Logotyp på utskrifter

Motverka ohälsa & långtidssjukskrivning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOmsorg - Ljungby kommun
KontaktpersonMarie Åberg Johansson
E-postmarie.aberg-johansson@ljungby.se
Telefonnummer0372-789148
Beviljat ESF-stöd392 690 kr
Total projektbudget392 690 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2011-05-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I förprojekteringen vill Ljungby kommun tillsammans med Lessebo kommun med hjälp av FoU Kronoberg göra en kartläggning bland medarbetare för att klargöra vilka insatser arbetsgivare kan använda för att motverka ohälsa och långtidssjukskrivning. Medverkan av FoU Kronoberg, Lunds universitet, Mälardalens Högskola samt fackliga företrädare i Ljungby respektive Lessebo säkerställer kvalitet och genomförande av förprojekteringen och ett framtida fullskaleprojekt.

Bakgrund

Ohälsa och långtidssjukskrivning är kontinuerligt angelägna frågor på såväl regeringens, kommunernas, landstingens och arbetsgivares agenda. Under de senaste åren har begrepp som friskfaktorer, långtidsfrisk, hälsofrämjande etc., lyfts fram i arbetsmiljöarbetet.

Inom folkhälsovetenskap har intresset förskjutits från riskfaktorer och sjukdomsprevention mot friskfaktorer och hälsofrämjande arbete. Fokus inriktas på sociala relationer och delaktighet på de arenor där människor verkar med sikte på att skapa stödjande miljöer för hållbar hälsa. En viktig utgångspunkt för det hälsofrämjande arbetet är att insatser ska syfta till att öka människors kontroll över förhållanden som påverkar deras hälsa och stötta deras förmåga att förbättra dessa faktorer. Forskningen behöver därför fokuseras på de processer som gör det möjligt för individer, grupper och organisationer att öka kontrollen över faktorer som påverkar hälsan. Empowerment används ofta som begrepp för att beteckna den sociala process där individer och grupper agerar för att ta kontrollen över de förhållanden i omgivningen som påverkar deras hälsa. Betydelsen av egenkontroll i arbetet har också starkt stöd i den omfattande psykosociala arbetsmiljöforskningen om stress. Många studier visar att känslan av kontroll och medinflytande har positiva hälsoeffekter och bidrar till lägre sjukfrånvaro och bättre arbetseffektivitet.

Vad kan kommunerna som arbetsgivare göra? Ljungby kommun och Lessebo kommun har var för sig haft flera olika projekt och använt åtgärder som tillfälligt har minskat sjukskrivningstalen och de anställdas ohälsa. Men kommunerna har inte utifrån tillgänglig forskning, åtgärder och rapporter kunnat känna sig säkra på vilka insatser som i längden är hållbara.

Ljungby kommun har gjort satsningar på friskvård, sjukskrivningsförebyggande arbete, hälsoarbete, ledarutveckling, kompetensutveckling samt generellt folkhälsoarbete. Ett exempel är Livspusslet med stöd av socialfonden och ESF-rådet. Sjukskrivningstalen var i Ljungby kommun totalt 8,2 % 2005, 4,9 % 2009 och på socialförvaltningen 10,8 % 2005 och 6,6 % 2009.
Lessebo kommun har arbetat med särskilda träffar för långtidssjukskrivna, ett tiotal föreläsningar, aktiviteter för långtidssjukskrivna på kurs- och retreatgård, friskvårdspolicy och friskvårdsdag samt tobakspolicy. Sjukskrivningstalen i Lessebo kommun totalt var 8,8 % 2005, 7,4 % 2009 och på socialförvaltningen 9,2 % 2005 och 8,5 % 2009.

I den planerade förprojekteringen vill Ljungby och Lessebo kommuner tillsammans med FoU, universitet, högskola och lokala fackliga organisationer i nära samarbete med målgruppen kartlägga och beskriva samt utveckla insatser som är verksamma på arbetsplatser. Förprojekteringen ska ligga till grund för att förbereda och planera genomförande av ett kvalitetssäkrat kompetensutvecklingsprojekt för att långsiktigt motverka ohälsa på arbetsplatserna. Resultatet skall också kunna spridas till övriga arbetsgivare.

Syfte

Målet med förprojekteringen är att förebygga ohälsa och långtidssjukskrivning.
Syftet är att kartlägga arbetsmiljö, sjukfrånvaro, åtgärder och kompetensutveckling med hjälp av enkäter till medarbetare och ledning.

Resultatet skall analyseras och diskuteras i dialog med medarbetare och ledning kring styrkor och problem samt hur kompetensutveckling och andra insatser kan motverka ohälsa i arbetslivet.

Informationen från kartläggningen skall tillsammans litteraturgenomgång och dialogmöten förbereda och planera samt säkerställa kvaliteten som grund för genomförande av ett kompetensutvecklingsprojekt som skall motverka ohälsa och långtidssjukskrivning.

Målsättning

I förprojekteringen kommer ett antal frågor att ställas till anställda och arbetsgivare för att kartlägga kommunernas hälsoarbete och ställa detta i relation till de anställdas sjukskrivning.

Förprojekteringen kommer att kvalitetssäkras genom medverkan av docent Birgitta Grahn, FoU Kronoberg och samverkan med professor Ingemar Åkerlind, Mälardalens Högskola och Lunds universitet. Undersökningens upplägg kommer att få etisk rådgivning från en etisk rådgivningsgrupp på FoU Kronoberg.

Av målgruppens 879 personer väntas ca 80 % dvs. 700 personer att besvara enkäten
Chefer från de två arbetsgivarna kommer att besvara sina enkäter.
Ett kompetensutvecklingsprogram som synliggör förprojekteringens resultat kommer att utformas och användas i en projektbeskrivning för ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer i alla delar att vara tillgänglig för personer med funktionshinder, vad gäller lokal, verksamhet, kommunikation och information. Särskilt kommer att uppmärksammas hur funktionshinder påverkar hälsa och sjukskrivning samt insatser från arbetsgivaren.
Tillgänglighetsperspektivet inom den aktuella målgruppen kommer att säkras genom att tillgänglighet ur olika aspekter (fysisk, verksamhet, kommunikativ, informativ) tas upp i förprojekteringen genom frågor i undersökningen (till deltagarna och ledningarna) och på dialogmöten (där deltagarna är med) och styrgruppsmöten. Minst ett möte skall tillföras kunskap där värderingar och attityder om tillgänglighet och människor med eller utan funktionsnedsättning problematiseras.

ESF-rådets processtöd Tillgänglighet anlitas, dels för att rådgöra kring frågeställningarna i kartläggningen (enkäten under förprojekteringen) dels på möten för att tillföra kunskap kring generell tillgänglighet som är bra för alla.
Dokumentationen av förprojekteringen kommer att beskriva hur tillgänglighet beaktats i förprojekteringen och kommer att beaktas i planeringen av ett kommande genomförandeprojekt. En handlingsplan som beskriver rutiner för tillgänglighet kommer att vara en del av genomförandeprojektet. Information om projektet kommer att ske på flera olika sätt så att informationen är tillgänglig för alla. Projektet kommer att bidra till att öka tillgängligheten genom den hälsoaspekt för deltagarna som är projektets mål.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen omfattar inte transnationella insatser.

Samarbetspartners

 • Akademi hälsa, vård, välfärd
 • Inst för hälsa, vård, samhälle
 • Lessebo kommun
 • Ljungbyavdelningen
 • Sektion Ljungby kommun

Deltagande aktörer

 • FoU Kronoberg
 • Omsorg - Ljungby kommun
 • Personalavdelningen i Lessebo

Kommun

 • Lessebo
 • Ljungby
 • Växjö