Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Brobyggare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLärcentrum Västra Vux
KontaktpersonElisabeth Åman
E-postelisabeth.aman@tranas.se
Telefonnummer014068344
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet Brobyggare initieras från Tranås kommuns vuxenutbildning. Representant för den somaliska föreningen i kommunen ska finnas med i projektets styrgrupp. Avsikten är att kartlägga och analysera situationen för personer som tillhör gruppen somaliska invandrare med risk för utanförskap både i samhälle och arbetsliv på grund av låg utbildningsnivå. Dessutom finns stor skillnad mellan livsmiljöer och strukturer i hemlandet och i Sverige. Studien utgår från mottagandet i den egna kommunen. Jämförelser ska göras nationellt och internationellt. Ett syfte är strategisk påverkan mot samverkan inom kommunen, med externa intressenter och med andra kommuner i dessa frågor. Ett annat syfte är att få ett underlag som kan leda vidare till genomförandeprojekt med transnationellt inslag, där man provar vägar, som ska leda till förbättrade möjligheter för inkludering. Förhoppningsvis kan resultatet bli en komunal modell för mottagandet även av andra grupper med liknande bakgrund.

Bakgrund

I Tranås kommun har den somaliska invandrargruppen bara funnits sedan 2010. Medelåldern är låg. Ca 100 personer i denna grupp finns bosatta i kommunen varav 70 % vuxna och 30% barn. Inom ESF-projektet " EU-kompetens Småland Blekinge " 2011 -2013 har Tranås kommun tränat metodutveckling med EU-coach i syfte att stötta kommuner i utvecklingen av deras internationella arbete. Deltagare från vuxenutbildningen i Tranås lyfter här kommunens flykting-mottagande/invandraring som ett exempel på att internationalisering också finns på hemmaplan.

I vuxenutbildningen har märkts att genomströmningshastigheten för språkinlärningen hos gruppen somaliter är låg och starkt avviker från resultat för personer med längre skolbakgrund. Man har också insett att information om olika samhälls-områden inte förstås så lätt, även om den sker på modersmålet eftersom referensramarna är så olika i fråga om samhälle, kultur och religion. Många vuxna somalier har aldrig gått i skola. Vi är som mottagande kommun inte framgångsrika i vårt uppdrag, då vi använder tidigare gängse metoder för information, utbildning och olika typer av introduktion. Det räcker inte alltid att översätta rent språkligt - inte i någon riktning! Detta kan då bli ett samhällsövergripande problemområde.

Idén har fötts att detta är ett problemområde som lämpar sig som förstudie- och senare genomförandedel av EU-projekt. Vi anser området relevant inte bara i kommunen utan också regionalt, nationellt och transnationellt. Det riktar sig mot grupper av personer, men har också stark betydelse på individnivå.

Regeringens Framtidskommission har uppmärksammat att somalier tillhör en av de grupper, där integrationen i Sverige på ett nationellt plan har fungerat sämst och faktiskt sämre än i en del andra länder, vilket vi i Tranås nu lyfter. Vi ser vikten av att få veta mer om andra länders erfarenhet av somalisk invandring. I samband med avslutandet av ESF-projektet "EU-kompetens Småland Blekinge" hösten 2013, kommer ett mindre transnationellt utbyte att ske mellan Tranås och Tilburg i Nederländerna. Den erfarenhet som detta studiebesök ger är tänkt som dörröppnare även till arbete under förstudien! Tilburg ingår ett europeiskt nätverk "Intercultural cities", med erfarenheter som kan värda att studera inom en förstudie.

I de staliga reformåtgärder, som infördes 2010, för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet har Arbetsförmedlingen varit huvudsamordnare av olika aktörer men där kommunen förstås haft viktiga uppgifter. Trots goda intentioner har vi tillsammans inte varit framgångsrika i mottagandet av t.ex. den somaliska gruppen varken nationellt, regionalt eller lokalt! Då etableringstidens två år går ut överförs större ansvar på kommunerna och det blir tungt om etableringen inte haft den avsedda effekten. Framtidskommissionens prognos för somalier stämmer tyvärr. En låg genomströmningsnivå i språkundervisningen ger utslag i en senarelagd och försvårad integration.

Fler somalier väntas komma till Sverige genom familjeanknytning. Andra flyktinggrupper med inslag av lågutbildade kan förväntas . Vi kan inte blunda för att vi som kommun måste satsa på innovativa metoder på utbildningssidan! Vi måste samtidigt jobba på bredare samverkansbas i kommunen för att öka gruppens anställningsbarhet rent kompetensmässigt. Många har heller ej erfarenhet från ett arbetsliv som liknar Sveriges. Till detta måste läggas insatser för att lyfta även social och medborgerlig kompetens på grupp- och individnivå.

De samhällsområden, som först möter nyanlända, är utbildning, bostad och social omsorg/vård. Kvinnor utgör många gånger den största andelen personal inom dessa. Det är en alltför stor begränsning ur en jämlikhetsaspekt i de kontaktytor, där invandrare möter svenskar. Vi anser också att det i detta mottagande brister i samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen och dessutom mellan kommun och andra verksamheter som är kopplade till invandrares situation i Sverige. Dessutom ser vi att vi i kommunen har mycket liten samverkan med den somaliska gruppen.

Somalier och andra utomeuropeiska flyktinggrupper med kort tid i Sverige och där vi möter många lågutbildade , personer med landsbygdsbakgrund och som har dålig erfarenhet av myndigheter i sina hemländer löper överhängande risk för utanförskap och härtill kopplad problematik för indivier och familjer. Detta leder också till stora problem för det omgivande svenska samhället.

I tidigare projekt, som vuxenutbildningen har arbetat med, har det framkommit i enkäter och intervjuer hur starkt invandrare känner tacksamhet och lättnad över att ha kommit till ett land, där det råder fred och demokrati. Det är en grundplåt som är värd att bygga vidare på! Men om invandrare senare upplever utanförskap och inte ser sig delaktiga i beslut, som gäller deras liv, kan det svenska samhället få problem med lojalitet och engagemang.

Om vi i det lokala svenska samhället inte öppnar oss för att lära om våra invandrares bakgrund, så får vi också svårare att inse behovet av att att ett informationsflöde måste gå åt båda håll! Vi riskerar att människor på grund av sin etnicitet diskrimineras och kommer att stå helt utanför arbetsmarknaden, samhälslivet och skolans värld. Det är inte hållbart vare sig ur ekonomiskt eller socialt hänseende i synnerhet inte i den situation, som nu råder, med en åldrande inhemsk befolkning i Sverige både kommunalt, regionalt och nationellt. I vår egen region pekar utvecklingsstartegin på både åldrande befolkning och utflyttning av invånare som en utmaning. En tilltagande försörjningskvot skulle inte bara innebära påfrestningar på ekonomin utan kan också bli en stark grogrund för social oro.

Vi avser att under förstudien göra kartläggningar, ingående ta del av olika rapporter inom området och efter analys låta detta vägleda oss vidare! Vi avser även att ta till oss av andra kommuners erfarenhet både i Sverige och utomlands för att urskilja vad som skulle vara ett framgångsrikt sätt att arbete för både invandrargrupp och mottagande samhälle för att motverka de negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå inom våra problemområden.

Europarådets vitbok om interkulturell dialog 2009 hade som ledord : "Living together as equals - with dignity". Vi vill under förstudien sätta oss mer in i detta koncept och se om det kan vara en modell , som vi i ett genomförandeprojekt kan prova att använda. Vi tror att detta även under förstudien kan vara ledord för hur vi direkt eller indirekt jobbar med strategisk påverkan i varje samverkansmöte!

I Regionförbundet Jönköpings utvecklingsstrategi som fastställdes i juni 2013 finns delstrategier för inkluderande samhälle och global livsmiljö , som anknyter till för de problem, som vi vill arbeta med. Man kan också se att det konkurrenskraftiga näringsliv som man vill uppnå kommer att kräva stor kompetens hos arbetskraften - hot eller möjlighet för lågutbildade? Vi avser att under förstudien studera och genom samtal fördjupa oss i regionens tankegångar för framtiden och anser att det kan vara en god hjälp på vägen för ett framtida genomförandeprojekt att ha samverkan med regionförbundet.

