Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Trappsteget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAME - Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMichael Anderberg
E-postmichael.anderberg@vaggeryd.se
Telefonnummer0370-78612
Beviljat ESF-stöd3 574 500 kr
Total projektbudget8 936 300 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknaden i Jönköpingsregionen har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. Trots det så riskerar en växande grupp ungdomar att hamna i utanförskap. Lång arbetslöshet, svårigheter under skoltiden och bristande psykosocial hälsa är på sikt faktorer som leder till marginalisering. Projektet Trappsteget kommer att genomföras i samverkan med de kommunala arbetsmarknadsorganisationerna och socialförvaltningarna i Vaggeryd och Jönköping, genom gymnasieutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, utbildningsföretag samt övriga konsultresurser.

Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 16-24 år som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att skapa en samsyn hos samverkande organisationer och på sikt även hos näringslivet gällande målgruppen. Målsättningen är att deltagare i projektet ska komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning samt att de blir mer konjunkturstarka. Målsättningen kommer att nås genom att arbeta med deltagarna utifrån ett friskvårdperspektiv, salutogena faktorer och ett lösningsfokuserat synsätt. Tydliga mål och delmål kommer att formuleras utifrån individuella förutsättningar. Social stöttning, nätverksarbete i kombination med lärandet och kompetensutveckling är grundläggande metoder för att nå målsättningen. Projektet kommer att ha ett jämställdhetsperspektiv gällande ursprung, ålder och kön. Vi kommer att ha en beredskap där vi kan möta och även utreda både fysiska och psykiska funktionshinder. Det samverkansfokus som finns i projektet har som syfte att motverka att ungdomarna hamnar i gråzoner där ingen eller flera samhällsfunktioner arbetar självständigt med målgruppen. Samverkan kan leda till mer effektivt användande av resurser. Ett brett samverkans engagemang kommer att säkerställas med täta styrgruppsmöten, tvärprofessionella arbetsgrupper samt ett väl förankrat politiskt och organisatoriskt stöd.
Vi kommer att använda erfarenheter från tidigare projekt och utveckla individuella arbetsmetoder där tidig kartläggning spar tid och resurser på individ- och samhällsnivå. Vi vill lyfta vårt goda samarbete med näringslivet ytterligare en nivå och utarbeta en kvalitetscertifieringsmodell tillsammans med arbetsgivare för att ytterligare förankra och underlätta ungdomars tillträde till arbetsmarknaden. Vi är medvetna om de risker som kan föreligga gällande projektet och dess målsättning. Målgruppen och dess deltagare har individuella och har ibland en mångfacetterad problembild och det måste tas i beaktning gällande måluppfyllelsen. Det finns även fallgropar gällande samverkansprocesser men vi har för avsikt att överbrygga dess tänkbara hinder med gemensamma plattformar, så som kick-off, styrgruppsmöten och kompetensutveckling. Osäkerhet finns även kring arbetsförmedlingens åtgärder och där blir deras deltagande i projektet avgörande. Utvärdering av projektet kommer att ske löpande genom enkäter till deltagare och samverkanspartner. Hälsohögskolan i Jönköping kommer att kontaktas för utvärdering av projektets faser.

Bakgrund

Arbetsmarknaden i Jönköpingsregionen har haft en mycket positiv utveckling under senare år, oberoende av detta riskerar en växande grupp ungdomar att hamna i utanförskap. Jönköpingsområdet har trots sin goda arbetsmarknad procentuellt sett en något större andel ungdomar i arbetslöshet än riket i genomsnitt (procentuellt sett i förhållande till andelen vuxna). Ungdomar är i dagsläget en outnyttjad arbetskraftsreserv då de i allt för stor utsträckning står utanför arbetsmarknaden.

Dessa individer behöver både ett ökat och annorlunda stöd än det som i dag är gängse. Lång arbetslöshet, svårigheter under skoltid, bristande psykosocial hälsa och marginalisering är faktorer som på sikt leder till ett allt större utanförskap. Tidigare erfarenhet och aktuella rapporter från socialtjänsten tyder på att i gruppen som har svårighet att få förankring på arbetsmarknaden syns unga kvinnor vara den grupp som är allra mest utsatt.
Sedan augusti 2007 har arbetsmarknadsavdelningarna i Jönköping (AMA) och Vaggeryd (AME) fört en dialog om samverkansformer för att kunna dra nytta av varandras positiva erfarenheter och kunskaper samt tillsammans utforma strategier för att motverka utanförskap hos såväl ungdomar som vuxna.
Projektet Trappsteget vill bryta utanförskap och genom tidigare insatser förebygga utanförskap. Idag verkar olika parter var för sig inom ramen för den målgrupp vi beskriver. Genom samsyn och med gemensamma strategier vill vi ge ungdomar ett ökat tillträde till arbetsmarknaden. Skola, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa samt kommunernas arbetsmarknadsavdelningar använder sig av idag olika strategier med viss samverkan. Målgrupperna är ofta de samma där ungdomarna rör sig mellan systemen. En långsiktig samsyn och kommunikation runt samverkansformer mellan alla inblandade har saknats.

I ett projekt där vi verkar med kraftfulla åtgärder både på generell och individuell nivå och i samverkan, kan vi skapa strategier som både förebygger och upplöser utanförskap och som stöttar ungdomar till långsiktiga och hållbara förändringar. Genom samverkan med andra organisationer och verksamheter inom de båda kommunerna samt regionens näringsliv och med hjälp av specialister inom områdena; motivationsarbete, hälsa, psykiatri, pedagogik, yrkesinriktad vägledning samt coaching, kan vi kartlägga, rusta och utrusta ungdomarna med redskap för arbetsmarknadens krav.
Kartläggning och utredning blir hjälpmedel till att hitta individuella lösningar där varje deltagares förutsättningar tillvaratas och där insatserna skräddarsys efter individens behov. Projektet riktar sig också mot att hitta mer generella strategier till förändring utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

AMA i Jönköping och AME i Vaggeryd kommer även att ansöka om ett gemensamt projekt inom ramen för kompetensutveckling, målområde 1, under våren 2008. De tankar som förs fram är att utveckla gamla arbetsformer där man inom ramen för olika projekt haft goda erfarenheter samt därutöver även pröva sig fram till nya arbetsmetoder. Kommunernas arbetsmarknadsavdelningar kommer därför gemensamt att söka om förprojekteringspengar från ESF för att utveckla en utbildningsplan för personal. Vissa utbildningsinsatser samt utvecklingsarbete kommer att ligga utanför det projektet och startas redan under våren 2008. Tanken med Trappsteget är att fortsätta att utveckla arbetssätt genom kompetensutveckling av personal. Målsättningen är att synergier mellan målområde 1 och 2 skall uppnås.

Syfte

Syfte med projektet är att skapa en helhetsbild och ett helhetsgrepp avseende ungdomsgruppen 16-24 år där ansvar och arbetsmetoder idag är splittrade mellan skola, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Arbetsmarknadsenheterna har erfarenheter av arbete med de olika åldersgrupperna och har även goda erfarenheter att utveckla vidare från tidigare projekt både i ESF:s regi ”Avstampet” i Vaggeryd och kommunala projekt i samarbete med gymnasieskolan. Syftet med projektet är att öka andelen ungdomar i de båda kommunerna som går ut i arbete. Syftet är också att på individnivå tillskapa adekvata resurser för att möta den enskildes behov. Med hjälp av kompetensutveckling skall ungdomsgruppen bli mindre konjunkturkänslig och också skapa större ytor för yrkesmatchning.

Vidare är ytterligare ett syfte att knyta ihop målområde 1 och 2 då ett kompetensutvecklingsprojekt kommer att knytas till projektidén, en ansökan om en förstudie skall enligt planeringen lämnas in under våren 2008. Metoder och arbetsmodeller skall utvecklas med utgångspunkt från den kompetens arbetsgruppen behöver. Kompetensutveckling för att möta målgruppernas krav sker redan då en coach-utbildning är planerad till jan-feb 2008 i samarbete mellan AMA i Jönköping och AME i Vaggeryd. Syftet är också att skapa kontaktytor där ungdomars inträde på arbetsmarknaden underlättas. Frukostmöten med företag, motivations- och informationsarbete ut mot näringslivet är viktiga inslag.

En av målsättningarna med projektet är att skapa ett större medvetande bland arbetsmarknadens aktörer avseende olika gruppers svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet har som ett mål att utarbeta en modell för kvalitetssäkring av företags och dess anställdas attityder till marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. Projektet kommer att driva ett påverkansarbete för att få fler företag att öppna dörrarna för unga ut i praktik, praktik och anställning av människor från andra kulturer, inrekrytering av unga utan utbildning till företagsförlagda utbildningar, anställning av unga med arbetshinder och större öppenhet att bryta könsrollsmönster i yrkeslivet. Vi vill starkt betona att målgruppen och projektuppdraget är grannlaga, därför är också projektet resurskrävande men vinsten för den enskilde och samhället kan inte nog värderas i pengar.

Målsättning

Minst 50% av ungdomarna skall ha påbörjat anställning eller studier under projekttiden. Minst 80% av deltagarna i projektet skall efter projekttidens slut uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden. Målsättningen med projektet är att öka andelen ungdomar i de båda kommunerna som får tillträde till arbetsmarknaden. Det är också att ge ungdomar som är i behov av annat stöd, assistans att komma i åtnjutande av de sociala stödsystem som idag redan finns, anpassade yrkesutbildningar, Siusstöd, Samhall, lönebidrag, boendestöd, omsorgerna, med flera.

För att en individ skall påbörja en motivations- och förändringsprocess krävs att målet är
möjligt att uppnå. Att hjälpa en ungdom i dennes förändringsprocess mot ett mål bygger därför på att man arbetar med delmål. Målsättningen är att rusta ungdomarna för arbetsmarknaden. Kompetensutveckling är ett medel, att själv uppleva att man står närmare arbetsmarknaden är ett av målen. Att väcka hopp är en förutsättning då erfarenheten är att de målgrupper projektet vänder sig till själva upplever att deras chanser till inträde på arbetsmarknaden är små!

Ytterligare en målsättning med projektet är att skapa ett större medvetande bland arbetsmarknadens aktörer avseende olika gruppers svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En enkät kommer att gå ut till ett antal utvalda företag i de båda kommunerna i samband med projektstart och en uppföljning kommer att ske i slutet på projektet avseende detta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna som skall användas inom projektet byggs i skrivande stund om och kommer att handikappanpassas avseende tillgänglighet. Ramper och handikappanpassade toaletter kommer att ingå. Vi kommer att beakta detta perspektiv i vidare bemärkelse då det även gäller språkliga såväl som inlärningsmässiga handikapp. Pedagogiska hjälpmedel och adekvat kompetens kommer att knytas till projektet när så krävs via konsulter alternativt via våra samarbetspartners. Vidare kommer även psykisk funktionsnivå att kartläggas både avseende neuropsykiatriska handikapp samt också språkliga och inlärningsmässiga hinder. I kartläggningsfasen kommer också en individuell planering att ske för varje individ där bl.a. funktionsbegränsningar beskrivs. En handlingsplan för att hantera dessa på ett så bra sätt som möjligt upprättas. Projektet kommer också att utvärdera de åtgärder som sätts in för att öka tillgängligheten i projektet, detta för att kunna sprida goda erfarenheter samt också sätta fokus på utvecklingsområden där det kan göras ytterligare förbättringar.
I ett tidigare ESF-projekt AVSTAMPET (Se bilaga 4) lärde vi oss att generella strukturer och åtgärder för individen ofta misslyckas. Erfarenheten var att när planeringen alltid startade på individnivå, med en kartläggning av förutsättningar och ev. begränsningar så ökade också förutsättningarna för en positiv livsförändring.
En risk som projektet har att beakta är tillgängligheten till en del av de arbetsmarknadspolitiska program som kan komma ifråga för en del av deltagarna i projektet d.v.s. lönebidrag, Samhall samt OSA (Offentligt skyddad arbete) där idag kraftiga begränsningar finns då antalet platser inte motsvarar nuvarande behov.

Jämställdhetsintegrering

Ett påverkansarbete kommer att ske inom ramen för projektet där medverkande företag kommer att trimmas i ett ökat medvetande, att motverka marginalisering på arbetsmarknaden på grund av kön, ålder eller ursprung. En idé som projektet kommer att utveckla är att göra en kvalitetscertifiering där företag kan få olika betyg beroende på öppenhet för praktik, företagsförlagda utbildningar, inställning till individer med utländsk härkomst, inställning till kön och ålder, människor med speciella behov etc. Denna del är självklart också applicerbar på andra målgrupper som ligger utanför projektansökan. Inom ramen för projektet skall det också ingå moment där attityder och värderingar avseende könsroller i yrkeslivet belyses. Deltagande företags värderingar avseende marginaliserande orsaker kommer också att mätas vid projektets början och slut. Frågeställningar som berör jämställdhet kommer också att ingå i utvärderingen av projektet. Det innebär även att relevanta resultat kommer att spridas då projektet har utvärderats.

Transnationellt samarbete

Inget

Medfinansiärer

 • Af Jönköping
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Försäkringskassan Värnamo
 • Socialförvaltningen
 • Socialtjänsten

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Vaggeryd
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Fenix Kunskapscentrum
 • Försäkringskassan Värnamo
 • Socialförvaltningen
 • Socialtjänsten

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult

Relaterade dokument