Logotyp på utskrifter

UMeUs

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArvidsjaurs kommun
KontaktpersonÅsa Händel
E-postasa.handel@arvidsjaur.se
Telefonnummer096015898
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Ungdomar är en prioriterad grupp nationellt och i det europeiska samarbetet då de i högre grad än andra grupper hamnar i ett ofrivilligt utanförskap. Syftet med denna förstudie är att undersöka om och hur en modell för att öka egenvärdet hos och anställningsbarheten av ungdomar i utanförskap via transnationellt utbyte skulle kunna utformas.
Förstudien kommer att omfatta kartläggningar av målgrupp och behov, samverkansarbete, samt utformandet av en preliminär modell för transnationellt utbyte. Förstudien ska leda till utformandet av en ansökan om ett genomförandeprojekt. I förlängningen hoppas vi skapa en ”best practice”-modell som kan appliceras vid genomförande av mobilitetsarbete, både nationellt och internationellt.
Huvudsakliga samverkanspartner är organisationer och myndigheter vilka är intressenter i problemställningen lokalt. Externt samverkar vi med tyska partners St Johannis i Bernburg och Synapse KG i Weimar samt stiftelsen Activa, baserad i Örebro.

Bakgrund

Fler ungdomar än tidigare går ut gymnasiet med dåliga eller ofullständiga betyg.
Fler unga än vuxna hamnar i arbetslöshet.
Stödet för den som hamnar på sidan av, vare sig det rör sig om inlärningssvårigheter eller andra problem, är ofullständigt till följd av svårutrotade attityder och stelbenta system.
Den som hamnat på sidan av tenderar att klassificeras som ett problem snarare än en förbisedd resurs.
Norrbotten, och då särskilt inlandet, har negativ befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning är en betydande fråga i regionen redan idag.
Mot denna bakgrund, för både individens och samhällets skull, måste vi skapa nya system som förbättrar förutsättningarna för att fler, och helst alla, ungdomar ska kunna bli inkluderade och produktiva medborgare.
Problemet vi står inför i vår kommun är att vi har ett antal ungdomar som befinner sig i ett utanförskap och med denna förstudie vill vi undersöka hur vi ska hitta vägar att lotsa fram våra ungdomar till att bli en resurs i vårt samhälle via ett transnationellt tillvägagångsätt
Olika transnationella program riktade till ungdomar i utanförskap har visat mycket lyckade resultat vad gäller att leda dem in i delaktighet. Framgångsfaktorerna för detta är dock odefinierade och det saknas en modell som inkluderar viktiga parametrar att ta hänsyn till i sådant arbete.
Vi vill undersöka hur och om vi kan skapa en modell för att använda det transnationella verktyget till att bli en språngbräda, en lite förkortad och snabbare väg till innanförskap, för de utsatta ungdomarna.
Syftet är att öka egenvärdet hos och anställningsbarheten av ungdomar i utanförskap.
Projektet avser att:
Kartlägga målgruppen och dess behov, så som det ser ut i vår region.
Identifiera hindren för målgruppens inträde på arbetsmarknaden, med fokus på vår region.
Vi kommer även att noggrant studera erfarenheterna från tidigare ESF projekt som har haft transnationella inslag. Särskilt fokus kommer att ligga på Tyskland som har haft programmet IDA igång ett antal år.
Jämföra förutsättningarna för dessa transnationella program med våra egna och urskilja framgångsfaktorer såväl som problem.
Allt sammantaget skapar ett underlag till ställningstagande för ansökan om genomförandeprojekt.

Målsättning

Målsättningen på lång sikt är att förstärka och trygga våra ungdomar i utanförskap så att de blir mer anställningsbara och rustade för vår arbetsmarknad både lokalt och globalt.
Syftet med ett kommande genomförandeprojekt är att målgrupperna som omfattas av förstudien via det transnationella verktyget ska bli mer anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden, samt att de ska växa som individer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I våra tankar runt att skapa en modell för transnationellt arbetet med unga är ALLA kategorier ungdomar inräknade. Vi ser det som en självklarhet att inkludera alla och i modellen ska det tydligt framgå hur man löser eventuella problem ur ett tillgänglighetsperspektiv. Devisen alla ska med gäller.

Transnationellt samarbete

Projektet går ut på hur och om vi kan skapa en modell för transnationalitet för unga. Hela vårt fokus ligger i den språngbräda ett transnationellt utbyte kan frambringa så projektet genomsyras av det i sin helhet.
Vi har, som tidigare nämnts, arbetat transnationellt i många år och vi har sett effekten av att som ungdom våga lämna sin invanda trygghet för att pröva sina vingar i en helt ny miljö med ett nytt språk att hantera. Att skapa en modell som säkerställer att en vistelse utomlands blir bra och blir den språngbräda till innanförskap som den är tänkt att bli känns angeläget att få till.
Det är viktigt att lärande finns i alla led för att skapa kontinuitet och ett varaktigt förhållningssätt. Därför kommer projektledningen och våra nationella såväl som transnationella samverkanspartners att interagera under förstudietiden.

Kommun

  • Arvidsjaur