Logotyp på utskrifter

Socialt företagande för ökad välfärd

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion i Jönköpings län
KontaktpersonSandra Widheimer
E-postsandra.widheimer@coompanion.se
Telefonnummer0381-15964
Beviljat ESF-stöd7 938 286 kr
Total projektbudget25 284 182 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka arbetskraftsutbudet genom att se och arbeta med dessa människor utifrån de individer de är, stärka individers empowerment. Målet är att stödja bildandet av sociala företag som skall slussa individen tillbaka till att arbeta 100% av den egna förmågan.

Bakgrund

Näringspolitiken handlar om att skapa fler nya och växande företag. Men då tänker man mest på teknikorienterade företag. Affärsidé att få in människor som står långt från arbetsmarknaden, ett av dagens huvudproblem, innebär också tillväxt, både för ekonomin och för berörda människor. Tillväxt handlar också om att använda resurser på ett effektivt sätt för att skapa jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Det finns mycket av kreativitet och innovationsförmåga i det sociala företagandet, vilket ytterligare förstärker växtkraften. Med små resurser och låga kapitalinsatser har de sociala företagen vuxit i antal och skapat många arbetsplatser. Den framtida ekonomiska tillväxten i Sverige kommer att vara beroende av att arbetsmarknaden vidgas till att inkludera idag utanförstående grupper. Varje insats som handlar om att gå från bidrag till lön ger högre skatteintäkter och minskade samhällskostnader i form av försörjningsstöd, vård, fängelsevistelser mm. Det sociala företaget skapar sociala och ekonomiska mervärden både för dem som arbetar i företaget och för samhället i stort. Att de sociala företagens medarbetare får ett bättre och mer meningsfullt liv innebär stora mänskliga vinster. Dessa vinster blir ännu större av att medarbetarna ofta stannar kvar i företaget och inte stängs ute på nytt.

Erfarenheterna från förstudien och det fortsatta arbetet under 2008 har lett till en tydligare målgruppsfokusering och individuellt process-arbete. Partnerskapet har identifierat behovet av individuella insatser inom för-rehabilitering samt insatser för individer där behovsanalys är gjord och introduktion och arbetsträning är nästa steg mot ett fungerande arbetsliv.

Syfte

Syftet med projektet är att främja ett ökat arbetskraftsutbud genom att med hjälp av sociala företag öka insatser som möjliggörs genom en bred samverkan mella projektets partners. Genom samverkan och samarbete kommer projektet att kunna slussa in kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden tillbaks till ett delaktigt arbetsliv utifrån egna förutsättningar. Samt att inom den sociala ekonomin ta tillvara den tillgängliga arbetskraften som den öppna arbetsmarknaden ej lyckats att inkludera.

Projektet kommer att genomsyras av tanken om människans grundläggande behov för en god livsmiljö. Såsom arbete, kunskap, utveckling, självaktning, oberoende, känslomässig trygghet och sociala kontakter.

Projektet skall stödja starten och bildandet av sociala företag i regionen, där verksamheten baseras på medlemmarnas delaktighet, ansvarstagande och samverkan som tillsammans stärker individens egenmakt.

Projektet kommer att identifiera de nya arbetsuppgifter som ett föränderligt samhälle skapar, som kan utföras av det sociala företaget.

Skapa den sociala mötesplatsen som nyttjar hela gruppen som ett medel att utveckla den enskilda människan.

Att använda alla till buds stående formella/icke formella modeller för att stödja personers individuella utveckling med fokus på arbete eller studier.

Verka för attitydförändringar till arbete kopplat till könsrollstänkande.

Tillskapa ökat utbyte mellan lärandet och näringsliv, utveckla samarbete mellan offentliga aktörer för individanpassade insatser, därmed ökad kostnadseffektivitet.

Tillskapa kreativa, lärande övningsarbeten med nära relation till näringsliv/marknad

Målsättning

Målet med projektet är:
1. att genom samverkan stödja etableringen och bildandet av socialt företag i regionen, byggt på individens empowerment, som skall tillvarata den individuella förmågan och slussa individen tillbaks till ett fungerande arbetsliv utifrån personens egna förutsättningar. Detta innebär att man kan t.ex. jobba 40% av en heltid, men 100% av sin förmåga och samtidigt leverera en tjänst som gör kunden 100% nöjd.

2. att medverka till att 20 (sammanräkning av tre läns målsättning) sociala företag etableras i regionen under projekttiden.

3. att arbeta fram en metod som visar på hur ett socialt företag kan leverera tillbaks ett mervärde till samhället genom sk. Social Return on Investment.

4. att skapa jobb åt personer som står utanför arbetsmarknaden.

5. att genom individuell stöttning bistå individer att hitta sin väg tillbaks till arbetslivet.

6. att ge handledning till de företag och föreningar som erbjuder praktikplatser och arbetsträning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är baserat på, jämlikhet, delaktighet och alla människors lika värde.
För att kunna uppnå jämlikhet och delaktighet måste lokaler och miljö vara tillgängliga för alla. Med full tillgänglighet ges personer med funktionshinder chans att arbeta, studera och klara det dagliga livet.

Coompanion i Jönköpings län har nyrenoverade lokaler som är tillgängliga för människor med olika former av funktionsnedsättningar. Rökförbud råder och belysning och ljudmiljö är goda. Hörselslingor kan användas vid behov.

De utbildningsaktiviteter som kommer att anordnas kommer i stor utsträckning att hållas på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn. Folkhögskolan har i sin verksamhetsinriktning valt att vända sig till människor med både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Hela skolan är handikappanpassad med mycket goda resurser av tekniska hjälpmedel och personal som är vana att arbeta med människor med funktionsnedsättningar.

Information och kommunikation med deltagarna i projektet ska vara anpassade efter deltagarnas behov. Allt från rätt färgsättning på texterna på hemsidan till att informationen ska finnas på Lättläst ska eftersträvas.

Ett respektfullt förhållningssätt mot alla deltagare i verksamheten ska vara rättesnöret i projekt PO2. Utan detta kan inte resultatet bli det eftersträvade.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att utifrån könsrollstänkande arbeta för en 50-50 blandning i organisationsleden i arbetslaget. Projektet vänder sig till både män och kvinnor, och kommer medvetet att arbeta med att bryta olika arbetsområdens könstänkande. Projektet kommer att samverka med de lokala kvinnliga resurscentrum. Här finns kunskaper och erfarenheter om jämställdhetsarbete både på kommun, läns och riksnivå. Den kvinnliga arbetsmarknaden i området består till största delen av arbeten inom vård och omsorg. Det ensidiga arbetsutbudet för kvinnor är kanske en bidragande faktor till ett högt ohälsotal bland offentliganställda kvinnor.
Särskilda insatser kommer att genomföras för att inspirera den övervikt av män som finns inom gruppen långtidsarbetslösa, för att ta de yrken som betraktas som kvinnoyrken. Projektet kommer även att arbeta med attitydpåverkan mot alla typer av diskriminering. Att projektet vänder sig mot både män och kvinnor ser vi enbart som en styrka. Projektet kommer att utifrån könsrollstänkande arbeta för en 50-50 blandning i organisationsleden i arbetslaget. Projektet vänder sig till både män och kvinnor, och kommer medvetet att arbeta med att bryta olika arbetsområdens könstänkande. Projektet kommer att samverka med de lokala kvinnliga resurscentrum. Här finns kunskaper och erfarenheter om jämställdhetsarbete både på kommun, läns och riksnivå. Den kvinnliga arbetsmarknaden i området består till största delen av arbeten inom vård och omsorg. Det ensidiga arbetsutbudet för kvinnor är kanske en bidragande faktor till ett högt ohälsotal bland offentliganställda kvinnor.
Särskilda insatser kommer att genomföras för att inspirera den övervikt av män som finns inom gruppen långtidsarbetslösa, för att ta de yrken som betraktas som kvinnoyrken. Projektet kommer även att arbeta med attitydpåverkan mot alla typer av diskriminering. Att projektet vänder sig mot både män och kvinnor ser vi enbart som en styrka. Projektet kommer att utifrån könsrollstänkande arbeta för en 50-50 blandning i organisationsleden i arbetslaget. Projektet vänder sig till både män och kvinnor, och kommer medvetet att arbeta med att bryta olika arbetsområdens könstänkande. Projektet kommer att samverka med de lokala kvinnliga resurscentrum. Här finns kunskaper och erfarenheter om jämställdhetsarbete både på kommun, läns och riksnivå. Den kvinnliga arbetsmarknaden i området består till största delen av arbeten inom vård och omsorg. Det ensidiga arbetsutbudet för kvinnor är kanske en bidragande faktor till ett högt ohälsotal bland offentliganställda kvinnor.
Särskilda insatser kommer att genomföras för att inspirera den övervikt av män som finns inom gruppen långtidsarbetslösa, för att ta de yrken som betraktas som kvinnoyrken. Projektet kommer även att arbeta med attitydpåverkan mot alla typer av diskriminering. Att projektet vänder sig mot både män och kvinnor ser vi enbart som en styrka.

Transnationellt samarbete

En viktig del av hållbarheten i projektet och det sociala företaget baseras på hur affärsmässigheten byggs upp och hur individer lyckas gå vidare ut i arbetslivet. Det finns en stor erfarenhetskompetens bland liknande verksamheter i bla. Storbritannien, Frankrike och Italien. Projektet kommer att bygga upp ett utbyte med sociala företag som arbetar med motsvarande målgrupper och som funnit en stabil verksamhetsgrund i sitt arbetssätt.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Visby
 • Individ o Familjeomsorgen
 • LÄNNA PSYKIATRISKA MOTTAGNING
 • Lövsta Kooperativet
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialtjänsten
 • Suderviljan sociala arbetskopp

Kommun

 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Torsås
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik