Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

En Bransch i Kris. Utmaningar och Förändringar i Sågverksindustrin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVida AB
KontaktpersonBernt Svensson
E-postbernt.svensson@vida.se
Telefonnummer047243900
Beviljat ESF-stöd427 770 kr
Total projektbudget427 770 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-10-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet genomförs för 857 medarbetare på VIDA AB och dess dotterbolag. Syftet är att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor i sågverkskoncernen som rör kompetensutveckling.

Projektet pågår under perioden maj-oktober 2009.

Bakgrund

Sverige tillhör världens ledande exportörer av sågade trävaror. Trots att sågverksindustrins roll inte längre är lika central för den svenska ekonomin har den fortfarande en betydande påverkan på regionala och lokala arbetsmarknader och ekonomier. Men de svenska industriföretagen lever i en föränderlig omgivning där förhållanden på marknaden kontinuerligt omformas. Detta gäller inte minst för sågverksindustrin där kraven, för att kunna bedriva en effektiv och lönsam verksamhet för att möta föränderliga konkurrensvillkor, är höga.

Under det senaste året har lönsamheten för sågverksindustrin förändrats radikalt. Orsakerna till problemen för industrin är bl a bolånekrisen i USA, att priserna på sågade trävaror sjunkit samt en minskande export till de europeiska länderna, vilka utgör en viktig exportmarknad för Sverige.

Världsmarknaden för sågade trävaror är konkurrensbetonad både mellan individuella producenter och mellan exporterande länder. Den trämekaniska industrin möter även växande konkurrens från andra typer av material, som till exempel cement, plast och stål. Denna trend sker exempelvis inom byggnadssektorn där sågade trävaror under en längre tidsperiod successivt har förlorat marknadsandelar.

Branschen har försökt lösa problemen genom bl a produktionshöjande åtgärder och insatser för ökad förädlingsgrad. Inom några år kommer dock de svenska sågverkens kapacitet att vara alltför stor eftersom det inte kommer att finnas lika mycket timmer att såga. I förlängningen kommer det här också att få effekter på antalet anställda på sågverken och att branschen måste krympa på sikt.

Syftet med projektet En Bransch i Kris, Utmaningar och Förändringar i Sågverksindustrin, finansierat av Europeiska Socialfondens programområde 1: Kompetensförsörjning, är att i ett samverkansprojekt mellan Sågverkskoncernen VIDA och 12 av dess dotterbolag med verksamheter i Småland, arbeta med strategiska kompetens-utvecklingsfrågor mot bakgrund av ovanstående förändringar och krav inom sågverksindustrin.

Insatserna i projektet kommer att genomföras inom ramen för tre övergripande och samverkande kompetensanalysområden: I) kartläggning/analys av organisationens kunskap om pågående strukturomvandling med koppling till de utvecklingsbehov som finns för att öppna upp nya marknader och hantera framtida krav på omställning, II) allmän kompetens-behovsanalys för samtliga medarbetare i koncernen samt III) kompetensutvecklingsanalys i syfte att skapa förutsättningar för geografisk och/eller yrkesmässig rörlighet bland medarbetarna.


I) Kartläggning/analys av koncernens kunskap om pågående strukturomvandling med koppling till de utvecklingsbehov som finns för att öppna upp nya marknader och hantera framtida krav på omställning

En del av projektet syftar till att kartlägga de nödvändiga kunskaperna i koncernen för att med innovativa och okonventionella lösningar öppna upp nya marknader för företaget för att hantera de ovanstående nämnda krav på omställning som finns inom industrin. En viktig fråga är vilka ytterligare kunskaper det finns behov av inom VIDA för att kunna svara mot nya kundbehov och nya marknader, och för att genom ständig produktutveckling i nära samarbete med kunden kunna erbjuda attraktiva och innovativa produkter som är värde- och utbyteshöjande.

En ytterligare fråga rör hur koncernen, på nya marknader, kan fortsätta att vara en ledande aktör inom träindustrin med omtanke för skogsägare, leverantörer, medarbetare och övriga samhället och för att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar skogsnäring.


II) Allmän kompetensbehovsanalys för samtliga medarbetare i koncernen

Projektet kommer vidare att innehålla en övergripande kartläggning och analys av det kompetensbehov som finns i moderbolag och medverkande dotterbolag, inte minst i de delar av koncernen och inom de yrkeskategorier i verksamheterna som är centrala för att sänka kostnader och stärka marknadspositioner.

Analysen ska utgöra ett utvecklingsarbete utifrån koncernens och sågverksindustrins nuvarande och framtida utmaningar och uppdragsområden. Ambitionen är att arbetet ska skapa ett engagemang med ett brett deltagande från alla medarbetare. Ett utvecklingsarbete där kraften i verksamhetsutvecklingen och medarbetarnas utveckling samordnas mot gemensamma mål för att få medarbetarna att tänka nytt utifrån sin egen situation och utifrån de krav och utmaningar som ställs i samband med nya konkurrensförhållanden inom sågverksindustrin.

För att få en solid grund att stå på inför utvecklingen av verksamheten, samt ett brett underlag för ett genomförandeprojekt, kommer kartläggningen att röra såväl eventuellt gemensamma koncern- och avdelnings/funktionsövergripande utbildningsbehov, som individuellt efterfrågestyrd utbildning för varje enskild medarbetare.

En central del av kompetensanalysen kommer att inriktas på att kartlägga om det finns tillräcklig kompetens bland medarbetarna för att få ut maximalt från tillgänglig stockråvara, både vad gäller volym och kvalitet. Finns tillräcklig kunskap om nya tekniska möjligheter och det senaste inom sågverksteknologin? Denna del av kompetensanalysen är väsentlig med tanke på behovet av att skapa hög effektivitet och kvalitet i produktionen med hög specialiseringsgrad på respektive enhet samt modernt utrustade produktionsenheter genom hög investeringsgrad.

Den snabba tekniska utvecklingen gör också att kraven på sågverksoperatörerna ökar. Alla medarbetare inom denna yrkesgrupp ska idag kunna sköta fler uppgifter och klara av enklare reparationer och sköta en del av underhållet. En del av operatörerna ansvarar också själva för mycket av det dagliga planeringsarbetet. Förutom kunskaper i trä behöver de också kunna mekanik, automatik och datateknik. Torkhusoperatörerna behöver förutom träkunskap ha ökade kunskaper i datateknik med processtyrd mätteknik.

Dessa såväl breda som specialiserade arbetsuppgifter för vissa grupper av medarbetare inom koncernen kräver en omfattande kompetensanalys som underlag för att kunna erbjuda medarbetarna de kompetens-utvecklingsinsatser som de har behov av för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Syfte

Projektet En Bransch i Kris, Utmaningar och Förändringar i Sågverksindustrin, genomförs för 857 medarbetare inom Sågverkskoncernen VIDA, verksamma inom såväl moderbolaget VIDA AB som dotterbolagen Vida Alvesta AB, Vida Vislanda AB, Vida Bruza AB, Vida Ljungby AB, Vida Urshult AB, Vida Hestra AB, Vida Wood AB, Nordic Train AB, Vida Packaging AB, Vida Energi AB, Vida Pellets AB och Vida Paper AB.

Det övergripande syftet är att i ett flerföretagsprojekt, i ett brett samarbete mellan VIDA AB och ovanstående dotterbolag, arbeta med strategiska utvecklingsfrågor i koncernen som rör kompetensutvecklings- och omställningsbehov och att stärka koncernens förutsättningar till intäktsmöjligheter genom att skapa ökad konkurrenskraft på nya marknader.

Projektets specifika syften är att:

1) Kartlägga de nödvändiga kunskaperna i koncernen för att med innovativa och okonventionella lösningar öppna upp nya marknader för företaget för att hantera de krav på omställning som finns inom industrin.

2) Som ett underlag för ett genomförandeprojekt, kartlägga kompetensbehovet bland samtliga medarbetare som grund för såväl gemensamma koncern- och avdelnings/funktionsövergripande utbildningsbehov, som individuellt efterfrågestyrd utbildning.

3) Att utveckla kompetensutvecklingsstrategier och konkreta handlingsplaner för hur det för eventuellt uppsagda medarbetare kan skapas en väg till alternativ utbildning eller arbete.

Målsättning

Målen med projektet, direkt kopplade till projektverksamhetens syfte, är att:

Utforma individuella kompetensplaner för samtliga 857 medarbetare/projektdeltagare som underlag för genomförande av efterfrågestyrd utbildning inom områden som är såväl verksamhetsknutna som baserade på individuella kompetensbehov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

VIDA AB kommer för insatserna i projektet att använda projektlokaler som är fysiskt anpassade för representanter bland deltagare och samverkansparter med eventuella funktionshinder. Information och kommunikation kommer också att anpassas utifrån eventuellt specifika behov som rör funktionshinder och den enskildes förmåga att ta till sig skriftlig och muntlig kommunikation. För att garantera en tillgänglig verksamhet kommer projektägaren att kartlägga kompletterande kompetensutvecklingsbehov bland berörd personal inom frågor som rör funktionsnedsättning.

Samarbetspartners

 • Allbo lärcenter

Deltagande aktörer

 • Nordic Train AB
 • Vida Alvesta AB
 • Vida Bruza AB
 • Vida Energi AB
 • Vida Hestra AB
 • Vida Ljungby AB
 • Vida Packaging AB
 • Vida Paper AB
 • Vida Pellets AB
 • Vida Urshult AB
 • Vida Vislanda AB
 • Vida Wood AB

Kommun

 • Alvesta
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Tingsryd
 • Vaggeryd