Logotyp på utskrifter

K2-Marknadsplats för kompetens och karriär

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSödertälje kommun, Arbetsmarknads-/arbetslivskontoret
KontaktpersonLena Lago
E-postlena.lago@sodertalje.se
Telefonnummer08 - 523 011 987
Beviljat ESF-stöd30 182 707 kr
Total projektbudget62 382 386 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

K2 utgör en dynamisk mötesplats där deltagare och marknadens aktörer reellt och fysiskt möts för ömsesidiga behov. Målgruppen är arbetslösa Södertäljebor som hamnat i bidragsberoende. Med bibehållna drömmar om jobb och karriär ska deltagarna vägledas mot en hållbar egen försörjning. K2 syftar till att genom utbildning fylla ett kommande kompetensgap och genom effektivare flöden förbättra rådande etableringssystem. Genom telemarketing vill K2 hitta marknadens aktörer samt genom ett strategiskt påverkansarbete utmana aktörers värderings och mångfaldsarbete.

Bakgrund

K2 – EN MARKNADSPLATS FÖR KOMPETENS OCH KARRIÄR

INLEDNING
Över 2500 hushåll i Södertälje står utanför arbetsmarknaden och är därmed bidragsberoende. Kommunala förvaltningar, Arbetsförmedlingen, näringslivet och de kommunala bolagen behöver därför kraftsamla för att främja målgruppens etablering på arbetsmarknaden.

Som en gemensam metafor väljer projektet att synliggöra berget K2 med tillhörande Basläger. Baslägret ligger vid foten av K2 och utgör en dynamisk, fysisk plats där aktörer möts och utbyter mål och visioner, erfarenheter och förutsättningar i ett reellt nätverkande. Det är i Baslägret företagare efterfrågar kompetens och erbjuder karriärmöjligheter och reellt möter de arbetssökande. Berget får symbolisera den klättring eller karriär som människor vill eller kan motiveras att göra.

BAKGRUND OCH PROBLEMANALYS
Under 2000-talet har Södertälje kommun tagit emot ett stort antal flyktingar främst från Mellanöstern. Trots stora insatser från kommunens sida att integrera de nyanlända på arbetsmarknaden har detta inte lyckats och det innebär att kommunens kostnader för försörjningsstöd är bland de högsta i landet. Individerna i denna grupp innebär en stor outnyttjad arbetskraftsresurs som måste tas tillvara.

Bland målgruppen finner vi främst flyktingar från Irak, men även människor med olika etniska bakgrunder, långtidsarbetslöshet, funktionsnedsättningar och missbruk. Nya flödes och karriärvägar för målgruppen måste hittas, deras kompetenser och förmåga till arbete måste tas till vara och nya aktörer och arbetstillfällen på marknaden måste identifieras. Näringslivet, civilsamhället, statliga och kommunala myndigheter måste samverka för att göra detta möjligt.

I dag är det ett faktum att Sverige står inför ett stort demografiskt gap när 40-talisterna inom kort lämnar arbetsmarknaden. I Södertälje finns en stor arbetskraftsresurs, men som till stora delar saknar rätt kompetens för att fylla det demografiska gapet. Misslyckas Södertälje med att få denna grupp i arbete står kommunen med en stor grupp utanför arbetsmarknaden samtidigt som arbetskraft saknas för tillväxt. Det ligger med andra ord i allas intresse att fånga upp den outnyttjade resurs som finns i den beskrivna målgruppen. Projektet ska möjliggöra att dessa krafter möts.

HUVUDPROBLEMET
Den stora inflyttningen till Södertälje som pågått sedan -70talet har lett till att Södertälje är den mest segregerade kommunen i landet. I bostadsområden som Ronna och Hovsjö kommer cirka 80% av de boende från Mellanöstern. I dessa områden saknar fler än 50% egen försörjning. Bland dessa finns grupper som med starka drivkrafter lämnat sitt hemland och som illegalt tagit sig till Sverige. Det finns en styrka i det, en drivkraft, en målmedvetenhet. Med denna styrka har de mött det nya landet med drömmar om att starta om på nytt. Många som kommer når en anställning relativt fort. För andra tar etableringen tid. Enligt en tidigare undersökning visar Arbetsförmedlingens statistik att det för utomeuropéer tar 10 år för en kvinna och 7 år för en man. Under denna långa etablering riskerar utanförskapets mekanismer att slå till och de egna starka drivkrafterna och motivationen att få en egen försörjning att avta. Det är därför angeläget att hitta metoder för att ge rätt stöd till dem som behöver omsorg, men också hitta effektivare samverkan och flöden för att snabbare fånga upp och stödja människors väg till ett arbete.

EFFEKTER
I Södertälje ser vi annars hur människor i den aktuella målgruppen inrättar sina liv efter rådande omständigheter, t ex att det är ok att leva på bidrag och att inte vara motiverad till arbete. Att målgruppen kan finna sin identitet bland de icke arbetande där ett arbete till och med kan leda till ett annat utanförskap. Utanförskapet kan också leda till en misstro mot det ”svenska” eller de ”etablerade”, en attityd som signalerar att vill inte samhället ha mig, vill inte jag heller ha samhället och det är angeläget att syna de konsekvenser ett sådant ställningstagande får för den unga generationen när det gäller inställning till utbildning, arbete och hur att tjäna sitt uppehälle. Utanförskapet leder dessutom till en svag självkänsla och en svag framtidstro. I Södertälje kan vi också se en ovilja att lämna sitt område där tryggheten finns samt att få möten sker mellan de segregerade grupperna som lever var och en för sig och till det en växande rasism, vilket i sin tur leder till att resursstarka familjer lämnar de segregerade områdena och till och med Södertälje.

En mängd insatser görs idag för målgruppen, men för få insatser leder till jobb eller ett meritvärde. I det föds en utbredd misstro inom gruppen mot ”gratisarbete”. Vissa insatser tenderar också att ha inlåsningsmekanismer, vilket kan hindra människor att lämna insatsen när en möjlighet till arbete uppstår. Det är ett systemfel som varken gagnar deltagaren eller samhället. I ett samhälle som bygger på att alla bidrar i ett skattesystem, föder utanförskapet också fördomar om målgruppen. Det är de boende i Södertälje kommun som driver företag, som är chefer, som behöver arbetskraft och som i anställningssituationer även behöver se denna grupp som en tillgång.

ERFARENHETER FRÅN ANDRA PROJEKT. SE UNDER PUNKTEN "BILAGOR"
Under förarbetet till K2 har vi studerat flera projekt. Under projektet kommer K2 att fördjupa analysen och lärandet av projekt inom det aktuella området

GENOMFÖRANDE
K2s projektidé är att skapa en stödstruktur för målgruppens målgång. En stödstruktur där deltagarna får sin drömmar om jobb och karriär samt kompetenser dokumenterade och sedan vägleds till en utsedd K2 mäklare med uppgiften att utmana och stödja deltagarens väg till egen försörjning. Kunskaper om att stödja individers socialiseringsprocesser är av vikt samt att ständigt pröva och förbättra metoder vad gäller flöden, effektivitet och bemötande. K2 mäklarna utgår från en dynamisk mötesplats där arbetsmarknadens aktörer reellt och fysiskt möts.

Utbildningsinsatserna i K2 sker i nära samspel med näringsliv och arbetsgivare. Samtliga insatser i K2 har till syfte att öka meritvärdet och därmed anställningsbarheten hos deltagarna.

I ett samarbete med Försvarsmakten och näringslivet skapas ett Callcenter i K2. Alla deltagare i Callcentret erhåller en utbildning i telemarketing och marknadskommunikation. Callcentret delas sedan i två delar, en del som undersöker små och medelstora företags behov av att anställa personal och behov av kompetens på kort och lång sikt och en del som i samarbete med Försvarsmakten genomför olika typer av rekryteringsinsatser. All personal som arbetar i Callcentret erhåller en anställning (nystartsjobb) på 6 månader i projektet samt referenser inför kommande anställningar. Deltagarna får kursintyg från Försvarsmakten

En projektledare, en kommunikatör och en ekonom bildar ledningsgrupp i projektet. Det operativa arbetet utförs av två resursmäklare, en programutvecklare samt tio kompetensmäklare. Deltagare som vägleds från Försörjningsstöd in i K2 kommer först till den så kallade Resursbanken där de två resursmäklarna dokumenterar deltagarnas mål, drömmar och kartlagda kompetenser. Resursmäklarna undersöker också vilka resurser som finns inom projektet för att möjliggöra en deltagares väg mot en anställning, kan vara praktik, en utbildningsinsats, eget företagande eller ett programspår inom projektet. Resursmäklarna ansvarar också för att rätt anställningsstöd tillförs projektets deltagare.
OBS? DETTA AVSNITT FORSÄTTER UNDER RUBRIKEN "BILAGOR"r

Målsättning

VISION
År 2020 är det demografiska gapet ett huvudproblem i Europa. Allas blickar riktas till Södertälje som är vida känt för sitt strategiska och långsiktiga integrations och mångfaldsarbete där företag står på kö för att etablera sig i syfte att komma åt kommunens attraktiva arbetskraftsresurs. Flera kommuner i Sverige har anammat de modeller och metoder som kommunen utarbetat för att få ner arbetslösheten i regionen. Länder i Europa med en stark inflyttning tittar med stort intresse på Södertälje för att ta del av de effektiva flöden som kommunen lyckas utarbeta för att på kort tid få nyanlända i utbildning, jobb eller eget företagande. Intresserade kommer också till Södertälje för att studera hur marknadens aktörer samverkar för nya affärsidéer och ökad tillväxt där också tidigare Transnationella partners driver företag ihop.

HUVUDMÅL
Genom K2 anställer företag lokalt och regionalt i högre utsträckning målgruppen och ser dessa som en resurs i företagets växande.

Målgruppen verkar från en tryggare arena och ser en hållbar yrkeskarriär.

Genom K2 har intressenterna fått en ökad medvetenhet kring utanförskapets mekanismer, rasism och främlingsfientlighet lokalt, nationellt och transnationellt.

Genom K2 har sociala klausuler blivit en naturlig del vid all kommunal upphandling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ökad kunskap kring tillgänglighet ska tillföras projektet under mobiliseringsfasen och mynna ut i en arbetsplan. Bland målgruppen finns en stor grupp nyanlända flyktingar. Projektet ska därför arbeta aktivt med tolkar, språkinlärning samt att all kommunikation inom projektet ska finnas tillgänglig på olika språk. K2s lokaler ska vara handikappanpassade så att samtliga aktörer har tillgång till och på ett funktionellt sätt kan verka i sin arbetssituation.

Vid all kvalitetssäkring av utbildningsinsatser inom projektet görs en riskanalys ur tillgänglighetssynpunkt. En arbetsplan med en bedömning av riskfaktorer ska tas fram i förebyggande syfte. All personal får utbildning i förhållningssätt och bemötande kring tillgänglighetsfrågor. En gemensam värdegrund arbetas fram vid projektstart där all personal deltar.

Individuella kommunikativa tillgänglighetsbehov kartläggs i och med kompetens-kartläggningen FIA (som är vägen in i K2). Detta innebär en tydlighet kring deltagarnas behov av t ex tekniska hjälpmedel. Utbildningarna förläggs till lokaler som motsvarar behovet av hjälpmedel. Projektet har via kommunens Arbetsmarknadsenhet tillgång till tolkar.

Projektet kommer löpande att kommunicera nyhetsbrev via projektets hemsida. Hemsidan innehåller även information om aktivitets- och tidsplan samt övrig information som kan vara av intresse för deltagarna. Hemsidan är tillgänglig på flera språk via googlefunktioner. På hemsidan finns också kontaktuppgifter för projektet.

Projektet behöver ytterligare stöd i tillgänglighetsfrågor och kommer därför under mobiliseringsfasen ta fram en arbetsplan i samverkan med projektstödet för tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Den strategiska ansatsen för K2:s transnationella arbete är att skapa ett metod- och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer i andra europeiska länder. Målet är att via det transnationella utbytet öka kunskapen inom området, ge nya idéer och förbättra arbetsmetoder för att målgruppen ska komma närmare eller in på arbetsmarknaden. Utbyten ska ske på alla nivåer inom projektet, från deltagare till styrgrupp. Viktigt för projektet är att nyttan återkopplas till partnerorganisationer och projektdeltagare.

K2 har via projektägaren Södertälje kommun och via samverkanspartners kontakt med sociala organisationer och offentlig sektor i flertalet europeiska länder. Dessa organisationer arbetar samtliga med marginaliserade grupper och deras etablering på arbetsmarknaden. Under mobiliseringsfasen kommer två besök att genomföras för att skapa en plattform för fortsatta transnationella aktiviteter.

K2:s transnationella aktiviteter kommer att samordnas av en transnationell koordinator. Under mobiliseringsfasen ska ett partnermöte med fokus på transnationalitet genomföras där projektets kunskapsbehov och förväntningar ska klargöras. Utifrån detta möte kommer fokus för det transnationella arbetet att klarläggas och efter de genomförda besöken ska en transnationell aktivitetsplan tas fram senast till mobiliseringsfasens avslut.

Projektägaren Södertälje kommun ingår i Arbetsmiljöforums transnationella projekt Inclusive Europe, som deltagande aktör, och kommer dra praktisk nytta av denna kompetensutveckling i genomförandet av K2 och inför EU2020.

Medfinansiärer

  • Försörjningsstöd,bedömning,aktivering

Samarbetspartners

  • Basta
  • Föreningen för Yrkesroller och Lärande
  • Försvarsmakten Högkvarter
  • Telge AB

Kommun

  • Södertälje