Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbetsintegration Vimmerby

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenhet
KontaktpersonTobias Ragnarsson
E-posttobias.ragnarsson@vimmerby.se
Telefonnummer0492-769408
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Arbetsintegration Vimmerby är en förstudie ämnad att undersöka förutsättningar för att lyfta och synliggöra utrikesfödda kvinnors svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De viktigaste orsakerna till detta antas delvis vara språksvaghet, men också bristande kontaktytor med samhället i stort. Ett ytterligare problem är den bristande kunskapen om målgruppens arbetsförmåga och kompetens och hur ett stöd kan utformas för att ge rätt insatser åt målgruppen. Förstudien är delvis tänkt att inrikta sig på just kartläggandet av målgruppen för att få en bild av vilka insatser som är lämpliga för att de ska närma sig arbetsmarknaden. En annan inriktning är att undersöka möjligheten att tillsammans med andra aktörer förbereda och ge ett konkret stöd för anställningar.

Bakgrund

Projektet/Förstudien till eventuellt projekt, uppkom genom att vi tydligt ser att en grupp har svårighet att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. I detta fall en specifik målgrupp utrikesfödda kvinnor. Huvudproblemet är det utanförskap och marginalisering denna grupp är utsatta för och att det saknas anpassade verktyg för att ge målgruppen stöd för integrering och etablering på arbetsmarknaden. De viktigaste orsakerna till detta antas delvis vara språksvaghet, men också bristande kontaktytor med samhället i stort. Informationsbrist och bristande anknytning till hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Ett ytterligare problem är den bristande kunskapen om målgruppens arbetsförmåga och kompetens och hur ett stöd kan utformas för att ge rätt kompetenshöjande insatser åt målgruppen. Förstudien är delvis tänkt att inrikta sig på just kartläggandet av målgruppen för att få en bild av vilka insatser som är lämpliga för att de ska närma sig arbetsmarknaden. En annan inriktning är att undersöka möjligheten att tillsammans med arbetsförmedlingen förbereda och ge ett konkret stöd för visstidsanställningar inom Vimmerby kommun. Detta i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Vimmerby kommun och kommunala bolag, i detta fall företrädesvis det kommunala bostadsbolaget Vimarhem. Genom kartläggning av målgruppen och med rätt utbildningsinsatser kunna skapa utrymme för subventionerade anställningar under en viss tid, har vi förhoppningen att detta kan bryta ett utanförskap och stärka anknytningen till samhället och arbetsmarknaden i stort.
Vimmerby kommun har sedan många år tillbaka en lång och bred erfarenhet av att stärka utrikesfödda kvinnor i sin roll i Sverige och i kommunen. Kommunen har bedrivit kortare och längre/fleråriga kommunala projekt (projekt Mynta och projekt Citadellen) där Arbetsförmedlingen och olika kommunala enheter och bolag varit samverkanspartners.
Fokus för de tidigare projekten har varit målgruppsorienterad för att skapa sociala sammanhang, för att bryta isolering och öka egenmakten. Som ett komplement till den lagstadgade SFI-verksamheten har Vimmerby Lärcenter anordnat kompletterande kurser där syftet med kurserna har varit att öka möjligheten för deltagarna att skapa nätverk och kontakter med det svenska samhället, svenskarna och att förbättra möjligheterna till integration.
Exempel på sådana kompletterande kurser har varit Arbetslivsorientering, Boskola, Vårdspåret med flera. Ett flertal av dessa kurser har pågått under flera år och skett i nära samarbete med kommunala förvaltningar/bolag och Arbetsförmedlingen. Kurserna har ökat deltagarnas förståelse och inblick i det svenska samhället men också varit en mycket viktig grund för deltagarnas kontaktnätsbyggande lokalt.
Vi vill i och med förstudien utreda möjligheterna att ta ett ytterligare steg i integrationsarbetet genom att undersöka möjligheterna till konkreta arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för målgruppen. Detta för att hitta tydliga metoder och verktyg att skapa riktiga arbetstillfällen i samverkan med kommunen och Arbetsförmedlingen. Vi ser detta även som ett nödvändigt steg/en fortsättning på, det nätverksbyggande/sociala integrationsarbete som tidigare bedrivits i projektform i Vimmerby kommun.

Målsättning

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden och att skapa tydliga och hållbara sammanhang där individen känner sig inkluderad och får chansen att bli sedd och ta eget ansvar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien fokuserar vi på att utreda arbetsförmågan till att kunna utföra anpassat arbete. Utifrån detta så vill vi slå vakt om just individens rätt till anpassat arbete oavsett om det finns ett uttalat funktionshinder eller inte.

Komplettering 2013-10-21:
Under förstudien kommer vi att fokusera på målgruppen utrikesfödda kvinnor, men även utrikesfödda män inkluderade i sammanhanget av att just vårt specifika val av målgrupp. Vi är medvetna om att denna målgrupp kan omfatta människor som är i behov av olika former av anpassning för ökad tillgänglighet. I detta innefattas förutom anpassade mötesforum som möjliggör deltagande av funktionshindrade, men även andra behov i form av språkstöd, tolk och informationsunderlag som är anpassad för målgruppen. Det kan röra sig om att via tolk muntligen framföra syftet med undersökningen för de med läs- och skrivsvårigheter, analfabetism. Vad gäller ren praktisk tillgänglighet, förfogar vi över lokaler som är anpassade för funktionshindrade. Angående språk- och tolkstöd, söker vi stöd- och samverkar med vår kommunala integrationsenhet som har resurser för ändamålet och kan bistå oss.

Transnationellt samarbete

Vi har inget direkt samarbete med projekt eller organisationer i andra EU- länder.

Kommun

  • Vimmerby