Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Färgstark

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareColmix AB
KontaktpersonAnders Karlsson
E-postanders@farghusetohamn.se
Telefonnummer0491-765714
Beviljat ESF-stöd357 445 kr
Total projektbudget357 445 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

De deltagande företagen skall med hjälp av genomlysning av kompetensbehovet höja statusen på respektive yrkesgren i syfte att säkerställa framtida mångfalld i rekryteringen, såväl etiskt som med avseende på kön.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är följande utvecklingsområden och förprojekteringens mål är att ge underlag för samt belysa följande områden:

1. Respektive företag ska kunna möta omvärldens krav och fortsätta att hävda sig på en konkurrensutsatt marknad.

2. Skapa och säkerställa en god rekryteringsbas genom att göra arbetsplatserna mer attraktiva och tillgängliga för alla oavsett härkomst.

3. Fastställa vilken kompetensutveckling genom en kompetensutvecklingsanalys respektive organisation och individer behöver för att verksamheten skall kunna utvecklas positivt och i takt med omvärldens förändrade krav. En tryggad anställning kräver att personalen får/ska ta del av en relevant kompetensutveckling. Detta för att undvika att hamna utanför arbetsmarknaden.

4. Arbeta aktivt med entreprenörskap i syfte att ge alla anställda en möjlighet att identifiera olika affärsmöjligheter, dels för den personliga framtiden men också i den befintliga positionen kunna identifiera olika åtgärder som stärker företagets överlevnadsförmåga. Detta ska också ge en kompetens och medvetande för en kunskapsöverföring mellan generationerna.

5. Se vilka faktorer som påverkar medarbetarnas hälsa i syfte att genomföra förändringar som leder till så låg sjukfrånvaro som möjligt samt även förebygga långtidssjukskrivningar.

6. De förändringar och förbättringar som genomförs skall ligga i linje med en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten och individen.

7. Hur arbetar vi aktivt i framtiden med diskrimineringsfrågor. Ett jämställdhet- och diskrimineringsperspektiv ska synliggöra personalen på alla nivåer och under alla steg under projektfasen.

8. Kartlägga hur vi ökar andelen kvinnor i respektive företag. I dag är fördelningen enligt följande, 25 % kvinnor och 75 % män.

Syfte

Säkerställa att den nödvändiga kompetensen finns inom respektive företag genom att kompetensutvecklingsbehovet kartlägges. Hur kan vi inom Oskarshamnsregionen göra arbetet mer attraktivt i syfte att öka tillgången av arbetskraft med rätt kompetens. Den framtida tillgången av arbetskraft är ett överlevnadsvillkor för verksamheten.
Den idag sneda könsfördelningen där 75% är män, vad kan respektive företag göra för att säkerställa en jämnare könsfördelning.

Målsättning

Målsättning är att trygga kompensutvecklingen för både företag och individer samt att få en bättre könsfördelningen. Målet är att före 2010 ha ökat andelen kvinnor med 50% samt att alla anställda ska ha deltagit i en kompensutvecklingsaktivitet under 2009.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett absolut krav för inhyrda lokaler i projektet är att de är tillgängliga för samtliga deltagare och anpassade för olika funktionshinder. Den informativa tillgängligheten kommer att säkerställas både genom tryckt material, internet samt muntliga informationsmöten.

Deltagande aktörer

  • Badholmen Restaurang och Cater
  • Kontorscity

Kommun

  • Oskarshamn