Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Golf Gotland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Golfförbundet
KontaktpersonJohan Kannerberg
E-postjohan.kannerberg@sgf.golf.se
Telefonnummer08-622 15 23
Beviljat ESF-stöd348 138 kr
Total projektbudget348 138 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med Golf Gotland är att genom samverkan och kompetensarbete lyfta fram de lokala golfanläggningarna för den europeiske golfaren. Golf Gotland arbetar för en längre besökssäsong och därmed förbättrade förutsättningar för ett uthålligt lokalt näringsliv.

Bakgrund

Svenska Golfförbundet (SGF) har ett samlat ansvar för golfens utövande och utveckling i Sverige. I SGF:s primära uppgift ligger också att tillvarata klubbarnas och distriktens intressen och önskemål.

SGF har idag under sitt paraply 502 medlemsklubbar med lika många anläggningar och ca 3000 medarbetare. Dessa medlemsklubbar har i sin tur 582 000 medlemmar. Medlemstalets omfattning gör golfen till Sveriges näst största idrott efter fotboll.

Vad är en då en Golfklubb? I allmänhet är golfklubben en ideell verksamhet med ideella ledare och styrelser. Klubben drivs som företag med i snitt ca 6-12 anställda och med en genomsnittlig omsättning på mellan 5 och 10 Mkr. Till detta tillkommer anläggningsinvesteringar på ca 15-20 Mkr. Alltsamman är grundfinansierat av klubbens medlemmar.

Golfanläggningarna på Gotland har unika förutsättningar. Klimatet gör att säsongen är lång jämfört med fastlandet. Naturen och kulturen är exotisk och lockande för många golfare. Trots detta brottas branschen med en mycket kort högsäsong på ca 10 veckor. Under denna intensiva period skall intäkter skapas så att verksamheten kan överleva resten av året.

Detta utgör dåliga förutsättningar för anläggningarna att överleva och utvecklas samtidigt som det ger dåliga förutsättningar för de anställda att se långsiktigt på sina jobb.

Gotland har 8 golfanläggningar med tydlig profil. Enskilt har de svårt att angripa problemen med den korta högsäsongen. I samverkan har de bra förutsättningar att lyckas.

Tanken är att bygga ett gemensamt varumärke och göra detta tillgängligt för både svenska och europeiska golfturister. Med ett utvecklat samarbete med arrangörer, turistanläggningar, kompletterande upplevelseproducenter, Svenska golfförbundet samt Golfens IT-system (GIT) skapas helt nya möjligheter för anläggningarna och dess medarbetare. Detta är bakgrunden till projektet GolfGotland.

Projektet får två inriktningar:
1. Ökad samverkan mellan golfanläggningarna för att hitta möjligheter till effektivare resursanvändning för att optimera drift, underhåll samt investeringar.
2. Gemensamt varumärke. Tillsammans erbjuder anläggningarna europeiska golfare unika möjligheter till spel i exotisk natur- och kulturmiljö. Genom GIT kan europeiska researrangörer erbjudas möjlighet att med en knapptryckning enkelt bygga paket med resa, hotell, golftider samt andra aktiviteter för sina kunder.

För att lyckas krävs dock att medarbetarna får möjligheter att delta och utvecklas i takt med de nya möjligheterna. Kompetensutveckling krävs framförallt när det gäller att:
- Utveckla ett forum för styrelser och klubbchefer att mötas och gemensamt utvecklas
- Skapa förståelse för europeiska golfares förväntningar på upplevelsen
- Förståelse för de övriga golfanläggningarnas förutsättningar, organisation och personal
- Kunskaper om övriga turiskverksamheters förutsättningar, organisation och personal
- Utveckla sitt värdskap
- Lära att använda engelska samt gärna även tyska, ryska, franska, italienska och spanska

Detta har vuxit fram ur det samarbete som etablerats mellan anläggningarna idag. Byggt på resultaten i konkreta delprojekt i detta samarbete. Exempel på detta är Golfboodie, ett samarbete för att undersöka förutsättningarna för att optimera de gemensamma resurserna samt investeringarna. Utbildningen Kund- och marknadsfokus Gotland som drevs inom ramen för Carry 2007 och delfinansierades av Växtkraft skapade förståelse och engagemang bland medarbetarna samt tydliggjorde utvecklingsbehoven.

Baserat på resultaten av dessa arbeten vill vi nu ta ytterligare ett steg genom att tydliggöra utvecklingsbehoven för varje medarbetare på varje anläggning samt skapa en plattform för styrelser och klubbchefer att utvecklas tillsammans.

I projektet ingår även Ålands GK som diskussionsparnert. De deltar för att lära samt undersöka möjligheter till framtida samverkan.

Som grund för vår kartläggning och behovs- och problemanalys använder vi oss av Förädlingsprocessen. En metod som väl överensstämmer med våra grundläggande värderingar samt i sammanhanget tillgodoser våra behov av en effektiv och givande verksamhetsanalys. Metoden är ett väl beprövat verktyg där inriktningen är att utifrån en helhetssyn ta fasta på verksamhetens styrkor snarare än svagheter. Fördelarna stärks sedan samtidigt som dolda resurser lyfts fram.

Arbetssättet bygger på delaktighet och engagemang där det är viktigt att det skapas en gemensam bild av vad som behöver förändras. Om alla, oavsett arbetsuppgift eller ansvarsområde, bidrar i kartläggningsfasen blir bilden av nuläge och framtid så korrekt som möjlig. Om alla i slutändan är överens om vad som behöver göras kan vi förkorta tiden för samt förbättra genomförandet väsentligt.

Metoden, när den genomförs i sin helhet, innehåller sex delsteg:

1. Medarbetaranalys medarbetarnas samlade syn:
För genomförande av medarbetaranalys används metaplanteknik. Tekniken går ut på att ställa öppna frågor som ger möjlighet till många svar. Metoden främjar deltagarnas delaktighet samt dess förankring i utvecklingsarbetet.

2. Reflektioner från ledningen ledningens samlade syn:
Ledningen reflekterar över medarbetaranalysen, formulerar mål, handlingsplaner samt stämmer av mot tidigare påbörjat strategiskt arbete.

3. Sammanställning av gemensam bild gemensam utvecklingsplan:
Efter medarbetaranalys och reflektioner från ledning sammanställs en gemensam utvecklingsplan.

4. Kompetens- och utbildningsplanering individuell utvecklingsplan:
Utvecklings/kompetenssamtal genomförs så att medarbetare och chef får möjlighet att klargöra hur den anställde efter bästa förmåga ska kunna bidra till verksamhetens utveckling. Utifrån medarbetaranalys och kompetenssamtal utformas enskilda kompetensutvecklingsplaner.

5. Återkoppling till medarbetare
Resultatet av projektet kopplas tillbaka till medarbetarna i storgruppseminarium. Där presenteras även hur resultaten skall tas tillvara och utvecklas vidare.

6. Spridningsseminarier
Resultatet av projektet presenteras för diskussionspartners och andra intressenter. Där diskuteras även hur resultaten kan förvaltas av dessa organisationer för att samverkansarbetet skall kunna utvecklas.

För att ytterligare förankra förändringsarbetet i organisationen genomförs parallellt med analysarbete en processledarutbildning. Här samlas en grupp nyckelpersoner med syfte att få djupare kunskap om analysverktyg, syfte och målsättning med projektet samt genomgång av bransch. Dessutom arbetar vi i detta forum särskilt med de horisontella kriterierna; jämställdhet, integration, mångfald och tillgänglighet.

Syfte

Syftet med projektet är att genom samverkan och kompetensförstärkning lyfta fram gotländska golfanläggningar som attraktiv besöksdestination för europeiska golfare. Golf Gotland arbetar för en längre besökssäsong och därmed förbättrade förutsättningar för uthålligt gotländskt näringsliv.

Målsättning

Målet med projektet är att tydliggöra europeiska golfturisters förväntningar på de gotländska golfanläggningarna. Måluppfyllelsen är beroende av:

Genomförande av processledarutbildningen innehållandes minst en nyckelperson per anläggning

Genomförande av medarbetaranalyser

Färdigställande av kompetensutvecklingsplaner för individ och anläggning

Genomförande av spridningsseminarium

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SGF har som ett av få av Sveriges 68 specialidrottsförbund en egen aktiv verksamhet för golfare med funktionshinder (handigolf). SGF bedriver inom ramen för detta program såväl elit- som breddverksamhet för golfare med funktionshinder. I samarbete med Svenska handikapidrottsförbundet finns också sedan 1992 ett samarbete som syftar till att fler människor med funktionshinder skall få möjlighet att spela golf. Genom att SGF själva hanterar frågorna finns ett naturligt förhållningssätt till frågorna där t.ex. SGF:s bankonsulenter är de som lämnar råd och anvisningar till golfklubbarna om de, oftast enkla och billiga, åtgärder som behövs för att t.ex. rullstolsbundna skall kunna spela golf.

SGF har också erfarenhet av engagemang i olika projekt som syftar till att erbjuda personer med funktionshinder anställning på golfklubbar. Tillsammans med Länsarbetsnämnden i Göteborg har döva erbjudits möjligheter till utbildning och senare arbete med banskötsel där t.ex. Chalmers golfklubb var mycket aktiv. Vi planerar också för ett samarbete med Frösunda där personer med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder skall erbjudas arbetsinriktad verksamhet, först med praktik varvad med teori och därefter förhoppningsvis anställning på en golfklubb med golfbaneskötsel eller inom närliggande arbetsområden.

Vi har således erfarenhet av frågeställningar för personer med funktionshinder inom golfen och kan därför garantera att adekvata resurser och hjälpmedel finns att tillgå för att garantera att alla personer kan delta i projektet, oavsett eventuellt funktionshinder.

Transnationellt samarbete

De stora östersjööarnaöarna Åland och Gotland har i mångt likartade förutsättningar. När det gäller golf innebär detta häftig högsäsong, lång lågsäsong och ett bra klimat. De bägge öarna har dock inte samverkat tidigare. Mariehamns Golfklubb har dock sedan några år sökt samverkan med bl a Gumbalde och Visby Gk. De är därför införstådda med tanken i projektet och vill gärna få en möjlighet att delta vid processledarutbildning och spridningskonferensen för att se och lära samt dela med sig av sina erfarenheter. Målet är givetvis att hitta möjligeheter till ett fördjupat samarbete för att gemensamt locka Golfturister till Gotland.

Timingen är extra bra tack vare den planerade färjeförbindelsen mellan öarna.

Deltagande aktörer

  • Gumbalde Hotell och Konferens
  • Suderbys Golf AB
  • Tofta Strandpensionat

Kommun

  • Gotland