Logotyp på utskrifter

Dirigo 1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörsäkringskassan, LFC för EUs strukturfonder
KontaktpersonPeter Westerberg
E-postpeter.westerberg@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-116 34 40
Beviljat ESF-stöd13 784 258 kr
Total projektbudget13 784 258 kr
Projektperiod2011-06-14 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

På den svenska välfärdsarenan finns ett flertal aktörer med uppgift att stötta medborgarens väg från sjukskrivning till arbete/egen försörjning. Dessa ställer olika krav på medborgaren, ibland i mer av eget syfte än det som egentligen gynnar individen. Dirigo, latin för Jag styr, är ett projekt som syftar att skapa en kompetensmässig bas för medarbetare på välfärdsarenan att kunna möta och stötta medborgaren i sin egen process. Projektet avser huvudsakligen att stärka medarbetarnas gemensamma värdegrund samt teoretisk/praktisk kompetens i samtalsmetodik.

Projektet avser att med hjälp av gemensam handledning överbrygga de kulturella och strukturella skillnader som till viss del försvårat det gemensamma arbetet historiskt. Unikt är även att vårdsektorn och näringsliv är deltagande i detta arbete. Handledningens fokus är riktat gentemot de interna strukturerna.
I arbetet med medborgaren avser projektet att anta en metodik som går under benämningen Motiverande Intervjuteknik, MI. Målsättningen är att medborgaren själv ska få insikt och hjälpmedel att skapa sin egen återgångsprocess. Metodiken ses som en framgångsfaktor och projektet avser att sprida kompetens och erfarenheter över ett brett spektra av medarbetare och övriga intressenter.
För att säkerställa ett gott bemötande av medborgaren och ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete antas det viktigt med en gemensam värdegrund. Det sätt som vi ser på uppdraget och medborgaren är centralt i myndighetsutövningen. Dirigo 1 är ett projekt med starkt fokus att skapa en gemensam värdegrund över organisationerna. Detta sker i ständig dialog i projektorganisationen samt med strukturerade insatser för linjeorganisationerna. Målsättningen är att underlätta en kommande implementering av projektmetoderna under 2014.

Projektet avser att med hjälp av gemensam handledning överbrygga de kulturella och strukturella skillnader som till viss del försvårat det gemensamma arbetet historiskt. Unikt är även att vårdsektorn och näringsliv är deltagande i detta arbete. Handledningens fokus är riktat gentemot de interna strukturerna.
I arbetet med medborgaren avser projektet att anta en metodik som går under benämningen Motiverande Intervjuteknik, MI. Målsättningen är att medborgaren själv ska få insikt och hjälpmedel att skapa sin egen återgångsprocess. Metodiken ses som en framgångsfaktor och projektet avser att sprida kompetens och erfarenheter över ett brett spektra av medarbetare och övriga intressenter.
För att säkerställa ett gott bemötande av medborgaren och ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete antas det viktigt med en gemensam värdegrund. Det sätt som vi ser på uppdraget och medborgaren är centralt i myndighetsutövningen. Dirigo 1 är ett projekt med starkt fokus att skapa en gemensam värdegrund över organisationerna. Detta sker i ständig dialog i projektorganisationen samt med strukturerade insatser för linjeorganisationerna. Målsättningen är att underlätta en kommande implementering av projektmetoderna under 2014.Bakgrund

BAKGRUND
I Sverige finns ett antal offentliga och privata aktörer som var för sig och gemensamt arbetar för att underlätta individers återgång till eller etablering på arbetsmarknaden. Metoder och ansatserna kan sägas variera i hög grad. Ett grundtema antas vara att arbete och egen försörjning är en viktig del för den egna självbilden. För personer med funktionsnedsättningar nämns även rätten till arbete som den beskrivs i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter som central. Svenska myndigheter har ett gemensamt mål att funktionsnedsattas deltagande på arbetsmarknaden skall vara i samma omfattning som personer utan nedsättning. Målet är inte ännu nått. Även om det inte utgör ett specifikt mål är återgången till arbete för långtidssjukskrivna ett problemområde där samhällets gemensamma insatser inte riktigt mäktat med den kraftsamling som ses som nödvändig.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt ansvar när människor befinner sig i övergången mellan socialförsäkringen och arbetslöshet. Det är även viktigt att se den potential som finns hos andra aktörer som t ex kommuner och vården, näringslivet och forskningsinstitutioner.

PROBLEMBILD
Försäkringskassan saknar idag möjligheter att erbjuda aktiviteter som motiverar individen. Aktiviteterna ska dessutom påbörjas tidigt för att minimera riskerna att personer blir kvar i långvarig sjukskrivning. En viktig aktivitet är att hantera den oro många känner för sin ekonomiska situation vilket kan påverka förmågan till omställning. Övergången från sjukskrivning till arbete kan upplevas som ett stort steg som väcker andra frågor och medför oro. Möten mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens handläggare och den enskilde är därför särskilt viktiga händelser där metodik och bemötande behöver utvecklas. Tillsammans med andra aktörer som t ex näringslivet, vården, kommunerna kan samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen erbjuda motiverande aktiviteter som innebär att sjukskrivna personer och unga personer med aktivitetsersättning får bättre förutsättningar till egen försörjning. Ett sådant stöd kan dessa aktörer inte ge inom ramen för nuvarande verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver, tillsammans med näringslivet och kommunerna, ha en samsyn som utgår från individens behov och där aktörerna gemensamt tar ansvar för hela processen utifrån en helhetssyn.
För att identifiera problembilden inför de förberedande insatserna genomfördes 110111 en LFA under ledning av processtödet Arbetsmiljöforum. Deltagare var 15 medarbetare från Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt Stockholms stad. Problemställningen identifierades som varierande och med olika betoningar. Det man noterade var brister i bemötandet av kunden där man beskrev en mångfald oklara uppdrag som är svårlösta, en passiv och ibland felaktig handläggning av ärenden. Organisatoriskt framkom brister i rutiner, kreativitet och personaldelaktighet vilket leder till kaotiska situationer och personal som slutar. Man ser det som svårarbetat. Dubbelarbete, osäkerhet och en uppfattning att vissa ärenden inte är "mitt bord" genererar en ineffektivitet som präglas av uppgivenhet, frustration, konflikter, rädsla och givetvis även ohälsofaktorer som sjukfrånvaro och stresspåslag. Man ger uttryck för att myndigheternas egna behov av information går före individens behov av rätt insatser.

BEHOV
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan saknar idag en gemensam metodik att ta tillvara medborgarens förmåga till rehabilitering. Man saknar en kunskapsbas i hur man genom att bearbeta medborgarens motivation på ett bättre och mer effektivt sätt kan stödja i processen. Oförmågan att unisont kunna möta medborgaren antas förlänga sjukfallen och försvåra återinträdet på arbetsmarknaden.
Näringslivet som är en av de viktigaste aktörerna saknar i många fall kunskap om de underlättande system som finns tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Det förekommer föreställningar om sjuka som kanske inte alltid stämmer med verkligheten och motverkar ett jämställt och lika tillgängligt arbetsliv. En väsentlig del av näringslivet och arbetsmarknad är de nystartade entreprenöriella företag som ofta beskrivs som en motor för utveckling. Arbetsförmedlingen har vissa strategier för start av företag men inget som mer riktar sig mot målgruppen sjuka eller med funktionsnedsättning. Tillsammans med övriga parter avser projektet att under mobilisering undersöka lämpliga insatser för att stärka myndigheternas kompetens inom nyföretagarområdet. Den kunskapen saknas idag och tillförseln kan medföra en strategisk påverkan och ett nytt arbetssätt

Vården är en viktig aktör i den här processen eftersom individen i många fall befinner sig i ett sjukdomstillstånd. Hänsyn behöver tas till projektdeltagarnas livssituation, behov, motivation och förutsättningar. Vården ska under mobiliseringsfasen införlivas i verksamheten.

Vården kommer att delta i den gemensamma värdegrunds- och metodutbildningen.

Projektgruppen har under hösten 2010 haft en mängd möten och diskussioner med intresseorganisationer, medarbetare och kommande samverkansparter för att analysera problemställningar och föreslå ett lämpligt metodval. För att nämna några har vi haft representation och förankrat projektet hos Företagarnas riksförbund, HSO, SLL, Fackliga organisationer, Dövas Riksförbund, Samordningsförbundet Östra Södertörn och samordningsförbundet i Södertälje. Projektgruppen har även förankrat projektet i respektive organisationer.

För att konkretisera problembilden har det genomförts en workshop enligt LFA-metoden med stöd av processtödet Arbetsmiljöforum. I det arbetet framgår att deltagarna anser att Huvudmålet är utökad kompetens som kan ge bättre samordnade insatser av myndigheter, näringsliv, kommuner och vården med effektmålet att minska utanförskapet hos individer som saknar eller behöver utveckla sin arbetsförmåga p.g.a. bristande stöd och egen motivation

I LFA’ tydliggjordes att myndigheterna behöver tillsammans med näringslivet, kommunerna och vården ta ett gemensamt grepp utifrån medborgarens fokus vilket i huvudsak innebär att medborgaren ska kunna värdera sina kunskaper i syfte att se vilka möjligheter som finns framöver. En kunskapsinventering behövs för att öppna upp för möjligheten att bredda sitt yrkesval och se till nya yrkesval. Nya metoder behövs för att ökad graden av individanpassning med utgångspunkt från deltagarnas upplevda situation. Samarbetet mellan myndigheterna behöver präglas av samsyn där man ska sträva efter att den enskilde är delaktig i planer och beslut så att känslan av att "kastas mellan myndigheterna" försvinner

Projektgruppen har under hösten 2010 haft en mängd möten och diskussioner med intresseorganisationer, medarbetare och kommande samverkansparter för att analysera problemställningar och föreslå ett lämpligt metodval. För att nämna några har vi haft representation och förankrat projektet hos Företagarnas riksförbund, HSO, SLL, Fackliga organisationer, Dövas Riksförbund, Samordningsförbundet Östra Södertörn och samordningsförbundet i Södertälje. Projektgruppen har även förankrat projektet i respektive organisationer.


Syfte

Projektets syfte är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården, tillsammans med näringslivet, behöver utveckla en samsyn som utgår från individens behov och där aktörerna gemensamt tar ansvar för hela processen. Detta projekt (Dirigo 1) är en förutsättning för att kunna genomföra ett projekt som heter Dirigo 2. En ansökan för Dirigo 2 kommer att lämnas in till den 23 februari 2011. I Dirigo 2 kommer Försäkringskassan också att vara projektägare.

Anställda från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner kommer, tillsammans med näringslivet, att få en utbildning i motiverande samtalsmetodik med en gemensam framtagen värdegrund som bas. Den nya kunskapen kommer sedan att ligga till grund för projektets gemensamma metod att arbeta tillsammans med målgruppen i Dirigo 2. Syftet är att skapa en organisationsgemensam kompetensbas för myndigheter och näringsliv så att medborgaren upplever ett väl samordnat välfärdssystem där myndigheternas medarbetare fått rätt förutsättningar att stödja individen med rätt kompetens och gemensam värdegrund.
Projektets syfte är att med kompetensutveckling underlätta samarbetet och tillgodose behoven av en ökad samsyn mellan flera välfärdsaktörer. Projektet avser även att möta kompetensbehovet som ligger till grund för bildandet av en gemensam värdegrund som ska underlätta kundprocessen.

Värdegrunden avser främst att hantera ett gemensamt synsätt på kundbegreppet och bemötande. Man kan beskriva det som relationen mellan kund och myndighet. Värdegrundsarbetet sker med stöd av de metoder som tagits fram av KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten (www.krus.nu).
Den organisatoriska handledning som beskrivs avser att hantera kulturskillnaderna mellan myndigheterna. Handledningen sker per enhet och deltagarna kommer från de olika myndigheterna och samverkansparterna. Det finns aktuella referenser rörande handledning över myndighetsgränser som visar på ett förbättrat samarbetsklimat
Man ser att projektets syfte är ett ökat samarbete med myndighetsgemensamma mål och utvecklingsprogram kopplade därtill, en myndighetsgemensam delaktighet i problemet. Därtill en ökad insikt i, och förståelse för de övrigas organisatoriska ramar, regelverk med mera.
Projektet kommer att kunna ha en strategisk påverkan på flera olika plan. Därför ska projektet även ha sikte på en implementeringsfas vilket ställer krav på en kompetensutveckling bland ledare och chefer.
Omställningsinsatsen bestående av kompetensutveckling avseende gemensam utbildning i samtalsmetodik, gemensam handledning ses som central även i projektets genomförandefas. Insatsen i programområde 1 syftar till att möjliggöra genomförandet i programområde 2.
Ett sista delmål är att utveckla nya arbetssätt och rutiner. Vägen dit beskrivs nåbar genom fördjupade samverkansmöten och i viss mån samlokalisering, återkommande feedback och stöd mellan parterna.

Planerade utbildningsinsatser:
Utbildningarna är planerade enligt följande. Supported Employment för medarbetare 4 dagar, Värdegrund för projektledare ca 5 dagar, Värdegrund för medarbetare sker med en halvdag var tredje vecka, Motiverande samtalsteknik 6 dagar, motsvarande 7,5 högskolepoäng, + handledning halvdag var tredje vecka samt Ibility/Biologdesignern 10 dagar. Projektledarutbildning specifik för ESF-projekt bedöms vara på 5 dagar.

Projektet avser att i en första fas utbilda omkring 20 personer från Försäkringskassan, 20 från Arbetsförmedlingen, Kommuner och samordningsförbunden omkring 10, Företagarnas organisation cirka 10 samt från vården cirka 10 personer. Dessa kommer under 2012 och 2013 få uppgifter att i seminarieformer arbeta med kompetensutveckling bland övriga medarbetare som är verksamma med målgrupperna. Uppskattningsvis rör det sig då om cirka 450 medarbetare i upptagningsområdet. Totalt avser projektet att kompetensutveckla 520 personer.

Värdegrunden avser främst att hantera ett gemensamt synsätt på kundbegreppet och bemötande. Man kan beskriva det som relationen mellan kund och myndighet. Värdegrundsarbetet sker med stöd av de metoder som tagits fram av KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten (www.krus.nu).
Den organisatoriska handledning som beskrivs avser att hantera kulturskillnaderna mellan myndigheterna. Handledningen sker per enhet och deltagarna kommer från de olika myndigheterna och samverkansparterna. Det finns aktuella referenser rörande handledning över myndighetsgränser som visar på ett förbättrat samarbetsklimat

Kompetensutvecklingen inom Dirigo-projektet och programområde 1 avser att ske i flera steg under hela projektperioden.
Målgrupper som påverkas av projektet
Inledningsvis kommer delprojektledarna att utbildas i projektledning med inriktning på ESF-projekt för att säkerställa en god kvalitet. De kommer även att utbildas i en av KRUS (Kompetensrådet för utveckling i staten) framtagen metodik att driva arbetet med en gemensam värdegrund tillsammans med de enskilda arbetsgrupperna (dirigo-enheterna). Projektledarna blir ansvariga att i det vardagliga arbetet införliva den gemensamma värdegrunden.
Projektledarna tillsammans med medarbetare ges en utbildning i Motiverande Intervjuteknik samt handledning som är kopplad till detta. Handledningens omfattning uppskattas till en halv dag var tredje vecka under hela projekttiden.
Samtliga kommer även vara delaktiga i organisatorisk handledning i syfte att överbrygga kulturella och strukturella skillnader mellan organisationerna. Handledningens omfattning uppskattas till en halv dag var tredje vecka och pågår hela projektperioden.
För ledningsgruppen ska erbjudas separat handledning för ledningsspecifika organisationsfrågor en halv dag var tredje vecka.

Dirigoenheternas medarbetare och projektledare kommer under 2012 inleda ett vidareutbildningsprogram för övriga medarbetare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagarna, Kommuner och Landstinget som har kontakt med målgrupperna, uppskattningsvis 450 personer.
Programmet ska inbegripa metodbeskrivningar och resultat utifrån det förändrade arbetssätt som Dirigo medför. Respektive Dirigoenhet har ansvar att kompetensutveckla inom Motiverande Intervjuteknik i respektive upptagningsområde. Vi tänker oss inledande seminarier för att beskriva metoden för att senare arbeta med work-shops. Vi avser även att kontinuerligt arbeta med mindre arbetsgrupper på de ordinarie verksamheternas kontor med syfte att införliva och förankra metoden, d v s arbetsplatslärande. Vi tänker oss även vara delaktiga i kontorens program på bland annat metoddagar och utvecklingsdagar.
Omfattningen av vidareutbildningsprogrammet inom MI uppskattas till 4 dagar per år, under projektet blir det 10 dagar.
Arbetsplatslärandet uppskattas omfatta 2 timmar per månad d v s 900 deltagartimmar/månad för hela projektet.

Vi avser även att utbilda samma personer i hur införlivandet av en gemensam värdegrund påverkar och stärker det individuella arbetet.
Vi tänker oss inledande seminarier kring vad värdegrund betyder för medarbetare och medborgare. Vi ska även genomföra individuella och gruppövningar i work-shopformat avseende myndighetsrollen och värdegrund. I arbetet avser vi att använda övningsmaterial framtaget av KRUS och deras satsning på offentligt etos.
Respektive dirigoenhet ansvarar för kompetensutvecklngen i det egna upptagningsområdet enligt ovan beskrivna modell.
Omfattningen uppskattas till två heldagar per år, d v s 5 för projektperioden och deltagarna är som tidigare beskrivits omkring 450 personer.
Arbetsplatslärandet uppskattas omfatta 1 timme per månad d v s 450 deltagartimmar/månad för hela projektet.

Projektet avser även att ta stöd av några specialistkompetenser från externa utbildare inom MI och Värdegrund för att ge insatsen en större tyngd. Värdegrundsarbetet i seminarieform planeras inledas i november 2011 och MI avsnittet påbörjas våren 2012. Insatserna planeras in terminsvis.Målsättning

PROJEKTMÅL:Skapa förutsättningar i form av kompetensförsörjning för medarbetarna att kunna genomföra projektet i programområde 2.

DELMÅL: Medarbetare med direkt deltagarkontakt, uppskattningsvis 50 personer, ska tillföras teoretisk och praktisk kompetens med inriktningen Motiverande samtalsmetodik och gemensam värdegrund. Dessa ska även tillföras kunskap i Supported employment som är en metodik för ackvirering och anpassning av arbete för personer med i funktionsnedsättningar. Insatsen ska ge möjligheter till nya arbetsmetoder med starkare inslag av individpåverkan. Insatsen syftar även till ett tydligare stöd på väg till och på arbetsplatsen.

DELMÅL: Projektledare, 6 st, ska tillföras kompetens med inriktingen Motiverande samtalsmetodik samt gemensam värdegrund. För att säkerställa kvaliteten i projektet ska dessa utbildas i projektledning med inriktningen socialfondsprojekt. Syftet är att kvalitetssäkra projektet enligt fastlagda riktlinjer.

DELMÅL: För att projektet ska förankras i alla led är det viktigt att även chefsgruppen, ca 10 personer,tillförs kompetens inom ramen för den gemensamma värdegrunden. Syfte är en vertikal förankring.

DELMÅL: De berörda organisationernas medarbetare med direkt kundkontakt ska efter avslutat projekt dela värdegrund och problembild. Samtliga medarbetare ska efter avslutad insats anse sig i högre grad dela värdegrund och problembild.

DELMÅL: Samtliga av de berörda organisationernas medarbetare ska efter avslutat projekt anse sig bättre rustade att arbeta med målgruppen.

DELMÅL: Underlätta skapandet av en gemensam välfärdsarena genom myndighetsöverskridande kompetensinsatser.

MÄTBARHET AV DELMÅL: Under hela projektperioden kommer kompetensförstärkningarna att utvärderas. Syftet är att säkerställa vilka insatser som varit avgörande för ett förbättrat resultat i programområde 2.

För att tydliggöra kompetensutvecklingsbehoven avser vi att genomföra en före/efter-studie kring medarbetares kunskapsnivåer och dess effekt på resultatet.
Ett mätbart resultatmål är hur medarbetare lyckas med uppdraget i programområde 2 efter planerad insats. Som referensgrupp till mätningen avser projektet använda andra målgrupper inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och som inte deltar i projektet.
För en fördjupad bild kan avslutande djupintervjuer och enkäter genomföras i projektets avslutsfas.

Kompetensutvecklingen inom Dirigo-projektet och programområde 1 avser att ske i flera steg under hela projektperioden.
Målgrupper som påverkas av projektet
Inledningsvis kommer delprojektledarna att utbildas i projektledning med inriktning på ESF-projekt för att säkerställa en god kvalitet. De kommer även att utbildas i en av KRUS (Kompetensrådet för utveckling i staten) framtagen metodik att driva arbetet med en gemensam värdegrund tillsammans med de enskilda arbetsgrupperna (dirigo-enheterna). Projektledarna blir ansvariga att i det vardagliga arbetet införliva den gemensamma värdegrunden.
Projektledarna tillsammans med medarbetare ges en utbildning i Motiverande Intervjuteknik samt handledning som är kopplad till detta. Handledningens omfattning uppskattas till en halv dag var tredje vecka under hela projekttiden.
Samtliga kommer även vara delaktiga i organisatorisk handledning i syfte att överbrygga kulturella och strukturella skillnader mellan organisationerna. Handledningens omfattning uppskattas till en halv dag var tredje vecka och pågår hela projektperioden.
För ledningsgruppen ska erbjudas separat handledning för ledningsspecifika organisationsfrågor en halv dag var tredje vecka.

Dirigoenheternas medarbetare och projektledare kommer under 2012 inleda ett vidareutbildningsprogram för övriga medarbetare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagarna, Kommuner och Landstinget som har kontakt med målgrupperna, uppskattningsvis 450 personer.
Programmet ska inbegripa metodbeskrivningar och resultat utifrån det förändrade arbetssätt som Dirigo medför. Respektive Dirigoenhet har ansvar att kompetensutveckla inom Motiverande Intervjuteknik i respektive upptagningsområde. Vi tänker oss inledande seminarier för att beskriva metoden för att senare arbeta med work-shops. Vi avser även att kontinuerligt arbeta med mindre arbetsgrupper på de ordinarie verksamheternas kontor med syfte att införliva och förankra metoden, d v s arbetsplatslärande. Vi tänker oss även vara delaktiga i kontorens program på bland annat metoddagar och utvecklingsdagar.
Omfattningen av vidareutbildningsprogrammet inom MI uppskattas till 4 dagar per år, under projektet blir det 10 dagar.
Arbetsplatslärandet uppskattas omfatta 2 timmar per månad d v s 900 deltagartimmar/månad för hela projektet.

Vi avser även att utbilda samma personer i hur införlivandet av en gemensam värdegrund påverkar och stärker det individuella arbetet.
Vi tänker oss inledande seminarier kring vad värdegrund betyder för medarbetare och medborgare. Vi ska även genomföra individuella och gruppövningar i work-shopformat avseende myndighetsrollen och värdegrund. I arbetet avser vi att använda övningsmaterial framtaget av KRUS och deras satsning på offentligt etos.
Respektive dirigoenhet ansvarar för kompetensutvecklngen i det egna upptagningsområdet enligt ovan beskrivna modell.
Omfattningen uppskattas till två heldagar per år, d v s 5 för projektperioden och deltagarna är som tidigare beskrivits omkring 450 personer.
Arbetsplatslärandet uppskattas omfatta 1 timme per månad d v s 450 deltagartimmar/månad för hela projektet.

Projektet avser även att ta stöd av några specialistkompetenser från externa utbildare inom MI och Värdegrund för att ge insatsen en större tyngd. Val av specialister tydliggörs efter avslutad upphandling.

Värdegrundsarbetet i seminarieform planeras inledas i november 2011 och MI avsnittet påbörjas våren 2012. Insatserna planeras in terminsvis.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De båda huvudaktörerna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har naturliga kontaktytor med personer med funktionsnedsättningar och dessa utgör en stor del av målgruppen för projektet. Tillgänglighet som den beskrivs av HSO innebär att den fysiska miljön är tillgodosedd för alla deltagare, att de kommunikativa och informativa inslagen kan tas emot och förstås av alla. Man beskriver även att själva verksamheten måste vara tillgänglig på ett förhållandemässigt sätt, en tillgänglighet fri från diskriminering. I samråd med processtöd inom Tillgänglighet planeras att under mobiliseringsfasen ta fram en handlingsplan för att kunna presentera åtgärdsförslag gällande fysisk, informativ, kommunikativ och verksamhetstillgänglighet. De personer som arbetar direkt med deltagare har troligen en grundkompetens inom området men kompetensinventeringen kan påvisa ytterligare behov.

Jämställdhetsintegrering

I projektet kommer ett jämställdhetsperspektiv att appliceras på alla nivåer och i alla aktiviteter. Med start i mobiliseringsfasen kommer en SWOT-analys göras i samarbete med processtödet JÄMT. Målsättningen är att skapa en jämställd grund för projektets medarbetare som kommer att förmedlas vidare till slutdeltagare. Om så är nödvändigt genomförs en utbildningsinsats under processtödets ledning.

Transnationellt samarbete

Det finns också ett stort lärande att hämta från andra organisationer och verksamheter som i andra modeller än det svenska arbetar med att få tillbaka människor i arbete. I det transnationella arbetet avser Dirigo-projektet att samarbeta med något av de projekt som har en hundraprocentig inriktning mot transnationalitet. Vi befinner oss på en i många fall liknande arbetsmarknad med liknande svårigheter men använder olika arbetssätt och metoder för att lösa problemen. Det kan finnas värden i att skaffa erfarenheter och information om arbetssätt samt sprida resultat och metoder med ett europeiskt perspektiv.
Vår avsikt är därför att söka en mindre andel transnationellt lärandeutbyte för att istället sätta vår förhoppning att något annat projekt blir beviljat och att vi därigenom också får ett lärandeutbyte med andra svenska intresserade av samma frågor. Där kan vi t ex få lärdomar omkring social ekonomi och hur man med hjälp av den sektorn kan lösa en del rehabiliteringsärenden. I denna ansökan önskar vi därför få utrymme för transnationellt lärandeutbyte med Holland och Danmark, där vi vet att det pågår insatser för sjukskrivna.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • BFC AB
 • Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm
 • LFC Sthlm Södertörn

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Stockholm City
 • BFC AB
 • Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm
 • Haninge kommun
 • Tyresö kommun, Socialförvaltningen

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Stockholm
 • Södertälje
 • Tyresö