Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Aluminum på nya sätt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareProfilGruppen Extrusions AB
KontaktpersonKatarina Bodin
E-postkatarina.bodin@profilgruppen.se
Telefonnummer0474-55092
Beviljat ESF-stöd4 854 024 kr
Total projektbudget4 854 024 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2011-07-29
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet har som målsättning att kompetensutveckla individer verksamma inom aluminiumindustrin, främst i Uppvidinge kommun. Projektet samverkar med Tekniska Högskolan i Jönköping och SVID. Läraktiviteter inom ramen för projektet rör främst kvalitet, teknik, ledarskap, marknad, hälsa.

Bakgrund

ProfilGruppen startade sin verksamhet 1981. Verksamheten är inriktad på att marknadsföra, utveckla och tillverka kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Företaget har inga egna produkter utan all produktutveckling sker i nära samarbete med kunderna inom olika segment på marknaden: ex vis elektronik, fordon, bygg, interiör, nya energier.

ProfilGruppen och flertalet av företagets medleverantörer är lokaliserade i Uppvidinge kommun, en glesbygdskommun med relativt låg utbildningsnivå. Många företag i kommunen har tvingats till uppsägningar i skuggan av lågkonjunkturen, även ProfilGruppen och dess medleverantörer. Genom kompetensutveckling och lärande kan sysselsättning tryggas och företagen utvecklas.

ProfilGruppen är en koncern, bestående av det börsnoterade moderbolaget ProfilGruppen AB och dotterbolagen ProfilGruppen Extrusions AB (PG E), ProfilGruppen Components AB (PG C) samt ProfilGruppen Manufacturing AB (PG M).

En stor andel av ProfilGruppens affärsprojekt involverar medleverantörer utanför den egna koncernen. Tillsammans med dessa företag etableras värdekedjor genom olika bearbetning av de extruderade aluminiumprofilerna, så att de till slut blir komponenter i kundernas produkter. De viktigaste av ProfilGruppens medleverantörer ingår i projektet.

Kunden i centrum är numera ett viktigt och naturligt förhållningssätt. Detta innebär att vi som tillverkande företag måste öka kunskaperna om hur man ökar kundkontakterna redan i produktionsutvecklingsfasen. Tanken är att även kundens medleverantörer involveras så med sitt kunnande från andra branscher när det gäller material, industridesign, arkitektur, marknad mm.

Aluminium som material har stora miljöfördelar då materialet relativt enkelt och energieffektivt kan återvinnas. Materialets viktegenskaper gör det intressant i olika sammanhang där viktreducering är ett viktigt led för att reducera energiförbrukning, t ex inom fordonsindustrin. Aluminium är ofta förekommande i applikationer kopplade till s.k. nya energier(ex vis ramar och ställningar för solceller samt konstruktioner i vindkraftverk).

Som en del av förprojekteringen Framtidssatsning diarienummer 2008-3030313 genomfördes SWOT-analyser. Samtliga deltagande företags medarbetare fick även fylla i en enkät som syftade till att kartlägga individuella utvecklingsinriktningar. För att möta individuella utvecklingsbehov, framtida kundkrav, samt fånga möjligheter och skapa tillväxt inom nya tillämpningar fann förprojekteringen att de deltagande företagen skulle kunna dra stor nytta av utvecklings- och lärandeinsatser inom följande områden:
- Design/Inredning/Arkitektur
- Organisation
- Marknad
- Kvalitet/Teknik
- Jämställdhet
- Miljö
- Hälsa
Förprojekteringen identifierade också möjligheten att samverka med Aluminiumriket Sverige, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Tekniska Högskolan i Jönköping, med särskilt fokus på kunskapsbyggande och informationsspridning när det gäller aluminiummaterialets stora miljöfördelar, samt dess möjligheter i design-/konstruktionssammanhang. Aluminium i kombination med andra material skapar även nya och potentiellt tillväxtskapande möjligheter.

Sysselsättningen i regionen kan stärkas med ökad samverkan samt kompetens- och lärandeutveckling bland aluminiumföretagen i och omkring Uppvidinge kommun. Samtidigt är medarbetarnas kompetens och kreativitet av avgörande betydelse i företagens gemensamma strävan att nå nya kundgrupper och tillämpningar.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att bevara och skapa nya arbetstillfällen samt utveckla medarbetarna genom en medveten och välgrundad satsning på kompetensutveckling, som i sin tur ska leda fram till nya tillämpningar, produkter och affärsmöjligheter inom aluminiumbranschen.
- Höjd kompetensnivå hos medarbetarna i de deltagande företagen.
- Mer kvalificerade och utökade arbetsuppgifter för medarbetarna, som följd av högre kompetens.
- Större anställningsbarhet hos medarbetare, inom och mellan företagen.

Målsättning

De projektmål som vi identifierat är:
- Minst ett nytt affärsprojekt med en applikation vi tidigare inte arbetat med.
- Signifikant förbättrade kunskaper bland de deltagande företagens medarbetare när det gäller aluminium materialets miljöfördelar
- Signifikant förbättrade kunskaper bland medarbetare och kunder om design som process, för ökad förståelse av upplevda värden som en del av produkten/tjänsten
- Minst 30 % kvinnlig representation i genomsnitt vid lärande aktiviteter
- Total sjukfrånvaro minskas med 2 % jämfört med 2008,
- Minst en artikel publicerad i dagspress eller facktidskrift när det gäller goda exempel och lärdomar från projektet.
- Upplevd kompetensökning bland de personer som deltagit i kompetens- och lärande aktiviteter ska enligt nedanstående skala i genomsnitt åtminstone nå (2)
(0) Ingen kompetensökning (jag har inte lärt mig något nämnvärt)
(1) Viss kompetensökning (jag uppfattar att jag har lärt mig en del, men det har inte påverkat mig nämnvärt i arbetet)
(2) Betydande kompetensökning (jag uppfattar att jag har lärt mig mycket, och en del av det har jag omsatt i mitt arbete)
(3) Avgörande kompetensökning (jag uppfattar att jag har lärt mig jättemycket, och fått nya/utvecklade arbetsuppgifter alt bytt jobb genom eget initiativ med stöd av ny kompetens)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Avsikten är att hålla flertalet av utbildningsaktiviteterna i ProfilGruppens lokaler och det kommer att göras en tillgänglighetskontroll utifrån checklistor och underlag från HandikappförbundeN och Handisam. För utbildningsaktiviteter utanför våra egna lokaler, även efter projektet avslutats, ska rutiner skapas för att säkerställa tillgängligheten.

Allt utbildningsmaterial och information rörande projektet ska göras lättläst och på så sätt anpassas för ex.vis dyslektiker. Målsättningen är att skapa ett arbetsätt/rutin som fortsätter efter att projektet avslutas.

Jämställdhetsintegrering

Inom ramen för projektet Aluminium på nya sätt kommer olika steg och mått att vidtas för att säkerställa att jämställdhet integreras på ett bra sätt i projektet. Bland samtliga deltagande företag är kvinnor underrepresenterade och bland annat därför har styrgruppen utsett en kvinnlig projektledare till projektet. Även styrgruppen har kvinnlig representation.

Den genomförda SWOT-analysen Jämställdhet visade på en öppenhet och ett engagemang för att jobba med jämställdhetsfrågor. SWOT-analysen visade emellertid också på en relativt låg kunskapsnivå när det gäller jämställdhetsintegrering. Med en utbildning i ämnet, riktad till företagens ledningspersoner, tror vi att jämställdhetsfrågorna kommer mer i fokus och lyfts upp på agendan.

SWOT-analys Jämställdhet visade vidare på bland annat följande möjligheter:
- användning av ny produktionsteknik
- lyfthjälpmedel
- ergonomiutbildning.
För att ta tillvara på dessa möjligheter på rätt sätt ingår ergonomiutbildning som en läraktivitet. På samma sätt ser vi att utbildningsaktiviteter relaterade till produktionsteknik, dvs utbildning inom automatisering och robotisering, kan bidra på ett bra sätt till jämställdhetsintegrering.

En av de första aktiviteterna är att ta fram en kommunikationsplan för projektet och i den ska det även framgå hur vi ska motverka stereotypiseringar i vår kommunikation med intressenter och deltagare av projektet. Det är också viktigt att säkerställa att alla samverkande och deltagande aktörer i projektet känner till jämställdhetsperspektivet i projektet. Planen ska även inkludera hur resultaten ska redovisas, och detta på ett sätt som även beaktar ett jämställdhetsperspektiv.

Det är viktigt att i samband med upphandling av utbildningsaktiviteter säkerställa att ansvarig utbildare är medveten om jämställdhetsperspektivet och att denne på ett naturligt sätt väver in det i utbildningen.

Vid uppföljning av de mätbara målen ska inte bara totalsiffror anges utan även nedbrytning per kön för att bra analyser och slutsatser ska kunna göras. Tanken är att dessa analyser ska hjälpa oss att identifiera effekter ur ett jämställdhetsperspektiv även under projektfasen, och ge oss underlag för att justera och komplettera rutiner och planer i projektet.

Samarbetspartners

 • Aluminiumriket Sverige
 • Stiftelsen Svensk Industridesi
 • Tekniska Högskolan i Jönköping

Deltagande aktörer

 • Björköby Industriprodukter AB
 • Bredhälla Aluminiumförädling A
 • Ebonyl AB
 • FT-produktion
 • Ingenjörsfirma Bo Fransson AB
 • Nordiska Stålbyggen AB
 • ProfilGruppen Components AB
 • ProfilGruppen Extrusions AB
 • ProfilGruppen Manufacturing AB
 • Skandinavisk CNC-Teknik AB
 • Strömbergs Montage AB
 • Toach Coating AB
 • Touch Coating Lessebo AB

Kommun

 • Lessebo
 • Uppvidinge
 • Vetlanda
 • Vimmerby