Logotyp på utskrifter

Arbetet platsen för lärande inom äldreomsorgen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
KontaktpersonBengt Larsson
E-postbengt.larsson@aldrecentrum.se
Telefonnummer08 690 58 39
Beviljat ESF-stöd416 574 kr
Total projektbudget416 574 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Medel för förprojektering i ett brett partnerskap söks för att ta fram kunskap om och former för lärande på arbetsplatsen som gör det möjligt för personal, inom äldreomsorgen i Stockholms län - personal som ligger i riskzonen för att hamna utanför arbetslivet p.g.a. bristande kunskaper - att behålla arbetet och utvecklas inom arbetslivet.
Den viktigaste uppgiften för äldreomsorgen är att bidra till hälsa och livskvalitet för brukarna. Anställdas kompetens är därför av central betydelse
Det traditionella lärandet har sin givna plats som utbildningsform inom alla områden men äldreomsorgens villkor och förutsättningar när det gäller tid, pengar, kultur och arbetssätt ställer stora krav på flexibla, individualiserande och arbetsplatsanpassade utbildnings- och utvecklingsinsatser, vilka också kan integreras i det vardagliga arbetet. Inom regionen pågår ett utvecklingsarbete för att göra arbetsplatserna i branschen till lärande organisationer. Erfarenheter från detta arbete och tidigare erfarenheter av arbetsplatslärande kommer att tas tillvara i en förprojektering.

Förprojekteringen ska

Identifiera och kvantifiera antalet personer i deltagande kommuner/arbetsplatser med bristande kunskaper och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Detta satt i relation till kommande förändringar inom äldreomsorgen såväl strukturella som nya krav på kompetens. Målsättningen är att utveckla och behålla individen på arbetsmarknaden.

Engagera arbetsplatser, kommuner och stadsdelar i arbetet med att utveckla ett ett hållbart genomförandeprojekt för arbetsplatslärande i länets äldreomsorg.

Utifrån resultat och erfarenheter från tidigare projekt/utvecklingsarbete ta fram förslag på olika former av lärande på arbetsplatsen som kan vidareutvecklas, prövas och utvärderas. Det kan gälla utbildningar av lokala resurspersoner, handledning, nätverk, arbets- och studiematerial men även inrättandet av ett regionalt kompetensforum.

Ta fram ett underlag som belyser hur regional och lokal samverkan kan utvecklas och organiseras för att främja det lokala lärandet i arbetet men också regionala stödformer och informations- och kunskapsspridning inom länets äldreomsorg.

Konkretisera chefernas roll i det arbetsplatsförlagda lärandet samt ta fram förslag på insatser som stärker chefernas möjligheter att skapa goda förutsättningar för lärande på arbetet.

Bakgrund


Medel för förprojektering söks för att ta fram kunskap om och metoder för lärande på arbetsplatsen som gör det möjligt för personal, inom äldreomsorgen i Stockholms län - personal som ligger i riskzonen för att hamna utanför arbetslivet p.g.a. bristande kunskaper - att behålla arbetet och utvecklas inom arbetslivet.

Länets kommuner har ett ansvar att bedriva äldreomsorg med personal som har kompetens för sitt arbete. Man har också ett ansvar för att inom ramen för sina egna verksamheter skapa förutsättningar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, men också ge redan anställd personal förutsättningar i form av adekvat kompetens så att de blir fortsatt anställningsbara.

Inom äldreomsorgen finns idag stora grupper som löper risk att på sikt slås ut från arbetsmarknaden. Det gäller lågutbildade och/eller personal utan yrkesutbildning, deltidsarbetande (mestadels kvinnor) samt invandrare. Äldreomsorgen har länge varit ett av få områden på arbetsmarknaden som stått öppen även för personer med bristande kunskaper i svenska. Detta har i Stockholmsregionen resulterat i ett relativt stor andel anställdamed utländsk bakgrund som med ökade krav på kompetens och språkförståelse löper särskild stor risk att ställas utanför arbetsmarknaden.

Under den senaste tioårsperioden har länets kommuner tvingats rekryterat ett stort antal medarbetare som saknar grundutbildning som är adekvat för att arbeta inom äldreomsorgen. Samtidigt är det för närvarande ingen stor tillströmning av nya studerande till omvårdnadsprogrammet vare sig till ungdoms- eller vuxenutbildningarna. Inom äldreomsorgen i landet har ungefär 90 procent av undersköterskorna och vårdbiträdena en gymnasieutbildning, men bara 68 procent har en formell omvårdnadsutbildning. Bland de nyrekryterade till äldreomsorgen har endast 58 procent en omvårdnadsutbildning (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL).
Det finns således anledning att tro att antalet outbildade inom äldreomsorgen under en kommande period kommer att vara fortsatt stort.

Det traditionella lärandet har sin givna plats som utbildningsform inom alla områden men äldreomsorgens villkor och förutsättningar när det gäller tid, pengar, kultur och arbetssätt ställer stora krav på flexibla, individualiserande och arbetsplatsanpassade utbildnings- och utvecklingsinsatser, vilka också kan integreras i det vardagliga arbetet.

I förprojekteringsarbetet till; Arbetet, platsen för lärandet inom äldreomsorgen, kommer erfarenheter från ett antal tidigare satsningar att användas. Stockholms stad inrättade 2003 Kompetensfonden med uppdraget att ”Under en begränsad tid genomföra en koncentrerad omfattande satsning på verksamhets- och kompetensutveckling framförallt inom vård, omsorg och förskola/skola”. Under de år Kompetensfonden verkade initierades och genomfördes omfattande kompetensutvecklingsinsatser inom Stockholms stads omsorgsverksamheter. Utbildningsmodeller och arbetssätt utvecklades där utbildningarna i allt högre utsträckning genomfördes i nära samverkan med de studerandes arbetsplatser.
Inom länets övriga kommuner har liknade utvecklingsprojekt pågått. Bland annat har de senaste åren olika former för validering utvecklats i länets kommuner.
I projekt Kravmärkt yrkesroll arbetar man med att utveckla och professionalisera omvårdnadsyrket. Fokus ligger på att stärka yrkesidentiteten, öka arbetstillfredsställelsen och vidareutveckla omsorgen för den äldre. Kärnan är de yrkeskrav som tagits fram och som anger vilka kvalifikationer som omvårdnadsyrket förutsätter.
En del i projektet är att pröva, bekräfta och bedöma omvårdnadspersonalens kunskap och kompetens i relation till dessa yrkeskrav.
Förutom Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum har under 2007 ytterligare två FoU-center inom äldreomsorgen tillkommit i länet; FoU- Seniorium och FoU- Äldre Norr. FoU- enheternas uppdrag är bland annat att med forskningsstöd utveckla den lokala verksamhetens kvalitet och effektivitet samt personalens kompetens.

För närvarande pågår APU-projekt (Arbetet - Platsen för Utveckling) vid Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum som riktar sig till utvalda kommuner/stadsdelar. Projektet ska som pilotprojekt utveckla och pröva regionala och strukturella stödformer som lärmodeller, nätverk, utbildningar av resurspersoner såsom metod- samtals- och grupphandledare i länet för att därmed skapa förutsättningar att arbetet blir platsen för utbildning och utveckling så att den enskildes ställning på arbetsmarknaden stärks. Erfarenheter och preliminära resultat från APU-projektet visar bl.a. att behovet av handledning, reflektion och nätverksstöd är mycket stort, i synnerhet bland de breda personalgrupperna som befinner sig närmast brukarna projektet visar också att engagemang och delaktighet från lokala chefer är de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för att de utbildningsinsatser och utvecklingsinsatser som riktas till lågutbildade och/eller de som saknar adekvat yrkesutbildning ska få avsedd effekt.

Andelen äldre förväntas öka, och i förlängningen äldre med omvårdnadsbehov, vilket kommer att ställa höga krav på speciell kompetens hos de anställda inom äldreomsorgen.
För att lärande miljöer på arbetet ska kunna utvecklas krävs ytterligare kunskaper om hur lärandet förändras i det moderna arbetslivet, vad som sker i övergångarna mellan studier och arbetsliv, hur det informella lärandet i vardagen och på arbetsplatsen kan tas tillvara, och hur vi kan skapa förutsättningar för alla till lärande och därmed bättre möjligheter att etablera sig och stanna kvar i arbetslivet. Att skapa ett forum som kan driva och utveckla frågor kring lärande och handledning i länet blir därför en viktig strategiskt uppgift för ett genomförandeprojekt.

Medel söks nu för att ta till vara tidigare och pågående satsningar för att i bred samverkan utveckla nya former för en regional och lokal utveckling och lärande på lärande på arbetsplatsen inom länets äldreomsorg.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att utifrån tidigare gjorda erfarenheter inom området formulera en ansökan för ett genomförandeprojekt som skapar förutsättningar för att arbetet blir platsen för utbildning och utveckling inom äldreomsorgen, så att den enskildes ställning på arbetsmarknaden stärks.
Ett kommande genomförandeprojekt kommer att ha som huvudmålsättning att utveckla strukturella stödformer såsom lärmodeller, nätverk, utbildningar av resurspersoner, forum för vidareutbildning men även tillskapa konkreta resurser i form av metod-, samtals- och grupphandledare i länet. Det finns i länet ett starkt behov av en regional samordnare där kunskap kan samlas, spridas, utvecklas och implementeras inom länets äldreomsorg. Behoven av regionala och delregionala nätverk är stort inom äldreomsorgen på alla nivåer
För att lärande miljöer på arbetet ska kunna utvecklas krävs ytterligare kunskaper om hur lärandet förändras i det moderna arbetslivet, vad som sker i övergångarna mellan studier och arbetsliv, hur det informella lärandet i vardagen och på arbetsplatsen kan tas tillvara, och hur vi kan skapa förutsättningar för alla till lärande och därmed bättre möjligheter att etablera sig och stanna kvar i arbetslivet. Samverkan för utveckling av lärande miljöer kan engagera aktörer från t.ex. utbildningssektorn, arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknadens parter. Samtidigt har investeringar i det s.k. humankapitalet ringa effekt om inte den enskilde engageras i sin egen utveckling och tar ansvar för sitt eget arbetsliv.
Att skapa ett regionalt forum som kan främja kunskaps och erfarenhetsutbyttet i länet, driva och utveckla frågor kring lärande och handledning i länet samt erbjuda kompetensutveckling och handledning blir därför en viktig strategiskt uppgift för ett genomförandeprojekt.
Strategiska funktioner som första linjens chefer och specialister arbetar ofta ensamma i stadsdelar och kommuner och har en nyckelroll som motor i det lokala lärandet och som ambassadörer för ett utvecklingsinriktat tänkande bland personalen. Att chefer har goda kunskaper om att leda mångfaldsarbete och bra verktyg att hantera situationer som kan uppstå på grund av kulturella och språkliga skillnader har avgörande betydelse för hur verksamheten fungerar. Att arbetsleda personalen på en enhet där flertalet av de anställda har en annan kulturell och språklig tillhörighet kräver en hög grad av lyhördhet och öppenhet för flexibla lösningar.

Målsättning

Målgruppen kommer i första hand att vara anställda som på grund av bristande kunskaper på sikt riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. För att kunna formulera en projektansökan behöver nedanstående punkter genomföras i förprojekteringen. I ansökan ska också ingå förslag på utvärdering och eventuell forskningsanknytning.

• Identifiera och kvantifiera antalet personer i deltagande kommuner/arbetsplatser med bristande kunskaper och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Detta satt i relation till kommande förändringar inom äldreomsorgen såväl strukturella som nya krav på kompetens. Målsättningen är att utveckla och behålla individen på arbetsmarknaden.
• Engagera arbetsplatser, kommuner och stadsdelar i arbetet med att utveckla ett hållbart genomförandeprojekt för arbetsplatslärande i länets äldreomsorg.
• Utifrån resultat och erfarenheter från tidigare projekt/utvecklingsarbete ta fram förslag på olika former av lärande på arbetsplatsen som kan vidareutvecklas, prövas och utvärderas. Det kan gälla utbildningar av lokala resurspersoner, handledning, nätverk, arbets- och studiematerial men även inrättandet av ett regionalt kompetensforum.
• Ta fram ett underlag som belyser hur regional och lokal samverkan kan utvecklas och organiseras för att främja det lokala lärandet i arbetet men också regionala stödformer och informations- och kunskapsspridning inom länets äldreomsorg.
• Konkretisera chefernas roll i det arbetsplatsförlagda lärandet samt ta fram förslag på insatser som stärker chefernas möjligheter att skapa goda förutsättningar för lärande på arbetet.

I ett kommande genomförandeprojekt är huvudmålsättningen att utveckla kunskap och metoder för lärande på arbetet genom strukturella stödformer, lärmodeller, nätverk, utbildningar av resurspersoner, forum för vidareutbildning men även tillskapa konkreta resurser i form av metod-, samtals- och grupphandledare i länet.
Utöver detta finns ett stort behov av att bygga upp en regional aktör/resurs där kunskap kan samlas, spridas, utvecklas och implementeras inom länets äldreomsorg. I arbetet ska också ingå att skapa regionala och delregionala nätverk för nyckelpersoner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekten kommer att vara en naturlig del i ett genomförandeprojekt. Inga lokaler ska används som inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning även hörselslingor och teckentolkar ska användas vid behov.
Länets samtliga kommuner arbetar medvetet på att öka tillgängligheten till information mm för medborgare och brukare. Däremot är tillgängligheten till information, kunskap och utbildning inte optimal för medarbetare med exempelvis dyslexi. Det är inte förvånande att många valt yrken där man tidigare inte behövt läsa eller skriva i någon större utsträckning. Idag ställer arbetslivet helt andra krav. Alla anställda inom äldreomsorgen behöver både praktiskt och teoretiskt kunskap. Den anställde måste kunna läsa instruktioner, rapporter och även kunna dokumentera verksamheten. Detta gör att man redan i under en förprojektering måste tänka på hur informationsmaterial ska utformas och vilka media som ska användas

Jämställdhetsintegrering

x

Deltagande aktörer

 • Centraladministration/Nestor FoU Center
 • FoU Seniorium
 • FoU Äldre Norr

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker