Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Rörliga Roller

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitet i Kalmar
KontaktpersonStavros Kanellos
E-poststavros.kanellos@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0480-282 55
Beviljat ESF-stöd434 956 kr
Total projektbudget434 956 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Avsikten med förprojektet är att få igång lärande organisationer och att identifiera vilket utbildningsbehov som finns för dessa och deras medlemmar. Metoden går ut på att stärka individernas mentala plattform såväl som deras kognitiva medvetenhet. Detta kommer då också att stärka organisationerna.

Bakgrund

Problemformulering: Arbetsmarknaden förändras ständigt och arbetssätt blir snabbt inaktuella. Arbetsplatser som jobbar med tydligt avgränsade arbetsuppgifter och inte länkar till varandra tar inte till sig förändringar på varandras arenor. Konflikter uppstår på grund av bristande kommunikation och det är svårt att integrera nya kompetenser.

Förprojektet är tänkt att starta en process av delaktighet inom företaget, där allas bidrag till helheten blir synlig.
I förprojekteringen kommer utvärderingskonceptet Dubleloop att användas tillsammans med en SWOT-analys och en frågeenkät. I behovsanalysen som sedan görs i samarbete mellan projektägare med medverkande konsulter och projektdeltagare ska det framkomma en klar plan för hur arbetsplatsens problem och möjligheter ser ut, samt ge deltagarna en klarsyn som skapar deras egen utvecklingsplan. Företaget ska också kunna utläsa integreringsbehov mellan olika kompetenser på företaget. När alla deltagande företagens behovsanalys är gjord sammanstrålar de i ett gemensamt seminarium där de upplever möjligheter och planerar hur de ska integrera med varandra.
Rörliga roller är i genomförandefasen upplagda i två utvecklingsplan, a.) en långsiktig företagsprocess som under tio månader i ett lärande klimat utvecklat samsynen. Halvdagsseminarier som varvar föreläsningar och workshops i ämnen som jämställdhet, självkännedom, roller, företagskultur, ledarskap, kulturella skillnader, attityd, värderingar och motivation ska i slutänden leda till en strategisk kommunikationsplan. Under tiden har en lärande organisation blivit ett sätt att tänka på arbetsplatserna. b.) Små grupper på olika hierarkiska nivåer i företaget träffas i små grupper på upp till fem personer, parallellt med halvdagsseminarierna. Syftet med smågrupperna är att de skall få en handledning i förändringsprocessen i små grupper där de känner sig trygga och där de kan provhandla och få hjälp av varandra att se sin egen del i förändringsarbetet. Viktigt är att gruppmedlemmarna befinner sig på samma nivå inom företaget och att olika nivåer inom företaget får olika handledare/coacher. Företagen väljer under förprojekteringen hur och var de vill integrera med de andra företagen. Syftet med övergripande gruppövningar mellan företag är att se som slutpunkt synergieffekter mellan företagen. Två processledare samt ev. föreläsare deltar
Projektet rörliga roller vill stimulera medarbetare till att nyttja en större del av sin potential på arbetsplatsen för att stärka sig själva, sitt/sin företag/organisation och därigenom vår region. Ytterligare effekter är utökad frisknärvaro, jämställdhet och samsyn. Om företagen sitter fast i gammal kompetens och fastlåsta mönster/roller medför detta att de står dåligt rustade för framtiden. Det som skall utvecklas är ett nytt sätt för individer att se och uppleva sig själva som mångfacetterade med många möjligheter istället för många omöjligheter. Organisationen utvecklar en kommunikationsstruktur som integrerat tar vara på olika individers kompetensutveckling..

Syfte

Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Kompetensutveckling som motverkar diskriminering och förändrar traditionella konsstrukturer samt syfta till mångfald i arbetslivet. Skapa lärande organisationer med en kommunikationsstruktur som ständigt uppdaterar kunskap mellan medarbetare. Individen skall på så sätt kunna stärka sitt engagemang inom företaget men även få en ökad kompetens på en öppen arbetsmarknad under projektfasen.
Syftet med förprojekteringen är att fastställa de kompetensutvecklingsbehov på mental och kognitiv nivå hos sysselsatta män och kvinnor inom de medverkande organisationerna. Syftet är vidare att fastställa organisationens utvecklingsbehovs samt att starta processen i att bli en lärande organsiation genom att alla deltagande skall uppleva sig som en del av företaget dvs. att alla är lika viktiga för företagets vidareutveckling. Genom att alla ser sig som en värdefull del i företaget skapas förutsättning för ökad jämställdhet, frisknärvaro och ett lärande av varandra i organisationen. Syftet med förprojekteringen är att skapa lärande organisationer genom att utgå ifrån det individuella behovet i de deltagande organisationerna, snarare än att pålägga en kunskap utifrån. Att under förprojekteringsfasen använda modellen doubleloop för att ge individen möjlighet att lära känna sina behov. metoden utgår ifrån att individen själv vet vilken kunskap som den behöver och att grupper tillsammans lär av varandra. För att den individuella tysta kunskapen skall komma fram krävs att individerna som skall dela med varandra känner tillit till varandra och till sig själva, vilket metoden bygger upp.
Modellen att arbeta med utveckling underifrån i organisationen genom att stärka individens mentala plattform kan sedan bli en del i ett lärande som kan spridas i det att Folkuniversitet befinner sig på de flesta orter i Sverige.

Målsättning

Målet är att använda modellen doubleloop för att skapa handlingsplaner på organisationsnivå och på individuell nivå så att alla fyra organisationer skall ha en handlingsplan för ett förändringsarbete som skall gynnar organisationen och regionen och där värden som bland annat jämställdhet och lärande i organisationen ingår.

Målet är att 100% av de deltagande individerna skall ha skapat sin handlingsplan genom att använda doubleloop så att den dels stöder organisationens uppdrag.
Målet är även att alla individer i organisationen skall ha en handlingsplan som stöttar den egna utvecklingen för att ge ökade möjligheter på den öppna arbetsmarknaden.

Genomförandefas för projektet Rörliga Roller:
Mätbara resultat för projektfasen - att genom självkännedom stärka den personliga mentala plattformen så att minst 50% känner att de har en ökad känsla av sammanhang, självtillit, självkänsla, självförtroende och självkännedom och därmed undgå att hamna i långtidssjukskrivning.

-att genom praktik och teori stärka kunskapen skall bidra till att minst 50% av de ingående i projektet upplever sig stärkta i sin yrkeskompetens och roll enligt något av nedanstående kriterier.

a) Givits förutsättningar att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter eller bredda sittarbetsområde.
b) Har fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter.
c) präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden.
d) har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/har lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.
e) Antal deltagande arbetsställen som upplever efter avslutat projekt att de står bättre
rustade för att förhindra långtidssjukskrivningar.
f) Antal deltagande arbetsställen som upplever efter avslutat projekt att arbetsplatsen har
fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet innebär både fysisk tillgänglighet och möjlighet att tillgodogöra sig projektet. Utbildningslokaler kommer att vara handikappanpassade för alla delfunktioner inom projektet. Folkuniversitetet har redan daglig verksamhet för handikappade personer här. Detta innebär också, att de byggt upp sin kompetens när det gäller att utbilda och aktivera handikappade personer, och att personalen har förståelse, medvetenhet och kunskap. Eftersom projektverksamheten kommer att bygga på individuella behov, kan vi också anpassa den till personer med olika typer av handikapp.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Kommun

  • Kalmar