Logotyp på utskrifter

Utbildning och personlig utveckling för dövblinda och döva i norrland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFramnäs Folkhögskola
KontaktpersonPål Nybom
E-postpnybom@glocalnet.net
Telefonnummer070-351 17 77
Beviljat ESF-stöd1 367 407 kr
Total projektbudget3 531 260 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I Norrbotten finns det cirka 45 män och kvinnor i åldern 20 - 65 år som har funktionshindret döv- och dövblindhet. Döv - och dövblindheten är ett kommunikationshandikapp vilket medför mycket stora begränsningar för den enskilde att få tillgång till utbildning, få arbete, klara av kommunikationen med en hörande familj och upprätthålla ett socialt liv. Avsaknaden av information på teckenspråk och stöd från samhället, är en starkt bidragande orsak till att personer med döv - och dövblindhet har brister i sin utbildning, saknar grundläggande insikt i jämställdhetsbegreppet och ofta står utanför arbetsmarknaden. De flesta blir även hänvisade till att leva på sjukersättning. Sammantaget leder detta ofta till sedvanliga affekter av brist på självförtroende, isolering, i vissa fall sociala och psykologiska problem. Många i målgruppen har dock goda förutsättningar för utbildning och arbete.

Under de senaste åren har det skett en intensiv utveckling vad gäller samhällets service till dövblinda och döva barn och vuxna i Sverige. Dessa verksamheter är främst koncentrerade till storstadsregionerna. Dövblinda och döva i glesbygd har ett betydligt mindre stöd. I norra Sverige finns dock en högre koncentration av personer med dövblindhet än landet i övrigt.

I januari 2007 startade det treåriga projektet ”Utbildning och personlig utveckling för dövblinda och döva i Norrland”. Under år 1 finansierades projektet av Malmfältens- och Framnäs folkhögskola, EU´s strukturfond (ESF), Allmänna arvsfonden, Försäkringskassan och CSN. Projektet delades upp i två perioder för att löpa parallellt med ESF´s programperiod:
Del1 070101 – 070930
Del2 071001 – 091231

Projektet erbjuder vuxna dövblinda och döva män och kvinnor i Norrland, en möjlighet till utbildning, fördjupad insikt i jämnställdhetsbegreppet och jämlikhetens värde, samt en möjlighet att bryta sin isolering och bli motiverade till förändring. Detta sker genom en anpassad utbildning på teckenspråk, personlig handledning och personlig utveckling. Målet är att man skall utvecklas som individ, få möjlighet att komma ut i arbetslivet, söka en högre utbildning, eller hitta andra meningsfulla aktiviteter.
Framnäs folkhögskolas projekt samverkar även med Föreningen Sveriges Dövblinda-Nord (FSDB-Nord). Under projekttiden kommer samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting att fördjupas för att få till stånd en permanent utbildning av liknande slag efter den treåriga projekttiden – en utbildning som kan erbjudas till döva och dövblinda i hela landet.

Deltagarna anser att projektet redan haft en mycket viktig del i förändringen av deras livssituation.
Tydliga resultat och effekter har framförallt visat sig i form av ökade kunskaper, ökat självförtroende, förändring av livsföring, personlig utveckling och bruten isolering.
Projektet har därigenom stärkt deltagarna så att de bl. a., skriftligen till Landstinget, kunnat påvisa sitt behov av behandlingssamtal med teckenspråklig psykolog. Deras ansökan resulterade i att Landstinget nu erbjuder behandlingssamtal på dövas första språk - teckenspråket.

Bakgrund

I Norrbotten finns det cirka 45 män och kvinnor i åldern 20 - 65 år som har funktionshindret döv- och dövblindhet. Döv - och dövblindheten är kommunikationshandikapp vilket medför mycket stora begränsningar för den enskilde att få tillgång till utbildning, få arbete, klara av kommunikationen med en hörande familj och upprätthålla ett socialt liv. Avsaknaden av information på teckenspråk och stöd från samhället, är en starkt bidragande orsak till att personer med döv - och dövblindhet har brister i sin utbildning, saknar grundläggande insikt i jämnställdhetsbegreppet och ofta står utanför arbetsmarknaden. De flesta blir även hänvisade till att leva på sjukersättning. Sammantaget leder detta ofta till sedvanliga affekter av brist på självförtroende, isolering, i vissa fall sociala och psykologiska problem. Många i målgruppen har dock goda förutsättningar för utbildning och arbete.

Under de senaste åren har det skett en intensiv utveckling vad gäller samhällets service till dövblinda och döva barn och vuxna i Sverige. Dessa verksamheter är främst koncentrerade till storstadsregionerna. Dövblinda och döva i glesbygd har ett betydligt mindre stöd. I norra Sverige finns dock en högre koncentration av personer med dövblindhet än landet i övrigt.

