Logotyp på utskrifter

Utbyte Baltikum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCIU
KontaktpersonSara Norlund
E-postsara.norlund@ciu.se
Telefonnummer08-440 87 91
Beviljat ESF-stöd983 419 kr
Total projektbudget2 458 550 kr
Projektperiod2010-01-01 till 2012-05-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

CIU och FHP genomför utbildningen "Internationell Projektledning" för ungdomar som behöver verktyg för att lättare kunna ta sig in på arbetsmarknaden. En liknande utbildning pågår i Estland med partners IVOL och VITA Team. Utbyte mellan ungdomarna tar plats både nationellt och internationellt.

Bakgrund

Förprojekteringen genomfördes i huvudsak av projektledare från Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) i samråd med representanter från Folkets Hus och Parker (FHP) samt den tänkta målgruppen. Tillsammans har vi tagit fram ett koncept för en internationell projektledarutbildning som ämnar ge arbetslösa ungdomar kunskap i hur man leder projekt från idé till verklighet. Under projektets gång kommer deltagarna ha konktakt med andra arbetslösa ungdomar nationellt (Söråker och Rinkeby) och internationellt (Estland) genom blogg och fysiska möten.

Förprojekteringen avsåg att fokusera kring att ta fram en design för en utbildningsmetod och transnationell samverkan mellan Sverige och Baltikum med fokus på svenska och baltiska ungdomar som behöver verktyg för att lättare kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

Vår främsta arbetsmetod bestod i kontinuerlig kontakt mellan partners, både fysiskt och per mail eller telefon. Projektledaren har haft det övergripande huvudansvaret att samordna samtliga aktiviteter och projektet i stort. Vi har haft en ledningsgrupp bestående av aktörer från CIU och FHP som har sammanträtt ungefär en gång per månad för att stämma av utvecklingen av projektet. Tid har lagts på att projektledaren har lärt känna samtliga involverade parter genom fysiska besök i Söråker, Rinkeby och Estland.

Samtliga partners har även träffats genom en gemensam planeringsresa till Estland som genomfördes 1-3 april. Med på resan var samtliga partners från Sverige: projektledare från CIU samt två kollegor, verksamhetsansvarig för Söråker Folkets hus samt 3 ungdomar tillhörande verksamheten och målgruppen för detta projekt, representant för Rinkeby Folkets Hus samt 2 ungdomar tillhörande verksamheten och målgruppen för projektet, en representant från Studiefrämjandet (partner till Rinkeby Folkets Hus), samt två representanter från estniska samarbetsorganisationen VITA Team och en från organisationen IVOL.

Konkreta metoder som använts för att ta fram relevant information och för att förbereda projektet så bra som möjligt är: SWOT (gällande jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionshinder), LFA (för att ta fram en rimlig projektplan och sätta upp lämpliga mål), konferens (med samtliga partners), möten (med partners och styrgrupp).

I samtal med målgruppen ledde kartläggningen fram till en skiss på hur en projektledarutbildning skulle utformas. Med hjälp av ungdomar från Söråker och Rinkeby har vi har tagit fram en design för en internationell projektledareutbildning som vi vill iscensätta i samverkan med Folkets Hus i Rinkeby och Söråker. Parallellt pågår ett liknande projekt i Estland med aktörer som arbetar med arbetslösa ungdomar på orterna Johvi och Narva.

Utbildningen är tre månader lång och pågår en gång per termin per ort och engagerar 10 ungdomar på respektive ort (sammanlagt 40 ungdomar/år).

Deltagarna får en utbildning i projektledning som både är teoretisk och praktisk. Samtidigt som de får teoretisk kunskap kring hur man går till väga för att genomföra ett projekt (från ide, till ansökan, till genomförande och rapportering) får de genomföra ett eget projekt som de själva genomför i enlighet med utbildningen. Deltagarna uppmuntras söka finansiellt stöd från sponsorer i sin omgivning om så behövs.

Utbildningen ges av en Projektledare som är ytterst ansvarig för hela projektet och uppsamlande för samtliga orter. Under projektets gång har deltagarna kontinuerlig kontakt med en Coach som arbetar på respektive ort och är deltagarens direkta stöd i utbildningen och genomförandet av sin idé. På varje ort kopplas även arbetsgivare in genom studiebesök och nätverksträffar där deltagarna får knyta kontakter. Dessa arbetsgivare kan även komma bli aktuella som en eventuell praktik efter avslutat projekt.

Samtidigt som detta pågår i Rinkeby och Söråker har deltagarna på respektive ort även kontakt med varandra nationellt genom en gemensam blogg samt minst två fysiska möten där de besöker varandra och diskuterar sina olika projekt.

Samtidigt som detta projekt pågår i Sverige finns ett liknande projekt i Estland där våra partners IVOL (Johvi) och VITA (Narva) arbetar med sina ungdomar. Deltagarna i Sverige och Estland har kontakt med varandra via blogg och besöker varandra fysiskt en gång i respektive land. Genom att möta ungdomar som befinner sig i en liknande situation men på andra orter (både nationellt och internationellt) tror vi att deltagarna kommer vidga sina vyer och se sin egen situation i ett annat ljus. Hur är det att vara ung och arbetslös i Söråker jämfört med Rinkeby? Hur är samma situation för en person i Estland? Vilka utmaningar och möjligheter kan man se?

Under hela projektets gång kommer alla deltagares kunskap valideras genom metoden ELD (Experience Learning Description). ELD är ett verktyg som hjälper deltagaren att synliggöra informell kompetens genom att reflektera över sitt eget lärande. Efter avslutat projekt får deltagaren ett kompetensbevis som visar på vilka färdigheter (ex. ledarskap, kommunikation, initiativrikedom) just han eller hon uppvisat under projektets gång.

Efter att ha genomgått den Internationella Projektledarutbildningen är deltagaren mer attraktiv på arbetsmarkanden därför att han eller hon bland annat har:
- genomgått en utbildning som är applicerbar på de flesta verksamheter
- fått genomföra ett eget projekt från idé till handling och utvärdering
- knutit kontakter med arbetsgivare
- vidgat sina vyer genom kontakt och besök med ungdomar i en liknande situation på annan ort både i Sverige och utomlands
- fått internationell erfarenhet
- lärt sig reflektera över sitt eget lärande och fått ett intyg på detta

KOMPLETTERING/FÖRTYDLIGANDE AV DET PROBLEM SOM PROJEKTET FOKUSERAR PÅ, 2009-05-05:
Kärnan i svensk ungdomspolitik är att alla unga ska ha rätt till välfärd och inflytande. I stadsdelen Rinkeby-Kista står 38 procent av alla 20-25-åringar utanför både arbetsmarkand och skola (källa: www.dn.se). Jämfört med länet och riket har Timrå kommun (Söråker) en högre procent arbetslösa i åldern 16 till 25 år. Detta trots att kommunen har väsentligt högre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder än både riket och länet (källa: www.sr.se).

Estland har nu tre gånger fler arbetslösa än för ett år sedan. I slutet av mars hade 55 000 personer anmält sig som arbetslösa. Det motsvarar 8,4 procent av arbetskraften. Jämfört med februari har antalet arbetslösa ökat med 8 600. Läget är värst i Vörumaa i sydöstra Estland där 13,2 procent av befolkningen i arbetsför ålder är utan arbete. Arbetslösheten är lägst i trakten kring Tartu. Estländska experter räknar med att 100 000 estländare kan vara utan arbete före årsskiftet. Landets finansministerium förutspår att sysselsättningen förbättras först åren 2012-2013 (källa: Vasabladet.fi).

Med detta som bakgrund har CIU och FHP (huvudkontor samt regionalt i Rinkeby och Söråker) tillsammans med estniska partners IVOL och Vita Team diskuterat problembilden för att ta fram en innovativ lösning. I samtal med målgruppen arbetslösa ungdomar i Estland (Narva och Johvi), Söråker och Rinkeby har vi förstått att nuvarande arbetsmarknadsinsatser inte är tillräckliga för att attrahera hela målgruppen. Det är av största vikt att projektet når ut även till dem som inte tagit steget att skriva in sig på arbetsförmedlingen eller tagit kontakt med socialförvaltningen. Vi beslutade oss därför för att skapa något helt nytt vilket utmynnande i idén kring den Internationella Projketledarutbildningen och att appliceras den på arbetslösa ungdomar.

CIU:s erfarenhet med arbete kring projektledarutbildningar inom internationell utbytesverksamhet har visat på goda resultat gällande deltagarnas möjligheter att använda sig av dessa kunskaper efter avslutat utbyte, särskilt vad gäller att söka jobb och vara mer attraktiv som arbetsmarkanden.


Syfte

Syftet med projektet grundar sig i ESF:s riktlinjer och skall således bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. Utbildningen syftar till att ge ungdomarna (deltagarna) som deltar verktyg för att vara mer attraktiva på arbetsmarkanden efter avslutat projekt. Vi ämnar även utvecklas som organisationer, föreningar och arbetsplatser genom samverkan och kunskapsöverföring i projektet.

Förutsatt att vi får bidrag kommer vi genomföra projektet i Rinkeby och Söråker. Tanken är dock att denna modell ska kunna appliceras var som helst och att andra orter ska använda sig av projektidén i framtiden. På så vis ämnar vi sprida och vidareutveckla metoden.

Målsättning

- 80% av deltagarna ska slutföra utbildningen
- 50% av deltagarna som slutför utbildningen ska ha praktik efter avslutat projekt
- 5 potentiella arbetsgivare knyts till respektive ort/termin i form av studiebesök och/eller praktik
- 90% av deltagarna genomför 1 resa till den andra projektorten i Sverige under utbildningen
- 90% av deltagarna besöker Estland 1 gång under utbildningen
- 80% av deltagarna är positiva till utbildningen efter avslutat projekt
- 80% av deltagarna anser att de fått ny kunskap och erfarenhet för att lättare ta sig in på arbetsmarknaden efter avslutat projekt
- 20% av deltagarna söker till CIU:s övriga utbytesverksamhet efter avslutat projekt
- 50% av deltagarna fortsätter att engagera sig i Folkets Hus och Parkers verksamhet efter avslutat projekt
- 80% av deltagarna har större kännedom om hur man iscensätter ett projekt från idé till handling
- 75% av deltagarna har större kännedom om Sveriges jämställdhetspolitiska mål efter avslutat projekt

KOMPLETTERING (090505):
Mål samverkan: Partners träffas 2 ggr/projekt (sammanlagt 8 ggr under 2 år) och lär av varandra. Indikator: Efter avslutat projekt har alla partners en jämställdhets- och integrationsplan.

Mål för minskning av arbetslöshet utifrån ett samverkansperspektiv.: Metoden sprids och används på fler orter i Sverige. Indikator: Efter avslutat projekt kan alla partners på egen hand genomföra ”Internationell Projektledarutbildning” och utbilda andra aktörer i metoden.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillsammans med verksamhetsansvariga samt ungdomar från Folkets Hus Rinkeby och Söråker genomfördes under förprojekteringen en SWOT-analys gällande tillgänglighet i projektet. De viktigaste slutsatserna kring denna SWOT är:

- Projektet ska ha sin grund i FN:s standardregler som Sverige lovat följa (se http://www.e-verktyget.se/Tpl/NormalPage____502.aspx)

- Samtliga Folkets Hus lokaler är anpassade för tillgänglighet gällande fysiska utrymmen, tillgänglig verksamhet, kommunikation och information. Detta medför att projektet har goda förutsättningar för att vara tillgängligt för alla människor oavsett funktionshinder i enighet med ESF-rådets bestämmelser

- Samverkan mellan olika partners kommer att synliggöra skillnader där vi kan hjälpa varandra att arbeta med tillgänglighetsaspekten

- Verksamheten kommer ta plats i Folkets Hus lokaler vars värdegrund vilar på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde (se http://www.fhp.nu/frameset.asp)

- Projektledare och coacher kommer att utbildas i tillgänglighetsfrågor

- Samtliga samverkande och deltagande aktörer ska känna till tillgänglighetsperspektivet genom att detta informeras och integreras i alla delar, exempelvis genom tryckt material, på informationsträffar och via webb

- Vi kommer i kommunikation med estniska partners lära oss om varandras syn på tillgänglighet och på så vis utvecklas

- Vi kommer att samarbeta med intresseorganisationer med expertis kring tillgänglighet både gällande kunskapsinhämtning och rekrytering

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen genomfördes en SWOT-analys gällande jämställdhetsintegrering tillsammans med företrädare och ungdomar från Folkets Hus Söråker och Rinkeby. De viktigaste slutsatserna kring denna SWOT är:

- Projektet kommer ha sin grund i Sveriges jämställdhetspolitiska mål (se http://www.regeringen.se/sb/d/2593).

- Vi kommer att utbilda coacherna och ledarna i jämställdhetsintegrering

- Vi kommer utvärdera projektet ur en jämställdhetssynpunkt

- Folkets Hus och Parker har en inarbetad jämställdhetsplan och denna skall följas i projektet (se http://www.fhp.nu/frameset.asp).

- I Söråker respektive Rinkeby finns jämställdhetsombud som kommer att involveras i projektet

- Samverkan mellan olika partners kommer att synliggöra skillnader där vi kan hjälpa varandra att arbeta jämställdhetsintegrerat

- I Söråker och Rinkeby finns redan existerande tjejgruppsverksamhet som kommer att kunna fungera som stöd och inspiration i projektet

- Att jämställdhetsperspektivet är integrerat i ett tidigt stadium bland samtliga inblandade är en styrka för hela projektet

- Vi kommer att diskutera och jämföra hur jämställdhetsintegreringen ser ut i Sverige respektive Estland för att på så vis lära av varandra

- Enligt statistik är antalet arbetslösa unga kvinnor och män relativt jämnt fördelade i Rinkeby och Söråker därför ämnar vi rekrytera hälften kvinor och hälften män till detta projekt

- En utmaning är att göra en relevant omvärldsanalys eftersom statistik gällande arbetslöshet fördelade på könen i många fal är missvisande p.g.a. av det föränderliga läget och ett stort mörkertal

- Jämställdhetsintegreringen ska genomsyra alla delar av projektet

- Ytterligare en utmaning kan vara att jämställdhetsintegrera mellan länderna Sverige och Estland

- Samtliga samverkande och deltagande aktörer ska känna till jämställdhetsperspektivet genom att detta informeras och integreras i alla delar, exempelvis genom tryckt material, på informationsträffar och via webb

Vi kommer att genomföra en särskild workshop där vi försöker ta fram genderaspekter på härskartekniker på möten vilket ska resultera i en handlingsplan och policy för hur vi håller möten och uppmärksammar härskartekniker samt tidsmätning på hur mycket plats rspektive kön får och tar under möten. Detta ska gälla inom utbildningen såväl som inom styrgruppen och andra möten i samband med detta projekt.

Vi kommer tillsammans med VITA Team och IVOL ta fram en strategi för inklusering av kvinnor i projektet med särskilt fokus på unga mödrar som normalt sett inte söker sig till denna typ av projekt. Vi vill ta reda på hur vi kan anpassa utbildningen efter deras behov.

Transnationellt samarbete

Samtidigt som den Internationella Projektledarutbildningen pågår i Sverige finns ett liknande projekt i Estland där våra partners IVOL (Johvi) och VITA Team (Narva) arbetar med sina ungdomar.

Deltagarna i Sverige och Estland har kontakt med varandra via blogg och besöker varandra fysiskt en gång i respektive land. Genom att möta ungdomar som befinner sig i en liknande situation men på andra orter (både nationellt och internationellt) tror vi att deltagarna kommer vidga sina vyer och se sin egen situation i ett annat ljus. Hur är det att vara ung och arbetslös i Söråker jämfört med Rinkeby? Hur är samma situation för en person i Estland? Vilka utmaningar och möjligheter kan man se?

Våra partners i Estland kommer att testa vår metod för att se om den passar i deras kontext. Samtidigt kommer vi att se på deras metoder och ta reda om de kan överföras/införlivas till vårt projekt.

VITA Team och IVOL har flerårig erfarenhet att arbeta med arbetslösa samt marginaliserade ungdomar. De har ingen tidigare erfarenhet av arbets med ESF-stödda projekt men de är duktiga på att göra saker med lite resurser. Samtidigt som vi driver detta projekt kommer de att söka pengar från ESF i Estland samt andra fonder för att kunna genomföra en liknande utbildning på plats i Johvi och Narva.

Utbytet kommer inte bara vara mellan ungdomar utan även mellan organisationer och dess företrädare. På detta vis kommer kunskap spridas mellan deltagande ungdomar och organisationer samt företrädare för dessa. Vi kommer att inspireras av varandras metoder och projekt.

CIU har flerårig erfarenhet av att arbeta med transnationella projekt, främst genom samarbete mellan Sverige och olika utvecklingsländer. Vår erfarenhet är att just mötet mellan människor från olika miljöer, vare sig det är på nationell eller internationell nivå, är det som allra mest utvecklar individen och får han eller henne att reflektera över sin egen tillvaro, vilket i sin tur bygger på människans tro att det är möjligt att påverka genom beslut. På så vis ämnar även detta projekt gynna det civila samhället.

Medfinansiärer

  • Arvfondsdelegationen, Regeringskansliet

Samarbetspartners

  • Folkets Hus och Parker

Kommun

  • Stockholm
  • Timrå