Förstudien ska ge underlag för en ansökan om genomförandeprojekt och förbereda oss för hur vi ska jobba i detta. Vi måste både nu och senare samverka med kommunens samtliga förvaltningar och vi har även haft vissa kontakter med andra verksamheter , vilket framgår i vår hittills lite snabbt gjorda inventering av intressenter. Vi anser också att vi behöver transnationell samverkan och att detta kommer att stärka oss. Vi måste samverka med den somaliska föreningen lokalt. Men i vilken grad vi i ett genomförandeprojekt skulle jobba med dessa intressanter och i vilken grad vi ska samverka med andra kommuner, måste vi lämna åt förstudiens arbete att ge oss svar på.

Målsättning

Att uppnå inkludering och interkulturell dialog i Tranås kommun med våra invandrare från Somalia, där vi ser vinster med ett ömsesidigt engagemang i vår kommuns utveckling med förväntad tillväxt både på individ- och gruppnivå.

Att skapa modeller för hur en kommun i samverkan och interaktivitet ska jobba med alla invandrargrupper, som riskerar utanförskap, så att vi i ett gemensamt framtida Tranås har en sammanhållning, som inkluderar alla medborgare.

Att öppna en dörr mot internationalisering i samtliga politikområden och ett mer aktivt utbyte med andra kommuner/städer utomlands t.ex. i nätverket Intercultural cities och på så sätt föra in transnationella aspekter i vardagsarbetet på hemmaplan.

Att genom lokalt arbete enligt ovan kunna skapa intresse för våra resultat i vår kommun, i regionen samt nationellt och transnationellt .

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I många delar av detta projekt försöker vi motverka utanförskap! Vi ska arbeta för inkludering. Mycket av det vi kommer att arbeta för omfattar förstås även personer med funktionsnedsättning och den lärdom vi gör kan appliceras på flera grupper. Ett tillgänglighetsarbete kan vara "hårdvara" som bostäder, lokaler för olika ändamål. Men självklart ryms även den mjukvara som vi ryms i uttrycket "interkulturell"! I ett framtida projekt med deltagare är vår målsättning att lokaler och verksamheter ska vara utformade så att ingen ska vara utestängd pga funktionshinder.

Vi sammanfattar även de olika punkter som rör jämställdhet som gångbara även i arbetet för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning:

1. Öka kunskap

Det behövs kunskap om betydelsen och innebörden av uttrycket tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i de svenska leden och i invandrarleden.

Man kan ha olika erfarenhet med sig i dessa frågor och förstås olika attityder. Förutom kunskap som vi ser som punkt 1 enligt ovan så lägger vi alltså även till:

2. Skapa insikt
Dialog och erfarenhetsbyte behövs. Vad känner man igen och vad känner man inte igen?

3. Planera
Vi bör planera för att ta med tillgänglighetsanspekten i ett framtida genomförandeprojekt

4. Handla

5. Få ett resultat

Transnationellt samarbete

Vi har i förarbetet inför ansökan till förstudie har haft ett informations- och kunskapsutbyte av initial karaktär med staden Tilburg i Nederländerna. Genom att bygga vidare på denna kontakt vill vi i förstudien ser djupare på vad vi skulle kunna ta ”ta hem” i transnationella möten och vilka samverkansmöjligheter vi kan hitta för ett genomförandeprojekt. Vår grundinställning är att aktivt sträva efter att ta del av både lokal, regional , nationell och internationell erfarenhet.

Vil vill undersöka om det finns det sådant som kan anpassas, prövas och vidareutvecklas i form av metoder, modeller, verktyg etc. som visat sig framgångsrika i staden Tilburg i Nederländerna och kanske även i andra medlemsländer, som vi skulle kunna samarbeta med.

Vi avser att sedan kunna pröva lämpliga delar i ett genomförandeprojekt med transnationell aspekt.

Kommun

  • Tranås