I januari 2007 startade det treåriga projektet ”Utbildning och personlig utveckling för dövblinda och döva i Norrland”. Under år 1 finansierades projektet av Malmfältens- och Framnäs folkhögskola, EU´s strukturfond (ESF), Allmänna arvsfonden, Försäkringskassan och CSN. Projektet delades upp i två perioder för att löpa parallellt med ESF´s programperiod:
Del1 070101 – 070930
Del2 071001 – 091231

Projektet erbjuder vuxna dövblinda och döva män och kvinnor i Norrland, en möjlighet till utbildning, fördjupad insikt i jämnställdhetsbegreppet och jämlikhetens värde, samt en möjlighet att bryta sin isolering och bli motiverade till förändring. Detta sker genom en anpassad utbildning på teckenspråk, personlig handledning och personlig utveckling. Målet är att man skall utvecklas som individ, få möjlighet att komma ut i arbetslivet, söka en högre utbildning, eller hitta andra meningsfulla aktiviteter.
Framnäs folkhögskolas projekt samverkar även med Föreningen Sveriges Dövblinda-Nord (FSDB-Nord). Under projekttiden kommer samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting att fördjupas för att få till stånd en permanent utbildning av liknande slag efter den treåriga projekttiden – en utbildning som kan erbjudas till döva och dövblinda män och kvinnor i hela landet.

Deltagarna anser att projektet redan haft en mycket viktig del i förändringen av deras livssituation.
Tydliga resultat och effekter har framförallt visat sig i form av ökade kunskaper, ökat självförtroende, förändring av livsföring, personlig utveckling och bruten isolering.
Projektet har därigenom stärkt deltagarna så att de bl. a., skriftligen till Landstinget, kunnat påvisa sitt behov av behandlingssamtal med teckenspråklig psykolog. Deras ansökan resulterade i att Landstinget nu erbjuder behandlingssamtal på dövas första språk - teckenspråket.

För mer information om det första projektåret, se bilaga 5.

Syfte

Projektets syften:
- minska utanförskapet för män och kvinnor med funktionshindret dövblindhet och dövhet, samt öka delaktigheten i samhället.
- införliva jämställdhetsbegreppet och jämnställdhetsintegreringen i projektets alla delar.
- möjliggöra för den enskilde individen att i högre grad bidra till sin egen försörjning.
- öka förståelsen för funktionshindret hos myndigheter och samhället i övrigt
- stärka och utveckla den enskilde individen.
- skapa en nationell utbildning för dövblinda och döva.

Målsättning

Efter projektet skall deltagaren ha:
- tillägnat sig fördjupade kunskaper i det svenska skriftspråket, samt ha förmåga och känna trygghet i att kunna läsa och skriva svenska, allt utifrån personens egna förutsättningar.
- fördjupat sig i det svenska teckenspråkets grammatik, samt utvecklat sin förmåga i att uttrycka sig på teckenspråk.
- fått en ökad medvetenhet i samhällsfrågor (exempelvis miljöfrågor och jämlikhetsfrågor etc.).
- fått en fördjupad insikt i jämnställdhetsbegreppet och jämnställdhetsintegrering.
- fått en större insikt och förståelse för vardagsekonomi.
- fått en djupare insikt i fysisk och mental hälsa och dess betydelse för individen.
- praktiserat på minst en arbetsplats, vald utifrån individens eget intresse och möjlighet.

I övrigt skall:
- förhållandet mellan deltagare och aktörer (Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Kommuner och Landsting m. fl.)stärkas och tydliggöras, för att klargöra vilket stöd respektive aktör kan bistå med, för att fylla den enskilde deltagarens behov.
- en handlingsplan upprättats för deltagarens framtid; arbete, utbildning och utveckling.
- en modell skapats för att permanenta en utbildning för personer med dövblindhet och dövhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningen är förlagd i Norrbotten, den del av Sverige som saknar utbildningsmöjligheter för döva och dövblinda.
Personalen är teckenspråklig och tolk anlitas vid behov (vid föreläsningar, studiebesök etc.).
Klassrum samt den omgivande miljön har anpassats och anpassas fortlöpande (exempelvis genom anpassning av belysning, synanpassning, teknisk utrustning mm). Utbildningsmaterialet anpassas efter deltagarens behov.
Undervisningen och kommunikationen är tillrättalagd för gruppens särskilda behov.
Information om funktionshindren till omgivningen är en viktig del av integreringen i skolan och det övriga samhället.

Jämställdhetsintegrering

För att nå målet att inlemma begreppen jämnställdhet och jämnställdhetsintegrering hos målgruppen, kommer all information och diskussion och individuell planläggning att ske på deltagarnas första språk, teckenspråk.

Alla delar av projektet kommer att genomsyras av jämställdhetsintegrering.

Varje deltagare skall ha möjlighet att utvecklas inom det intresseområde där man har bäst förutsättning att utvecklas, oavsett kön.

Vi kommer att fokusera på genusfrågor i allmänhet, men även specifikt mot gruppen med funktionshindren dövblindhet och dövhet. Temadagar, föreläsningar och workshops kommer att vara en del av innehållet.

Bland projektets personal eftersträvas en jämn föredelning mellan könen. Idag består personalgruppen av två män och tre kvinnor.

Transnationellt samarbete

Inga uppg.

Medfinansiärer

 • Allmänna arvsfonden
 • Arbetsförmedlingen Piteå
 • Framnäs Folkhögskola

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå