Logotyp på utskrifter

Samverkan kring hästnära jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHästnäringens Nat. Stiftelse
KontaktpersonSara Strömberg
E-postsara.stromberg@travsport.se
Telefonnummer08-6272018
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Genom samverkan kring hästnära jobb underlätta insteget för personer ur prioriterade grupper till arbetsmarknaden, med särskilt fokus på nyanlända.

Bakgrund

Bakgrund
Hästnäringen omfattar totalt sett idag ungefär 30 000 heltidsarbeten och det finns drygt 10 000 näringsidkare. En enkät som genomfördes under vintern 2013 visade att 23 % av de arbetsgivare som svarade upplevde ett behov av mer arbetskraft. Enkäten visade också att 40 % av arbetsgivarna är positiva att ta emot och handleda praktikanter. Det största behovet i näringen enligt undersökningen är av hästskötare och gårdsskötare och det är framförallt i storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland som behovet upplevs som störst. Enligt undersökningar i näringen finns 75 % av hästarna i Sverige idag i storstadsregionerna.

Hästskötare utbildas bland annat på naturbruksgymnasier. De senaste åren har antalet ansökningar till utbildningar minskat. Hästskötarnas huvuduppgifter är att sköta och träna hästar, men de gör också många enkla, rutinmässiga och relativt sett fysiskt tunga arbetsuppgifter såsom mockning, fodring, bära vatten etc.

Gårdsskötsel inom hästnäringen handlar delvis om de enklare sysslorna som även hästskötarna gör, men också sysslor som reparationer, anläggningsskötsel, gräsklippning etc. Gårdsskötsel är däremot inte organiserad på samma sätt som hästskötsel och det finns idag ingen specifik utbildning för gårdsskötsel inom hästnäringen.

Genom att renodla hästskötarnas sysslor till att fokuseras mer på vården och träningen av hästarna skulle det arbetet bli mer kvalificerat, samtidigt som det skulle skapas möjligheter för nya grupper, utan samma erfarenhet och bakgrund att komma in i hästnäringen. Det handlar då om enkla, rutinmässiga och praktiska arbetsuppgifter i utomhusmiljö, vilka torde passa för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av ett första jobb.

För hästnäringen finns också ett behov av att nå nya målgrupper bland arbetstagare. Hästnäringen är en relativt homogen näring, med liten andel personer med utomeuropeisk bakgrund.

Det var några av utmaningarna som behövde mötas när Svensk Travsport år 2012 genomförde pilotprojektet ”Hästnära jobb” tillsammans med Arbetsförmedlingens enhet för Nationella kunder. Projektet riktade sig till personer inom Etableringsprogrammet och åtta personer deltog i den 14 veckor långa utbildningen. Efter avslutad praktik hade hälften av deltagarna fått en fortsatt anställning med ett så kallat instegsjobb. Projektet lyfte fram flera möjligheter som målgruppen kan ha inom hästnäringen, samtidigt som det belyste ett antal vidare utmaningar. De vidare utmaningarna bestod t ex i kulturella och språkliga skillnader, möjligheter att ta sig till jobbet samt andra sociala delar såsom boende, bemötande, introduktion och handledning. Också utmaningar när det gäller samverkan mellan Arbetsförmedlingen och hästnäringen lokalt och nationellt belystes.

För att nå hela hästnäringen beslutades att samarbetet med Arbetsförmedlingen kring jobb för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden skulle övergå till paraplyorganisationen Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Arbetet bedrivs inom projektet Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning. Arbetet med att skapa förutsättningar för fler hästnära jobb inom hästnäringen fortsätter under hösten 2013. Det arbete som hittills gjorts har fått mycket uppmärksamhet. Bland annat mottog Svensk Travsport det så kallade Stafettpriset av Arbetsförmedlingen i somras under Almedalsveckan för projektet Hästnära jobb.

Komplettering 2013-11-08:

Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning är en pågående långsiktig intern satsning som syftar till att utveckla och professionalisera hästnäringen. Målet är att identifiera behovet av framtida arbetskraft, synliggöra var jobben hos enskilda hästföretag finns samt att skapa en transparent och hållbar hästnäring för framtiden. Satsningen handlar också om att informera om och synligöra möjligheterna för arbetsgivare i hästnäringen att anställa prioriterade grupper hos Arbetsförmedlingen.

Den förstudie som HNS söker finansiering för enligt ESF:s klumpsummemodell handlar om att skapa externa förutsättningar för regional och lokal samverkan mellan hästnäringen, Arbetsförmedlingen, organisationer som finns nära målgruppen samt kommuner, som i pilotprojektet kring Hästnära jobb visat sig avgörande för att nya målgrupper, i det här fallet nyanlända, ska söka sig till och få arbeten inom hästnäringen.

Slut komplettering.

Problemanalys
Resultatet av projektet Hästnära jobb har visat att det finns stora möjligheter till samverkan mellan hästnäring och Arbetsförmedlingen på nationell nivå för att underlätta insteget till arbetsmarknaden för prioriterade grupper. Det har emellertid också tydliggjorts att den regionala och lokala samverkansformen är avgörande för hur matchning mellan individ och hästföretag fungerar.

Komplettering 2013-11-08:

I pilotprojektet Hästnära jobb som genomfördes i samverkan mellan Svensk Travsport och Arbetsförmedlingens enhet för nationella kunder var fokus på att testa en ny arbetsmodell i hästnäringen samt ett utbildningsupplägg för att förbereda sökande inom etableringsuppdraget för praktik och arbete hos arbetsgivare.
Samverkan och dialogen var då skedde under piloten i första hand mellan huvudkontoren nationellt på hos de båda organisationerna. En erfarenhet av denna begränsade pilot var att de lokala Arbetsförmedlingskontoren och deras handläggare inte till fullo var involverade. Således togs inte full hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. Genom att gå ner på regional och lokal nivå ser vi att vi kan komma närmare målgruppen och de individer som satsningen berör. Även kommunala förutsättningar behöver tas i beaktning, något som piloten inte omfattade.

I Stockholmsregionen finns förutsättningar att på ett effektivt sätt undersöka regionala och lokala förutsättningar, som kan stärka den nationella viljeriktningen hos hästnäringen och Arbetsförmedlingen, i linje med de regionala utvecklingsmålen för Stockholm (RUFS).

Slut komplettering.

Medan erfarenheterna hittills visat att kunskapen inom hästnäringen och Arbetsförmedlingen när det gäller unga och funktionsnedsatta är relativt sett högre, behöver vi samla långt mycket mer kunskap och erfarenhet kring grupperna sökande inom Etablerinsuppdraget samt nyanlända. Förstudien ska därför fokusera på utanförskapsproblematik bland personer som finns i dessa grupper. Den ska undersöka de speficika förutsättningar som finns för målgrupperna främst på grupp- och organisationsnivå, men med hänsyn till individuella aspekter om dessa uppkommer.

Genom att undersöka förutsättningarna för samverkan kring hästnära jobb för sökande inom Etableringsuppdraget och nyanlända i stockholmsregionen, där grupperna är en kvantitativt stor grupp och risken för utanförskap hög, ska regionala och lokala förutsättningar kartläggas på ett mer systematiskt sätt än som varit möjligt i projektet Hästnära jobb. I målgruppen personer i etablering fanns, enligt Arbetsförmedlingen, till och med den 20 september 2013 i de tre marknadsområden som berörs i förstudien 8130 personer fördelat enligt följande:

M01 Stockholm Gotland - 1446 personer
MO2-Norra och Mälardalen - 2315 personer
MO3-Södra Mälardalen - 4369 personer

Kunskapen om hästarbetsgivarens förutsättningar är generellt låg, både inom Arbetsförmedlingen, men också inom hästnäringen. Genom att i ett urval av stockholmskommuner måste hästnäringens egna förutsättningar - kunskaper, attityder och möjligheter ta emot sökande i Etableringsuppdraget samt nyanlända i hästnära jobb, kartläggas på ett systematiskt sätt.

Många kommuner i stockholmsområdet har en stor andel hästföretag på sitt geografiska område. Kommunerna behöver inkluderas i förstudien för att optimera möjligheterna till framtida samverkan och öka möjligheterna att landa kommuninnevånare i de prioriterade grupperna i framtida hästnära jobb.

Målsättning

Genom samverkan kring hästnära jobb underlätta insteget för personer ur prioriterade grupper till arbetsmarknaden, med särskilt fokus på sökande inom Etableringsuppdraget och nyanlända.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudiens genomförande ska goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning skapas genom att i intervjuer och presentationer alltid undersöka och tillgodose individuella behov av stöd i form av t ex hörselslingor och dyl. Stöd i detta tas i Handisams rekommendationer.

Transnationellt samarbete

Redan idag finns ett utbyte transnationellt, t ex finns HNS med i nätverket European Resettlement Network och erfarenhetsutbyte med Finland. Förstudien ska undersöka möjligheten att göra ytterligare jämförelser med hur andra länder inom EU arbetar med jobb för målgruppen inom hästnäringen och inom andra näringar.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Stockholm huvudkontor

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker