkludera personer till eller från projekt och vi vill pröva en annan metod för att undvika ”rundskickning”, kan vi då inkludera personer på ett annat sätt? Hur?

3) Vad händer om vi utgår från det friska hos alla - och särskilt hos dem som är sjukskrivna?

Syfte

Utveckla ett projekt:
• Som är väl förankrat hos alla parter
• Som har ett nära samarbete mellan alla aktuella aktörer

Skapa ett projekt som ska:
• Underlätta för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas så att de får ett arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden.
• Underlätta för nyanlända personer att etablera sig på arbetsmarknaden
• Underlätta för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet
• Minska utanförskapet för personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden
• Ge målgruppen goda förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden

Målsättning

Att ta fram underlag och färdigställa en projektansökan till Socialfonden, programområde 2, insatsområde ”Ökat arbetskraftsutbud”
Delmål:
• Träffa och informera tänkta samarbetspartners
• Genomföra seminarier med de partners som har deltagit i tidigare projekt för att utveckla goda erfarenheter
• Utarbeta mätbara och realistiska mål för projektet
• I samverkan med samarbetspartners fastställa projektets innehåll/genomförande
• Ta fram underlag för uppföljning och utvärdering av projektet
• Ta fram förslag på planer för implementering av resultat i respektive organisation

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudiens problemanalys ingår frågeställningen om hur vi gör vår verksamhet tillgänglig för alla individer inom målgruppen, oavsett vilka eventuella fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar de har. En övergripande fråga för studien är hur vi bäst ska organisera vår verksamhet för att ge det stöd och den stimulans till de arbetssökande inom målgruppen som de behöver. I denna frågeställning ingår tillgänglighetsaspekten naturligt. Studien kan komma att visa på behov av t ex tydligare och mer lättläst information för olika målgrupper eller fördjupad kunskap om t ex hur ett psykiskt funktionshinder påverkar individens möjligheter på arbetsmarknaden.

Medfinansiärer

 • Södra Innerstaden SDF / Strategiska avdelningen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge