Logotyp på utskrifter

Etablering Stockholm

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen - Stockholms stad
KontaktpersonAnna Almén
E-postanna.almen-bergstrom@stockholm.se
Telefonnummer08-50835821
Beviljat ESF-stöd33 611 934 kr
Total projektbudget80 237 075 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2014-01-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att förkorta tiden från att vara nyanländ till att bli nyanställd genom att involvera arbetsgivare på ett strukturerat sätt samt öka samordningen mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen.

Bakgrund

Etablering Stockholm Etablering Stockholm är ett gemensamt initiativ från Stockholms stad och Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsområde (AMO) Stockholm som syftar till att kraftsamla och mobilisera gemensamma och externa resurser för att bättre stödja och snabba på nyanlända flyktingar och invandrares etablering på arbetsmarknaden. Avsikten är att Etablering Stockholm ska erbjuda den nyanlände en sammanhållen etableringskedja som upplevs som tydlig och meningsfull av individen och förkortar hans eller hennes väg till arbete och egen försörjning. Detta skall ske genom samordning av kedjan i sin helhet och metodutveckling av svaga länkar. En systematisk kvalitetssäkring ska genomföras av innehåll, processer och individens lärande i etableringskedjan som helhet och i dess olika delar. Kvalitetssäkringen ska få legitimitet genom en bred förankring hos såväl de offentliga aktörerna som hos brukare, näringsliv, utbildningsanordnare, kompletterande aktörer, fackliga organisationer, sociala ekonomin och andra samverkansaktörer i regionen. Kvalitetssäkringen ska bidra till att synliggöra nyanländas lärande och kompetens och öka deras tillgång till lediga jobb. Kvalitetssäkringen ska också bidra till ökat förtroende mellan aktörerna och kunskapen om varandra, och därmed skapa förutsättningar för ansvarsfördelning, effektiv resursanvändning, minimering av dubbelarbete och fler arbetstillfällen för målgruppen. Bakgrund Utgångspunkten för projektet Etablering Stockholm är att andelen nyanlända i utanförskap i Stockholm är för hög och att vägen från nyanländ till nyanställd tar för lång tid. Detta står också i överensstämmelse med konstateranden och prioriteringar i Stockholms regionala plan. Både Stockholms Stad och AMO Stockholm har tydliga uppdrag att minska utanförskapet genom att stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Insatserna är dock för dåligt sammanlänkade och för sällan utformade i samverkan med arbetsgivare och delaktighet från det civila samhället saknas. Behov finns också av en hållbar samverkansstruktur mellan Stockholms stads olika aktörer och Arbetsförmedlingen i arbetet med nyanlända och en gemensam plattform för samverkan med andra aktörer i regionen. Introduktionen för nyanlända är väl utredd av olika myndigheter, organisationer och akademiska institutioner som bekräftar bilden: Huvudproblemet är en allt för långsam etablering på arbetsmarknaden. Detta mönster har varit
konstant i två decennier, med vissa variationer beroende på konjunktur. Problembeskrivningen handlar om behov av att förbättra vissa metoder, men främst om att introduktionen präglas av ett antal systemfel. Dessa har samband med varandra, vilket har gjort området komplicerat att reformera. Avsaknaden av tillräcklig samordning, bristande samsyn och konflikter mellan olika mål och regelsystem hos de olika offentliga aktörerna har medfört att insatserna för nyanlända skett för isolerat. Dessa problem har varit speciellt märkbara i en storstad som Stockholm. Storstadsperspektivet innebär både utmaningar och möjligheter i etableringskedjan. I Stockholms Stad bor ca 10 000 nyanlända i arbetsför ålder, vilka utgör ungefär hälften av målgruppen i länet. Nästan 3400 nyanlända är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Möjligheterna ur ett storstadsperspektiv består bland annat av ett varierat näringsliv och en dynamisk arbetsmarknad men också av stordriftsfördelar som möjliggör differentiering och individualisering i etableringskedjan. Storstadsperspektivets utmaningar å andra sidan, ligger i en bättre fungerande tvärsektoriell samverkan och samsyn samt ett ökat förtroende mellan ett stort antal aktörer i den offentliga sektorn, på arbetsmarknaden och inom den sociala ekonomin: Dels näringslivet som framtida arbetsgivare till nyanlända, fackliga organisationer och den sociala ekonomin som viktigt komplement och samordnare av det civila samhällets delaktighet. Dels de offentliga aktörerna i Stockholm bestående av de fjorton stadsdelsförvaltningarnas flyktingmottagningar och försörjningsstödsenheter, sju jobbtorgskontor, tre Sfi-skolor i egen regi och fyra externa utbildningsanordnare. Därtill består AMO Stockholm av 11 arbetsförmedlingskontor. Både Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen använder sig dessutom av ett stort antal kompletterande aktörer för sina insatser till nyanlända. Även vuxenutbildningen i Stockholm har en viktig roll liksom stadens 45 förvaltningar och bolag utifrån sina respektive serviceuppdrag till stadens invånare och som potentiella arbetsgivare. Tidigare samverkansarbeten och en mängd goda exempel från såväl projekt som ordinarie verksamheter i Stockholm visar på brister i samverkansarbetets kontinuitet och hållbarhet, genom att vunna erfarenheter