Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Digital kompetenshöjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAllbo Lärcenter
KontaktpersonErik Engsbråten
E-posterik.engsbraten@alvesta.se
Telefonnummer047215470
Beviljat ESF-stöd405 760 kr
Total projektbudget405 760 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Problemet med att sända ut kurser över den digitala arenan är att det krävs en helt annan pedagogik hos lärarna än när de undervisa i ett klassrum fyllt med elever. Förprojekteringen ska fokusera på bla att rangordna kompetenser för att bli en bra pedagog även på den digitala arenan.

Bakgrund

Lärcenter Kronoberg är ett samarbete mellan lärcentra i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult och Ljungby. Vår främsta uppgift är att se till att invånarna i regionen får tillgång till högre utbildning - på hemmaplan. Detta är en möjlighet för den som vill läsa vid yrkeshögskola/högskola/universitet, utan att behöva flytta eller pendla eller som vill kombinera studier på deltid med förvärvsarbete.

Vi erbjuder sedan hösten 2004, högskolekurser på deltid i samarbete med högskolor och universitet i hela Sverige. Det har varit kurser inom bl.a. språk, ekonomi, beteendevetenskap, pedagogik eller teknik, vanligtvis med ett kurstillfälle i veckan på eftermiddags- eller kvällstid. Närmare 700 studerande har deltagit i någon av de kurser som erbjudits i Lärcenter Kronobergs gemensamma utbud. De allra flesta studenterna intygar att deras enda chans att följa kurserna är just genom att de anordnas vid lärcenter i hemkommunen.

"Med hjälp av modern teknik och olika hjälpmedel har många elever med funktionsnedsättningar fått nya möjligheter. Genom datorn kan eleven skriva, rita, räkna samt komma åt information via e-post, Internet och e-böcker. IT kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning om IT-miljön utformas så att den blir tillgänglig för alla elever. Kunskap och kompetens hos skolledare, pedagoger och tekniker samt förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt har en avgörande betydelse för om eleverna får tillgång till den utbildning som idag finns att tillgå."(http://www.spsm.se/Rad-och-Stod/IT-och-Larande/)

Ett ytterliggare steg är att kommuninvånarna skulle kunna ta emot lektionerna hemma bakom sin egna dator. Lärcenter Kronoberg har haft visionen kring den digitala arenan i flera år, men det är först nu som det går att förverkliga den, när tekniken byggs ut och bredbandet även når ut till glesbygden.

Nu skulle Lärcenter Kronoberg kunna skapa möjligheter att även sända ut kurser. Som det är nu har lärcentrerna bara tagit emot kurser.

Problemet med att sända ut kurser över den digitala arenan är att det krävs en helt annan pedagogik hos lärarna än när de undervisa i ett klassrum fyllt med elever.

Ett annat problem som projektet kan lösa är om ett lärcentra sakna lärare med en viss ämneskompetens så kan kursen hållas av en annan lärare på ett annat lärcentra utan att läraren behöver förflytta sig fysiskt. Ovanstående resonemang skapa nya möjligheter.

Tydliga signaler i omvärlden talar också om att både Europa och Sverige har svårigheter att klara önskad tillväxt och utveckling i förhållande till andrakontinenter och länder. Ett mål som EU satt upp är att vara världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomi. Vårt projekt skulle bidra till att öka kunskapen kommuninvånarna och därmed konkurrenskraften hos företagen i regionen.

Syfte

Förprojektering är till för att projektets ingående verksamheter ska kunna förbereda och planera ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt som Lärcenter Kronoberg ser på det. Förprojekteringen är också till för att höja kvaliteten, säkerställa den strategiska påverkan och skapa delaktighet och motivation hos personalen hos lärcentrerna inför genomförandet av kompetensutvecklingen.

Följande tre delsyften gäller för förprojekteringen:

1. Undersöka vilka kompetenser som krävs för att lärarna på de olika lärcentrerna ska kunna bli bra pedagoger även över den digitala arenan.

2. Utveckla vuxenutbildningen till en mer flexibel, mer digital och mer knuten till näringslivets behov.

3. Producera en pilotkurs som ges över den digitala arenan och som ska sändas ut på alla lärcentra inom Lärcenter Kronobergs organisation samt att ett antal personer tog emot kursen hemifrån från sin egna dator.

Målsättning

Mål:

Rangordna de kompetenser som krävs för att bli en bra pedagog över den digitala arenan. Förväntade effekter är att antal lärare ska fortbilda sig inom de rangordnande områdena och att detta i sin tur leder till att lärarna bli bra pedagoger även över den digitala arenan. Vår tror är att huvudprojketet skapar förutsättningar för geografisk rörlighet hos lärarna.

Att minst 30 personer ska följa pilotkursen från något lärcenter samt att ett 10-tal personer följer kursen hemifrån eller från sin arbetsplats. Förväntade effekter är att:

-pilotkursen ska "skapa ringa på vattnet" vilket innebär att fler kurser kommer att ges från lärcentrerna i framtiden.
-näringslivet i regionen kommer att kunna fortbilda sin personal från det egna företaget genom att följa kurser som ges av lärcentrerna över den digitala arenan.
-att lärcentrernas kurser blir mer flexibla, mer digitala och mer knutna till näringslivets behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lärcentrerna ser tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrån fyra integrerade delar:

Fysisk tillgänglighet
innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Alla lärcentra är handikappanpassade vilket medför att lokalerna är lika tillgängliga för en handikappad person som för en som inte är handikappad.

Tillgänglig verksamhet
handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Alla lärcentra jobba med likabehandlingsplan, krisplan, mobbingplan osv.

Kommunikativ tillgänglighet
möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Lärcentrerna jobba hela tiden med att förbättra språkbruk och beteende som ska leda till goda relationer mellan människor oavsett funktionshinder.

Informativ tillgänglighet
informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media. I och med att pilotkursen bli tillgänglig hemifrån så är förhoppningen att det ska underlätta studierna än mer för personer som har svårt att ta sig till något lärcentra.


Deltagande aktörer

 • Kommunal vuxenutbildning
 • Komvux Älmhult
 • lessebo utbildningscenter
 • Lärcenter Uppvidinge
 • Tingsryds Lärcenter

Kommun

 • Alvesta
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Älmhult