Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning Värnamo/Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVärnamo Näringsliv AB
KontaktpersonÅza Rydén
E-postaza@varnamo-naringsliv.se
Telefonnummer0370 - 69 18 55
Beviljat ESF-stöd4 791 299 kr
Total projektbudget4 791 299 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2011-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att att stärka konkurrensenfördelarna för en hel region. Genom på bred front öka kritisk kompetens med utbildningsinsatser inom definierade nyckelområden och samt att genomföra kompetensväxling i strukturerade nätverk stärker vi samverkan inom regionen säkrar måluppfyllelsen.

Bakgrund

1.Förstudien över Värnamo Näringsliv har omfattat totalt drygt 3 400 personer.
Genomförandet av förstudien.
Projektledning har besökt respektive företag och samtalat med VD/Ledningsgrupp. I mötet har generella frågor analyserats såsom personalsammansättning-antal anställda,åldersstruktur, könsfördelning, antal utlandsfödda, boendeplats. Därtill gjordes en SWOT-analys med bl.a.företagets utmaningar på kort och lång sikt och inom företagets nuvarande nivå och struktur på personalarbete diskuterades - Hälsa/sjukfrånvaro/Rehabilitering,Kompetensarbete/Medarbetarsamtal/Introduktioner/ Lärande miljöer,Jämställdhetsarbete,Ledarskap,Framtida behov av specifika yrkesroller/bristyrken.

2.Förstudie över företagens och personalens kompetensbehov.
Genom diskussioner/samtal med företagets ledning, chefer, personal/personalrepresentanter har kompetensutvecklingsbehov analyserats/tagits fram. Som avslutning på denna aktivitet har ledningsgruppen gått igenom och prioriterat deras kompetensutvecklingsbehov.

Fem större företag har genomfört analysen på egen hand med material anvisat av projektledaren.

3.Slutlig sammanställning
Projektledningen har sammanställt allt material utifrån den projektansökan som projektägaren inlämnat till Svenska ESF-rådet. Resultatet har sammanställts i en slutrapport och presenterats för projektägaren, som i sin tur presenterat den för sin styrelse.

4.Förankring av slutrapport och prioritering av kompetensutvecklingsbehov
Slutrapporten har vid ett välbesökt möte presenterats och förankrats för deltagande företag.
Företagen har då tillsammans prioriterat de kompetensutvecklingsbehov som man anser som mest viktiga inför framtiden.
Icke-närvarande företag har fått en förkortad version av slutrapporten och i samband med det givits möjlighet att prioritera kompetensutvecklingsbehov.
Företagens prioriteringar utgör grunden för de kompetensutvecklingsbehov som vi önskar realisera med denna projektansökan.

Resultat förstudie
Projektansökan inför förstudien gjordes i en högkonjunktur och projektmålen sattes utifrån en högkonjunktur.
De mål som angavs i den ursprungliga projektansökan är att projektet ska leda till:
-Hållbar utveckling och långsiktigt förbättrad kompetensförsörjning för deltagande företag och region.
-Personlig kompetensutveckling utifrån framtida kompetensbehov och ökad livskvalitet.
-Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser.
-Öka tillvaratagandet av grupper/personer/kompetenser som idag p.g.a. etnicitet, funktionshinder, kön etc. står utanför arbetsmarknaden.
-Utveckla företagsstruktur, effektivitet och tillväxt.


Syfte

Konjunkturläget ändrades drastiskt i regionen 2008-2009 i ett näringsliv dominerat av underleverantörer inom fordonsindustrin. Med resultatet ifrån vår omfattande förstudie och ett nära samarbete med näringslivet ser vi behov av att korrigera de inledande projektmålen.

Den tydligaste förändringen är att högre fokus måste sättas på att kompetensutveckla företagen så att de på egen hand i allt högre omfattning kan arbeta med strategiskt utvecklingsarbete. De måste därför kompetensutveckla personal och sina organisationer så att dessa på ett än bättre sätt kan utveckla affären, processerna, produkterna och personalen.

Förstudien över Värnamo Näringsliv har omfattat totalt 76 företag med drygt 3 400 personer.

Studien visar:
-Regionens näringsliv består till stor del av underleverantörer till fordonsindustrin som har drabbats mycket hårt av konjunkturnedgången. Det finns en stor oro i regionen för fordonsindustrins återhämtning och framtid.
-Lågkonjunkturen har tydligt visat sig ställa andra och tuffare krav på företagen. För att klara fortsatt konkurrenskraft måste företagen effektivisera och utveckla:
- affären
- produkten
- processerna
Det medför att kompetenskraven på nyckelpersoner ökar markant och att de i sina specialistroller tvingas ändra uppdrag från förvaltning till utveckling och det kräver annan kompetens och arbetssätt.
-Kompetensförsörjning är en kritisk och strategisk viktig fråga för framtida konkurrenskraft. Framför allt är tillgång till spetskompetens en överlevnadsfråga, framför allt då inom teknikområdet! Det märks tydligt i studien att den formella utbildningsnivån på eftergymnasial utbildningsnivå är klart lägre än riksgenomsnitt.
-Att öka försäljning/marknadsandelar är prioriterade områden för alla företag i studien. Många företag har de senaste åren inte behövt fokusera på försäljningsarbetet och har därför vare sig strategier, eller rätt personal för offensivt försäljningsarbete. Kompetensutvecklingsbehoven är mycket stora i dessa områden.
-Förbättringsarbete/Lean Production är viktiga områden, främst för tillverkande företag. I rådande konjunktur märker företagen en tuffare konkurrenssituation när kunderna jämför leverantörer i allt högre grad. Klarar man inte av att effektivisera och förbättra sin verksamhet blir det mycket svårt att behålla nuvarande kunder och framför allt hitta nya kunder.

-Produkt- och teknikutveckling är kritiska områden där kompetensutveckling behövs. Många företag vill och anser sig behöva göra mer runt nuvarande produkt/tjänst för att utveckla samarbetet med kunder/leverantörer och därmed utveckla själva affären.
-Ledarskapsutveckling på alla nivåer är ett prioriterat område för att kunna utöva ett modernt och professionellt ledarskap som utvecklar personal och verksamhet.
-Näringslivet uppvisar en traditionell könsstruktur och många företag har väldigt låg andel utlandsfödda. Ledarskapsutveckling är en viktig faktor för att öka integration, motverka diskriminering, bryta könsmönster, främja mångfald och på sikt få mer jämställda och friska arbetsplatser som speglar samhällets befolkning.
-Den ekonomiska krisen och världsekonomin har slagit oerhört hårt mot vissa företag. Studien visar att företagens kompetens inom Ekonomi/Ekonomistyrning kan, och måste bli, bättre. Framför allt är det viktigt att kunna arbeta med ekonomistyrning eftersom världsekonomin är en yttre faktor som inte kan påverkas.
-Senaste åren har tillgång på yrkesfolk varit begränsad. Företagen har tvingats anställa personer som saknar yrkesspecifika kompetenser och inte kunnat avsätta tid för introduktioner och kompetensutveckling i tillräckligt omfattning. Lågkonjunkturen har gjort att många av dessa sagts upp från sina anställningar. Det innebär att företagen vid en kommande uppgång fortfarande inte har tillgång till kompetent personal.
-Ca 10 000 kompetensutvecklingsbehov har identifierats i studien. Dessa kompetensbrister leder till minskad effektivitet, kvalitetsproblem, eller minskad försäljning. Om man enligt projektledningens beräkningsmodell täpper till dessa kompetensbrister skulle det lågt räknat till ökad försäljning/minskade kostnader med ca 250 milj. SEK. Utbildningskostnaden för att genomföra kompetensutvecklingen beräknas till ca 50 milj. SEK. Det innebär en pay-off på varje satsad kompetensutvecklingskrona med femfalt tillbaka.
-Sjukfrånvaro och ohälsa upplevs inte som ett problem hos företagen.
-F.n. är rekryteringsbehoven mycket små, men tillgången på ingenjörer av olika slag oroar företagen.
-Övervägande del av företagen upplever Värnamo som positiv plats att jobba och bo i. Samtidigt menar man att utvecklingen av att göra Värnamo mer attraktiv måste fortsätta. Speciellt viktigt är att se till att behålla välutbildade personer i åldern 25-35 år.
-Många företag står inför en generationsväxling som man är orolig inför. Kundkraven ökar konstant på företagen, vilket gör att många mindre företag får mycket svårt att leva upp till dessa.
-Fortsatta insatser behövs för att behålla och stötta entreprenörer.

Målsättning

Mål med projektansökan är att realisera de strategiskt viktiga kompetensutvecklingsbehov som framkommit i förstudien och i förankringsarbetet med deltagande aktörer.

Breddutbildning för ökad effektivitet och försäljning
Mål: Att skapa större delaktighet hos personalen i förbättringsarbete och försäljning genom att:
-Kompetensutveckla 150 personer inom 5S, nivå A, förväntad effekt är effektivare organisation som underlättar intern rörlighet på arbetsplatsen genom att bättre ordning och reda uppstår.
-Kompetensutveckla 300 personer inom Lean Production, nivå A.Förväntad effekt är effektivare produktionsprocesser genom att skapa större delaktighet, höja kompetensen och skapa förståelse inom produktionsekonomi, produktionsupplägg, förbättringsarbete m.m.
-Kompetensutveckla 150 personer inom Affärsmannaskap.Förväntad effekt är ökad försäljning genom att företagen involvera fler personer i försäljningsprocessen
Mätmetod är i samtliga fall kursutvärdering där vi ser hur deltagarna tagit emot kompetensutvecklingsinsatserna.

Teknikutveckling och yrkesmässig kompetensutveckling
Mål: Vi vill stärka individers plats på arbetsmarknaden och utbilda personal som saknar formell yrkesutbildning. Vi vill också göra en stor satsning på att tillföra regionen ytterligare ett antal tekniker som är en stor bristvara i regionen och en kritisk faktor för att kunna klara den teknikutveckling som framtiden kräver. Detta gör vi genom att:
-Utbilda 20 produktionstekniker som är en kritisk yrkesgrupp för tillverkningsindustrins överlevnad.Förväntad effekt är att förbättra framtida kompetensförsörjning inom produktionsteknik så att företagen kan utveckla affären, produkten, tekniker och produktionsprocess
-Utbilda 20 tekniker inom Service/underhåll och processtyrning. Detta är en kritisk yrkesgrupp för tillverkningsindustrins med tanke på de ökade kompetenskrav som sker på dessa yrkesroller i samband med automation och införande av nya maskinparker.Förväntad effekt är att förbättra framtida kompetensförsörjning inom processteknik och service/underhåll så att företagen kan utveckla produktionsprocessen, ha hög driftsäkerhet och säkra arbetsplatser.
-Utbilda 25 personer inom Projektledning. Förväntad effekt är effektivare utvecklingsprocesser inom främst produkt- och teknikutveckling.
-Utbilda 60 personer inom handel och besöksnäringså att de klara en certifiering. Förväntad effekt är ökad försäljning och att deltagarna får en stärkt ställning på arbetsmarknaden.
-Utbilda 50 personer i Livsmedelshygien. Förväntad effekt är att kompetenssäkring av ett för branschen viktigt kompetensområde

Mätmetod är i samtliga fall kursutvärdering där vi ser hur deltagarna tagit emot kompetensutvecklingsinsatserna.


Effektiv produktion
Mål: Pågående strukturomvandling tvingar företagen att effektivisera sin verksamhet för fortsatt konkurrenskraft och snabbare omställning. Förutom ovan nämnda breddutbildning inom 5S och Lean production vill vi:
- Utbilda 30 Förbättringsledare.Förväntad effekt är att deltagarna får mycket goda kunskaper om förbättringsarbete och förbättringsledarskap som gör att de kan ansvara för att införa, leda och utveckla förbättringsarbete i sina organisationer.
-Utbilda 60 personer inom 5S, nivå B.Förväntad effekt är att dessa personer får kunskaper och färdigheter för att kunna implementera 5S-arbete i egen organisation som leder till effektivare organisation och underlättar intern rörlighet på arbetsplatsen.
-Utbilda 60 personer inom Lean Production, nivå B.Förväntad effekt är att dessa personer får kunskaper inom Lean Production som leder till effektivitetsförbättringar.
-Utbilda 20 personer inom Logistik/Huvudplanering, nivå C.Förväntad effekt är effektivare produktionsprocesser och bättre lönsamhet

Mätmetod är i samtliga fall kursutvärdering där vi ser hur deltagarna tagit emot kompetensutvecklingsinsatserna.


Försäljnings- och affärsutveckling
Mål: I rådande konkurrens, konjunktur och svängningar i världsekonomin måste företagen utveckla sin försäljningsprocess och affär. Vi vill:
-Utbilda 60 personer inom ekonomi, nivå B.Förväntad effekt är högre ekonomikompetens som leder till kostnadsmedvetenhet, ekonomistyrning och bättre lönsamhet.
-Utbilda 25 personer inom Förhandlingsteknik, nivå B.Förväntad effekt är bättre lönsamhet och säkrare struktur kring avtalsfrågor.
-Utbilda 90 personer inom Försäljningsteknik, nivå B-C.Förväntad effekt är ökad försäljning genom att personal får kompetens och kan agera mer offensivt och professionellt i försäljningsarbetet.
-Utbilda 25 personer i Försäljningsutveckling/Säljledning.Förväntad effekt är ökad försäljning genom förbättrade försäljningsprocesser och bättre struktur i ledning av försäljningsarbetet.
-Utbilda 20 butikschefer så att de klarar en certifiering. Förväntad effekt är ökad lönsamhet för enskilda företag och förbättrad handel och besöksnäring i regionen.

Mätmetod är i samtliga fall kursutvärdering där vi ser hur deltagarna tagit emot kompetensutvecklingsinsatserna.


Ökad jämställdhet och professionellt ledarskap
Mål: För ökad jämställdhet är företagens chefer nyckelpersoner. Vi vill
-Utbilda 130 chefer i ledarskap inom bl.a.: Arbetsrätt, jämställdhet, tillgänglighet, kultur/omvärld, friskvård/hälsa. Förväntad effekt är ett mer professionellt ledarskap som leder till ökad integrering och mer jämställda arbetsplatser som öppnar dörrar för de som idag står utanför arbetsmarknaden p.g.a. kön, etnicitet, funktionshinder m.m. Vi hoppas även att aktiviteten leder till ökat fokus på friskvård/hälsofrågor och därmed på sikt allt friskare personal och mer hälsosamma arbetsplatser.
-Utbilda 30 personer i Strategi/Målstyrning.Förväntad effekt är ett mer strategiskt inriktad ledningsarbete. En del i denna utbildning består av framtagning och utveckling av policyfrågor och rutiner för jämställdhetsarbete och friskvård/hälsa.

Mätmetod är i samtliga fall kursutvärdering där vi ser hur deltagarna tagit emot kompetensutvecklingsinsatserna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet beaktas vid alla aktiviteter. Värnamo kommun har genom en konsult gått igenom samtliga offentliga mötesplatser ur ett funktionshinderperspektiv och dokumenterat detta.

Jämställdhetsintegrering

För att möta den problematik som framkommit i förstudien är vi övertygade om att chefer/ledare är de viktigaste nyckelpersonerna för att åstadkomma förändring/utveckling av jämställdhetsfrågor. Projektet kommer att innehålla:

Ledarskapsutbildning - Vi kommer att utbilda ett stort antal chefer. I desse utbildningar kommer arbetsrätt med fokus på jämställdhet att vara en viktig del. Andra delar i utbildningen blir: kultur/omvärld, funktionshinder, droger/missbruk, arbetsmarknadspolitiska verktyg.

Ledningsgruppsutveckling i strategi/målstyrning - I denna aktivitet kommer jämställdhetsfrågor att vara en viktig del där strategi, policies och rutiner ska tas fram hos deltagande företag.

Studiebesök - I kompetensväxlingsprojektet kommer studiebesök att genomföras för att visa upp "Goda exempel" på lyckat jämställdhetsarbete.Det pedagogiska upplägget i ledarskapsutbildningar kommer till stor del att innehålla SOL-pedagogik som bygger på aktiva värderingar och attitydbearbetning

Deltagande aktörer

 • 3M SVENSKA AKTIEBOLAG
 • AB Arvids Bok-& Kontorscentrum
 • AB Sohlberget SKöld och Co
 • AIMT STÅLSERVICE AB
 • AKTIEBOLAGET FORSHEDAVERKEN
 • Apoteket kronan
 • ARABUSTA AKTIEBOLAG
 • ATORP AUTOMATSVARVNING AKTIEBO
 • Breda Affärsutveckling/Revision AB
 • Bufab Lann AB
 • BVonvings Värnamo
 • BYGGA & CO I VÄRNAMO AKTIEBOLA
 • City Gross Värnamo
 • CNC FACTORY AB
 • DELEX TEKNIK AKTIEBOLAG
 • DIN MASKIN I VÄRNAMO AKTIEBOLA
 • EWES STÅLFJÄDER AKTIEBOLAG
 • Exir AB
 • FASTIGHETS AKTIEBOLAGET CORALL
 • Finnveden Metal Structures Vär
 • FINNVEDENS OPTIK AKTIEBOLAG
 • FINNVEDSBOSTÄDER AKTIEBOLAG
 • Flahultslustgård
 • FLERON AUTOMATION AKTIEBOLAG
 • Fotograf BOZIC, STEPHAN
 • Fälth & Hässler
 • Gafs Kartong AB
 • GJUTERITEKNIK L ABRAHAMSSON AK
 • Hans Fagher AB
 • Harry
 • HERBER ENGINEERING AB
 • Holmgrens Bil Värnamo
 • HORDA STANS AB
 • Hörle Automatic AB
 • Hörle-fabriken
 • IKV TOOLS AB
 • JC värnamo
 • JEHRÉNS FÄRGCENTER AKTIEBOLAG
 • Laserkraft Bredaryd AB
 • Liljenäs natur och fritid
 • LUNDHOLMEN GROUP AKTIEBOLAG
 • Maskinplus AB
 • MP ENGINEERING AKTIEBOLAG
 • MSA SORDIN AKTIEBOLAG
 • Nya gjuteribolaget i Bredaryd
 • Oldmac AB
 • PE PLAST AB
 • PLASTPRINT I BREDARYD AKTIEBOL
 • PROTON LIGHTING AB
 • Rapid Granulator AB
 • RAVEMA AKTIEBOLAG
 • R-Man AB
 • SCA Packaging AB div Cellplast
 • SCA Packaging Div Värnamo
 • Scandic Värnamo
 • SCAPA BEDDING AB
 • SKOMAGASINET I VÄRNAMO AB
 • SLÄTTÖ KVARN AKTIEBOLAG
 • SMÅLANDSAGENTURER I VÄRNAMO HA
 • SPECIALPRODUKTER + FÖRPACKNING
 • Stall Nygård
 • Stigs Café & Bageri i Värnamo
 • SVENSK STÅLINREDNING AKTIEBOLA
 • Synsam
 • Sörgårdens Växter o Djur
 • Tekniska kontoret
 • TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS AB
 • TRELLEBORG FORSHEDA SWEDEN AB
 • TRELLEBORG WATERPROOFING POLYM
 • TREND HOUSE I VÄRNAMO AKTIEBOL
 • VÄRNAMO ENERGI AKTIEBOLAG
 • Värnamo Näringsliv AB
 • VÄRNAMO TURISM OCH BESÖKSNÄRIN
 • XXL REKLAM OCH KOMMUNIKATION A

Kommun

 • Värnamo