Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stöd till studier - vägen till arbete!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Jönköpings län
KontaktpersonPernilla Friberg
E-postpernilla.friberg@regionjonkoping.se
Telefonnummer0725258404
Beviljat ESF-stöd390 779 kr
Total projektbudget390 779 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Det långvariga försörjningsstödet ökar, personer med funktionsnedsättningar i likhet med utrikes födda med låg utbildningsbakgrund och språksvårigheter som fortsatt har svårt att få arbete. Det samma gäller ungdomar med ofullständiga betyg som hoppat av skolan i förtid. Det finns kopplingar mellan låg utbildningsnivå och möjligheter till arbete.
Supported education syftar till att erbjuda individanpassat stöd i beslut kring studier, stöd i upprätthållandet av studier och av studentrollen till dess att utbildningsmålet är uppnått och steg mot arbetsmarknaden kan tas. Supported education innehåller 10 principer. Dessa principer behöver fyllas med arbetssätt, former för samverkan och verktyg. Denna förstudie syftar till att undersöka förutsättningarna för att arbete utifrån Supported education i Jönköping län och utifrån det få till stånd ett genomförandeprojekt där stöd till studier inom vuxenutbildningen som väg till arbetsmarknaden ges till ovan nämnda målgrupper.

Bakgrund

Studier visar att det långvariga försörjningsstödet fortsätter att öka, att personer med funktionsnedsättningar i likhet med utrikes födda med låg utbildningsbakgrund och svårigheter med det svenska språket fortsatt har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Det samma gäller för ungdomar med ofullständiga betyg som hoppat av skolan i förtid. (ÖJ 2012) Det finns samband mellan låg utbildningsnivå och låg anställningsgrad. (Waghorn, Still, Chant, Whiteford, 2004)

Supported education syftar till att erbjuda individanpassat stöd i beslut kring studier, stöd i upprätthållandet av studier och av studentrollen till dess att utbildningsmålet är uppnått.(Collins, Mowbray 1999, 2005) Supported education utgår från 10 principer (se nedan) (Waghorn, 2004). Dessa principer behöver fyllas med arbetssätt, former för samverkan och verktyg på organisationsnivå samt för de som i sin profession ska erbjuda behövligt stöd och assistans. Denna förstudie syftar till att undersöka förutsättningarna för att, i bred samverkan, arbete med Supported employment i Jönköpings län.
Nästa steg är ett genomförandeprojekt där stöd och assistans utvecklas och ges till ovan nämnda målgrupper för att kunna studera inom vuxenutbildning och därmed öka sina chanser på arbetsmarknaden.

Situationen på arbetsmarknaden för kvinnor och män med funktionsnedsättningar skiljer sig åt. Män med nedsatt arbetsförmåga är i arbete i större utsträckning än kvinnor. 51% jämfört med 39% (SCB 2013) Analys utifrån män och kvinnors situation kommer att ske i förstudien.

Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län poängterar vikten av ett inkluderande samhälle med utgångspunkt att hinder för inkludering åtgärdas och diskriminering förebyggs och bekämpas i likhet med mål i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Utvecklingsstrategin belyser att utbildning och arbete är avgörande för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället och hantera utmaningar. En av utmaningarna är att göra utbildning tillgänglig för de som saknar studietradition samt att ge stöd till studier framför arbetslöshet. Vidare lyfter strategin fram vikten av stöttning och vägledning under studietiden för att på så vis möjliggöra för människor att genomför och avsluta studier.

Förstudiens intention ligger helt i linje med detta och med EU 2020 strategin om smart, hållbar tillväxt för alla.

Flexibilitet har under många år varit ett honnörsord i utformningen av utbildning. Detta fungerar dock inte för alla. Många gånger kräver funktionsnedsättning av olika slag struktur för att utbildning ska bli hanterbar. Samtidigt behöver systemet vara flexibelt på individnivå för att möta föreliggande behov. Dvs. öppet för olika studietekniker, studietakt osv. Metod för ett ”strukfibelt” sätt att arbeta behöver utvecklas. Metod där befintliga system genom samverkan kan användas och hanteras för att vara en tillgång, ett skyddsnät för den enskilde individen. Arbetssätt där individens preferenser är a och o, som ser till helheten och utgår från coachning och stöd för individens hela livssituation för att studierna ska fungera.
För att detta ska vara möjligt behöver regelverket för finansiering i samband med studier kartläggas, hanteras och vid behov förändras. Förstudien kommer att kartlägga regelverket, påtala hinder och söka möjliga lösningar.

Följande komponenter eller principer definierar Supported education (Waghorn, 2004)
1. Stöd i en reell eller vanlig utbildningsmiljö
2. Samverkan mellan utbildningsaktörer och andra stödfunktioner
3. Personal utbildad i supported education
4. Hög tillgänglighet till yrkesutbildning, planering och karriärcoaching
5. Ekonomisk rådgivning
6. Stöd att utveckla personligt viktiga färdigheter nödvändiga i den nya utbildningsmiljön
7. Vägledning för tillgång till stöd i skolan
8. Mentorstöd på och/eller utanför skolan
9. Stöd att söka till nya kurser
10. Assistans, coaching under pågående studier

Modeller inom supported education visar resultat vad gäller ökad grad av empowerment och förbättrade skolresultat i förhållande till kontrollgruppen (Collins, 1998)
Studier indikerar att deltagande i Supported education program bidrar till bättre studieresultat och ökad grad av anställning. (Best et al., 2008, Unger, Pardee, 2002, Unger et al., 2000, Cook, Solomon, 1993, Hoffman, Mastrianni, 1993)

Att undersöka förutsättningarna för att jobba enligt Supported education i Jönköping län är ett naturligt steg i det länsövergripande arbete som sker gällande arbetssätt och metodutveckling för att stödja och korta människors väg till arbetsmarknaden.

Det pågår ett länsövergripande utvecklingsarbete gällande supported employment, SE i Jönköpings län. SE är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade och/eller utsatta grupper som vill arbeta. Förutsättningen är individanpassat stöd och vägledning för att hitta ett arbete samt att kunna behålla det. Utgångspunken är ”place then train”, att sökandet efter ett arbete startar direkt och att stödet och den träning som personen behöver sker på en reell arbetsplast. (se vidare under kopplingar till andra projekt)

Studier gällande Supported employment pekar på att för vissa grupper är det lika vanligt med studiemål som med arbetsmål. (Nuechterlein, Subotnik, Turner, Ventura, Becker, Drake, 2008) En annan erfarenhet är att många som deltagit i Supported employment-program erhållit lågkvalificerade arbeten och till följd av låg utbildningsnivå upplevt begränsade karriärmöjligheter. Denna förstudie tar fasta på att finna lösning på detta.

Under 2012 genomfördes en kartläggning gällande utvecklingsbehov inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län (L. Olsson 2012) I slutsatserna framkom bland annat att socialtjänstens insatser behöver bli mer individanpassade. Olika förhållningssätt och metoder, anpassade till olika målgrupper, behöver användas i större utsträckning. Daglig verksamhet behöver bli mer individanpassat och stödja mot lönearbete samt att intern och extern samverkan behöver förbättras. Supported education i kombination med Supported employment, kan vara ett sätt att gripas sig an identifierade utvecklingsbehov.

Kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap FoUrum, Regionförbundet Jönköpings län står för projektägarskapet och därmed samordning för denna förstudie. Samtliga kommuner i länet kommer att bjudas in i arbetet. För att skapa fokus och göra förstudien hanterbar kommer den djupgående analysen att utgå från tre pilotkommuner, Nässjö, Vetlanda och Eksjö samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Höglandets Samordningsförbund.

Målsättning

Vuxenutbildning tillgänglig för alla!
Där människor även inom utsatta grupper, vilket kan ha sin grund i funktionsnedsättning, bristande språkkunskaper samt bristande utbildning pga. tidigt avhopp från skolan kan göra sig gällande. Som med rätt stöd kan inleda, genomföra och avsluta studier inom vuxenutbildning utifrån egna önskemål och preferenser och därmed öka sina möjligheter till inträde på arbetsmarknaden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten för denna förstudie har ett tillgänglighetsperspektiv. Syftet är att finna vägar att göra vuxenutbildning tillgänglig för alla. Handisams framarbetade checklistor kommer att användas. Material kring de fyra integrerade delar som tillgänglighet bygger på dvs. fysisk, kommunikativ och informativ samt tillgänglig verksamhet kommer att tas i beaktande i genomförande och analys. Ändamålsenligt material kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att delges samtliga projektpartners.
Till det länsövergripande utvecklingsarbetet inom psykiatri finns ett inflytanderåd kopplat. Rådet består av personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning samt av anhöriga. De kommer att tillfrågas om att vara delaktiga i framarbetande av underlag genom hela förstudieprocessen samt att stödja projektägare och samarbetspartners att säkerställa tillgänglighetsperspektiv även i det fortsatta arbetet.

Transnationellt samarbete

I genomförandefas finns ambition att samverka transnationellt. Inom ramen för förstudien kommer kontakter att tas med aktörer för fördjupad dialog och förfrågan om samarbete. Upparbetade kontakter inom European Union of Supported Employmnet, EUSE finns. Inom ramen för projekten KomBack och IT-spåret finns transnationellt samarbete och kontakter som kommer att tas till vara gällande samverkan eller som brygga till lämplig aktör i deras nätverk.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Vetlanda
 • Försäkringskassan i Vetlanda
 • HIA Enheten för hälsa integration och arbete
 • Individ o Familjeomsorgen
 • Njudungs gymnasieskola
 • Regionförbundet Jönköpings län
 • Socialförvaltningen
 • Vuxenutbildningen

Kommun

 • Eksjö
 • Nässjö
 • Vetlanda