Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Farkost

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonEva Trulsson
E-posteva.trulsson@ljungby.se
Telefonnummer0372-789141
Beviljat ESF-stöd4 812 780 kr
Total projektbudget4 812 780 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-07-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Ljungby kommun har ambitionen att genomföra en gemensam kompetensutveckling där samtliga deltagare känner sig delaktiga och innebär samverkan över förvaltnings- och organisationsgränserna. Aktiviteterna ger deltagarna trygghet att bättre möta framtidens efterfrågan på kompetens.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Ljungby har tagit tre övergripande mål för verksamheten. Ett av dem är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att leva upp till målet, kunna rekrytera och behålla kompetens personal, ge de anställda den kompetens som fordras för att klara arbetslivets ökade krav ansöker kommunen om bidrag till projektet Färdkost.
Sedan flera år tillbaka genomför cheferna i Ljungby kommun utvecklingssamtal med samtliga medarbetare. Utvecklingssamtalen innehåller en individuell utvecklingsplan. Planen omfattar individens behov av kompetensutveckling relaterat till verksamhetsutveckling och personlig utveckling. Det innebär att organisationen har en god uppfattning om vilka behov av kompetensutveckling som finns för att klara det kommunala uppdraget. Aktiviteterna i ansökan motsvarar utbildningsbehoven.
Mål med projektet Dessa mål uppnås genom projektet.
Ledarskapet utvecklas
Statusen för städare och fastighetstekniker höjs
Självkänslan hos chefer och medarbetare växer
Bemötandet av funktionshindrade förbättras
Insikt i jämställdhetsarbete och praktiskt handlande blir verklighet
Utbildningarna leder till verksamhetsutveckling och förnyade arbetsmetoder
Arbetsmiljön förbättras
Tid för reflektion skapas
Samverkan stärks mellan arbetsplatser och förvaltningar
I projektet förekommer också samverkan med andra kommuner, näringsliv och landsting.

Syfte

Syftet med projektet är att göra Ljungby kommun och samverkande organisationer, till en attraktiv arbetsgivare så att vi kan verkställa beslut med god kvalite och hög servicenivå.
Det gäller att rusta medarbetarna för att kunna hantera framtida förändringar. Höjd kompetens innebär också en bättre individuell arbetsmiljö och mindre risk för sjukfrånvaro och upplevelse av stress.

Målsättning

Detta är effekterna av projektet.
Individnivå
Chefer och medarbetare uppskattar erbjuden kompetensutveckling och känner bättre tillfredsställelse i arbetet. Många skaffar sig nya kunskaper, utvecklar nya arbetsmetoder och lär känna spännande kollegor från andra förvaltningar och kommuner. De anställda känner att arbetsgivaren erbjuder dem möjligheter att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Funktionshindrade upplever förändring i bemötandet och jämställdhetsarbetet blir inte bara en angelägenhet för jämställdhetsombuden.
Sjuktalen fortsätter att sjunka. Det är bl a en effekt av ökad självkänsla och att nyckelpersoner får ökad kunskap om ledarskapets betydelse för arbetsplatsens ohälsotal.

Organisationsnivå
Ljungby kommun har rykte om sig att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen rekryterar och behåller kompetent personal samtidigt som medarbetare rör sig i organisationen och om det behövs vågar de anställda pröva sina vingar. Organisationen utvecklas genom att medarbetare tar steget in i intraprenader.

Samhällsnivå
Ljungby kommun delar gärna med sig av erfarenheter från projektet. Chefer och medarbetare berättar sina berättelser som lockar och bjuder in. Ljungby kommun har många ambassadörer.
Sjuktalen sjunker.
Kommuninvånarna är mera nöjda i kommande SCB undersökning om Nöjd-medborgarindex.
Folkhälsoarbetet tar fart och blir kommunövergripande och omfattar privat och offentlig verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns kunskap om vilka pedagogiska behov som varje individ med funktionshinder har. All kompetensutveckling kommer att ske i miljöer som är tillgängliga för samtliga deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Utbildningarna är öppna för kvinnor och män.
En av kommunens styrkor är att vi har en jämställdhetsplan som är politiskt antagen och väl förankrad. Alla aktiviteter i projektet ska vid något tillfälle i utbildningen reflektera över om kvinnor och män har lika villkor att genomföra och tillämpa i utbildningen vunna kunskaper.

Aktiviteten Jämställt bemötande har deltagare från flera förvaltningar. Den kunskap och erfarenhet som deltagarna får tas tillvara och förmedlas till övriga medarbetare i förvaltningarna. Respektive förvaltningschef ansvarar för att så sker.

Samarbetspartners

 • Kommunledningskontoret
 • Lessebo Kommunbibliotek
 • Omsorg och stöd
 • Socialförvaltningen
 • Älmhults Bibliotek

Deltagande aktörer

 • AB Smålänningen
 • Agunnarydsskolan
 • Angelstadskolan
 • Anläggningsavdelning
 • Astradskolan
 • Avloppsreningsverk
 • Bolmsöskolan
 • Bredemads Avfallsanläggning
 • Cheapy
 • Daglig Verksamhet
 • Ekebackeskolan
 • Electrolux Laundry System Sweden AB
 • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
 • Gruppboende Eken
 • Grupplokal Haraberg
 • Grupplokal Västanå
 • Hamnedaskolan
 • Hjortsbergsskolan
 • HVC Ljungby AB
 • Hörberg Petersson Tronic AB
 • Kalmar Industries
 • KB jem & fix
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Korttidsboende Planeten
 • Kungshögsskolan
 • Lego Jouren Ljungby AB
 • lessebo utbildningscenter
 • Ljungby Bibliotek
 • Resursenheten
 • Ryssbyskolan
 • Samhällsutvecklingsenheten
 • SEAB Städservice AB
 • Sjukhem Ljungberga
 • Sjukhem Åbrinken
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • socialnämnden
 • Stenbergsskolan
 • Sunnerbogymnasiet
 • Tekniska kontoret
 • Turistbyrå
 • Vattenreningsverk
 • Vittarydsskolan
 • Vårdcentralen Hemtjänsten
 • Åbyskolan
 • Ålderdomshem Bergagården
 • Ålderdomshem Björkäng
 • Ålderdomshem Ljungsätra
 • Älmhults Bibliotek

Kommun

 • Ljungby