Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projekt Utkiken

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGnosjö Socialförvaltning
KontaktpersonElisabeth Andersson
E-postelisabeth.andersson@gnosjo.se
Telefonnummer0370-33 13 16
Beviljat ESF-stöd6 388 592 kr
Total projektbudget16 323 762 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2012-01-17
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet ska bidra till en förnyelse av Gnosjöandan genom ett ökat inslag inom tjänstesektorn och motverka utanförsskapet i arbetslivet.

Bakgrund

Bakgrund o problem att lösa:
Arbetsmarknaden i Gnosjö (liksom i en stor del av Småland och öarna) domineras av tillverkande industri. Finanskrisen och rådande lågkonjunktur har slagit hårt mot den exportberoende industrin och regionen har drabbats hårt av ökad arbetslöshet. Under de senaste åren har företagen effektiviserat hårt i produktionen vilket redan innan lågkonjunkturen slog till ökade arbetslösheten. De okvalificerade jobben är i stort sett borta. Invånarna i större delen av regionen Småland och Öarna har låg utbildningsnivå . Den alternativa arbetsmarknaden för de med erfarenhet från producerande industri är liten. Gnosjö ligger relativt långt ifrån närmaste större stad där det finns ett mer diversifierat näringsliv och utbildningsmöjligheter. Alla dessa faktorer sammantaget talar för att kommunen måste satsa på åtgärder för att stärka individernas kompetens och konkurrenskraft. Samtidigt måste kommunen i samverkan med det regionala näringslivet försöka åstadkomma ett mer diversifierat näringsliv. Projektet Utkiken skall ses som ett försök att skapa arbetstillfällen inom tjänstesektorn och starta företag inom en sektor (service) som är mycket outvecklad i regionen.

En annan tydlig bakgrundsbild som identifierats i förprojektet är gruppen funktionshindrade som idag står helt utanför arbetsmarknaden. Gruppen saknar till stor del kontakter med samhället och yrkeslivet. Ett behov att lösa för projektet är att få in denna grupp i samhället i övrigt och på sikt skapa möjligheter för alternativ försörjning. Bildandet av ett socialt företag och möjligheten till näringslivskontakter är även för denna grupp ett steg från utanförskap till egenförsörjning.

Resultat av förprojektering:
Vårt förprojekt har pågått under tiden 20081101 - 20090430. Vi har under den här tiden fokuserat på att lösa bristen på en meningsfull sysselsättning/arbete för personer som saknar förankring på arbetsmarknaden.

Vi har tillsammans med deltagarna prövat tankarna om bildandet av ett social kooperativ. Deltagarna har fått information om innebörden av olika företagsformer och kooperativ. Samtliga deltagare har uttalat ett intresse av att närmare pröva en form av företagande.

Projektledarens uppfattning är att marginaliserade personer fått meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter. Deltagarna har successivt tagit ett ökat ansvar för de arbetsuppgifter som skall göras.

Rekrytering av deltagare har till en början under förprojektet huvudsakligen skett från kommunens verksamheter såsom dagverksamhet och klienter med boendestödsinsatser. Med tiden har deltagare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens IFO -enhet och primärvården visat intresse att delta.

Vi har strävat efter en hög andel kvinnor i biltvätten. Flera av de kvinnor som deltagit har dock ansett arbetsuppgifterna för tunga. I projektet har vi på olika sätt försökt minska den rent fysiska ansträngningen genom att låta kvinnorna avstå vissa arbetsmoment. Det handlar också om att få en atmosfär i arbetsgruppen där kön är av underordnad betydelse. När vi iakttagit tendenser till negativt beteende i gruppen har vi stannat upp och försökt lyfta frågorna för skapa ett gott arbetsklimat. För att komma längre i detta måste vi arbeta ännu hårdare med att få en god samtalston och alla visar respekt för varandra och varandras olikheter.

Behovet av en biltvätt har varit stort och efterfrågan har ständigt ökat under förprojektet.

Under våren har förprojektet haft 12 deltagare varav 2 med invandrarbakgrund. Fyra personer har på prov varit med men har ännu ej bestämt sig för att mer aktivt delta.

Förutom biltvätten har även matleverans till personer i hemtjänsten påbörjats.

Intressanta studiebesök till kooperativet Veteaxen i Vetlanda, till Grimbo bilvård i Göteborg samt till kooperativet Fixarna från Gislaved. Iakttagelser från dessa projekt är att företagsformen i form av kooperativ är väsentlig för framgången för dessa marginaliserade grupper. Från studiebesöken har tanken också väckts att genomföra gemensamma utbildningar i kooperativt företagande. Studiebesöken gav vidare inspiriation i form av nya tjänster.

I November gjorde projektledaren samt en av deltagarna i biltvätten ett besök i Stockholm för att på en konferens studera socialt företagande.

