Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling Gjuterier

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSwerea SWECAST AB
KontaktpersonKristin Vilsson
E-postkristin.vilsson@swerea.se
Telefonnummer036-301260
Beviljat ESF-stöd4 928 042 kr
Total projektbudget4 928 042 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet är att gjuterier i Småland skall öka sin kompetens och konkurrenskraft genom kompetensutveckling. Syftet är även ökad samverkan mellan gjuterier, kunder och leverantörer i regionen. Projektet kommer stärka banden mellan gjuterierna genom gemensamma utbildningsinsatser och projektmöten.

Bakgrund

Svensk gjuteriindustri omfattar knappt 200 företag med sammanlagt cirka 10 000 anställda. Av den totala gjutgodsproduktionen går cirka 70 % till fordonsindustrin, vilket gör branschen till en av de viktigaste underleverantörerna till denna viktiga exportnäring. Andra starkt framväxande nischer är vindkraftsindustrin samt maskin-gods. Skenande energi- och råvarupriser slår hårt mot en bransch som redan, till följd av en hög direktlöneandel i tillverkningen, riskerar att tappa konkurrenskraft mot lågkostnadsländer på en alltmer globaliserad marknad. Framtida konkurrenskraft, tillväxt och därmed tryggad och ökad sysselsättning måste därför baseras på en tillverkning av kunskapsintensiva och högt förädlade gjutgodsprodukter, tillverkade i högproduktiva och robusta anläggningar med minimal energiförbrukning och miljöbelastning.

För att uppnå detta tillstånd krävs en yrkeskår med en kompetens och en anpassningsförmåga i absolut världsklass. Implementering av nya material, metoder och processer måste kunna ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet hos varje medarbetare. Framtidens ledarskap måste därför präglas av en insikt om den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningens betydelse för företagets utveckling och attraktivitet, samt vikten av att tillvarata varje individs unika kompetens. Eftersom man inom framtidens företag även måste hantera det livslånga lärandet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, kommer validering i kombination med individuellt utformade kompetensutvecklingsplaner att få allt större strategisk betydelse i arbetet med att trygga branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Föreliggande kompetensutvecklingsprojekt kommer att spela en avgörande roll i konkretiseringen och förverkligandet av de visioner och affärsutvecklingsplaner som uttryckts i de medverkande företagen. Redovisade utbildningsplaner för berörda medarbetare svarar upp mot de kompetensutvecklingsbehov som genomförda förstudier tydligt påvisat. Projektet har därför synnerligen stor betydelse för möjligheten att skapa hållbar utveckling och tillväxt inom de medverkande gjuteriföretagen. Projektets sysselsättningspotential är betydande inte minst ställt mot det faktum att Sverige idag importerar ca 50 % av sitt gjutgodsbehov. Motsvarande tillverkning flyttad till Sverige skulle betyda flera tusen nya jobb inom branschen.

Syfte

Projektets syfte är att gjuterier i Småland skall öka sin kompetens och konkurrenskraft genom kompetensutveckling av personalen. Syftet är även att få ökad samverkan mellan gjuterier och övriga aktörer i förädlingskedjan i regionen. Projektet kommer att stärka banden mellan gjuterierna och deras kunder genom gemensamma utbildningsinsatser, projektmöten och seminarier.

Resultatet från förprojekteringen visar att några av företagen kommer att få stora kompetensluckor på grund av pensionsavgångar. Samtliga företag anser sig ha svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, och står därför ofta för kompetensutveckling av personalen själva. Utveckling och införande av nya material, metoder och processer måste ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet hos varje medarbetare. Kompetensförsörjningen får en enorm betydelse för företagets och medarbetarens utveckling och attraktivitet.

IT-utvecklingen i form av automatiserade maskiner och produktionsmetoder har kommit en bit på väg i de deltagande företagen. För att överleva konkurrensen från lågkostnadsländer krävs en fortsatt stark IT-utveckling. Företagen måste ständigt uppdatera personalen med kunskap för att deras kompetens skall följa den snabba IT-utvecklingen.

Några av företagen har ökat sin personalstyrka mycket inom de senaste fem åren. På grund av en stor del nyanställningar krävs kompetensutveckling för många individer. Vi vill stärka individernas attraktivitet på arbetsmarknaden och position på arbetet genom strategiska kompetensutvecklingsåtgärder.

De deltagande företagen arbetar för ökad jämställdhet och en större andel kvinnor i branschen. Med IT-utveckling och automatisering blir arbetet på gjuterierna mindre fysiskt påfrestande, detta möjliggör fler kvinnliga sökande till företagen och därmed ett steg mot ökad jämställdhet.

Målsättning

Det första mätbara projektmålet är att ett år efter projektets avslut skall samtliga företag ha inlett affärsmässiga relationer med ett eller flera av de företag som ingår i projektet. Ökat samarbete mellan de deltagande företagen kommer att bidra till ökad samverkan i regionen. Genom gemensamma seminarier och möten utvecklar vi långsiktiga samarbeten för kommande projekt och utbildningsinsatser.

Det andra projektmålet är att kvinnor på de deltagande företagen som finns med i kompetensutvecklingsplanen skall gå utbildningar som leder mot en bra karriär och inte låser fast dem i traditionella kvinnoyrken. IT-utvecklingen gör det lättare för kvinnor att utvecklas inom företagen eftersom det ger möjlighet att utföra arbetsuppgifter som innan var för fysiskt tunga. Den fortsatta IT-utvecklingen tror vi kommer att locka fler kvinnor till gjuteribranschen och ge kvinnor en ökad möjlighet till avancemang och utveckling inom företagen.

Det tredje projektmålet är att korttidsfrånvaron skall minska med i genomsnitt 20 procent. Rätt kompetensutveckling av medarbetarna kommer leda till fler utmaningar, mer ansvar och ökad trivsel på arbetsplatsen. Vi tror att en större attraktivitet på arbetsmarknaden och en tydlig position på arbetsplatsen kommer att bidra till minskad korttidsfrånvaro. Ett välmående företag som arbetar med ständiga förbättringar ger personalen trygghet.

Det fjärde projektmålet är att de deltagande företagen från projektets slutdag och två år framåt skall utvecklas bättre än övriga företag i branschen. Utvecklingen kan följas via specifika nyckeltal som personalomsättning, produktivitet, personaltrivsel, lönsamhet etc. Se mer om hur detta skall mätas under punkten uppföljning, utvärdering och lärande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Individer som har arbetsrelaterade förslitningsskador kan genom projektets kompetensutvecklande åtgärder få tillräckliga kunskaper för att återgå i arbete med nya arbetsuppgifter. Eftersom att en stor del av de kompetensutvecklande åtgärderna är inom området IT-utveckling ser vi möjligheter för individer som har förslitningsskador att kunna utvecklas och få nya arbetsuppgifter som är mindre fysisk påfrestande.

Jämställdhetsintegrering

Vid analysen av företagen visades behovet av kompetensutveckling inom ny teknik. Branschen måste fortsätta sitt arbete med att öka tillgängligheten och arbetstillfällena för alla människor. Av de individer som finns i de deltagande företagen är 23 % kvinnor och 77 % män. Företagens kompetensutvecklingsinsatser kommer leda till en mer könsneutral rekrytering, såväl internt som externt, genom satsningar på mekanisering, automation och kvalitet. De deltagande företagen har tidigare haft svårt att rekrytera kvinnor och därmed svårt att öka jämställdheten. Arbetet mot jämställdhet och kompetensutveckling av de kvinnor som finns i branschen går framåt för varje år.

Transnationellt samarbete

Behovet av ökad internationalisering har belysts tidigare i denna ansökan. Projektet bedöms stödja denna utveckling på flera sätt. Exempelvis kan nämnas att projektledaren Swerea SWECAST AB i Jönköping, ingår i flera internationella nätverk, både inom Europa och globalt, vilket innebär att deltagande företag regelbundet kommer få ta del av inbjudningar till exempelvis seminarier, konferenser och deltagande i olika EU-projekt, både av affärs- och kompetensutvecklande karaktär.

Swerea SWECAST driver också ett projekt med finansiering via ERUF i regionen Småland och öarna, där kontaktskapande verksamhet i form av seminarier, Match-making och B2B-möten utgör väsentliga inslag. I detta projekt ingår också flera analyser av möjligheten att bilda skarpa affärsdrivande nätverk transnationellt och med förgreningar ut i förädlingskedjan.

Deltagande aktörer

 • AB Bruzaholms Bruk
 • AB Lundbergs Pressgjuteri
 • AB Mönsterås Metall
 • Alteams Stilexo
 • Ankarsrum Die Casting AB
 • Keycast Ljungby AB
 • Metallteknik Produktion AB
 • Smålands Stålgjuteri AB
 • Värnamo Pressgjuteri AB

Kommun

 • Eksjö
 • Gislaved
 • Hultsfred
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Ljungby
 • Sävsjö
 • Vaggeryd
 • Värnamo
 • Västervik
 • Älmhult