Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensvågen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFenix Kunskapscentrum
KontaktpersonBjörn Jonsson
E-postbjorn.jonsson@edu.vaggeryd.se
Telefonnummer0393-78728
Beviljat ESF-stöd8 975 785 kr
Total projektbudget22 439 462 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2011-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att höja kompetensen ett steg för målgrupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom insatser inom fyra områden: kompetensuppväxling, företagsförlagd utbildning, egenföretagarsatsning och stöd för vi minst 400 individer till arbete, studier eller eget företagande.

Bakgrund

De senaste månaderna har arbetslösheten i kommunen ökat i hög takt. I princip alla företag från den tillverkande industrin har drabbats hårt av den finansiella krisen och många har varslat medan andra står i startgroparna för att lägga varsel. Dagens arbetslöshet om 348 personer (4,3 %) (v 9) kan jämföras med förra årets vid samma tid 127 personer (1,6 %). Sedan dess är bland många andra ca 100 ungdomar i åldern 16-24 varslade. Bedömningen, så sent som den 9 mars 2009, i det forum som tidigare benämndes Arbetsmarknadsnämnden i Vaggeryds kommun var att arbetslösheten innan sommaren 2009 skulle kunna omfatta 900-1100 personer. Det skulle betyda en arbetslöshet på mellan 6,9 -8,5 %. Det är mycket alarmerande siffror i en så liten kommun som dessutom i hög grad är beroende av tillverkningsindustrin.I början av 2000-talet drabbades Vaggeryds kommun av krisen i telecombranschen med massarbetslöshet som följd. I det ESFprojekt Nätverk för ökad anställbarhet och företagaranda som Fenix Kunskapscentrum då blev projektägare till och som under några år ledde till att stora mängder människor validerades, kompetensutvecklades och vägleddes till andra branscher gav oss erfarenhet av hur effektivt en stor satsning av det slaget kan vara när det sker i samverkan. Då var lösningen att kompetensutveckla och erbjuda människor en kontakt med företag inom andra branscher för att finna anställningar där. Det var mycket lyckat och på relativt kort tid hade så gott som alla personer i målgruppen funnit en ny utkomstmöjlighet, i de flesta fall inom en annan bransch. Träffsäkerheten var i det projektet över 70 %. Idag är utmaningen den omvända. Snart sagt alla branscher är drabbade, av vilka många ser möjligheter att strukturomvandla. Företagen har dessutom under de senaste åren haft stora utmaningar när det gäller att rekrytera rätt kompetens och man ser att kraven på utveckling skruvar upp kompetenskraven i organisationens alla delar. Kraven på att öka kapaciteten och samtidigt effektivisera är frågor som måste prioriteras av företagen. De minst kvalificerade arbetstillfällena kommer därmed att bli betydligt färre i framtiden varför de som idag blir arbetslösa/varslade måste kläs på kompetens som gör dem attraktiva för företagen utifrån deras nya förutsättningar. Detta är en strukturell utmaning för samhället i synnerhet i den situation vi befinner oss i just nu med en snabbt ökande arbetslöshet.