sällan växlats upp i volym eller implementerats. Utvecklingsarbetet har även här skett för isolerat med avsaknad av gemensam analys av resultat och strategi för implementering. Snabba förändringar i verksamheterna på grund av olika, nya eller förändrade uppdrag och målgrupper, har också påverkat att tidigare erfarenheter inte tillvaratagits. Ytterligare en utmaning är att utveckla ett tydligare brukarperspektiv. I brukarundersökningar har framkommit önskemål om mer stöd och insatser som innefattar koppling till arbetslivet, om mer kontakt med svenskar samt att man upplever en osäkerhet om hur systemet fungerar, samverkar och kan hjälpa till med. Brukarna påverkas också av att varje myndighet gör sin plan/planering och att dessa inte sällan är motstridiga för den nyanlände, vilket speglar den bristande samordningen och att olika myndigheter ställer olika krav. Förstudien Under våren 2008 var trenden tydlig att självförsörjningsgraden för nyanlända flyktingar efter avslutad introduktion i Stockholm Stad var nedåtgående. Prognoserna talade för en försämrad arbetsmarknad vilket ytterligare drabbar nyanländas möjligheter till arbete. Med stöd och projektmedel från länsstyrelsen påbörjades en förstudie som syftade till att ringa in problemområden och utvecklingsmöjligheter. I början av augusti 2008 enades ledningen för Jobbtorg Stockholm och AMO Stockholm om en gemensam förprojektering, med syftet att starta ett brett utvecklingsarbete för att förkorta och effektivisera etableringskedjan för nyanlända samt utveckla nya metoder i det operativa arbetet och samverkan. I förprojekteringen har även stadsdelsförvaltningar och Sfi haft en aktiv roll och ett antal externa nyckelaktörer har identifierats och involverats: Företagarna, Stockholms Handelskammare, Röda Korset, Studiefrämjandet, Migrationsverket, Ingeus, AcadeMedia, InfoKomp, Lernia, LO, TCO, SACO och Köpenhamns kommun. Förprojekteringens slutsatser om orsaker till att nyanlända stockholmares etablering på arbetsmarknaden går för långsamt är att: a) det saknas en definierad, samordnad, och effektiv etableringskedja som stödjer vägen från nyanländ till nyanställd b) etableringskedjan innehåller för lite fokus på arbete och näringslivets behov av arbetskraft, för lite samarbete med arbetsgivare och för dålig samordning och metodik i matchningsarbetet.
c) det saknas fungerande insatser för kortutbildade och analfabeter d) nyanlända saknar nätverk som kan stödja deras etablering på arbetsmarknaden. För att öka möjligheterna att nå resultat, förkorta nyanländas väg till arbete, har projektet Etablering Stockholm valt ett angreppssätt i genomförandet som innebär: 1) Ett tydligt kund- och brukarperspektiv i utvecklingen av en sammanhållen etableringskedja som utgår från den nyanländes behov av insatser och arbetsgivarnas behov av arbetskraft. 2) Stärka fungerande kedjor och utveckla svaga länkar 3) Systematisk kvalitetssäkring av etableringskedjans innehåll och processer 4) En hållbar samverkansstruktur för etableringskedjans olika parter med inbyggd flexibilitet för samverkande aktörers förändringar i ansvar och uppdrag.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att förkorta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. För att uppnå syftet ska genomförandeprojektet: 1. Utveckla och erbjuda en sammanhållen, samordnad och effektiv etableringskedja för nyanlända som av den enskilde upplevs som tydlig och meningsfull och som innebär att individen får en (1) plan för sin etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv. Fokus i utvecklingen ska ligga på hur insatserna länkas samman och snabbare leder till arbete, samt på individens lärande i hela etableringsprocessen. 2. Utveckla de länkar i kedjan som identifierats som särskilt svaga och därmed erbjuda insatser av högre kvalitet till den nyanlände: Samordnade matchningsinsatser Insatser för kortutbildade och analfabeter Individuellt nätverksbyggande. 3. Kvalitetssäkra etableringskedjans innehåll och processer. Kvalitetssäkringen ska bidra till att synliggöra nyanländas lärande och kompetens och öka möjlighet att söka fler typer av jobb. Kvalitetssäkringen ska också öka förtroendet mellan aktörerna och kunskapen om varandra och därmed skapa förutsättningar för tydligare roll- och ansvarsfördelning, effektiv resursanvändning och minimering av dubbelarbete och fler vägar ut till arbete. 4. Utveckla en hållbar samverkansstruktur. En sammanhållen etableringskedja för nyanlända förutsätter samarbete mellan kedjans aktörer. En bärande princip i Etablering Stockholm är därför en formaliserad och stabil samverkan. Utvecklingen av denna samverksstruktur beskrivs under avsnitten Främja samverkan, Strategiskt påverkansarbete och Projektorganisation. 1. En sammanhållen etableringskedja, från nyanländ till nyanställd En gemensam ingång till Etablerings Stockholm ska utgöra den första fasen i den nyanländes etableringskedja. Här ingår t ex samhälls- och arbetslivsorientering, fördjupad kompetenskartläggning, vägledning mm. Parterna ska metodutveckla och samordna de olika insatser som ingår i den gemensamma ingången så att de utgör en helhet och utmynnar i en gemensam planering mellan den nyanlände, arbetsförmedlingen, jobbtorg, stadsdelsförvaltning och Sfi. Utgångspunkten är att den nyanlända ska uppleva att hon eller han äger sin plan för sin etableringsprocess och väg till arbete. Den fortsatta etableringskedjan ska tillförsäkra den enskilde adekvata samordnade insatser som kan stödja hans eller hennes fortsatta väg till arbetsmarknaden. Denna del av kedjan kommer därför att innehålla generella insatser, insatser utifrån individuella behov och efterfrågestyrda matchningsinsatser i samverkan med rekryterande arbetsgivare. Insatserna kan finnas hos arbetsförmedlingen, kommunen, andra offentliga aktörer, men också hos privata aktörer, frivilliga aktörer mm. Insatserna ska metodutvecklas med fokus på individens lärande och möjliga insatskedjor. 2 a Samordnat arbetssätt kring matchning Ett samordnat arbetssätt för en effektiv matchning mot arbetsgivare skapas inom ramen för Etablering Stockholm som utgår från de erfarenheter som finns från tidigare framgångsrika matchningsverksamheter och bygga på de resurser som redan idag finns i respektive organisation men vara koordinerad avseende metodik och företagskontakter. Matchningen ska vara en naturlig del i etableringskedjan från första dagen. Inom ramen för metodutvecklingen av ett samordnat arbetssätt kring matchning ska parterna ge de nyanlända konkreta möjligheter att tidigt i etableringsprocessen får kontakt med företag och arbetsplatser. Arbeta offensivt för att synliggöra nyanländas kompetens samt öka kunskap och medvetenhet hos företagen om den potential som nyanlända utgör på den svenska arbetsmarknaden. Skapa ett gemensamt, tydligt och enkelt marknadsförings- och informationsmaterial riktat mot arbetsgivare och som beskriver vilka resurser och möjligheter som Etablering Stockholm kan erbjuda i samband med rekrytering av nyanlända. Genom att nyttja gemensamma resurser och nätverk skapa fler mötesplatser mellan arbetsgivare och nyanlända. Stimulera nyanlända till geografisk rörlighet. Bedriva ett gemensamt metodutvecklingsarbete som leder till spetskompetens i matchning av nyanlända och hitta modeller för effektiva matchningsprocesser. Utveckla samverkan med företag som har profilerat sig mot Corporate Social Responsibility (CSR). 2 b Insatser för analfabeter och kortutbildade Analfabeter och kortutildade ska erbjudas ett integrerat Sfi- och arbetsmarknadsprogram. Undervisningen sker enligt en modell där språkinlärning, identitetsstärkande insatser, och arbetslivsinriktade insatser integreras. Kunskap från forskning och erfarenheter från andra liknande försök ska inhämtas löpande. Modellen kommer inledningsvis att innehålla Sfi i kombination med andra aktiviteter med modersmålsstöd och modersmålsundervisning, för att gruppen snabbare ska ta till sig kunskap om det svenska samhället och arbetslivet. Exempel på kompletterande aktiviteter är: Interkulturell kunskap och identitet, arbetslivsorientering och praktik med språkstöd, samhällsorientering och vägledning av mentor/lots-funktion samt utveckling av metod för att värdera och synliggöra målgruppens tidigare erfarenheter, resurser och kunskaper. 2 c Nätverksbyggande Det är väl känt att nätverk för många är av stor betydelse för en etablering på arbetsmarknaden. De flesta nyanlända saknar idag dessa. Deltagarna i projektet ska erbjudas att komplettera insatserna i insatskedjan med individuellt nätverksbyggande. En av många viktiga vägar till integration och etablering i Stockholm går genom Stockholmare, är ett av ledorden för Röda Korsets Flyktingguideprojekt. Avsikten i Etablering Stockholm är att Röda Korset vidareutvecklar Flyktingguideprojektet genom att erbjuda nyanlända s.k. yrkesguider. Dessa ska ge en introduktion i det yrke som den nyanlände varit yrkesverksam i tidigare eller önskar bli verksam i här i Sverige. Syftet är att uppnå ömsesidig integration. Yrkesguiderna kommer att rekryteras bland Röda Korsets frivilliga och genom yrkesförbund/fackföreningar där behov av guider föreligger. Guider och nyanlända kommer i samverkan med Studiefrämjandet erbjudas gemensamma aktiviteter i form av studiebesök, utbildningar och studiegrupper med fokus på olika områden i syfte att underlätta integrationen i samhället och på arbetsmarknaden. För detaljerad info, se bilaga. 3 Kvalitetssäkring av etableringskedjan Inom ramen för projektet ska en systematisk och gemensam kvalitetssäkring genomföras av innehåll, processer och individens lärande i etableringskedjan som helhet och i dess olika delar. Arbetet ska utgå från en etablerad kvalitetssäkringsmetod som ska förankras hos berörda medarbetare genom utbildningsinsatser och seminarier. Kvalitetssäkringen ska baseras på att samverkansparterna gör en tydlig beskrivning av verksamheternas och etableringskedjans struktur, resurser och förutsättningar för kvalitet och samordning. De enskilda aktiviteterna/insatserna ska sedan beskrivas på detaljnivå vad gäller innehåll och lärandemål för individen. Genom att kvalitetssäkringsprocessen bygger på ett brett deltagande från många olika aktörer ges förutsättningar för etableringskedjans erkännande på arbetsmarknaden. Detta sker genom att alla delar i kvalitetssäkringen förankras i en panel/referensgrupp bestående av företag/branscher och andra berörda aktörer. En viktig komponent i kvalitetssäkringen är också att den nyanlände själv ska vara aktiv i att visa sitt lärande. På så sätt säkras inte bara lärandet som ges utan även att inlärning skett. Kvalitetssäkringsarbetet olika delar ska dokumenteras och vara transparent för såväl brukare som samverkande aktörer och omvärld.

Målsättning

Etablering Stockholm har som huvudsyfte att förkorta vägen från nyanländ till nyanställd, från bidragsberoende till självförsörjande. Målet är deltagarna snabbare ska få jobb och egen försörjning. För detta krävs en fungerande etableringsprocess. Detta kommer att mätas utifrån följande indikatorer: Minst 50 % av projektdeltagarna ska vara självförsörjande 18 månader efter uppehållstillstånd. Omsättningen till arbete och utbildning ska vara minst 50 % högre bland deltagarna i projektet jämfört med omsättningen av nyanlända arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen i AMO Stockholm som inte deltar i projektet. Antalet personer i instegs- och nystartsjobb skall öka med minst 50 % jämfört med nivån i Stockholms Stad vid projektets start. För att kunna följa deltagarna ska de märkas med speciell projektkod i såväl Arbetsförmedlingens som stadens register. Projektets har som delmål att: Skapa en individanpassad, samordnad och kvalitetssäkrad etableringskedja, myndigheter emellan och i samverkan med företag och organisationer. Denna etableringskedja skall vara dokumenterad vid projektets slut. Effektivisera matchningsprocessen genom att involvera företag och organisationer på ett tidigare stadium i etableringskedjan. Fler nyanlända analfabeter och kortutbildade kommer närmre arbetsmarknaden. I projektet ingår också att ta fram mätbara mått för detta delmål. Genom yrkesguider öka den nyanländes formella och informella kontaktnät för att finna nya vägar till etablering på den lokala arbetsmarknaden. I genomsnitt 400 yrkesguider matchas med 400 nyanlända per år. Skapa en hållbar tvärsektoriell samverkanstruktur för en snabbare etablering av nyanlända.


TILLÄGG TILL TIDS- OCH AKTIVITETSPLANEN

Tidsplan för verksamheten 2010-2012

2010

Under 2009-2010 kommer projektet att lägga grunden för den kvalitetssäkrade etableringskedjan (OCN). Medarbetare hos de samverkande aktörerna kommer att utbildas och handledare, interna kvalitetssäkrare och extern kvalitetssäkrare kommer att utses. Verksamheterna kommer att ta fram programplaner och programmål med tillhörande kursmoduler och lärandemål för etableringskedjans olika generella, behovsstyrda och efterfrågestyrda insatser. Samtliga programplaner och enskilda insatsmoduler ska presenteras och godkännas av en panel av olika berörda aktörer inom etableringskedjan
samt företag/arbetsgivare.

Denna struktur blir början till ett gemensamt synsätt och arbetsätt som är känt av alla aktörer vilken kommer att underlättare för en vidare utveckling mellan parterna under 2011 och 2012. Den kontinuerliga metodutvecklingen kommer att ske i samverkan med Köpenhamn och där båda parter lär av varandras programplaner och programmål.

Deltagarna kommer att gå igenom de samordnade och kvalitetssäkrade insatserna och får intyg på det lärande som uppnåtts enligt beskrivning i kursmodulerna.

Stockholm stad och Arbetsförmedlingen kommer att vid framtagandet av respektive verksamhetsplan göra det tillsammans för att kunna se möjliga samordningsvinster i etableringskedjan och kunna göra gemensamma prioriteringar.

Under 2010 åker fyra projektdeltagare till Köpenhamn för att träffa arbetssökande i Köpenhamn för erfarenhetsutbyte av hur det är att etablera sig på arbetsmarknaden i ett nytt land. Kommunerna kommer att se på möjligheten att utveckla metoder från detta brukarperspektiv.

2011
Den kvalitetssäkrade etableringskedjan kommer att i det stora vara klar under 2011 dock är många av insatserna behovsstyrda eller efterfrågestyrda vilket medför en ständig utveckling av nya programplaner och kursmoduler men också korrigeringar av gamla. Deltagarna som inte fått arbete eller som har tillkommit i projektet kommer kontinuerligt genomgå nya framtagna kursmoduler eller gamla utifrån vad företagen behöver för att anställa. Under detta år kommer projektet fokusera på att involvera alla aktörer för att säkerhetsställa att

2012
Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas och korrigeras utifrån de lärdomar som sker i projektet. Fokus för 2012 är att slutföra och införliva de insatser som är gjorda inom nätverksbygganden med Röda Korset och Studiefrämjandet samt de specifika insatserna för analfabeter och kortutbildade. Dessa specifika metoder ska ingå i etableringskedjan och vara bedömda enligt OCN metodiken.

Tidsplan för verksamheten 2010-2012

2010

Under 2009-2010 kommer projektet att lägga grunden för den kvalitetssäkrade etableringskedjan (OCN). Medarbetare hos de samverkande aktörerna kommer att utbildas och handledare, interna kvalitetssäkrare och extern kvalitetssäkrare kommer att utses. Verksamheterna kommer att ta fram programplaner och programmål med tillhörande kursmoduler och lärandemål för etableringskedjans olika generella, behovsstyrda och efterfrågestyrda insatser. Samtliga programplaner och enskilda insatsmoduler ska presenteras och godkännas av en panel av olika berörda aktörer inom etableringskedjan
samt företag/arbetsgivare.

Denna struktur blir början till ett gemensamt synsätt och arbetsätt som är känt av alla aktörer vilken kommer att underlättare för en vidare utveckling mellan parterna under 2011 och 2012. Den kontinuerliga metodutvecklingen kommer att ske i samverkan med Köpenhamn och där båda parter lär av varandras programplaner och programmål.

Deltagarna kommer att gå igenom de samordnade och kvalitetssäkrade insatserna och får intyg på det lärande som uppnåtts enligt beskrivning i kursmodulerna.

Stockholm stad och Arbetsförmedlingen kommer att vid framtagandet av respektive verksamhetsplan göra det tillsammans för att kunna se möjliga samordningsvinster i etableringskedjan och kunna göra gemensamma prioriteringar.

Under 2010 åker fyra projektdeltagare till Köpenhamn för att träffa arbetssökande i Köpenhamn för erfarenhetsutbyte av hur det är att etablera sig på arbetsmarknaden i ett nytt land. Kommunerna kommer att se på möjligheten att utveckla metoder från detta brukarperspektiv.

2011
Den kvalitetssäkrade etableringskedjan kommer att i det stora vara klar under 2011 dock är många av insatserna behovsstyrda eller efterfrågestyrda vilket medför en ständig utveckling av nya programplaner och kursmoduler men också korrigeringar av gamla. Deltagarna som inte fått arbete eller som har tillkommit i projektet kommer kontinuerligt genomgå nya framtagna kursmoduler eller gamla utifrån vad företagen behöver för att anställa. Under detta år kommer projektet fokusera på att involvera alla aktörer för att säkerhetsställa att

2012
Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas och korrigeras utifrån de lärdomar som sker i projektet. Fokus för 2012 är att slutföra och införliva de insatser som är gjorda inom nätverksbygganden med Röda Korset och Studiefrämjandet samt de specifika insatserna för analfabeter och kortutbildade. Dessa specifika metoder ska ingå i etableringskedjan och vara bedömda enligt OCN metodiken.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Etablering Stockholm ska arbeta med alla delar av tillgängligheten på följande sätt: Fysiska tillgängligheten Både Arbetsförmedling och Stockholms Stad följer de lagar, regler och policys som gäller för tillgänglighet för funktionshindrade. Under projektets gång kommer man fortsatt att arbeta med att säkerställa den fysiska tillgängligheten utifrån de krav som ställs på oss såsom myndighet. Tillgänglig verksamhet Arbetsförmedling och Stockholms Stad följer de lagar och regler som gäller för att motverka diskriminering av alla slag. Alla möten med nyanlända skall präglas av respekt och förståelse för eventuella funktionshinder, som kan vara särskilt svåra att identifiera i dessa grupper såsom dyslexi, tidigare traumatiska händelser mm. Genom sin samverkan hoppas Etablering Stockholm på att öka sin kunskap om eventuell dold problematik och bättre kunna bemöta och fånga upp även denna. Detta är viktigt, för att kunna erbjuda de åtgärder som Arbetsförmedlingen har som verktyg för att öka möjligheterna för även nyanlända funktionshindrade att komma ut i arbete. Etablering Stockholm kommer även att väva in mångfaldsfrågan i projektet och har för avsikt att öka medarbetarnas kunskap och förståelse för mångfaldsproblemet samt aktivt motverka diskriminering i arbetslivet genom sitt matchningsarbete/arbete med arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har redan ett interaktivt program om mångfald som alla medarbetare ska gå igenom. Bemötande är något myndigheten arbetar med kontinuerligt i dagsläget och detta arbete skall fortsätta I verksamheten. Stockholm Stad har genom sin stora erfarenhet att arbeta med denna grupp, en självklar kompetens inom området. Bemötandet av dessa grupper ska bli bättre på att genom en kontinuerlig dialog om bemötande inom respektive verksamhet. Kommunikativ tillgänglighet Etablering Stockholm avser att säkerställa att potentiella och aktuella deltagare nås oavsett sina hinder såväl funktionshinder som språkhinder. a) Arbetsförmedlingen har inventerat sina språkkunskaper och kommer att kunna förmedla vissa tjänster via olika hemspråk, såsom CV-seminarier, informationsmöten o dyl. b) I den del som utvecklar metoder för analfabeter kommer pedagoger användas som kan elevernas hemspråk, i syfte att underlätta lärande och alfabetisering. c) Målsättningen är att kvalitetssäkringens olika delar skall vara tydligt förklarade på andra språk så att den nyanlände förstår vilka steg den skall gå igenom, varför och vad det resulterar i. Det slutgiltiga intyget skall vara tillgängligt på ett för den nyanlände begripligt språk och det skall vara tydligt för den nyanlände hur den går vidare i processen mot arbete med hjälp av detta intyg. Informativ tillgänglighet a) Etablering Stockholm kommer även att utveckla en hemsida med information om projektet och för att öka tillgängligheten både internt och gentemot målgruppen. b) Projektet har som målsättning att utveckla informationsmaterial som är tydligt och lättläst för att även nå ut till nyanlända som läser svenska på Sfi-nivå. c) Projektet ska undersöka möjligheterna till att få fram informationsmaterial i alternativa format. Det skall tydligt framgå på hemsidan i vilka former den nyanlände kan få informationen. Möjligheten att informera på andra språk, skall även undersökas. d) Vår webbplats ska vara tillgänglig. Det ska gå att kommunicera med projektet via vår hemsida. I uppföljningen och utvärderingen av vårt projekt ska utvärderas hur vi arbetat med tillgänglighet, och hur tillgängligheten i projektet har varit.

