Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Praktik med kunskapsfokus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunala vuxenutbildningen
KontaktpersonInger Svenserud
E-postinger.svenserud@lcg.se
Telefonnummer0498-221629
Beviljat ESF-stöd430 000 kr
Total projektbudget430 000 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Praktik inom ramen för utbildning är ett framgångsrikt koncept. Förstudien vill undersöka hur utbildning inom ramen för arbetspraktik kan organiseras för att bli lika lyckosam. Praktik kompletterad med innovativa utbildningsinsatser kan bidra till ökad sysselsättning. Målgruppen är unga, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. Kartläggningen av förutsättningar för hur arbetspraktik kan kompletteras med kompetensutveckling i syfte att öka värdet av praktiken utgör underlag för genomförandeprojektet. Det syftar till att utveckla traditionella utbildningsstrukturer, nya utbildningsformer och skärpa arbetspraktikens metoder i allmänhet. Studien ska bedrivas i samarbete med Arbetsmarknadsenheten inom GVF
och Arbetsförmedlingen. Samverkan ska etableras kring regionens arbetsmarknadspolitiska arbete och Kompetensplattformen. I genomförandeprojektet utarbetas, prövas och utvärderas nya modeller, förändrade arbetssätt och en ny form för arbetspraktik tas fram.

Bakgrund

Bakgrund

I ”Regionala planen för Småland och öarna” (reviderad i december 2009) konstateras att utbildningsnivån på Gotland ligger under riksgenomsnittet. I det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland ”Vision 2025” slås fast att detta ska vändas och målsättningen är att komma över riksgenomsnittet. I programmet poängteras också att Gotland ska ha en väl fungerande arbetsmarknad som syftar till att öka sysselsättningen och minska utanförskapet. I ”Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden på Gotland för 2013 – 2014” håller den relativt höga arbetslösheten i sig även om vissa positiva tecken kan skönjas. Prognosen för 2014 pekar mot en arbetslöshetsnivå mellan 7,4 och 9,4 procent. Särskilt utsatta är unga (18 – 24 år), personer med låg utbildningsnivå, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund.

Regionsstyrelsen beslutade i slutet av 2012 om så kallade ”genombrottsområden”. Dessa områden är förvaltningsövergripande och särskilt prioriterade. Ett ”genombrottsområde” för 2013 är ”Arbetslöshetsbekämpning – fler i studier och arbete”.

I ”Regionala planen för Småland och öarna” poängteras under rubriken ”Utanförskap på arbetsmarknaden” att behovet av arbetslivserfarenhet är stort för många grupper och att innovativa utbildningsformer varvat med praktik skulle kunna öka möjligheten till sysselsättning. Planen pekar också på vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv för att förbättra matchningen mellan behov och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Med anledning av den ansträngda situationen på arbetsmarknaden fick Ledningskontoret 2011 uppdraget av Regionstyrelsen att ge förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland annat ökad kompetens. En överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen har därför skrivits fram. Den trädde i kraft den 1 september 2013. Överenskommelsen innebär att Region Gotland tillhandahåller ca 200 praktikplatser för inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ansvaret för genomförandet ligger på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF). Praktikplatserna ska ge fler gotlänningar chansen att komma in på arbetsmarknaden, prova nya arbetsområden eller sin arbetsförmåga, bygga upp sitt CV och få nya referenser. Att sammankoppla arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning öppnar för en mångfald utvecklingsmöjligheter.

Arbetspraktik används företrädesvis på två sätt, antingen inom ramen för en yrkesutbildning eller som en fristående aktivitet som förväntas ge yrkeserfarenheter i allmänhet. Kunskapen kring praktik i allmänhet och dess betydelse för möjligheten till arbete är knapphändig. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, tar fram rapporter som mäter resultaten av Arbetsförmedlingens insatser. I IFAU:s ”Arbetspraktik - en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning, Rapport 2013:4”, framkommer dock att arbetspraktik har en viss positiv effekt för deltagarna. Detta verifieras i Arbetsförmedlingens prognos för Gotland 2013 – 14.

Problemanalys

Utbildning i allmänhet är den enskilt viktigaste faktorn för att få jobb. Arbetspraktik uppfattas som ett annat viktigt verktyg för att komma närmare arbetsmarknaden. Praktik inom ramen för utbildning är ett framgångsrikt koncept. Hur kan vi organisera utbildning inom ramen för praktik så det blir lika lyckosamt?

Vid en enkel genomgång av olika projekt inom programområde 2 ser man att praktik är en ofta förekommande aktivitet i syfte att öka deltagarnas möjlighet till arbete. Det är svårare att hitta dokumentation kring hur arbetspraktiken som metod problematiseras eller att ett systematiskt förbättrings- eller förändringsarbete ägt rum - särskilt i relation till frågan om kompetensförstärkning i kombination med arbetspraktik. I skriften ”I praktiken sänker vi trösklarna”, Temagrupp Unga i arbetslivet, finns dock goda exempel på hur praktik i olika projekt har metodutvecklats. Den här förstudien inriktar sig på ett perspektiv som inte specifikt belyses av Temagruppen - nämligen "Praktik med kunskapsfokus".

Förstudien ”Praktik med kunskapsfokus” vill svara på frågor som:

• Hur kan effekten av arbetspraktik förstärkas med stöd av utbildningsinsatser?
• Vilken typ av utbildningsinsatser kan vara aktuella?
• Finns relevanta utbildningar att tillgå? Om inte, hur skapas de?
• Hur kan nya innovativa utbildningsformer skapas?
• Kan arbetspraktik med utbildningsinslag kopplas tydligare till långsiktiga rekryteringsbehov?
• Hur kan olika myndigheters regelsystem samverka för största möjliga effekt för praktikanten?

Förstudiens målgrupper är unga, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. Varje frågeställning ovan bearbetas och kopplas till aktuell målgrupp och ett jämställdhets- och ett tillgänglighetsperspektiv anläggs på varje fråga.

Under förstudien ska projektledaren utarbeta intervjuguider och genomföra intervjuer med individer från olika grupperingar. Detta arbete kommer att genomföras i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, särskilt med studie- och yrkesvägledaren. Det innebär samtal med praktikanter, handledare/ansvariga på praktikplatser, företrädare för andra projekt, organisationer och myndigheter. Det ska bjudas in till gemensamma rådslag kring frågorna och sökas utbyte med aktörer som arbetar med samma frågeställningar inom såväl regionen som utanför landets gränser. I analysdelen kommer det att anlitas stöd för att skapa innovativa utvecklingsprocesser. Syftet med det är att utarbeta förslag till nya utbildningar och utbildningsformer.

Omvärldsanalys

Arbetsförmedlingen har identifierat följande grupper som särskilt utsatta: personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utrikesfödda, särskilt personer födda utanför Europa, arbetslösa personer i åldersgruppen 55 - 64 år och personer med högst förgymnasial utbildning. Bland länets unga ligger arbetslösheten på drygt 20 procent vilket är nästan tre procentenheter över riksgenomsnittet. Många av dem som är inskrivna som arbetssökande på länets arbetsförmedling tillhör någon av de utsatta grupperna. Antalet i dessa grupper har ökat nästan oavbrutet sedan slutet av 2008 och utgör nu mer än hälften av de arbetssökande.

Under förstudien kommer omvärldsanalysen att utveckas i samverkan med Arbetsförmedlingen. Kompetensplattformens behovsanalyser utgör också en viktig och samlad bild av arbetsmarknadens utveckling och kompetensbehoven på Gotland. När det gäller förstudiens särskilda tema ”Praktik med kunskapsfokus” kommer sammanställningen av förstudiens kartläggning och analys att utgöra grund för omvärldsanalysen och bli en utgångspunkt för ett eventuellt genomförandeprojekt.

I "Regionala planen för Småland och öarna" pekas Gotland ut som det mest företagstäta länet i Sverige. Näringslivet är därför en mycket viktig faktor för hur arbetsmarknaden utvecklas på ön. Om projektet kan komma fram till framgångsrika metoder för arbetspraktik och utbildning i förening inom offentlig sektor borde dessa kunna överföras också till näringslivet. Den nya arbetsmarknadsenheten som beskrivs ovan ska initialt fokusera på arbetspraktik inom Region Gotland. I den mer långsiktiga planen ska verksamheten dock utökas till att också omfatta näringslivet på ön.

Målsättning

Arbetspraktik med kunskapsfokus är en effektiv och efterfrågad insats som ökar människors möjlighet till arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

På Gotland är personer med funktionsnedsättning arbetssökande i högre grad än i riket. Det gör att förstudien ska ha ett särskilt fokus på den målgruppen.

I förstudiens kartläggnings- och analysarbete är det angeläget att tillgänglighetshetsperspektivet blir tydligt. Statistik som i exemplet ovan ska arbetas fram. När intervjuguiderna och planen för dokumentation (uppföljning) utarbetas ska expertstöd på tillgänglighet anlitas för kvalitetssäkring. Målet med arbetet är att peka på skillnader och/eller likheter mellan de olika målgrupperna samt att kartlägga särskilda behov och föreslå relevanta satsningar som gör att arbetspraktik kan bli tillgängligt för alla. Resultatet utgör ett viktigt underlag för planeringen av ett genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

Under förstudien undersöks möjligheterna till ett transnationellt utbyte kring främst innovativa modeller för att utveckla arbetspraktik. Samarbete med projektet "Ungdomskraft" se nedan - blir till gott stöd i detta.

Kommun

  • Gotland