Den formella kompetensnivån är alltjämt relativt låg i kommunen, de senaste siffrorna från SCB avslöjar att drygt 60 % saknar ett komplett treårigt gymnasium. Endast 22 % har läst någon eftergymnasial kurs/högskolekurs/utbildning på högskolenivå. Detta ställer kommunerna och företagen i regionen inför en tuff utmaning då kompetensen i regionen relativt sett är låg.Enligt SCB finns det ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Den högutbildade delen av befolkningen förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola. År 2006 var 79 procent av den totala befolkningen i åldern 25 till64 år förvärvsarbetande. Motsvarande andel för högutbildade var 86 procent. Bland lågutbildade var 65 procent sysselsatta. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Men trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete så är kvinnor totalt sett sysselsatta i något lägre utsträckning än män, 77 respektive 81 procent i åldern 25 till 64 år förvärvsarbetade under år 2006. När det gäller högutbildade personer är skillnaden mellan könen marginell. Bland dem som enbart har gått i grundskolan eller folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvsarbetade 7 av 10 män, men endast 57 procent av kvinnorna. Detta betyder att utbildningsinsatser är en viktig jämställdhetsfråga för båda könen.En omfattande undersökning, genomförd i Vaggeryds kommun, där man kartlagt företagens köp av tjänster och service visar att företagen huvudsakligen köper sina tjänster utanför kommunen och i många fall utanför regionen. De köper tjänster till ett värde av 100 miljoner årligen på annan ort. Orsaken är att det enligt företagen saknas tjänste- och serviceföretag i regionen och att kompetens som erbjuds lokalt ofta är för låg. Därför ser vi ett stort behov av att stödja nyföretagandet i kommunen såväl som i regionen. Den erfarenhet vi gjort av den högskoleutbildning som idag genomförs i kommunen (Egenföretagarutbildningen) är att potentiella företagare inte alltid är intresserade av en längre utbildning, men däremot har ett stort behov av stöd, rådgivning och inte minst med nätverksbyggande och mentorskap.
Vi har i kommunen en ökande grupp äldre medborgare med lägre faktisk pensionsålder och med ökande individuella krav på hur omsorgen skall vara utformad/krav på att få ta eget ansvar för sitt liv. Det är svårt för kommunen att inom egen regi organisera meningsfulla arbeten som till fullo möter dessa grupper av individer. För dessa ser vi en stor potential i sociala och kooperativa företag. På ett par års sikt finns det exempelvis en arbetskraftsbrist inom vård och omsorg och det finns ett utrymme för fler företag inom denna sektor. Erfarenhet från exempelvis Bruk för alla i Habo, visar att sociala företag har en potential, med rätt stöd. Utvecklingen av det område som benämns Torsviksområdet som sträcker sig från Jönköping till Vaggeryd inom vilket satsas på en stark utveckling av logistik, lager och speditionsföretag. En kombiterminal projekteras som kommer leda till många arbetstillfällen framöver. Däremot saknas det idag människor med rätt kompetens. Här ser vi en potential för många av de personer so finns i våra prioriterade målgrupper.
Vi ser idag att utmaningarna på arbetsmarknaden inte kommer att kunna lösas via en mirakelmetod, däremot ser vi, utifrån vår förstudie, att ett projekt stående på fyra ben eller fyra vågrörelser, se bilaga 3 skulle kunna möta den rådande situationens utmaningar:
kompetensuppväxling, kompetensvågen,
ett användande av den resurs företagen innebär just nu, nämligen utmärkta utbildningslokaler med en modern maskinpark och bra handledare, företagsvågen,
en satsning på egenförsörjning i form av eget företagande samt stödresurser i form av nätverk, företagarvågen,
utvecklad rådgivning och vägledning , samt nätverk och mentorskap, stödvågen.
Utifrån den förstudie vi gjort, den erfarenhet företagarna i regionen gjort under se senaste åren när det gäller att rekrytera och kompetensförsörja sina företag och den nuvarande situationen med en snabbt stigande arbetslöshet har vi utvecklat ett koncept, bestående av fyra vågrörelser, som vi härmed söker projektmedel för att kunna genomföra.


Syfte

Syfte
Projektets huvudsyfte är att via ett projekt stående på fyra ben: kompetensuppväxling, ett användande av den resurs företagen är just nu, nämligen som utmärkta utbildningslokaler med en modern maskinpark och bra handledare, en satsning på egenförsörjning i form av eget företagande samt stödresurser i form av nätverk, rådgivning och vägledning möta den rådande arbetsmarknadssituationens utmaningar.

Första benet av projektet utgörs av en satsning på att skapa en våg av kompetensutveckling kompetensvågen, se vidare bilaga 3 för våra prioriterade målgrupper så att de med lägst formell och informell kompetens förs till nivå 2 på vår kompetensskala, att de individer som befinner sig på nivå 2 förs till nivå 3 på vår kompetensskala och så vidare. Vi utgår från de behov företagen bedömt att de har av att anställa inom en två-treårsperiod och de behov av tjänste- och serviceföretag i närområdet de uttrycker. Vi avser med detta rusta individerna för den nuvarande och framtida arbetsmarknaden och att via utbildningssystemet följa och stödja utvecklingen på arbetsmarknaden. Efter projektets genomförande avser vi att ha lyft minst 400 personer i de prioriterade målgrupperna minst ett steg på vår kompetensstege. Tanken är att projektdeltagarna med detta kommer att vara attraktiva på arbetsmarknaden och att de efter projektet har den inneboende kapaciteten att stötta sina blivande arbetsgivare och företag till framtida utveckling. Vi kommer på detta sätt också ha gjort en insats för att höja den låga formella kompetensnivån i regionen.

Det andra benet utgörs av en kompetenshöjande insats för de målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den går ut på att utveckla ett koncept i vilket vi med företagens hjälp, använder den park av maskiner på företagen som nu står oanvänd samt företagens medarbetare för att på ett snabbt, konkret och verklighetsnära sätt kompetensutveckla framtida medarbetare som efter genomgången utbildning inte bara har med sig en verklighetsanknuten och modern utbildning, referenser från ett företag i branschen utan också kompletterat sin gymnasieutbildning och via coachning och vägledande samtal tillägnat sig ett medarbetarskap attraktivt för framtida arbetsgivare. På detta sätt kan vi också bidra till att värdefulla medarbetare på företagen kan behålla sina arbeten.

Det tredje benet utgörs av att skapa stödprocesser stödvågen för individerna genom att identifiera projektdeltagarnas mål och att via motivationsskapande samtal och vägledning hjälpa dem till och på rätt väg mot målet. Vi kommer att samla individer med samma målsättning för att de med stöd av gruppen och insatserna genom nätverket skall få stöd i sin huvudprocess. Vi kommer i denna del av projektet att arrangera bland annat: Nätverk för flyktingkvinnor och nätverk för nyföretagare. Vi kommer också att intensifiera rådgivningen och stödet gentemot nystartade företag.

Det fjärde benet utgörs av ett intensifierat stöd till nyföretagandet i regionen inom såväl tjänste- och servicesektorn såväl som inom sektorn sociala företag. Genom utbildning, rådgivning, stöd och nätverk kommer vi stödja individerna i deras process att starta och komma igång med sina företag.

Målsättning

Målsättning
Målsättningen är att vässa kompetensen hos arbetslösa människor i regionen så att de utvecklas till en attraktiv, konkurrenskraftig resurs för regionens näringsliv och därför återetablerar sig på arbetsmarknaden med egna resurser. Alternativt att ge människor rätt stöd och verktyg för att själva skapa sig en framtida utkomst i form av ett eget företagande.
Lärande miljöer
Vi kommer att använda oss av verkliga industrilokaler på företag som för tillfället inte använder sig av den resurs deras maskinpark och medarbetarstab innebär. Vi kommer tillsammans med de deltagande företagen att skapa nya lärande miljöer för studerande/projektdeltagare och vi kommer att skapa en lärande situation för de deltagande företagen som dels kommer erbjudas handledarutbildning och dels kommer att utveckla en kompetens i att handleda och lära andra på sin arbetsplats, något de kommer att ha nytta av även senare när konjunkturen vänt och produktionen är i full gång.

Vi kommer också i framförallt nätverket för kvinnliga flyktingar skapa nya lärande miljöer tillsammans med mentorer från företagen. Mentorerna får insikt i hur det är att komma som kvinna och flykting till vår region och vilka krav det ställer på oss som samhälle och företag när det gäller mottagning och stöd för integration. De deltagande flyktingarna kommer att i en miljö av yrkesarbetande kvinnor lära sig mer om Sverige och de förutsättningar som råder på den arbetsmarknad de är på väg att ta sig in på och vad medarbetarskap kan innebära i regionens företag.
Innovativ verksamhet
Vår ambition är att inom projektet starta dels service- och tjänsteföretag och dels sociala företag inom vilka de nya företagarna kan ta mandatet över sin egen process. Nya företagsidéer kommer att stimuleras och de nya företagarna kommer att få stöd i form av rådgivning förutom utbildning och nätverk.