Jämställdhetsintegrering

Målsättningen är att Etablering Stockholm ska genomsyras av jämställdhetsperspektivet, så att en lyckad etableringskedja även leder till ökad jämställdhet för de nyanlända. Detta kräver ett målmedvetet arbete internt utifrån befintliga planer och redskap samt med målgruppen, så att etableringen på arbetsmarknaden utgår ifrån kompetens, lämplighet och intresse i stället för traditionella val utifrån en könsuppdelad arbetsmarknad. I ett jämställdhetsperspektiv, planerar Etablering Stockholm följande utifrån behovs- och problemanalysen av projektet: a) Nolltolerans mot all form av diskriminering, inklusive diskriminering på grund av kön. b) Vi ska alltid ha med ett jämställdhetsperspektiv när arbetsgrupper, utbildningsgrupper, projektgrupper och beslutande grupper sätts samman. c) Alla parter/aktörer och delar i projektet skall ta sitt ansvar i jämställdhetsarbetet utifrån sitt bidrag i etableringsprocessen. Detta innebär t ex att: Den som vägleder eller matchar mot arbete skall utgå ifrån kompetens samt både väcka och skapa möjligheter inom otraditionella yrken/arbetsuppgifter där man behöver få in fler av motsatt kön. Röda Korset kommer att ta i beaktande jämställdhetsperspektivet i val av yrkesguider genom att aktivt jobba med att rekrytera fler manliga yrkesguider samt i matchningen av dessa med sökande då fler män ar arbetslösa. Samhällsinformationen skall vara tydlig om vad jämställdhet innebär. Studiefrämjandet kommer att ha studiecirklar där även dessa frågor kommer att tas upp med målgruppen mm. d) Medarbetare ska alltid ha med jämställdhetsperspektivet i mötet med den nyanlände. e) Kvinnorna kommer att ges möjligheter till utveckling för att hitta nya möjligheter på arbetsmarknaden och männen kommer att ges möjligheter till breddning i samma syfte samt för att motverka invanda mönster och yrkestänkanden. I lågkonjunktur är detta extra viktigt, då många industrijobb och traditionellt manliga yrken försvinner, vilket vi redan har sett. f) Projektet satsar även på analfabeter och nyanlända med kort grundutbildning, som en egen del i projektet, även i syfte att öka jämställdheten och kunna ge denna grupp utvecklingsmöjligheter. g) I vår informationsspridning ska vi redovisa vårt arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhet i arbetslivet. Projektet ska analysera och utveckla sitt informationsmaterial, både när det gäller bilder och text, så att inte stereotypa beskrivningar av kvinnor och män i arbetslivet förekommer. h) Berörda myndigheter och organisationer kommer att fortsätta sitt interna arbete med jämställdhetsfrågor i enlighet med de planer som redan finns internt. i) Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i den löpande utvärderingen av projektet när det gäller insatser, deltagande, informationsspridning. Etablering Stockholm ska samla in och analysera könsuppdelad statistik för insatser i projektet, fördelning av resurser och deltagande, både när det gäller målgruppen, medarbetare i deltagande organisationer och andra deltagare/aktörer som projektet når. Därtill kommer projektet också att i uppföljningen undersöka hur utvecklingen sett ut för deltagande kvinnor och män, hur både nyanlända kvinnor och nyanlända män upplever sina möjligheter att komma in i svenskt arbetsliv genom Etablering Stockholm. Arbetet med jämställdhet inom denna grupp är extra viktigt, då dessa perspektiv inte genomsyrar de kulturer som de nyanlända kommer ifrån i samma omfattning som det gör i Sverige. Att målmedvetet arbeta med jämställdhetsintegration är därför av stor vikt, för att hitta nya öppningar på arbetsmarknaden för dessa grupper som annars riskerar att låsas in i traditionella yrkesval och uppfattningar och förbli i arbetslöshet, vilket i sin tur försvårar integrationen för dessa grupper.

Transnationellt samarbete

Etablering Stockholm har kommit överens om ett samarbete med projektet Foerste Job i Danmark som är ett arbetsmarknadsprojekt för flyktingar och invandrare i samverkan mellan Center for Afklaring og Beskeaftigelse (CAB) och Jobcenter Kobenhavn, Sprog & Integration i Köpenhamns kommun under perioden 2008 till 2012. Våra respektive projekt har många beröringspunkter och samarbetet syftar till erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma strategier och tillvägagångssätt för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer att besöka varandra minst en gång per år då gemensamma seminarier och studiebesök kommer att genomföras avseende erfarenheter, metodutveckling och best practice kring t ex: Information om det svenska/danska samhället och arbetsmarknaden. Kommunikationsträning på svenska/danska Motivation för att hitta arbete Behov av att hitta sitt självförtroende. Lust att få ett större nätverk Hitta yrkesområden som motsvarar deltagarens kvalifikationer och resurser. Utländsk utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet på svensk/dansk arbetsmarknad I samarbetet planeras även en träff under 2010 i Köpenhamn mellan deltagare i de båda projekten för erfarenhetsutbyte om att befinna sig på vägen från nyanländ till nyanställd i Stockholm respektive Köpenhamn. Mötet kommer att ske strukturerat och dokumenteras som en del i utvecklingen och utvärderingen av insatserna ur ett brukarperspektiv. SE-nummer: 16748137 CVR-nummer Köpenhamn kommun: 64942212, P-nummer CAB: 1003427398. Kontaktperson: Katrine Brenner, QE74@bif.kk.dk

Stockholm stad och Köpenhamns kommun är intresserade av ett gemensamt samarbete för att utveckla metoder och pedagogik för hur invandrare ska komma in på arbetsmarknaden. Det är speciellt intressant utifrån ett storstadsperspektiv med den komplexitet som det medför men också möjligheter utifrån en större arbetsmarknad. Det finns möjligheter att arbeta tillsammans med företag som är verksamma i båda städerna.

Både Stockholm stad och Köpenhamns kommun vill utveckla och kvalitetssäkra de tjänster som de tillhandahåller företagen och deltagarna. I detta har städerna mycket att lära av varandra.

Köpenhamn har nyligen börjat använda Öppet kollegialt nätverk (OCN) som ett sätt att kvalitetssäkra sina tjänster genom att involvera företagen i bedömningen av de insatser som kommunen utför. Det är innovativt och Etablering Stockholm kommer att ta del av den utveckling som sker i Köpenhamn och tillsammans med Köpenhamn utveckla metoden genom att lära av varandra.

Köpenhamns roll i projektet är att resa till Sverige och ta del av den utveckling som sker i projektet Etablering Stockholm men också delge de programplanerna, programmål, kursmoduler och lärandemål som utvecklas i Danmark tillsammans med företagen.

Stockholm stads roll i projektet är att starta upp den kvalitetssäkrade etableringskedjan (OCN) och utveckla modellen i Stockholm tillsammans med Arbetsförmedlingen och de andra samarbetsparterna i projektet och delge Köpenhamn de lärdomarna som projektet medför.

Exempel på identifierade områden där båda parter är intresserade av att jämföra och utveckla programplaner, kursmoduler och lärandemål är kring

Vilken samhälls information får den nyanlände om det svenska/danska samhället och arbetsmarknaden?
Hur kan vi utveckla kommunikationsträning på svenska/danska för att underlätta att invandraren kan få arbete fortare?
Hur arbetar vi med personens motivation för att hitta arbete?
Hur kan en person förbättra sitt självförtroende?
Hur kan en person öka sin lust till att få ett större nätverk?
Hur ska de offentliga tjänsterna utformas för att personen ska hitta yrkesområden som motsvarar dennes kvalifikationer och resurser.
Hur arbetar vi med utländsk utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet på svensk/dansk arbetsmarknad för att synliggöra den för företag?

Både Stockholm stad och Köpenhamns kommun har i dagsläget identifierat ett företag ”ISS” som båda parter arbetar med. Detta är ett exempel på ett internationellt företag som är verksamma i båda städer och som båda kommunerna samarbetar med. Detta samarbete kommer att utvecklas med OCN metoden och är ett intressant sätt för att hitta nya transnationella samarbeten.

Projektet Etablering Stockholm har budgeterat för 140 000 kr för resor till Danmark för att kunna delge och ta del av deras utvecklingsarbete. Stockholm stad kommer även skicka fyra deltagare under 2010 för att få ett deltagarperspektiv på utvecklingsarbetet. Till detta kommer Köpenhamn att besöka Stockholm för att delge och lära av det utvecklingsarbete som sker i projektet. För att uppdatera varandra kring den utveckling som sker löpande kommer Etablering Stockholms projekt web fungera som media för kunskapsutbyte mellan alla aktörer. Sammantaget ger resor och projektets websida goda förutsättningar för ett kontinuerligt kunskapsutbyte och metodutveckling.


Medfinansiärer

 • AMO Sthlm
 • Bromma stadsdelsnämnd
 • Enskede-Årsta-Vantör stadsdels
 • Farsta stadsdelsförvaltning
 • Hägersten, Liljeholmens stadsd
 • Hässelby-Vällingby stadsdel
 • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 • Skarpnäcks stadsdelsförvaltnin
 • Skärholmens stadsdelsförvaltning
 • Spånga-Tensta SDF
 • Älvsjö sdf

Samarbetspartners

 • AcadeMedia Eductus
 • Lernia Utbildning
 • LO-distriktet i Sth län
 • Mottagningsenheten OS
 • Regionchef Sthlms län
 • Rekryteringsprogrammet Stockho
 • Stockholms handelskammare
 • STUDIEFRÄMJANDET I STOCKHOLM
 • Svenska Röda Korset, Region Stockholm

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker