Logotyp på utskrifter

Med Gemensamma Krafter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSigtuna Kommun, centrum för vuxenutveckling/Märsta gymnasium.
KontaktpersonJessica Duran-Pihlgren
E-postjessica.pihlgren@sigtuna.se
Telefonnummer08-597 831 34
Beviljat ESF-stöd203 335 kr
Total projektbudget271 114 kr
Projektperiod2010-08-16 till 2011-01-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Då ungdomsarbetslösheten stiger och fler unga riskerar att slås ut tar projeket Med gemensamma krafter sikte på att utveckla metoder och strukturer i en bred samverkan för att fånga unga i tid samt stötta dem med kompetenshöjande insatser utifrån individuella behov med hög grad av aktivitetsnivå och ansvar. Genom en kartläggning och jämförelse av fyra norrorts kommuners lokala förutsättningar ska metoder utvecklas och testas. Ett likvärdigt mätinstrument av insatsers effekter ska tas fram för att kunna se vilka metoder och insatser som faktiskt får effekt. Projektet ska i samverkan mellan kommuner, ABF, arbetsförmedling och föreningsliv skapa meningsfulla aktiviteter för unga i åldrarna 16-24 år.

Bakgrund

Sigtuna kommun präglas av närheten till Arlanda flygplats, som också står för den enskilt största andelen arbetstillfällen i kommunen. Det finns även andra starka näringsgrenar som logistik och lager, hotell och konferens vilka erbjuder en stor del lågtröskelarbeten. Som boende i Sigtuna kommun har du goda möjligheter att pendla och tillgång till arbetsmarkanden såväl i Stockholm som Uppsala, detta sammantaget ger tillgång till en av Sveriges starkaste arbetsmarknader.

Trots det kan vi se att Sigtuna kommun har en hög ungdomsarbetslöshet i jämförelse med övriga länet och arbetslösheten fortsätter att stiga. Mellan december månad 2008 och 2009 har arbetslösheten bland unga i kommunen ökat med nästan 83 %. I Stockholms län som helhet har arbetslösheten ökat med 58 % i samma åldersgrupp.

I dagsläget är över 400 ungdomar i Sigtuna kommun arbetssökande.

Det som också är utmärkande för ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun är att den ligger över länssnittet även i högkonjunktur. Detta förhållande indikerar att det finns andra faktorer än tillgänglighet och antal arbetstillfällen som påverkar arbetslösheten. Det förhållandet vill vi undersöka vidare och jämföra våra lokala förutsättningar och förhållanden med andra kommuner i länet, för att undersöka vilka olika lokala förutsättningar som får vilka konsekvenser.

I projektet kommer Järfälla, Sundbyberg och Upplands Bro kommuner ingå för att bygga upp ett forum för erfarenhetsutbyte samt gemensamma insatser och därmed göra den jämförelsen möjlig.

I kommunerna fanns sammantaget 552 ungdomar i åldrarna 18-24 år registrerade som helt arbetslösa i december 2009. Utöver den siffran finns ett mörkertal, det gäller alla de ungdomar som inte är registrerade på arbetsförmedlingen. Är de över 18 år kan de återfinnas inom försörjningsstöd och de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Dessutom har vi den grupp av unga som är under 18 år och som står utanför skola och arbetsliv. De återfinns inte i några av dessa nämnda system, utan är föremål för det kommunala uppföljningsansvaret och ofta svåra för kommunerna att nå.

Att hitta metoder för att nå, motivera och erbjuda adekvata insatser för den målgruppen är en utmaning för många kommuner, vilket SKL tydligt beskrivit i en genomlysning. Andelen ungdomar som inte når upp till godkända nivåer och tar sig in på nationellt program på gymnasieskolan ökar, det individuella programmet är till exempel det andra största på Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun. Den nya skollagen som börjar gälla nästa år innebär ännu hårdare krav där fler unga riskerar att slås ut i övergången till gymnasieskolan.
De som inte fullföljer sina gymnasiestudier är en klart definierad grupp som riskerar arbetslöshet och utanförskap. Den vanligast förekommande utbildningsbakgrunden bland inskrivna ungdomarna på arbetslivsenheten är påbörjat, men inte avslutat, gymnasium.

Ungdomarnas problembild är ofta komplex, de är en heterogen grupp och det förekommer bland annat svårigheter till följd av diagnostiserade/ej utredda funktionshinder, obearbetade känslor inför funktionshindren, bristande 'handikappinsikt' och som inverkar på beredskap att ta emot undervisning på rätt nivå eller särskild stöd på Arbetsförmedlingen eller inom omsorgen. Droger och alkohol, begynnande kriminalitet, social ångest och fobier samt att ungdomar lever i dysfunktionella hem, med bristande stöd. Många har låg självkänsla och bristande tro på sin självförmåga, s k inlärd hjälplöshet. För personer med ovanstående problematik behövs det initialt andra åtgärder än sysselsättning i traditionell mening, eller åtminstone parallellt med sysselsättning, för att på ett mer genomgripande sätt förändra förutsättningarna att varaktigt få fäste på arbetsmarknaden eller slutföra studier.

Den komplexa problembild som vi möter hos unga som är föremål för den kommunala uppföljningen i åldrarna 16-17 år är densamma som vi möter hos de unga vuxna som sedan återfinns på försörjningsstöd och inom de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. Det handlar alltså om samma grupp av unga. I projektet vill vi utveckla metoder för att fånga den målgruppen innan de hinner till försörjningsstöd, innan de fyller 18 år.

Då en ungdom blir arbetslös tar det tre månader att kvalificera sig för Arbetsförmedlingens jobbgaranti. Tre månader utan sysselsättning kan vara en början på ett långvarigt bidragsberoende och en inkörsport till ett varaktigt utanförskap. Utan arbete minskar kontaktytorna med det omgivande samhället och kan snabbt påverka en ung människas självkänsla och självförtroende. Därför är tre månader av passivitet en riskfaktor.
Den låga aktivitetsnivån som i dagsläget erbjuds via arbetsförmedlingen är också en riskfaktor för passivitet. I samverkan med arbetsförmedling, föreningsliv och ABF ska aktivitetsnivån för unga höjas.

Med tanke på att en betydande andel av ungdomarna har en sammansatt problembild där flera orsaker samspelar, att det finns en svag samverkan kring ungdomsgruppen samt att antalet arbetslösa inom åldersgruppen även är stor under högkonjunktur, finns det behov av en mer omfattande strategisk satsning, i samverkan mellan alla relevanta aktörer, att kartlägga och analysera ungdomsarbetslösheten med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. En central fråga rör varför en stor grupp ungdomar inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden ens i högkonjunktur.

Konsekvenserna av det utanförskap som arbetslösheten medför blir många. Att efter en ofta misslyckad skolgång inte komma in på arbetsmarknaden blir för många ungdomar den slutgiltiga bekräftelsen på att de inte duger och inte räcker till. Rapporter från Ungdomsstyrelsen visar att andelen unga som visar symptom på psykisk ohälsa har ökat under senare år.

Inför ansökan om förprojektering har två work-shops genomförts. En med bred representation av aktörer kring unga samt en work-shop med unga arbetslösa. Syftet var att ringa in problem, behov samt utifrån det spåna fritt på lösningar. Det som framkom var att föräldrar och familjer identifierades som en viktig målgrupp att arbeta med. Vikten av att arbeta utifrån individuella behov och lösningar poängterades samt vikten av goda förebilder och mentorer, unga måste även ha tydliga krav och ta eget ansvar.

Dessa omständigheter utgör bakgrunden till Sigtuna kommuns ansökan om medel från Europeiska Socialfondens programområde 2.

Genom att satsa på unga och tidigt fånga upp de som befinner sig i riskzonen kan utanförskap motverkas och arbetskraftsutbudet kan öka. De ungdomar som kanske aldrig skulle ha etablerat sig på arbetsmarknaden och som idag tidigt slås ut, ska genom ökad samverkan och individuellt anpassade insatser kunna ta sig vidare till ett självständigt liv i självförsörjning.

För dessa grupper är det nödvändigt med nya former av arbetsmarknadsinsatser. En vision är att kunna erbjuda ungdomarna ett antal olika aktiviteter, som de får ta för sig av utifrån sina egna behov och planer om framtiden och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Möjligheter att undersöka och utveckla:
en väg in i form av en "ungdomsbyrå" - en geografisk plats där unga kan möta varandra på sina egna villkor men också möta olika myndighetspersonal som ambulerar och har del av sin tjänst placerad på "byrån". En ungdomssamordnare sitter som "spindeln i nätet" och finansieras gemensamt.

Att använda OCN som en möjlig metod för validering.
Räkna på utanförskapets kostnader enligt Ingvar Nilssons teorier och modeller samt använda begreppet sociala investeringar för att följa upp måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.
Undersöka möjligheter och behov av ett finansiellt samordningsförbund, FINSAM.
Undersöka möjligheter att utveckla samarbete med EUs nätverk för Second Chance Schools

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att bygga upp en god kunskap om målgruppen och dess behov samt utifrån den kunskapen i samverkan utveckla effektiva metoder för att stärka dem på väg mot arbete/studier samt motverka utanförskap genom förebyggande insatser.

Genom ökad samverkan bygga strukturer utifrån ett helhetsperspektiv med individen i centrum, för att fånga upp och stärka kommunernas ungdomar med individuellt anpassade aktiva insatser på vägen mot arbete och/eller studier.

Målsättning

Unga i målgruppen från alla deltagande kommuner ska vara delaktiga i förprojekteringen genom fokusgrupper, djupintervjuer eller work-shops.

Tre nya idéer om metoder ska utvecklas och tas fram i förprojektet för att sedan kunna testas i ett genomförandeprojekt.

En metod/idé för att nå ungdomar som befinner sig utanför systemen ska tas fram för att testas i ett genomförandeprojekt.

Ett nätverk och forum för erfarenhetsutbyte ska byggas mellan kommunerna, med förutsättningar att hålla över tid, även om inte medel beviljas.

Utveckla ett likvärdigt mätinstrument för att i ett genomförande kunna mäta och jämföra effekter i kommunerna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler:
De lokaler som ABF disponerar för projektets genomförande har hög
tillgänglighet. Lokalerna är handikappanpassade och utrustade med rullstolsramper och handikapptoalett.


Tillgänglig verksamhet:
Arbetssättet i projektet ska kännetecknas av att alla deltagare ska
känna sig välkomna, sedda och väl bemötta. Vi fokuserar på det som är
positivt, som deltagarna är stolta över och arbetar utifrån det för att
stötta deltagaren i deras lärande.

Kommunikativ tillgänglighet:
Vi har en föreläsningssal med hörselslinga och har specialprogram och
utrustning för att anpassa våra datorer till synskadade kursdeltagare.

Informativ tillgänglighet:
Projektet kommer att ha en egen webb-plats för information och
kommunikation. Ett nyhetsbrev kommer att distribueras till
samverkansparterna i projektet vid minst tre tillfällen under
projekttiden. Vid behov kan information tillhandahållas på de största invandrarspråken
Vi vill, liksom i fallet med genus och jämställdhetsintegrering, höja den allmänna kunskapsnivån bland projektarbetarna och kvalitetssäkra den aspekten av projektet med hjälp utifrån

Det saknas till viss del kompetens på området, vilken vi ämnar höja genom att använda oss av det processtöd och experthjälp som finns att tillgå. Vi vill, liksom i fallet med genus och jämställdhetsintegrering, höja den allmänna kunskapsnivån bland projektarbetarna och kvalitetssäkra den aspekten av projektet med hjälp utifrån.

Transnationellt samarbete

ABF Norra -Storstockholm har genom sitt dotterbolag Tinta Utbildning AB tillgång till ett väl etablerat nätverk av samarbetspartners i flera olika projekt inom EU:s LLP-program.

ILE-Berlin är ett privat utbildningsinstitut som arbetar med europeiska utbildningsprojekt. Inriktningen på deras verksamhet är yrkesinriktad utbildning och praktik, vuxenutbildning och arbetsmarknad. ILE-Berlin arbetar med internationellt utbyte för att främja mångfald och jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden och stärka grupper som hamnat i utanförskap. De vill i utbyte med andra EU-länder hitta innovativa angreppssätt för att erbjuda utbildning och arbete till nya grupper.

Genom studibesök på ILE-Berlin kan kommunerna ta del av deras arbetsmetoder och utbyta erfarenheter om arbetet med målgruppen unga i utanförskap. Under studiebesöket kan vi ta del av goda exempel från offentliga och privata initiativ för social integration i Berlin. Under förstudien kommer också en work-shop planeras för att ta emot deltagare från flera av de projekt ILE-Berlin samordnar inom området integration på arbetsmarknaden.

KOMPLETTERING PÅ BEGÄRAN
Syftet med det transnationella samarbetet är
•Att kartlägga och knyta kontakter med ungdomsprojekt inom EU för erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
•Att kunna erbjuda praktikplatser utomlands för våra projektdeltagare.
•Att sprida information om vårt projekt

Under förprojektering ska vi
•Inventera pågående och genomförda projekt med liknande målgrupp och målsättning.
•Knyta nya kontakter och sprida information om projektet till dessa och i redan befintliga nätverk.
•Planera work-shop och studiebesök i Sigtuna kommun för ansvariga för ungdomsprojekt inom EU.
•Undersöka möjligheten och knyta kontakter för utlandspraktik för projektdeltagarna.

Genomförande

•Studiebesök på ILE i Berlin. ILE-Berlin är ett privat utbildningsinstitut som arbetar med europeiska utbildningsprojekt. Inriktningen på deras verksamhet är yrkesinriktad utbildning och praktik, vuxenutbildning och arbetsmarknad. ILE-Berlin arbetar med internationellt utbyte för att främja mångfald och jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden och stärka grupper som
hamnat i utanförskap. De vill i utbyte med andra EU-länder hitta innovativa angreppssätt för att erbjuda utbildning och arbete till nya grupper. Sigtuna kommun vill genom studibesök på ILE-Berlin ta del av deras arbetsmetoder och utbyta erfarenheter om arbetet med målgruppen unga i utanförskap. Under studiebesöket kan vi ta del av goda exempel från offentliga och privata initiativ för social integration i Berlin.

Medfinansiärer

  • ABF Norra Stor-Stockholm
  • Kvarngymnasiet / Järfälla Gymnasieskolor
  • Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Upplands Idrottsförbund

Kommun

  • Järfälla
  • Sigtuna
  • Sundbyberg
  • Upplands-Bro