Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sociala arbetskooperativ skapar arbete genom nya affärsidéer i samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSolna Stad, Social psykiatrienheten
KontaktpersonMajlis Karlsen
E-postmajlis@karlsen.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd248 750 kr
Total projektbudget497 504 kr
Projektperiod2008-08-04 till 2009-01-03
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet vill i förprojekteringen:
Kartlägga och knyta kontakter med samarbetspartners på olika nivåer från offentlig och social sektor samt enskilda företag och företagsrepresentanter i de för projektet aktuella kommunerna. Tillsammans med dessa vill de sociala arbetskooperativen i projektet gemensamt undersöka möjligheterna att utveckla nya affärs- och arbetsområden för kooperativen i ett långsiktigt, hållbart perspektiv.

Göra en kartläggning av lokala förutsättningar i Solna , Ekerö, Stockholm och Norrtälje kring möjligheterna att arbeta hälsofrämjande genom utvecklandet av verksamheter på hälso- och naturområdet för personlig och individuell utveckling hos kooperatörerna.
Göra en kartläggning av kooperativens företagsidentitet och att medvetandegöra kooperatörer och handledare om vad detta innebär i form av rättigheter och skyldigheter.

Förprojekteringen ska lägga grunden för ett större strategiskt projekt med målet att utveckla och skapa nya, lokala arbetstillfällen, stödja befintliga kooperativ och medlemmar i strävan mot ökad livskvalitet, självständighet och näringsmässighet som kan leda till fler sysselsatta.

Förprojekteringen har som mål att:
- planera samarbete mellan sociala arbetskooperativ och näringsliv för utvecklandet av nya affärsidéer
- kartlägga befintlig nivå/behov/utvecklingspotential hos kooperatörerna i de sociala arbetskooperativen
- inventera behoven av stresshanteringsmetoder hos kooperatörerna
- etablera kontakt med projekt som arbetar för och med målgruppen på strukturell nivå.
- fem kommuner blir samarbetspartners och deltar i det kommande huvudprojektet
- 5 sociala arbetskooperativ är samarbetspartners och deltar i det kommande projektet.
- nya lokala samarbetsformer med Försäkringskassa och Arbetsförmedling har tillskapats.
- processen att skriva samarbetsavtal har inletts med totalt fem företag.
- en plan finns både för att föra in ett natur/miljöperspektiv i det kommande projektet och hur man aktivt arbetar med miljö- och trädgårdsarbete för att motverka ohälsa.
- undersöka möjligheten till forskaranknytning, t ex Alnarp, i kommande projekt

En projektplan finns och en ny ansökan är färdig att lämnas in.

Bakgrund

Medlemmarna i sociala kooperativ har en önskan att, på egna villkor och efter egna behov, integreras i samhälle och näringsliv. För att detta ska ske behöver en kartläggning göras av hur kooperativens affärsidéer, affärsmässighet och konkurrenskraft kan utvecklas på deras egna villkor – för en ökad självständighet.
Även möjligheterna till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet behöver undersökas för att skapa bättre förutsättningar för ökad livskvalitet. Hos kooperatörerna finns en strävan att kunna erhålla/öka antalet lönebidrag i kooperativet för utfört arbete, något som i kooperativet endast är möjligt om nya inkomstbringande affärsidéer kan utvecklas.

Flertalet medlemmar i sociala kooperativ är idag långtidssjukskrivna/ förtidspensionerade/ uppbär sjukersättning. De är också långtidsarbetslösa i den meningen att de inte har, eller i vissa fall inte någonsin, har haft ett avlönat arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Målgruppen med psykisk funktionsnedsättning är i dagsläget prioriterade såväl inom social omsorg som inom området social ekonomi. En växande del inom den sociala ekonomin är de sociala företagen och inom ramen för dessa, de sociala arbetskooperativen. Dessa bildas av personer som på grund av funktionsnedsättning har svårt att hitta ett arbete. Kooperativet är ett sätt att få och skapa arbete utifrån egna behov och förmågor.
Det sociala arbetskooperativet är ett självständigt företag som kan sälja sina tjänster på den öppna marknaden. Syftet med företaget är alltid att i första hand skapa meningsfulla arbeten för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vinsten återinvesteras alltid i företaget för att skapa fler arbeten. En grundläggande skillnad jämfört med andra företag är att arbetskooperativen inte bara erbjuder arbete, utan dessutom bygger på att medlemmarna i kooperativet själva är aktiva i processen att skapa och forma sin arbetsplats.
Det finns idag stora möjligheter att skapa nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden.
I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten och i Sverige växer antalet arbetstillfällen i dessa företag – skapade för och av grupper av människor som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden och riskerar ett permanent utanförskap.
Att just målgruppen med psykiskt funktionsnedsättning har blivit stor inom denna sektor beror framförallt på att de står utanför den reguljära arbetsmarknaden och behöver kompelement till finansiering från den offentliga sektorn.
Resultaten hittills visar på att de sociala arbetskooperativen fyller en viktig funktion både för medlemmarna och den offentliga sektorn. Samtidigt utgör kooperativen ett välkommet komplement till traditionella insatser, inte minst genom att medlemmarna i kooperativen ges möjligheter att själva delta i skapandet av egna arbetstillfällen.
Följande sociala kooperativ som kommer att delta i förprojekteringen:
I Solna Stad: Föreningen Glöden och IT-Kretsen . I Ekerö kommun: Ekerö Data och Hemservice, (EDH), Hamnkompaniet i Norrtälje, Kooperativet KOSoch Café Mersmak i Stockholm, alla med olika verksamheter.

Genom metoden ”Socioekonomiska bokslut” görs beräkningar av samhällets vinster när människor är aktiva i sociala arbetskooperativ/sociala företag.
I kooperativen Basta och Vägen Ut! arbetar personer med en bakgrund i missbruk/kriminalitet. Där visar det socioekonomiska bokslutet att den samhälleliga vinsten är mycket stor, ca 1 Mkr per medarbetare och år.
Genom att satsa på kooperativen utvecklas denna målgrupp som företag och medlemmarna utvecklar sina egna resurser för att verka inom ramen för det sociala företaget och på arbetsmarknaden.
Det som definitionerna av socialt företagande och sociala arbetskooperativ tydliggör är den halvautonoma ställning som dessa har i förhållande till offentlig sektor. Det är därför av största vikt att tydliggöra de olika sektorernas och organisationernas förhållande till varandra, något som bör göras genom olika avtal. Exempel på detta kan vara att ett hyresavtal upprättas mellan kommunen och kooperativet.

Dessa frågor är också i allra högsta grad knutna till diskussioner som pågår inom den sociala ekonomin i Stockholmsregionen med frågor som:
- hur kan vi med gemensamma krafter öka möjligheterna så att kooperativen integreras i samhälle och näringsliv?
- genom vilka arbetsmetoder kan kooperativens affärsmässighet och konkurrenskraft förbättras för att på så sätt göra dem ( kooperatörer/handledare)mer självständiga?
- vad kan bidra till en ökad livskvalitet och förbättrad hälsa hos medlemmarna?
- hur arbetar man bäst för att både utveckla kooperativen och öka möjligheterna till arbete med lön i eller utanför kooperativet.
Genom samarbete över kommungränser och mellan olika sektorer vill vi definiera de strategiska frågeställningar som upplevs från olika håll. Klargöra hur vi kan dra nytta av enskilda lärdomar och dela med oss av våra erfarenheter för att förbättra och utveckla befintliga verksamheter och förutsättningar.
Vi vill definiera frågeställningar och jämföra för- och nackdelar i de olika lokala erfarenheterna för att skapa bättre förutsättningar för målgruppen och den sociala ekonomin att utvecklas, bli framgångsrik och på sikt bidra till ökad återhämtning och arbete i kooperativen och på den öppna arbetsmarknaden.
De sociala arbetskooperativens koppling till näringslivet är i nuläget svag. En fungerande länk dit skulle ha stor betydelse på flera sätt. Inte minst kan kontakten med företagen i näringslivet vara berikande och utvecklande för de sociala arbetskooperativens affärsverksamhet. Ett samarbete skulle bidra till att motverka en del av de fördomar som finns idag och att öka målgruppens integration i samhället. Dessutom kan detta ge kooperativens medlemmar en kontakt med den reguljära arbetsmarknaden och på sikt ökade möjligheter till återgång i arbete och möjliggöra skapandet av egna arbetstillfällen inom ramen för sociala och kooperativa företag. Kontakten med andra företag bidrar till empowerment-processer och förstärkandet av den egna identiteten och självförtroendet. Vi avser därför att kartlägga och knyta kontakter med och undersöka möjligheterna av att upprätta samarbeten med flera lokala företag.
Idag har ca 30 företag i Solna bedömts ha ett socialt perspektiv. Dessa är med stor sannolikhet intresserade av att delta i projektet för skapande av nya arbetstillfällen och hållbar utveckling och tillväxt. Ett samarbete mellan Solna stads kompetensnämnd och företag finns uppbyggt vilket underlättar arbetet med kartläggningen.

I förprojekteringen kommer samarbetspartners i Solna att ta kontakt med minst fem företag efter kartläggning av kooperativens behov. Detta för att möjliggöra sysselsättningstillfällen och praktik för målgruppen samt undersöka möjligheten att göra överenskommelser kring arbetsuppgifter som kooperativen kan utföra på uppdragsbasis.
I Ekerö kommun, stadsdelarna Norrmalm och Kungsholmen i Stockholm samt Norrtälje och Sundbybergs kommuner, kommer motsvarande kartläggning att göras av företag som är villiga att bidra till projektet för skapande av nya arbetsuppgifter.

Statistik och forskning visar att målgruppen, ”utanförställda arbetsmarknaden och med psykisk ohälsa” löper större risk att utveckla ett betydligt högre ohälsotal än normalbefolkningen. De ligger mer i farozonen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, stress mm. Vi ser det som ett viktigt inslag, såväl i vardagen som i arbetsmiljön att hälsoperspektivet lyfts fram och genomsyrar ett framtida projekt. Här finns behov av att utveckla modeller och metodik så att personer i målgruppen kan få stöd att utveckla ett större ansvarstagande, insikt, kunskap och motivation då det gäller den egna hälsan. - FORTS.... se ytterligare text i ansökan som finns i akten.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att:
Kartlägga och knyta kontakter med samarbetspartners på olika nivåer från offentlig och social sektor samt enskilda företag och företagsrepresentanter i de för projektet aktuella kommunerna. Tillsammans med dessa vill projektet gemensamt undersöka möjligheterna att utveckla nya affärs- och arbetsområden för sociala arbetskooperativ i ett långsiktigt, hållbart perspektiv.

Göra en kartläggning av lokala förutsättningar i Solna , Ekerö, Stockholm och Norrtälje kring möjligheterna att arbeta hälsofrämjande genom utvecklandet av verksamheter på hälso- och naturområdet för personlig och individuell utveckling hos kooperatörerna.

Göra en kartläggning av kooperativens företagsidentitet och att medvetandegöra kooperatörer och handledare om vad detta innebär i form av rättigheter och skyldigheter.

Förprojekteringen ska lägga grunden för ett större strategiskt projekt med målet att utveckla och skapa nya, lokala arbetstillfällen, stödja befintliga kooperativ och medlemmar i strävan mot ökad livskvalitet, självständighet och näringsmässighet som kan leda till fler sysselsatta.

Målsättning

Förprojekteringen har som mål att:
- fem kommuner blir samarbetspartners och deltar i det kommande huvudprojektet
- 5 sociala arbetskooperativ är samarbetspartners och deltar i det kommande projektet.
- nya lokala samarbetsformer med Försäkringskassa och Arbetsförmedling har tillskapats.
- processen att skriva samarbetsavtal har inletts med totalt fem företag.
- en plan finns både för att föra in ett natur/miljöperspektiv i det kommande projektet och hur man aktivt arbetar med miljö- och trädgårdsarbete för att motverka ohälsa.
- planlägga inför samarbete mellan kooperativ och näringsliv för utvecklandet av nya affärsidéer
- ha undersökt behovet av kompetensutveckling för kooperatörerna i de sociala arbetskooperativen
- inventera behoven av stresshanteringsmetoder hos kooperatörerna
- en roll- och ansvarsfördelning finns för projektets olika aktörer och samarbetspartners.
- kontakter har etablerats med projekt som arbetar för och med målgruppen på strukturell nivå.
- undersöka möjligheten till forskaranknytning, t ex Alnarp, i kommande projekt

En projektplan finns och en ny ansökan är färdig att lämnas in.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet sker genom att kooperatörerna själva är med och skapar sina egna arbetstillfällen.
Arbetet i projektet anpassas till kooperatörernas förutsättningar, vilket är en röd tråd genom hela förprojekteringen och även vid genomförandet. Endast genom detta arbetssätt kan målgruppen fås att delta aktivt i projektets genomförande.

Bland projektets aktörer finns lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar. Eftersom dessa är vår primära målgrupp kommer vi att fokusera på tillgängligheten för personer med den typen av funktionshinder. Först och främst handlar det både om att personal/handledare måste ha kunskap om och förståelse för de olika funktionshindren men också om möjligheten av att utveckla nya affärsidéer, likosm att skapa ett företagsvänligt klimat i kooperativen grundat på kooperatörernas egna önskemål, kunskaper och externa kontakter. Därefter måste det finnas utrymme för att skapa en flexibel och anpassad arbetsmiljö. Under förprojekteringen bör olika metoder för hur man minskar stressnivån inventeras. För att ytterligare motverka och förebygga ohälsa vill vi finna metoder och kunskaper om återhämtning, hälsa och personlig utveckling genom självmedvetenhet.

I projektet avses att göra en kartläggning av andra funktionsnedsättningar än socialpsykiatriska för att se hur tillgängligheten kan förbättras i arbetslivet.
Genom att sprida kunskaper om möjligheter och villkor för kooperatörerna i de sociala arbetskooperativen till lokala företag och näringsliv, är vi övertygade om att nya möjligheter öppnas för skapande av affärsöverenskommelser och nya praktikplatser.

Medfinansiärer

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Ekerö kommun, Socialkontoret
 • Individ och familjeomsorg
 • Norrtälje kommun, Socialpsykiatri
 • Solna Stad, Social psykiatrienheten
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen
 • TioHundra AB Norrtälje

Samarbetspartners

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Ekerö kommun, Socialkontoret
 • Individ och familjeomsorg
 • Norrtälje kommun, Socialpsykiatri
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker