Logotyp på utskrifter

Resurs Araby

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltningen för Arbete och Välfärd
KontaktpersonBirgitta Andersson
E-postbirgitta.a.andersson@vaxjo.se
Telefonnummer0470-796325
Beviljat ESF-stöd7 774 912 kr
Total projektbudget19 654 912 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Växjö kommun har träffat ett lokalt utvecklingsavtal med staten avseende stadsdelen Araby i Växjö. Bostadsorådet kännetecknas av hög arbetslöshet, låg sysselsättningsgrad och hög andel bostatta som får sin försörjning genom olika former av bidrag. Detta projektsyftar främst till att reducera utanförskapet hos ungdommar och personer med utländs bakgrund bosatta i detta område. Kommunens omfattande erfarenheter av insatser för människor som inte nått fram till en etablering på arbetsmarknaden ska tas tillvara för att öka andelen sysselsatta,genom individuellt utformade och målinriktade insatser inom de utvecklingsområden som är mest avgörande för en arbetsplacering - kompeten, hälsa och socialt nätverk förs deltagarna närmare ett arbete. Projektet är strukturerat i tre dela: Bas, Utbildning och Arbete. Den enskilde deltagaren kommer inom dessa delar att erbjudas vägledning och aktiv coaching, samhällsinformation, validering, arbetspraktik, kortare yrkesinriktade kurser (med stöd på hemspråket vid behov) 0ch föreningsanknutna aktiviteter. Coaching och friskvård kommer att följa deltagarna under hela inskrivningsperioden.
Projektets viktigaste mål är att andelen deltagare som erhållit arbete eller påbörjat yrkesinriktad utbildning vid projektets slut (eller 90 dagar därefter) skall vara minst 50%.
Projektet skall omfatta ca 300 deltagare varav merparetenmed försörjningsstöd eller introduktionsersättning.

Bakgrund

Sammanfattad version helheten finns i akten samt på G och på P.Bilaga 2.
Växjö kommun har idag 80 000 innevånare folkökningen äre ca 1000 person/år. Huvuddelen av dessa är dels studenter dels människor som invandrat från Europa och övriga delar av världen. Nästan 15% av Växjös befoilkning har sina rötter i andra länder och i stadsdelen Araby 58% utländsk bakgrund. Förvärvsfrekvensen är för utrikes födda 55% jämfört med hela befolkningen i kommun som är ca: 78%.
Växjö kommun har tecknat lokalt utvecklingsavtal med staten avseende stadsdelen Araby. Det lokal utvecklingsavtalet med staten syftar till att bryta utanförskapet i segregerade områden.
Vision Araby är att människor som bor i området är delaktiga i en process som förstärker stadsdelens attraktivitet. Sanverkan mellandet civila samhället, privata aktörer, statliga myndigheter och Växjö kommun ger förutsättningar för ett helhetsperspektiv på staden. Med det skapas en bra uppväxtmiljö i Araby, vidare säkras Arabybornas tillgänglighet till arbetsmarknaden samt en förbättrad bebyggelsemiljö i stadsdelen Araby.
Mål/önskvärda effekter;
Utvecklingsarbetet är ett långsiktigt arbete. Mål inom områderna arbet, utbildning, trygghet, hälsa och delaktighet har tagits fram.
16 olika mål har tagits fram.
Utvecklingstrategier;
Helhet
Samverkan
Långsiktighet
Delaktighet
Insatser.

Syfte

Projektet syftar till att reducera utanförskapet i bostadsområdet Araby/Dalbo genom insatser riktade främst mot ungdommar samt personer med utländsk bakgrund.
Projektet syftar till att föra deltagarna närmare ett arbete genom att:
- stärka deras självtillit
- förbättra deras hälsa
- vidga deras referensramar och perspektiv inom arbetslivet
- öka deras allmänna kunskaper om samhälle och arbetsliv
- höja deras kompetens inom olika yrkesområden
- öka deras kontaktytor

Projektet syftar också till att ge lärdommar som kan och skall tas tillvara och på sikt bland annat effektivisera kommunens arbet med främst arbetslösa ungdommar och personer med utländsk bakgrund.

Målsättning

- Andelen deltagare som erhållit arbete eller påbörjat yrkesinriktad utbildning vid projektets slut (eller inom 90 dagar därefter) skall vara 50%.
- Andelen deltagare som upplever att de förbättrat sina möjligheter att erhålla ett arbete skall vara minst 90%.
Förväntade deltagareffekter.
- Deltagare har genom projektet möjligheter uppnått en större allmän kunskap om arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsmöjligheter.
- Deltagarna har höjt sin kompetens som samhällsmedborgare, bl a genom samhällsinformation.
- Deltagarna har höjt sin kompetens i svenska språket genom såväl undervisning, praktik som deltagande i övriga projektaktiviteter.
- Deltagarna har stärkt sin kompetens inom ett eller flera yrkesområden.
- Deltagarna har stärkt sin självkänsla och förbättrat sin fysiska och psykiska hälsa.
- Deltagarna har utvecklat nya social nätververk med stro betydelse för deras etablering på arbetsmarknaden.

Genom jämställdhetsintregeringen i projektets alla delar skall måluppfyllelse vara lika stor för kvinnor som för män.

Förväntad effekt inom den kommunal förvaltningen.

- Ordinarie insatser för arbetslösa ungdommar och personer med utländsk bakgrund har utvecklats och förbättrats under projekttiden eller inom den närmaste tiden efter projektslut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall vara öppet och tillgängligt för deltagare med olika funktionsnedsättningar. En konstaterad funktionsnedsättning hos en presumtiv deltagare är givetvis något som måste uppmärksammas och beaktas på olika sätt. Det kan innebära att informationsöverföringen måste anpassas (främst för deltagare med syn/hörselnedsättning. Det måste också noga beaktas i den enskilda planeringen för deltagarna. Insatser för den enskilde skal dock i första hand planeras och utgår från de starka sidorna hos denne. En funktionsnedsättning blir då inte något uttalat hinder för ett arbete även om det naturligtvis reducerar valmöjligheterna på arbetsmarknaden. Vid rekrytering till projektorganisationen kartläggs kompetensen inom detta område liksom inom området jämställdhet. Tidigt i projektetgenomförs sedan en anpassad kompetensutveckling om funktionshinder och tillgänglighet liksom om jämställdhet för projektteamet.
Medverkande vid denna utbildning blir kommunens särskilt ansvarige för frågor om tillgänglighet.
Utbildningen skall bl a säkerställa att deltagare med funktionsnedsättningar får ett korrekt bemötande och bästa möjliga förutsättningar till ett framgångsrikt deltagande i projektet.
Kommunens lokaler på Hjalmar Petris väg i Växjö som är avsedda att användas i detta projekt är fullt tillgängliga för personer med rörelsehinder, även rullstolsburna. För informationsöverföring till personer som inte har fullgod syn/hörsel finns beredskap och resurser så att dessa fullt ut kan tillgodogöra sig information genom individuellt anpassade åtgärder.
För personer med rörelsehinder eller sy/hörsel nedsättning kan särskilda arbetsplatsanpassningar och olika tekniska hjälpmedel komma att behövas vid bl a arbetspraktik. I sådanna fall skall normalt rehabexpertis från Af medverka för att optimera arbetsplatsanpassningen.
I nåpgot eller några fall kan det också bli sktuellt att använd Supported Employment-metodik i samband med arbetspraktik eller arbetsintroduktion. Därför skall denna kompetens finnas inom projektorganisationen eller möjliggöras genom introduktion/handledning från närliggande resurs/kompetens inom kommunen eller Af (ev köp av tjänst).

Jämställdhetsintegrering

Se under Jämställdhet rubik bakgrund.

Transnationellt samarbete

Förkortad version fullständig version finns på G och på P samt i akten.
Inom ramen för stadsdelsprojektet Araby avser Växjö kommun att göra en ansökan till URBACT ll - programmet, insatsområde 2:1; Attraktiva och sammanhållna städer, insatser i socialt utsatta områden.
Kontakter har tagits med bland andra Turku Finland samt Kaunas i Litauen för att bild ett tematiskt nätverk.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Förvaltningen för Arbete och Välfärd

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Regionförbundet södra Småland

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult