Logotyp på utskrifter

Yrkeslärande för integration

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix kommunförvaltning
KontaktpersonNina G Wennberg
E-postninag.wennberg@edu.kalix.se
Telefonnummer0923-652 68
Beviljat ESF-stöd1 288 296 kr
Total projektbudget3 220 741 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2010-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Se bilaga.

Bakgrund

Kalix kommun har under ett antal år sett att invandringen från utomnordiska länder till vår kommun ökar. Under 2007 har den ökat markant i och med att vi tagit emot flyktingar från Irak, Afghanistan och Somalia. Bland de kvinnor och män med utländsk bakgrund som hittills kommit till Kalix finns alltifrån analfabeter till högutbildade akademiker. Oavsett bakgrund har de alla rätt till en lyckad integration i det svenska samhället. Det innebär bl.a. att kunna kvalificera sig för den svenska arbetsmarknaden, vilket är svårt för de flesta och här krävs speciella insatser. Därför vill vi utveckla något som vi kallar för Yrkeslärande för integration. Det innebär att deltagarna, genom problembaserat lärande (PBL) riktat mot specifika yrkesområden, introduceras på arbetsmarknaden och integreras i samhällslivet. Tanken med Yrkeslärande för integration är att det ska fungera som en förbindelselänk för eleven mellan SFI, arbetslivet och det övriga samhället. I dag saknar vi denna form av förbindelselänk.

Lärarna i svenska för invandrare (SFI) kan se att framförallt de lågutbildade eleverna har svårt att sätta upp ett mål för vad de vill arbeta med i framtiden, bl.a. för att de inte känner till den svenska arbetsmarknaden. Språkutvecklingen går i många fall mycket sakta och för vissa stannar den helt upp. Efter avslutad SFI går de flesta ut i arbetslöshet och riskerar att bli bidragsberoende. Denna negativa utveckling, som leder till utanförskap i samhället, måste vändas och Komvux Kalix anser att det krävs ett nytänkande för att åstadkomma detta. Därför har vi tagit fram samverkansprojektet Yrkeslärande för integration. Samarbetet bygger på att ett flertal lokala aktörer gemensamt ska bidra till att kvinnor och män med utländsk bakgrund utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas och att de på ett bra sätt integreras i samhället.

I dagsläget finns totalt 257 utrikes födda inskrivna som arbetssökande på AF i Kalix. Av dessa är ca 161 kvinnor och 96 män. På arbetsförmedlingen i Överkalix finns totalt ca 36 utrikes födda inskrivna som arbetssökande. Av dessa är 24 kvinnor och 12 män. Enligt AF finns det en brist inom följande yrken:
- Bygg- och anläggning
- Verkstadsindustrin (svets, CNC-operatör).
- Yrkesförare
- Vårdsektorn.
- Kockyrket
De insatser som sker inom ramen för projektet Yrkeslärande för integration kommer att ske avgränsat från de insatser som ryms inom Komvux ordinarie verksamhet. Med detta som bakgrund ansöker Kalix kommun om ett tvåårigt ESF-projekt, med start 7 januari 2009.

Syfte

Syftet med projektet är att bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Målsättning

Vår målsättning är att vid projekttidens slut, den 31 juli 2010, ska
- Samtliga av deltagarna ska ha funnit ett yrkesområde de vill arbeta eller praktisera inom,
- 20 procent ska ha fått ett arbete,
- 60 procent ska ha gått vidare till studier mot ett yrke,
- 20 procent ska vara inskrivna vid arbetsförmedlingen och erbjudas individuell coaching mot jobb och/eller praktik.

Samtliga deltagare ska
- ha en egen portfölj, där det framgår vilka studier och vilken arbetslivserfarenhet de har med sig från hemlandet, vilka olika språk de behärskar och på vilken nivå de är i svenska samt inom vilka yrken de praktiserat eller arbetat i Sverige,
- ha skapat sig ett socialt kontaktnät,
- vara väl förtrogna med den lokala arbetsmarknaden och det lokala föreningslivet,
- ha kunskaper om det svenska samhället, framförallt när det gäller demokrati- och jämställdhetsfrågor samt känna till parterna på den svenska arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi bedömer att tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att vara god. De lokaler i Kalix Folkets Hus, som vi kommer att vistas i under återsamlingsträffarna, är handikappanpassade. Likaså kommer de arbetsplatser där deltagarna kommer att vistas större delen av projekttiden bedömas ur handikappsynpunkt och vi garanterar att deltagare med olika former av handikapp ska erbjudas lämpliga arbetsplatser för sitt yrkeslärande.

Jämställdhetsintegrering

Lärandemodellen Yrkeslärande för integration ska innehålla ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Konkret innebär det att deltagarna ska prova på olika yrkesområden oavsett kön. Männen ska lära känna kvinnodominerade yrkesområden och fundera på vad de som män kan tillföra inom skola, vård och omsorg. Kvinnorna ska lära känna mansdominerade yrken och fundera på vad de som kvinnor kan tillföra inom industrin och som egna företagare. En viktig frågeställning, som är återkommande inom varje yrkesområde, är hur de olika arbetsplatserna fungerar ur ett jämlikhetsperspektiv, t.ex. om arbetsplatsen är mans- eller kvinnodominerad och hur det i så fall påverkar arbetsmiljön, arbetsklimatet etc. Jämställdhet ska diskuteras ur samhälleliga och sociala aspekter. Inte bara när det gäller arbetsmarknaden utan även när det gäller hemmet.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
  • Kalix kommunförvaltning
  • Näringslivsenheten/Socialkontor

Kommun

  • Kalix
  • Överkalix