Nätverket och mentorsprogrammet för flykting- och invandrarkvinnor kommer att skapa nya insikter och kunskaper om integration, kulturmöten samt att näringslivet och dess representanter tar ett större ansvar för integrationsarbetet för denna grupp.

Vårt koncept att utnyttja de tomma lokaler och de moderna men oanvända maskiner som i den rådande situationen finns på företagen i regionen, samt den personal som kan dessa maskiner och miljöer allra bäst för att utbilda nya medarbetare. Dessa kommer att få en aktuell utbildning, på de senaste maskinerna och i den miljö de senare skall verka i av den bästa kompetensen. Utbildningen kommer därmed att vara verklighetsanknuten och modern. Vi har inte sett detta göras på detta sätt tidigare. Som vi ser det är det en utveckling av lärlingskonceptet och APU där vi nu flyttar in vuxenutbildningen i en lärandemiljö på företagen, trots att det inte finns någon produktion.
Främja samverkan
Samverkan i projektet kommer huvudsakligen att ske mellan näringsliv, utbildning, arbetsförmedling, försäkringskassa, Högskolan på Hemmaplan, GGVV-kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd arbetsmarknadsenhet och deltagare i projektet. De inblandade aktörerna har en lång tradition av att samverka nära och prestigelöst med deltagarnas bästa och mål framför sig. Vår erfarenhet sedan tidigare projekt är att gemensamma mål deltagare och samtliga inblandade aktörer emellan är en viktig framgångsfaktor. Därför är samverkan ut vårt perspektiv central. När det gäller samverkan i regionen kommer samverkan huvudsakligen inriktas mot grannkommunerna det vill säga Jönköping och GGVV-kommunerna. Samverkan på projektnivå kommer att garanteras av dels styrgrupp och dels av referensgruppen. Samverkan på deltagarenivå kommer att ske genom ett nära samarbete mellan de olika aktörerna kring varje enskild deltagare. Näringslivets representanter, utbildningsaktörerna och arbetsmarknadsenheten kommer att finnas i de deltagandes absoluta närhet under hela projekttiden.
Strategiskt påverkansarbete
Vi kommer att publicera lyckade exempel och genomföra 2 spridningskonferenser under projektets gång för att sprida projektet externt. När det gäller strategiskt påverkansarbete i det lilla tror vi att vi genom projektet kan både påverka gruppers beteende och företagens syn på hur kompetensutveckling kan gå till samt synen på/arbetet med integration.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är baserat på likabehandlingslagstiftningen och den värdegrund all vår verksamhet vilar på där vi betonar vikten av alla människors lika möjligheter, delaktighet och värde. Utifrån detta kommer vi att möta varje individ i projektet utifrån hans eller hennes förutsättningar. Våra lokaler är lättillgängliga och eftersom projektet vilar på fler ben kommer vi att hitta den bästa lösningen för varje individ tillsammans med honom eller henne.

Jämställdhetsintegrering

Under projektet kommer vi sträva efter att regionen efter genomförda insatser har en större andel kvinnliga företagare och en större andel män med slutbetyg från gymnasiet och påbörjade högre studier. Den viktigaste jämställdhetsfrågan i samhället är troligen mäns och kvinnors lika förutsättningar att kontrollera sina liv och att själva kunna åstadkomma en utkomst. Att stödja män och kvinnor i processen att hitta ett yrke eller en framtida karriär är på många sätt den viktigaste åtgärden för ett mer jämställt samhälle, inte minst när det gäller kvinnliga flyktingar.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Vaggeryd
 • Fenix Kunskapscentrum

Samarbetspartners

 • ELBYRÅN I VAGGERYD AKTIEBOLAG
 • KINNARPS PRODUCTION AKTIEBOLAG
 • SWEDESE MÖBLER AKTIEBOLAG
 • UPPÅKRA MEKANISKA AKTIEBOLAG
 • VAGGERYDS HYDRAULIK AKTIEBOLAG
 • VAGGERYDS SVARV AKTIEBOLAG

Kommun

 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Vaggeryd
 • Värnamo