En interimstyrelse har i förprojektet tillsatts för att förbereda ett socialt företag.

Vi har under förprojektet sett ett stort behov av meningsfull sysselsättning/arbete för personer med utanförskap. För att ännu fler ska få en meningsfull sysselsättning/arbete har vi kommit fram till att vi behöver fler alternativa sysselsättnings/praktikmöjligheter och ökade kontaktvägar mot näringslivet.

Tiden tills vi kan starta ett genomförandeprojekt driver vi biltvätten och matleveransen vidare i nuvarande skala. Detta finansieras med egna medel samt statliga stimulansbidrag.

I den SWOT analys som är gjord efter att förprojektet är avslutat ser vi följande:

Styrkor i förprojektet:
-Positiv inställning hos deltagare -meningsfull sysselsättning
-Nöjda verksamheter - rena bilar
-Bra spridning av projektet i media
-Positiva samverkansaktörer
-Start av kamratstödjargrupp för att bryta isolering
-Provat matdistrubition till äldre
-Interimstyrelse bildats
-Bra tvätthall
-Deltagare med invandrarbakgrund
-Projektet tillgängligt för personer med olika funktionshinder eller utanförskap.

Svagheter i förprojektet:
-Enbart 2 kvinnor har prövat biltvätten.
-Idag deltar enbart män
-Få deltagare med körkort som kan hämta och lämna bilar

Framtida möjligheter:
-Utöka antalet aktiviteter
-Bredda målgruppen till att omfatta fler grupper som står utanför arbetsmarkanden
- Öka näringslivskontakterna
- Kommunen och näringslivet skall i projektet ingå ett joint venture med näringslivet
-Bilda socialt företag
-Fastighetsbolag i Gnosjö centrum positiva till att hyra ut butikslokal.
-Pensionärsförening uttryckt önskemål om "fixartjänster"
-Hemtjänstpersonalen är underbemannade för att klara av dagens matdistrubition.
-P.g.a. den höga arbetslösheten och ändrade sjukförsäkringsregler ligger vårt projekt rätt i tiden
- Trendbrott! Utkiken är historiskt då det kommer att bli det första sociala företaget i Gnosjö kommun - Företagarnas Mecka

Framtida hot:
-För få deltagare så att medfinansieringen blir svår att klara
-Tilltagande finanskris och lågkonjunktur
- Få uppdrag i fixartjänsten

Metodik:
I genomförandeskedet kommer Gnosjö Industriförening och dess medlemsföretag att få en betydande roll. I projektidén ligger att vara en bro mellan utanförskap/arbetslöshet och arbetsmarknaden. På ena sidan bron finns utanförskap, arbetslöshet, dålig ekonomi, på den andra sidan bron finns arbete, försörjning och ett socialt sammanhang.

Genom att direkt hos arbetsgivaren synliggöra kompetensen tror vi att många som idag har ett utanförskap kan komma in på arbetsmarknaden. Det grundläggande budskapet är att alla har kompetenser och utgör en resurs för arbetsmarknaden.

Medel för att i ett genomförandeprojekt vill vi att biltvätten ska utökas. Dessutom planeras en rekonditioneringsverksamhet med vaxning, polering och rengöring av bilklädslar.
Vi kommer att ha ett mer kontinuerligt upplägg på matleveranserna till ca 10 pensionärer fem dagar/vecka.

Vi kommer att öppna en butik centralt i Gnosjö samhälle där vi ska sälja alster som tillverkats på kommunens dagverksamheter. Vi kommer även att ha viss produktion i butiken. Vi har sedan tidigare kontakter med tillverkningsindustrin i Gnosjö och de är intresserade av att sälja sina "Gnosjövaror" i vår butik.

En så kallad "Fixargrupp" ska bildas som kan hjälpa pensionärer med diverse praktiska saker i hemmet. Det kan handla om att t.ex. hänga upp gardiner, byta lampor, putsa fönster, ställa in TV-kanaler m.m.


Syfte

Syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen och därmed få fler i egen försörjning, stärka deltagarnas kompetens, öka deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden, verka för en förändrad struktur på den regionala arbetsmarknaden i samarbete med näringslivet, skapa företag i tjänstesektorn. skapa ett ökat intresse hos ledande företrädare för service- och tjänstesektorn.

Projektet skall också bli en bro till näringslivet för de som står utanför arbetsmarknaden. I vår målgrupp finns även äldre personer, vi vill med projektet ge denna grupp en chans på arbetsmarknaden.

Erfarenheterna från projektet skall spridas både regionalt och nationellt bl a genom deltagande i olika seminarier. Hälsominister Maria Larssons koppling till projektet är en garant för den nationella spridningen. Detta är ett mycket tydligt uttryck för projektets strategiska påverkan.

