Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stärkande individcoaching

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDistrikt Gotland
KontaktpersonMats Ladebäck
E-postmats.ladeback@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0498-655051
Beviljat ESF-stöd2 637 785 kr
Total projektbudget7 066 785 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2011-01-14
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Det syftar till att i coacha individen med dess behov mellan de olika statliga och kommunala förvaltningarna samt stärka henne/honom inom dennes specifika behovsområden som ekonomi, kost, fysisk och mental hälsa. Därefter matcha individen mot ett lämpligt arbete alt praktikplats eller studier.

Bakgrund

Vid ansökan av förprojekteringen i projekt 2008-00309 valde vi att undersöka behovet hos flera olika målgrupper. Vi angav att vi skulle undersöka behovet hos flera olika grupper i samhället med särskilda behov.
Personer vi efterlyste var de med särskilda problem som fysiska/psykiska hinder, dålig ekonomi, kunskapsluckor eller långtidsarbetslösa. Det kunde också vara personer med kombinationer av dessa problem.
Det som sedan styrt vårt resultat är vilka personer/organisationer vi har kommunicerat med och den korta tid vi valt för förprojektering.
Därefter gjordes ett urval och vi valde då tillsammans med Försäkringskassan att satsa på en stor målgrupp med olika behov.
Den målgrupp vi kommit fram till, som vi vill prioritera i ett denna projektansökan är:
Personer, 18-35 år, med behov av coaching mot en bättre livssituation, avseende fysisk och psykisk hälsa, kost och ekonomiska färdigheter
Försäkringskassans personal på Gotland uppger att omfattningen av denna målgrupp är 500-600 personer.

Syfte

Att i samarbete med Finsam skapa samverkansformer med Försäkringskassan, Gotlands kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter

Att stärka de prioriterade målgruppernas livssituation i samhället och därmed minska deras behov av samhällsstöd genom

Att sätta individen i fokus. Vi skall lotsa individen framåt i de eventuella snår som finns och stärka honom/henne inom flera områden

Målsättning

Att nå totalt 100 personer i projektet
Att 100% av deltagarna har uppnått en upplevd ökad livskvalitet efter projektet
Att 100% av deltagarna upplever att de erhållit bättre färdigheter i att skaffa sig ett arbete
Att 75% har upplevt att deras ekonomiska situation har förbättrats efter projektet
Att 60% har skaffat ett arbete/praktik under projektet
Att medverkande organisationer och förvaltningar ökat sina kunskaper om hur man kan arbeta mot dessa målgrupper
Att under och efter informera om projektets framgångsfaktorer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den fysiska tillgängligheten är mycket god, med bl a hiss, särskilt anpassade toaletter och vid behov installeras en hörselslinga. Vid behov löser vi även den kommunikativa tillgängligheten även för personer med nedsatt syn.
Vår personal och vår verksamhet i övrigt har ett mycket gott förhållningssätt till personer med funktionsnedsättning. Vi har verksamhet idag för personer med funktionsnedsättning.
Vi kommunicerar tydligt i undervisningen/coachningen och verkar för att den skriftliga informationen skall vara så tydlig och lättläst som möjligt.
Delar av personalen behöver komplettera sina kunskaper ytterligare inom området.

Jämställdhetsintegrering

Våra slutsatser inför denna ansökan är att vi i detta projekt behöver genomföra följande:

Jämställdhetsintegreringen skall vara ett naturligt inslag i projektet. Bl a tas görs följande
- fakta och statistik tas fram och redovisas i ett grupparbete
- värderingar och attityder problematiseras och diskuteras i grupperna, bl a görs en SWOT-analys av nuläget i samhället för män respektive kvinnor
- genomförande av åtgärder och prioriteringar i projektet görs efter insikter och utfall av ovan
- personalen deltar i seminarier i jämställdhet
- samtliga deltagare erbjuds en utbildning i jämställdhet under projektets gång, med hjälp av extern konsult (Katrin Rindlaug).

Jämställhetsarbetet kommer var en röd tråd i projektet.
Stor hänsyn kommer tas till de frågeställningar som tas upp i dokumentet Vägledning till jämställdhetsintegrering, en utgångspunkt.

Transnationellt samarbete

Projektledaren är distriktschef för området Gotland, Jönköping, Östergötland och Södermanland. Dessutom finns ett samarbete med Folkuniversitetet i hela Sverige. Detta innebär att projektet kommer spridas till övriga inom vår stiftelse.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby
  • Kultur och fritidsförvaltningen
  • Länsstyrelsen i Gotlands län

Kommun

  • Gotland