Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Strukturförändring inom sågverksindustrin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVida AB
KontaktpersonCamilla Milton
E-postcamilla.milton@vida.se
Telefonnummer46 472 43926
Beviljat ESF-stöd1 397 500 kr
Total projektbudget1 397 500 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2012-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 837 deltagare från Såverkskoncernens VIDA:s moder- och dotterbolag. Syftet är att genomföra riktade och efterfrågestyrda utvecklingsinsatser för att skapa förutsättningar för ett strategiskt omställningsarbete i organisationen.

Projektet genomförs under perioden 1 november 2010 - 30 april 2012.

Bakgrund

Sågverksindustrin och VIDA har en stor betydelse och påverkan på såväl nationella, regionala och lokala arbetsmarknader och ekonomier i Sverige. Men har också en exportmarknad som konkurrerar med framförallt bolag i Finland,Ryssland,Canada och USA och som därmed också påverkar arbetsmarknaden i Sverige.
Den internationella marknaden är mycket viktig för VIDA och olika former av behov och problem i världen i form av byggkonjunkturer, valutakurser och finanskriser påverkar lönsamheten inom koncernen. Men också tillgången på timmerråvaran i Sverige. Denna kommer att bli en bristvara och det innebär att bara de effektivaste anläggningarna och med bäst rustad personal, regionalt och nationellt, kommer att kunna överleva. Det gäller med andra ord att på ett så effektivt sätt som möjligt förädla råvaran och producera högkvalitiva varor till ett högt pris och därigenom skapa en betalningsförmåga för råvaran och säkra tillgången. Enligt Skogsstyrelsen har södra Sverige en sågverkskapacitet som är 1-2 milj kubikmeter större än vad den långsiktiga tillväxten av timmer medger. Detta innebär att strategiska individuella utbildningar för varje anställd krävs för att klara kommande kunskapsområden inom nya arbetsuppgifter på såväl regional, nationell som global nivå. Då majoriteten av de anställda har en mycket låg utbildningsnivå och därmed mindre möjligheter till andra tjänster på en alltmer flexibel arbetsmarknad krävs utbildningar som kan skapa ett bättre ingångsläge för dessa vid de förändringar av arbetslivet och en ökad globalisering som de olika representerade företagen i genomförandeprojektet står inför. Det krävs utbildningar som gör det möjligt för fler anställda att kunna utveckla sina kunskaper och framförallt sitt förhållningssätt till att kunna klara av nya arbetsuppgifter inom nya enheter och organisationer .Det kommer framöver att innebära att branschen kommer att bli mer kunskaps- och tjänsteintensiv för att möta framtidens behov inom branschen. Därför kommer VIDA i genomförandeprojektet att samverka med totalt tio gränsöverskridande branschföretag-och som ingick i förprojekteringen- inom sju olika orter i Småland och Öarna(Kronobergs samt Jönköping län), för att på så sätt skapa en helhetssyn inom de olika branscher som har sågverksindustrin som bas för sina produkter. Projektet kommer även att innefatta tre transnationella företag för att på så sätt kunna öka kunskaperna internationellt.
Slutsatserna från förprojekteringen var att genom innovativa och okonventionella lösningar arbeta med de omställningsbehov som krävs för att lösa ovanstående problematik. Detta innebär att vi måste arbeta med långsiktiga strategiska kompetensutvecklingar som skapar bestående förändringar även efter genomförandeprojektets slut. Konkret innebär detta mot bakgrund av resultaten från förprojekteringen att vi måste
-stärka de anställdas roll på befintliga och framtida marknader
-skapa produktionshöjande åtgärder
-värdeökande produktutveckling i form av en ökad förädlingsgrad
-öka kunskaper inom produktionsledning
-flexibilitet för att kunna arbeta med flera arbetsuppgifter
-marknadsbearbetning för en ökad export på den indiska och kinesiska marknaden
-ledarskapsutbildning för en verksamhet inom regional,nationell och internationell strukturförändring.
På individnivå innebär detta att medarbetarna måste genomföra gemensamma utbildningar i
-nätverksbyggande
-ledarskapsutbildning
-mentorskap-lean production
-It-utbildning i officeprogram etc

För att skapa bestående kunskaper kring arbetslivets utveckling och sturkturförändringar inom industriverksamhet för de anställda har vi med utgångspunkt från förprojekteringen valt att inrikta huvudelen av utbildningsinsatserna på utbildningar som gagnar ett internt lärande i en ständig förändringsmodell-Lean Production- som handlar om ett förhållningssätt att ständigt reflektera och förbättra och därmed skapa en lärande organisation på såväl bas- som chefsplan. Och att basera kunskap på långsiktigt lärande även om det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Denna utbildning kommer samtliga 837 anställda att genomgå uppbyggda via workshop/seminarier och där just utbildningsinriktningen skall ge kunskaper i samverkansutveckling, att anställda skall kunna reflektera och träna sig i hur de kan utveckla sina kunskaper inom områden som bemötande, flexibilitet, samarbete, idéutveckling och hur de skall kunna nyttja dessa nya kunskaper inom andra organisationer och arbetsplatser på arbetsmarknaden.

Ovanstående omställningsbehov innebär att fokuseringen ligger på att varje anställd både individuellt men också i samverkan med övriga anställda kan erhålla utbildningsinsatser som både stödjer den individuella kunskapsutvecklingen men också skapar helheter för arbetslag att utvecklas på sin arbetsplats mot de inriktningar som skall utveckla de deltagande företagen. Metodmässigt kommer vi att utbilda ett antal mentorer på varje arbetsenhet för att genom denna modell kunna skapa en grund för helheten av de utbildningsinsatser som tillsammans skall Modellen förutsätter bl a att all personal kommer att deltaga i en endagarseminarie/workshop_-Lean Production- fördelat på elva olika heldagar för att vi genom detta skall kunna skapa förutsättningar för nya arbetsuppgifter och nya möjligheter för personalen att kunna utvecklas på en alltmer flexibel marknad inom sågverksindustrin och få en mer helhetssyn på det utvecklingsarbete och förändrade arbetsuppgifter som genomförandeprojektet kommer att innebära. Men också hur de olika utbildningsmomenten har betydelse för helheten för den enskilde, arbetslaget och samverkan mellan anställda på de olika deltagande företagen.


Syfte

Övergripande syftet med projektet är att

-öka den yrkesmässiga/geografiska rörligheten inom koncernen genom att medarbetarna skall kunna utveckla fler kunskaper inom olika arbetsområden.

-öka gemensamma utbildningsområden mellan de tio olika deltagande företagen och de anställda i samverkan med internationella samverkansparter.

Genomföra strategiska och behovanpassade kompetensutvecklingsinsatser för
837 anställda inom de deltagande tio företagen för att minska sårbarheten - i en bransch som kännetecknas av mycket låga utbildningsnivåer bland medarbetarna-för de anställda i en bransch med krav på kort- och långsiktiga utvecklings- och strukturomställningsbehov.

Inom ramen för fyra övergripande parallella utvecklings- och omställningsbehov inom vilka det finns behov av strategisk kompetensutveckling ska utbildningsinsatser och seminarier genomföras för personal och chefer, dels i syfte att stärka företagens konkurrenskraft och överlevnadsmöjligheter, dels i syfte att stärka medarbetarnas anställningsbarhet och förmåga till ökad geografisk och branschbaserad rörlighet.

Ett ytterligare syfte, och en integrerad del av projektets metodik och genomförande, är att kvalitetssäkra genomförda utbildningar i relation till projektets mål och företagens utvecklings- och omställningsbehov, genom utvärderingsinsatser med fokus på hela utbildningsprocessen. Det rör då inte enbart en utvärdering och bedömning av medarbetarnas synpunkter på utbildningsinsatserna, d v s vad är intrycket av utbildningen och hur nöjda är deltagarna, utan även:

Utvärdering/bedömning av kunskap: Utvärdering av vad medarbetare och chefer lärt sig i relation till företagets/företagens uppdragsområde och affärsmål.

Utvärdering/bedömning av kompetens: Utvärdering av hur väl medarbetarna applicerar sina kunskaper i praktiken.

Påverkan på organisationen: Utvärdering om kompetensen lett till förändringar i organisationens möjligheter att genomföra utvecklings- och omställningsarbetet.

Målsättning

Att de av företagen processade, dokumenterade och planerade kompetensutvecklingsinsatserna ska genomföras.

Att minst 90 procent av de medverkande projektdeltagarna vid projektslut ska känna att projektets kompetensutvecklingsinsatser underlättat för medarbetaren att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter samt att ta sig an nya arbetsuppgifter.

Att minst 90 procent av medverkande projektdeltagare vid projektslut ska bedöma att projektets kompetensutvecklingsinsatser bidragit till att I) stärka företagens konkurrenskraft samt II) underlätta de utvecklings- och omstruktureringsbehov som redovisas i ansökan.

Att medarbetarna skall få en ökad flexibilitet av att kunna utföra nya arbetsuppgifter utefter de nya kunskaper som de erhållt under genomförandeprojektet.

En större samverkan av arbetsuppgifter mellan de tio olika deltagande företagen skall utvecklas
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under hela genomförandeprojektet att samarbeta med Agneta Lindqvist-Processtöd Tillgänglighet, för att utarbeta en tillgänglighetsplan för samtliga deltagande företag. Vi kommer via utbildningar till styrgrupp, ledare, mentorer och deltagare(orienteringsutbildning) som genomförs av Processtöd Tillgänglighet att utarbeta planer inom fysiskt tillgänglighet, bemötande och kommunikation. Vi kommer att särskilt fokusera på funktionshinder som vi normalt kanske inte tänker på som en funktionsnedsättning men som rör hörselnedsättning/tinnitus allergier, läs- och skrivsvårigheter m.fl. Vi kommer att tillsammans med Processtöd Tillgänglighet att ta fram modellkonstruktioner inom området ledarskapsutbildning för att respektive chefer skall kunna fortsätta att ta fram funktionsmässiga hjälpmedel på respektive arbetsplats och att via personalmöten och diskussioner på arbetsplatsen göra dessa hjälpmedel tillgängliga.Vi kommer under såväl genomförandeperioden som vid de konkreta utbildningstillfällena att kommunicera såväl muntligt, skriftligt som via e-mail för att förmedla såväl nya kunskaper som utvärderingsenkäter och sammanställningar kring processutvärderingarna.
När det gäller olika former av information/kommunikation kommer enkäter etc att såväl göras skriftligt-digitalt som muntligt. Vi kommer att använda oss utav Handisams checklista i början av projektet för att säkerställa att vi är tillgängliga generellt och ha beredskap för eventuella åtgärder.
I tids- och aktivitetsplanen kommer dessa frågor och praktiska genomförande att arbetas med såväl under seminarie/workshop-Lean Production, som ledarskapsutbildningar och IT-utbildningarna

Jämställdhetsintegrering

Som redovisas i annan del av ansökan kommer resultaten av den jämställdhets-SWOT som genomfördes under förprojekteringen att påverka projektinnehållet i genomförandeprojektet framförallt i attitydpåverkande insatser som kommer att finnas med som ett horisontellt perspektiv genom alla de olika utbildningsinsatserna

Transnationellt samarbete

Genomförandeprojektet kommer att samarbeta med tre andra företag i Irland, England och Tyskland i ett transnationell utvecklingsarbete vad gäller kunskapsöverföring. Via gemensamma video- och telefonmöten kommer dessa tre företag - inom områdena administration, logistik och trävaruförsäljning - att samverka med de företag som deltager i genomförandeprojektet. För att utveckla de anställdas kunskaper om en mer internationell och global marknad och för att kunna förstå sin roll och arbetsuppgifter i ett större perspektiv kommer olika möjligheter att prövas för ett mer fysiskt utbyte av tjänste- och kunskapsöverföring under projekttiden.

Deltagande aktörer

 • Nordic Train AB
 • Vida Alvesta AB
 • Vida Bruza AB
 • Vida Energi AB
 • Vida Hestra AB
 • Vida Packaging AB
 • Vida Paper AB
 • Vida Urshult AB
 • Vida Vislanda AB
 • Vida Wood AB

Kommun

 • Alvesta
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Tingsryd
 • Vaggeryd