Ett av medlen i detta projekt handlar om att bilda ett socialt kooperativ där marginaliserade personer kan få meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter med delaktighet, ansvarstagande och gemenskap som honnörsord.

På sikt skall detta leda till ökat egen försörjning, självförtroende och bättre självkänsla.
Vår förhoppning är att kooperativet ska leda till arbete och egen inkomst.

Vårt projekt kommer att vara innovativt med tanke på att inget socialt företag tidigare finns i Gnosjö kommun. Detta kan tyckas märkligt i denna bygd där begreppet "Gnosjöanda" har sin bakgrund och är vida känt för sin skaparanda som bygger på samverkan och att dela med sig av sina framgångar istället för att konkurrera. Vi tror att de sociala företagen och kooperativen via vårt projekt med starka impulser från Gnosjöandans mentalitet skall få bli ett brobygge till en ny variant av Gnosjöandan i vår bygd.

I genomförandedelen kommer målgruppen för projektet att vidgas till att i större utsträckning omfatta personer som idag uppbär försörjningsstöd, arbetslöshetsunderstöd eller i övrigt står utanför arbetsmarknaden. För denna grupp är målet att nå egen försörjning via praktik och därefter arbete i regionens företag.

Via projektet och Industriföreningen skall företagen erbjudas möjligheten att själva från projektets deltagare få välja personer som de erbjuds som praktikanter. Tanken med detta är att kontakterna som skapas med näringslivet på detta sätt ger de idag utanför arbetsmarknaden stående personerna ett ansikte inför viktiga personer i näringslivet. På detta sätt kan de höga murar som finns mellan arbetslöshet och arbete, mellan arbetslösa och arbetsgivare rivas.

Vi tolkar de senaste signalerna från konjunkturrapporterna som att vi kan skönja en viss ljusning. Småland och Öarna är en av de regioner som drabbats hårdast och tidigast av lågkonjunkturen. Vi tror att Småland (eller i varje fall delar av) nu kan vara tidigast ut ur konjunktursvackan. Vi tror att detta talar för projektet och ökar möjligheterna att skapa intresse hos företagen.

En bärande tanke är också att arbeta med attityderna både hos de med utanförskap, de som finns på arbetsmarknaden och med arbetsgivarna. I denna mening finns det ett strukturellt inslag som handlar om att minska avstånd mellan grupper i samhället och öka effektiviteten på arbetsmarknaden.

Samtliga utanför arbetsmarknaden skall ses som resurser. Detta är ett budskap som starkt kommer att förmedlas från projektet. I projektet kommer vi att ta alla möjligheter att på olika sätt försöka sprida detta budskap i tidningar, radio, seminarier och vid studiebesök.

Målsättning

Antalet personer med försörjningsstöd har ökat kraftigt det senaste året.

- Målet är att 70 % av alla med försörjningsstöd (och står utanför arbetsmarknaden) skall delta i projektet.
- Antalet deltagare skall för perioden uppgå till minst 100.
- Antalet deltande företag skall uppgå till minst 20
- Projektet skall leda till strategisk påverkan avseende företagens attityder till de som står utanför arbetsmarknaden i regionen
- Projektet kommer arbeta aktivt även med gruppen äldre (55-64 år)
- Projektet skall för de med funktionshinder bryta passivitet och sysslolöshet för ca 20 personer.
- I gruppen funktionshindrade öka andelen kvinnor från idag 20% till 40%.
- 20 % av de med funktionshinder ska erhålla arbete i kooperativet med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
- Det sociala kooperativet skall certifieras som leverantör av servicetjänster motsvarande de kvalitetskriterier som Gnosjö kommun ställer på företag inom äldre och handikappomsorgen enligt den nya valfrihetslagen (LOV:en).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler:
Alla våra lokaler som vi kommer att använda kommer att vara handikappanpassade. Även toaletterna kommer att anpassas efter det behov som finns för de som är fysiskt handikappade.

Tillgänglig verksamhet:
De som kommer att arbeta som projektledare eller handledare i projektet kommer alla att ha erfarenhet och lämplig utbildning så att deltagarna inte ska känna sig diskriminerade.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet:
Vi vänder oss i projektet även till de med utländsk härkomst. Om inte deltagaren kan språket är det viktigt att vi vid behov använder tolk.
För att göra butiken tillgänglig för de med funktionshinder kommer en kassapparat att köpas in som är speciellt avsedd att användas av de med en lätt utvecklingsstörning eller annan kognitiv funktionsnedsättning.

Informativ tillgänglighet
Informationen om projektet skall utformas på ett sådant sätt att alla skall kunna tillgodogöra sig den på ett enkelt sätt.

Jämställdhetsintegrering

Vårt förprojekt har visat att vi behöver ha aktiviteter, sysselsättningar, praktik med hög diversifiering så att kön, fysisk förmåga eller funktionsnedsättning inte skall vara avgörande.

Tänkta arbetsuppgifter i projektet förutom biltvätt och rekonditionering kommer att vara matdistribution, butiken och fixartjänst. Deltagarna kommer att ges utrymme att påverka
planering och utformning av arbetsuppgifterna.

Vi kommer också att aktivt arbeta med att få kvinnor att delta i typiskt manliga aktiviteter och män att delta i typiskt kvinnliga sysselsättningar. Målet är att det skall vara minst 20% kvinnliga deltagare i biltvätten (idag 0%). I övriga aktiviteter är målet en jämn könsfördelning.

En önskvärd konsekvens av vårt medvetna jämställdhetsarbete hoppas vi blir att vi får deltagare av båda könen i alla olika aktiviteterna.

För att kunna följa upp jämställdhetsintegreringen kommer vi att ha en könsuppdelad statistik av de olika aktiviteterna.

En av de projektansvariga har inför genomförandeprojektet varit på utbildning i jämställdhet. Vi kommer också att satsa på utbildning på Ädelfors Folkhögskola för både personal och deltagare i projektet när det gäller jämställdhetsintegrering.

I samband med uppföljning och utvärdering som löpande utförs kommer jämställdhetsaspekten att belysas genom:
statistik
enkätfrågor till båda könen
uppföljning av satta mål avseende könsfördelning
vidtagande av åtgärder om mål ej uppnås.

Transnationellt samarbete

Under förprojektstiden upprättades brevkontakter med Gnosjö kommuns vänort i Polen, Bialogard. Dessa kontakter kommer att utökas.

Gnosjö kommer redan 26-28/10 2009 genom projektets kontaktperson (Elisabeth Andersson) att besöka Polen och vänorten som en förberedelse på det kommande genomförandet. Detta besök blir ett led i planeringsarbetet och för att få internationella influenser på genomförandeskedet. Vi kommer att presentera vår projektidé i syfte att få vår Polska vänort att påbörja ett projekt med mål att minska utanförskap genom egenförsörjning i samarbete med lokalt näringsliv.

Under genomförandeprojektet kommer vi att bjuda in representanter från vår vänort så att de på nära håll ska kunna följa vårt arbete i projektet.

Vi kommer också att i projektet anordna en resa till Bialogard i Polen för att vi på nära håll ska få information om hur de arbetar med personer som har ett utanförskap.

Vi är övertygade om projektdeltagarna kommer att ha nytta och glädje av utbytet med Polen. Nya vänner i andra länder förgyller och berikar tillvaron. Språkkunskaper och insyn i andra kulturer får vi på köpet. Detta är också ett sätt att motverka fördomar och skapa förståelse för andra synsätt. Vi kanske inte alltid vet bäst i Sverige!


Vår övertygelse är att de transnationella inslagen kommer att berika och utveckla projektet. Våra kollegor i Bielograd i Polen arbetar med utanförskap och hanterar arbetslöshet på ett annat sätt än vad vi gör. Vi kan dra stor lärdom av deras sätt att samarbete med individer, grupper, andra samhällsinstitutioner och företag.

Samtidigt gör vi bedömningen att Gnosjös unika industristruktur och den av tradition nära samverkan som finns mellan kommun och näringsliv kan tillföra Polen och Bielograd ny kunskap. Dynamiken som uppstår i mötet mellan två kulturer kommer att berika projektet. Tanken är att dessa mötet skall föra in ny kunskap som påverkar projektets utformning.

Vår förhoppning är att vi kan bidra till ett liknade projekt kan starta upp i Polen. Våra respektive projekt kan sedan utgöra en grund för benchmarking, erfarenhetsutbyte, analys och utvärdering. Vad är det som funkar och vad funkar inte i form av projektledning, metoder och samverkan. Vilka effekter ger insatserna i form av personer som kommer ut i arbete och utbildning.

Erfarenheterna från det transnationella samarbetet skall föras över i både övrig projektverksamhet och i vår egen ordinarie verksamhet. Vårt mål är att utbytet skall leda till ett lärande. Vårt utbyte med Polen kommer att förberedas, dokumenteras och följas upp.

Vi bedriver ett nära samarbete med IOGT/NTO:s kamratstödsförening som också är en av våra samarbetspartners. Vår tanke är att kamratstödsförening skall etablera goda relationer och kontakter med personer och föreningar i vänorten. På detta sätt kan projektet leda till ett långsiktigt samarbete och överföring av metodik och erfarenheter mellan frivilligorganisationer - NGO:s i både Sverige och Polen.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Värnamo
  • Försäkringskassan Värnamo
  • Gnosjö Socialförvaltning

Samarbetspartners

  • Atrium
  • Grimbo Bilvård
  • Lövsta Kooperativet
  • Suderviljan sociala arbetskopp

Kommun

  • Gnosjö