Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

RUSta

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHögskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
KontaktpersonJoel Hedegaard
E-postjoel.hedegaard@hlk.hj.se
Telefonnummer036-101363
Beviljat ESF-stöd447 830 kr
Total projektbudget447 830 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förstudien avser att identifiera möjligheter till att förstärka och utveckla samverkan mellan aktörer som verkar för minskat utanförskap och ökad anställningsbarhet för unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar inom Jönköpings län. Mer specifikt är ambitionen att utvidga Kompetensplattformen med arbetsförsörjningsaktörer i syfte att på ett bättre kunna sammanlänka utbildningsinsatserna med arbetsmarknadens behov samt att kunna möta de olika behov som föreligger inom den heterogena målgruppen.

Bakgrund

Bakgrunden till denna förstudie är den regionala problembild som föreligger angående utanförskap där unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta och därmed prioriterade grupper. Även om det i tämligen stor utsträckning tycks saknas relevanta siffror över utanförskapets utbredning i olika grupper i Jönköpings län, går det att läsa i en rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet, som årligen undersöker ungas sysselsättning, att Jönköpings län ligger i topp i Sverige och har minst andel unga som varken arbetar eller studerar. Den senaste undersökningen, gjord 2011, visar även att siffrorna sjunker, från 7,6 procent 2010 till 6,9 procent 2011. Det föreligger dock stora kommunala och regionala skillnader, där andelen unga som varken arbetar eller studerar uppgår 13 till procent i enskilda områden/stadsdelar, vilket är högt över riksgenomsnittet. Förutom den stigmatisering detta utanförskap medför för den enskilda individen, uppskattas den livslånga kostnaden för varje ung människa som hamnar i utanförskap att uppgå till mellan 11 och 14 miljoner kronor enligt beräkningar gjorda av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog 2012. I de särskilt drabbade regionala områdena/stadsdelarna utgörs befolkningen i hög grad av personer med utländsk bakgrund, vilket indikerar att en tämligen stor andel av de unga som lever i utanförskap har utländsk bakgrund. Några regionala siffror som bekräftar detta har dock inte hittats men i rapporten från Unga i arbetslivet visar nationella siffror på en överrepresentation bland våra utrikesfödda. De utgör 13 procent av totalbefolkningen i åldern 16-25 men utgör 28 procent av de unga som varken jobbar eller studerar. Vidare visar statistik från Arbetsförmedlingen (vecka 36, 2013) att ungefär 10 procent av det totala antalet arbetssökande i Jönköpings län utgörs av personer med funktionsnedsättning.

Med detta som bakgrund vill Regionförbundet (som beställare av rapporten och med HLK som utförare) i ett första skede, identifiera möjligheter till att förstärka och utveckla samverkan mellan aktörer som verkar för minskat utanförskap och ökad anställningsbarhet för unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar inom Jönköpings län. I den Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping 2025, framgår att det idag finns etablerad regional samverkan för att motverka utanförskap men att formerna behöver stärkas och utvecklas. Kompetensplattformen, som upprättades 2010, är en arena där aktörer inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering är inkluderade och ambitionen med förstudien blir att granska Kompetensplattformens struktur. Det är möjligt att aktörer som ansvarar för arbetsförsörjningsfrågor bör knytas närmare Kompetensplattformen, för att på så sätt länka samman medlet (utbildning/kompetens, vilket i ett bildningsperspektiv mycket väl kan vara ett mål) med målet (arbete och självförsörjning). Mer specifikt finns ett Kompetensråd för Jönköpings län som inrättades 2009, vilket innefattar aktörer verksamma inom både kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt arbetsförsörjning. De nätverk som nämnda råd etablerat och utvecklat sedan starten, vore därför önskvärt att kunna inkorporera i Kompetensplattformen och utöka dess bredd till att kunna omfatta en slags mer operativa sidoplattformar, både för att kunna arbeta med arbetsförsörjningsfrågorna och för att kunna erbjuda den flexibilitet som den heterogena gruppen unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning kräver.

Förstudien kommer att systematiskt kartlägga lärdomar från tidigare projektinsatser, samt de framgångsfaktorer som Kompetensplattformens medlemmar och länets 13 kommuner lyfter fram. För att få inblick i kommunernas arbete kommer samtliga kommuners social- och arbetsmarknadschefer att intervjuas. Detta skapar tillsammans ett omfattande och gediget underlag med regional förankring som möjliggör flexibilitet och funktionalitet i förhållande till de nämnda målgrupperna när nya regionala strukturer och former växer fram.


Målsättning

Förstudien ämnar att resultera i ett projektuppslag som syftar till att minska utanförskapet och öka sysselsättningen bland unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar i Jönköpings län. För att öka förutsättningarna för att det tilltänkta genomförandeprojektet ska bli framgångsrikt är tanken att genomföra förändringar för att få till stånd ökad samverkan mellan aktörer inom ramarna för Jönköpings läns Kompetensplattform. Som tidigare nämnts, innehar Regionförbundets medlemmar och Kompetensrådet en nyckelroll i denna process med det stora och breda nätverk som detta har knutit till sig.

I en kartläggning av utbildningsinsatser i ESF-projekt riktade mot individer i utanförskap i Jönköpings län som Regionförbundet och Encell genomförde 2011 framgick det att de projekt som inkluderade mellanmänskligt stöd var mer framgångsrika samt att behovet av att starta-eget-aktiviteter överskattades då målgruppens behov i första hand var anställning snarare än "arbetsgivaransvar med tillväxtambitioner". Ambitionen med genomförandeprojektet blir således att möta de olika behov som föreligger snarare än att utveckla standardiserade lösningar åt samtliga deltagare. För att möjliggöra detta, är det därför lämpligt att addera aktörer i Kompetensplattformen i syfte att utvidga ansvarsområdena så att de motsvarar målgruppens behov, individuellt såväl som kollektivt, gällande utbildning såväl som arbete. Målet är inte nödvändigtvis en samsyn mellan samtliga aktörer men däremot är förhoppningen att en förstärkt och vidareutvecklad samverkan skall bidraga till att skapa en helhetsbild, att målgruppens behov skall vara styrande inom Kompetensplattformen snarare än enskilda aktörers specifika ansvarsområden. Därigenom torde målgruppen också gagnas, genom att deras behov lättare och snabbare kan tillgodoses om "stuprören" kan elimineras.

De långsiktiga målen är:
- Att få till stånd en regional kraftsamling mot utanförskap och för inkludering, i enlighet med Rusens delstrategi "inkluderande samhälle".
- Att förändra de regionala strukturerna genom Kompetensplattformens utvidgning.
- Att påverka den förda politiken i syfte att nå blocköverskridande enighet kring hur varaktigt utanförskap kan förhindras och inkludering främjas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då den tilltänkta projektansvarige är anställd på Högskolan för Lärande och Kommunikation, utgör de policyer som gäller där själva grunden för hur bemötande och tillgänglighet hanteras. I Högskolans "Tillgänglighetspolicy" poängteras vikten av tillgängliga lokaler, möjlighet till information och kommunikation på lika villkor samt hänsyn till individens behov och önskemål. Därutöver kommer behovsanalyser att genomföras successivt utifrån såväl medicinska som sociala aspekter. I förstudien kommer en omvärldsanslys att göras i syfte att identifiera vilka behov som målgruppen har och vilka åtgärder som behöver vidtas i förstudie och ett genomförande att tillmötesgå målgruppen. Då förstudien kommer att inventera innevarande programperiods ESF-projekt kommer erfarenheterna av tillgänglighetsperspektivet också att studeras.

I enlighet med ovanstående, kommer målgruppens behov att beaktas vid ett genomförandeprojekt.


Transnationellt samarbete

Inget sådan samarbete förekommer.

Samarbetspartners

 • Regionförbundet Jönköpings län

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult