Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sysselsättning 2020

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Södra Småland
KontaktpersonOla Persson
E-postola.persson@abf.se
Telefonnummer0470-700792
Beviljat ESF-stöd474 371 kr
Total projektbudget474 371 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Som ett led i Europa2020s mål om att minska fattigdomen i Europa genomförs förstudien ”Sysselsättning 2020”. Den är tänkt att kartlägga förutsättningarna för hur utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning med hjälp av resultaten från ESF-projektet ”Mötesplats 2020” som verktyg kan nå egen försörjning och därmed ger förutsättningar för deltagarna att ta sig ur sin ”fattigdom”.
Förstudien kommer att genomföras i samarbete mellan ABF, Allbohus Fastighets AB, Alvesta kommun, Coompanion Kronoberg, Företagarna i Alvesta och LO Östra Kronoberg under 2014.

Bakgrund

År 2010 slog det europeiska rådet fast en ny ekonomisk- och sysselsättningsstrategi – Europa 2020. I denna strategi fastställdes fem överordnade mål för att få EU stärkt ur den gångna ekonomiska krisen. Ett av de överordnade målen i Europa 2020 var att antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner. Enligt EU-SILC beräknades närmare 119,6 miljoner människor leva i risk för fattigdom eller social utestängning i EU år 2011, vilket varit en siffra som ökat under de senaste åren (källa: EU-SILC). I Sverige var denna siffra år 2011 14 % enligt SCB, vilket var en ökning med 2% sedan 2008. Räknar vi bara andelen utrikesfödda blir siffran hela 25% (http://www.scb.se/Pages/Article____352476.aspx).

KPF2010
----------
Som ett led i Europa2020-strategin genomförde ABF tillsammans med Sensus och EAPN det nationella ESF-finansierade projektet Kompetensutveckling för processförare under Fattigdomsåret 2010 (KPF2010). Grundidén i projektet var att istället för att vända sig till beslutsfattare eller experter använda ett nerifrån-upp perspektiv och gå direkt till fattiga och socialt utestängda och fråga dem vilka lösningar de ser på fattigdomsproblematiken. Genom projektet utbildades 22 processförare (samtalsledare/cirkelledare/moderatorer) från målgruppen. Processförarnas uppgift var sedan att organisera grupper av brukare såsom överskuldsatta, missbrukare, hemlösa, utrikesfödda, f.d. kriminella m.fl. och genom målgruppen fånga upp idéer kring hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att förverkliga Europa2020-strategin.
Resultaten från projektet (vilka har redovisats i rapporten om länskonferenserna den 25 oktober och slutkonferensen den 7-8 december 2010) kan sammanfattas i ett antal slutsatser, nämligen

1. vikten av att skapa breda lösningar för hållbara och långsiktiga förändringar.
2. att lösningar som diskuteras och beslutas måste komma i samförstånd mellan målgruppen/berörda och beslutsförfattarna.
3. att det är viktigt att ge möjlighet och förutsättning för att målgrupperna skall kunna organisera sig och genom denna organisering få en röst för påverkan.
4. vikten av att minska den digitala klyftan. Tillgång till information och kunskap om datorer och Internet är en förutsättning för att alla skall komma in och klara sig i samhället.
5. fler sociala företag utifrån människors kunskaper och drivkrafter.

Mötesplats 2020
------------------
Idéerna som väckts av processförarna och projektets målgrupp under KPF2010 låg till grund för ett nytt nationellt finansierat ESF-projekt – Mötesplats 2020 (MP2020), vilken påbörjades i januari 2012 och kommer att avslutas under december 2013 (fortfarande pågående). Syftet med projektet har varit att arbeta fram modeller för hur man kan arbeta med personer som hamnat i fattigdom eller social utestängning eller personer som riskerar att hämna där genom
• empowerment - inkluderande och stärkande aktiviteter och kompetenshöjande insatser av och för målgruppen
• olika redskap för att skapa struktur och trygghet i vardagen
• kompetensutveckling och nätverksbyggande som för deltagarna närmare arbetslivet

Med andra ord, genom att hitta nya innovativa utbildningsformer som är flexibla och anpassade efter målgruppen är tanken med projektet att utveckla långsiktiga metoder för att stärka målgruppen.
Grunden i projektet har varit 11 fysiska mötesplatser från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Varje mötesplats har utformats efter sitt områdes specifika förutsättningar och dess målgrupps behov. På de olika mötesplatserna har hemlösa, utslagna, missbrukare/fd missbrukare, socialt utestängda, invandrare med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, socialt utsatta kvinnor, ungdomar som hoppat av gymnasiet, personer med språksvårigheter och analfabetism, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna samlats. På mötesplatserna har deltagarna haft möjlighet att träffa ”likasinnade” och tillsammans fått möjlighet till det långsiktiga arbetat att stärka självförtroende och genom bildning lägga grunden för en ljusare framtid.

I Kronoberg öppnades en mötesplats på Rönnedalsområdet i Alvesta – ett miljonprogramområde med hög arbetslöshet och hög kriminalitet. Mötesplatsen förlades i samma byggnad som integrationsprojektet Café Rönnedal (vilket är ett samarbete mellan Alvesta kommun, Allbohus Fastighets AB och ABF, med syfte att främja integrationen i Rönnedals bostadsområde) och har fokuserat på utrikesfödda och personer med psykisk ohälsa. Under de ett och ett halvt år som projektet pågått (1 jan 2012 - 1 aug 2013) har 330 studiegrupper med strax över 200 unika deltagare genomförts inom ämnen som: privatekonomi, praktisk konversationssvenska, engelska, datorkunskap, matematik, boskola, körkortsteori m.m. På mötesplatsen i Alvesta har även 111 föreläsningar genomförts med 2100 deltagare inom bl.a. föreläsningsserierna Lyssna-fika-fråga där samhällsaktörer (föreningar, myndigheter, NGOs) haft information och dialogträffar med målgruppen, samt Hitta Vägen! där arbetsgivare berättat om sina arbetsplatser och gett tips och bollat idéer med målgruppen.

Tillsammans med samarbetspartners och ett nära samarbete med Café Rönnedal har mötesplatsen på Rönnedal haft möjlighet att testa nya innovativa kompetensutvecklande metoder för utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar. Resultatet är nu att det finns utarbetade metoder kring rekrytering (dörrknackning, besöka parkbänkar, organisationskontakter m.m.) till aktivitets och utbildningsplaner för målgruppen. Med andra ord metoder för hur man samlar upp och engagerar utrikesfödda och personer med psykiska funktionshinder kring bildning för empowerment.

Förstudie till ”Sysselsättning 2020”
---------------------------------------
I Rönnedal, i likhet med liknande miljonprojektområden i landet, finns en stor del arbetslösa. Många är utrikesfödda med bristande språkkunskaper, men med goda arbetskunskaper från hemlandet. Går det att använda metoderna som tagits fram under MP2020 för att underlätta för dessa människor att komma närmare arbetsmarknaden eller rent av starta egna verksamheter genom t.ex. sociala företag? Förstudien ”Sysselsättning 2020” är tänkt att kartlägga förutsättningarna för hur utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning med hjälp av MP2020 som verktyg kan nå egen försörjning, vilket sedan kan ligga till grund för en projektansökan till ESF.

Valet av att genomföra förstudien i Alvesta beror på att mötesplatsen i MP2020 var placerad här. Och då en avskärmning måste göras inom förstudien är det lämpligt att avskärma denna till Alvesta kommun. Däremot är målet att ett kommande projekt kan genomföras i länets kommuner

Målsättning

För det tänkta projektet som förstudien skall leda fram till:

Minska antalet personer som hamnat i fattigdom eller social utestängning eller personer som riskerar att hämna där, i enlighet med målen i Europa 2020, i projektets upptagningsområde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer behoven av tillgänglighet att kartläggas och riktlinjer och rutiner för verksamhet kommer att sammanställas i en handlingsplan som kan användas under ett kommande projekt för målgruppen.

Den kommande handlingsplanen kommer innehålla 4 delar:

Fysisk tillgänglighet. De lokaler som kommer användas inom projektet kommer att gås igenom och förslag på rutiner och eventuella fysiska förändringar listas upp tillsammans med ett tidschema för färdigställning av eventuella avvikelser. Fysiskt tillgängliga lokaler är ett krav inte bara inom det planerade projektet, utan ett krav i ABFs tillgänglighetspolicy ”På lika villkor” som togs fram 2012 och någonting som ABF systematiskt arbetar efter.

Tillgänglig verksamhet. ABF anordnar varje år ledarutbildningar vilka bl.a. innehåller momenten bemötande, härskartekniker och diskriminering. I handlingsplanen kommer datum för internutbildningar att listas, samt en checklista för hur projektledning skall arbeta för att säkerställa en god tillgänglighet i verksamheten vad gäller arbetsmiljö.

Kommunikativ tillgänglighet. I enlighet med ABFs tillgänglighetspolicy har aktuella lokaler fasta eller portabla hörselslingor. Inom ABF finns personal/ledare som kan tolka på de vanligaste invandrar och minoritetsspråken, samt teckenspråk. I handlingsplanen kommer det att listas rutiner för säkerställandet av den kommunikativa tillgängligheten.

Informativ tillgänglighet. I handlingsplanen kommer det stå noterat hur informationen i projektet skall distribueras/publiceras för att vara tillgängligt för målgruppen. Detta kan vara genom språköversättningar, lättläst text, storstilat, punktskrift o.s.v.

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer transnationella kontakter att tas för att utbyta kunskaper med andra organisationer inom EU. ABF har sedan tidigare kontakter med Johannes Mikelson Center i Estland, Education and Science Workers TU i Lettland, Lithuanian Labour Education Society i Litauen, AWO i Tyskland och TSL i Finland. ABF är även medlem i det europeiska nätverket SOLIDAR, vilket består av 60 NGO:s från 27 olika europeiska länder, vilka samarbetar kring projekt och verksamhet. Exakt vilken/vilka organisationer som det kommande projektet kommer att samverka med kommer att beslutas under förstudien.

Det transnationella utbytet under förstudien kommer att bestå i två transnationella förhandlingsresor till två potentiella samarbetspartners i östersjöregionen. Målet är att de båda transnationella förhandlingsresorna är att utbyta kunskap och erfarenheter kring fattigdomsbekämpning och socialt företagande. Genom att dela med sig av goda exempel från olika samhällskontexter t.ex. ABF Sydhalland lyckade arbete med socialt företagande i Halmstad med funktionsnedsatta, med likande projekt i östersjöregionen ges förutsättningar till att få nya perspektiv vilka förväntas leda vidare till ett bättre genomfört projekt på hemmaplan. Men också att avhandla möjligheterna kring ett samarbeta kring ett kommande projekt under programperiod 2014-2020.

De två transnationella förhandlingsresorna kommer att genomföras av 2 representanter från förstudien. Kostnaderna för studieresorna kommer att vara transport, kost och logi för de två svenska deltagarna. Kostnaderna för de transnationella partnersen finansieras ej av förstudien.

Samarbetspartners

  • ABF Syd Halland
  • ABF Södra Småland
  • COOMPANION KRONOBERG EKONOMISK
  • Förvaltning för Arbete och lärande

Kommun

  • Alvesta