Logotyp på utskrifter

Strategisk regional samverkan om arbetsmarknadsfrågor i Västerbottens län

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet i Västerbottens län
KontaktpersonMalin Ackermann
E-postmalin.ackermann@regionvasterbotten.se
Telefonnummer070-629 37 30
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-03 till 2014-09-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Grupper vid sidan av arbetsmarknaden är ofta beroende av insatser från flera myndigheter för att hitta åtgärder som leder till arbete. Region Västerbotten som regionalt utvecklingsansvarig myndighet vill tillsammans med samarbetspartners stärka och utveckla det strategiska arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Det övergripande målet är att öka andelen sysselsatta bland unga, utrikes födda, personer med funktionshinder och personer som är äldre än 55 år. Förstudien ska resultera i en regional modell för samverkan där Region Västerbottens och andra aktörers roller är tydliga, där syftet är att uppnå strategiska åtgärder samt en mer samordnad och effektivare användning av finansiella verktyg som exempelvis socialfonden. Samarbetspartners är kommunerna, landstinget, samordningsförbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ESF-rådet, Länsstyrelsen, arbetsmarknadens parter och ev andra. Modellen kommer att utvecklas genom intervjuer och dialogseminarier.

Bakgrund

Västerbotten är landets näst största län till ytan med 260 200 invånare, varav Umeå har 117 000, Skellefteå 72 000 och Lycksele 12 500 invånare. Övriga tolv kommuner har färre än 10 000 invånare. De geografiska avstånden är stora, särskilt inlandskom-munerna är glest befolkade. Länet uppvisar stora inomregionala skillnader vad gäller befolkningsutveckling, utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. Västerbotten, liksom flera regioner i Sverige och Europa, står inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och stora ålderskullar som går i pension. Det är fler som lämnar arbetsmarknaden på grund av pensioneringar än unga människor som tillträder. Arbetskraften minskar vilket medför att allt färre får bära de ökande samhällsekonomiska kostnaderna. Befolkningsutvecklingen är positiv i länet som helhet, men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Utan utrikes inflyttning skulle befolkningsutvecklingen vara dystrare.

I Västerbottens län är andelen som arbetar i offentlig sektor något högre i jämförelse med riket. Likaså arbetar fler inom varuproduktion i jämförelse med riket i åtta av femton kommuner. I de allra flesta kommunerna arbetar majoriteten inom offentlig sektor samt service- och tjänstesektorn. Den varutillverkande sektorn utgör dock den största andelen av det privata förädlingsvärdet i alla kommuner utom Umeå, den är högproduktiv och konkurrenskraftig på en global marknad, men sysselsättningen inom tjänstenäringar växer mer. Framtidsbranscher är IT, energi, miljö, högteknologisk industri och verksamheter kopplat till en gles befolkningsstruktur och ett kallt klimat. Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Många arbetsplatser domineras av antingen kvinnor eller män, och kvinnor är underrepresenterade som företagare.

Brist på kompetent arbetskraft anges allt oftare som ett tillväxthinder i företag. Enligt Småföretagarbarometern hade 40 % av tillfrågade småföretagare tvingats tacka nej till nya order på grund av brist på kompetent personal. Kompetenskraven i arbetslivet tenderar också att öka, vilket både Arbetsförmedlingen och företag vittnar om. När en anställd slutar och ska ersättas söker arbetsgivaren ofta någon med högre kompetens. Vi har en paradoxal situation med samtidig kompetensbrist och arbetslöshet. Överrepresenterade bland de arbetslösa är ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer äldre än 55 år och utrikes födda.

Arbetsförmedlingen är den statliga myndighet som främst förknippas med arbetsmarknadspolitik. Myndigheten har en mängd åtgärder som kan sättas in för att matcha arbetslösa mot lediga arbeten och för att minska arbetslösheten. Men även kommunerna är engagerade i arbetsmarknadsfrågor, flera har inrättat särskilda arbetsmarknadsenheter. Dessa ansvarar för att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder i nära samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, företag, föreningar och organisationer. Syftet är att minska arbetslösheten och bidragsberoendet.

De målgrupper som socialfondens programområde 2 riktar sig till är unga, utrikes födda, personer med funktionshinder och personer som är äldre än 55 år. Dessa grupper är ofta beroende av insatser från flera myndigheter där man hittar arbetssätt som möjliggör långsiktiga parallella processer med tydligt fokus på arbetslinjen. Detta är en utmaning i ett sektorsindelat Sverige, där myndigheter har olika uppdrag och ansvar. Ska de här grupperna finna, få och behålla en anställning krävs det att rehabiliteringsaktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och sjukvården) samarbetar. Sedan 2005 finns det samordningsförbund i Lycksele, Skellefteå och Umeå vars uppdrag är att bidra till att hållbara samverkanslösningar etableras lokalt - samverkanslösningar som bygger på individernas behov och utifrån lokala förutsättningar.

Region Västerbotten är regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västerbottens län. Förbundet ansvarar för att regionala strategier och programdokument tas fram i bred dialog ex med kommuner, landsting, statliga myndigheter och civila samhället. Region Västerbotten finansierar också projekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala utvecklingspolitiken.

Sedan 2010 har Region Västerbotten regeringens uppdrag att etablera en regional kompetensplattform. Syftet är att få en bättre överensstämmelse mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och utbildningsutbudet. Men för att klara den regionala kompetensförsörjningen krävs också insatser som ökar antalet människor som kan ta ett arbete. Det handlar om frågor som invandring, inflyttning och att tillvarata unga, utrikes födda, personer med funktionshinder och personer som är äldre än 55 år. Även om det finns målsättningar och åtgärder i regionala strategier och programdokument är Region Västerbottens strategiska roll för arbetsmarknadspolitken otydlig.

Under förstudien ska Region Västerbotten ta fram relevant statistik om grupperna unga, utrikes födda, personer med funktionshinder och personer som är äldre än 55 år. Hur stora är grupperna? Fördelat på kön? Geografisk spridning? Vilka möjligheter och hinder finns för inträdet på arbetsmarknaden? Förstudien ska identifiera vilka myndigheter och organisationer i länet som är relevanta att samarbeta med om regionala strategiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder, särskilt för grupperna unga, utrikes födda, personer med funktionshinder och personer som är äldre än 55 år. Vilka har uppdrag inom området? Vilka driver projekt ex finansierade av socialfonden? Hur ser dessa myndigheter och organisationer på ett regionalt strategiskt samarbete? Vilka samarbetskonstellationer finns redan? Finns det ”vita fläckar”? Vilken kan Region Västerbottens roll vara? Förstudien ska också visa på lärande exempel från andra regioner i Sverige.

Målsättning

Öka andelen sysselsatta bland unga, utrikes födda, personer med funktionshinder och personer som är äldre än 55 år genom att förstärka och tydliggöra det regionala strategiska arbetet med arbetsmarknadsfrågor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Region Västerbotten beaktar Handisams riktlinjer för att göra information och lokaler tillgängliga under förstudien. http://www.handisam.se

Kommun

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele