Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kartläggning sociala företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarförvaltningen
KontaktpersonAnnelie Andersson
E-postannelie.v.andersson@varnamo.se
Telefonnummer0370-377830
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-04-03 till 2014-10-05
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet är tänkt som en kartläggningsanalys av mölighet, intresse och behov av att starta upp sociala företag inom Värnamo kommun. Projektägare är Medborgarförvaltningen i Värnamo Kommun som med omsorgsförvaltningen ska utreda möjligheterna tillsammans med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget (psykiatrin) och Värnamo Näringsliv. I kartläggningen ska intresseorganisationer intervjuas, både individuellt och i fokusgrupper. Enkätundersökning kavn vara en del i analysen.

Bakgrund

Sociala företag är en del av företagandet i landet. I de sociala företagen är medarbetarna delaktiga i att skapa nya arbetsplatser och arbetsmöjligheter. Det är en chans för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden att få använda sina resurser och sin kreativitet. De utvecklar vår syn på vad som är företagande och bidrar till att vidga arbetsmarknaden. (Sociala företag vidgar arbetsmarknaden, B Blideman och E Laurelii 2011).

Det finns ett antal olika typer av sociala företag.
Sociala arbetskooperativ är den varnligaste formen av sociala företag. Alla som arbetar i kooperativet erbjuds att bli medlemmar. Företaget utgår från kooperativa principer, bland annat frivilligt och öppet medlemskap, demokratisk styrning utifrån en medlem – en röst. Den kooperativa ideologin betonar värderingar som självhjälp, personligt ansvar, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Genom ett gemensamt ansvarstagande för företaget utvecklar medlemmarna social gemenskap.

Personalkooperativ är en annan form av sociala företag. Där driver före detta offentligt anställd personal arbetsrehabilitering, arbetsprövning/arbetsträning i egen regi. Som socialt företag återinvesterar de vinsten och deltagarna i verksamheten är delaktiga i beslut kring arbetet. Kooperativet producerar varor eller tjänster i syfte att erbjuda lämpliga arbetsuppgifter, samtidigt som man säljer platser till offentliga sektorn.

Blandformer av sociala arbetskooperativ och personalkooperativ är inte ovanligt. De som är medlemmar i föreningen är personalen, de som arbetar för sin rehabilitering och det kan också finnas medlemmar som arbetar ideellt. Gränserna är ofta flytande.

Det finns också en ganska stor grupp ideella verksamheter som erbjuder arbete, arbetsrehabilitering, utbildning, arbetsprövning och arbetsträning. Exempelvis RSMH, som driver café eller flyttservice med sina medlemmar.

Värnamo Kommun är en kommun med ca 33 000 invånare. Kommunen har under åren haft en mycket stark ekonomi och kunnat satsa mycket på invånarna. Det finns också en mycket stark entreprenörsanda med många små och medelstora företag. Arbetslösheten har legat lågt, så också ohälsotalet, fram till krisen 2008-2009 då lågkonjunkturen slog till med kraft. Den öppna ungdomsarbetslösheten i Värnamo kommun uppgår till ca 17 procent och totalt för alla åldrar ca 7 procent. Antalet ungdomar med aktivitetsersättning uppgår till 27 personer, fördelat på 12 kvinnor och 15 män. Inom den dagliga verksamheten för personer i vuxen ålder med utvecklingsstörning, autism eller ett begåvningshandikapp, finns ca 125 personer. Av dessa är det ca 13 personer som har en individuellt utflyttad plats vilket innebär att man har sin sysselsättning under arbetsliknande former på ett företag eller andra kommunala verksamheter efter eget intresse och behov. Inom dagverksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning finns ca 45 personer varav ca 10 har en utflyttad plats. Antalet familjer som uppbär ekonomiskt bistånd uppgår till ca 350, ca 65 procent av dessa gör det på grund av arbetslöshet. Ett annat försörjningsstödshinder är missbruk och/eller social skäl, detta försörjningsstödshinder uppgår till ca 15 procent.

Näringslivet har till stor del präglats av möbelindustrin. Tillverkningsindustrin står för drygt 35 procent av alla arbetstillfällen, andeln privata tjänster har vuxit till nästan samma andel. Dominerande branscher är gummi-, plast-, metall-, pappers- och maskinindustri samt grafiska. Kommunen har ett antal framtidsprojekt bestående av Sydsvenska Krysset, Campus Värnamo, gummifabriken och Vandalorum.

Värnamo Kommun består av ca 15 procent utrikes födda med 55 olika nationaliteter. Varje år tecknas ett avtal med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar, för 2013 har kommunen avtalat om att ta emot 60 flyktingar.

Den utmaning som kommunen nu står inför är, hur kan vi på bästa sätt få individer som uppbär offentlig försörjning till att i stället rustas till egen försörjning??

Ett sätt skulle kunna vara att starta upp sociala företag.


Målsättning

Skapa en ny arbetsmarknad genom att starta upp sociala företag för individer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden och som är aktuella hos någon av aktörerna.
Skapa en arena för innovationer gällande sociala företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Via fokusgrupper och dialogmöten med berörda grupper och deras företrädare. Projektets succesiva framväxt kommer att speglas på kommunens hemsida. Information ska göras lättillgänglig och lättförstålig.
En referensgrupp bör bildas med representation från olika intressentgrupper.
Kontinuerlig rapportering på kommunens hemsida.

Transnationellt samarbete

Kontakter kommer att tas med bla stadens vänorter.

Kommun

  • Värnamo