Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Spira-Utvecklingstrappan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedlefors folkhögskola
KontaktpersonCarina Åman
E-postcarina.aman@medlefors.se
Telefonnummer0910-57554
Beviljat ESF-stöd6 287 578 kr
Total projektbudget18 032 578 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2011-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

"Spira-Utvecklingstrappan" stödjer den arbetslöse eller sjuke deltagaren i en process att öka sin anställbarhet genom att analysera sitt nuläge, sätta mål och göra handlingsplan. Parallellt byggs självförtroende och hälsa upp, och kunskaperna om företagsamhet ökar, bland annat genom praktik.

Bakgrund

Situationen på arbetsmarknaden har genom finanskrisen kraftigt försämrats. Det gäller inte minst i Skellefteå. Det är ingen vågad gissning att det kommer att vara mycket svårt att få jobb det närmaste året/åren i Skellefteåområdet.

Det krävs därmed ett nytänkande när det gäller vilka kunskaper och färdigheter som projektdeltagare med svag förankring på arbetsmarknaden skall tillägna sig. Vi utgår ifrån att det för många i den målgruppen kommer att ta relativt lång tid att komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Därför tror vi att inriktningen skall vara att ge deltagarna metoder och kunskaper som är värdefulla under en relativt lång tid, och som ger dem användbara verktyg för att utvecklas även efter projektavslut. Vi tror att "entreprenörskunskaper" ( Sättet att tänka, starta och driva en verksamhet) är värdefulla kunskaper. Ansvarstagande, samarbetsförmåga, servicekänsla och affärsmässighet är tillsammans med goda yrkeskunskaper ett måste för såväl den som är anställd som för den som är företagare. Vår ambition är inte deltagarna i första hand kommer att starta egna företag, men de som väljer en sådan inriktning skall hjälpas vidare. Våra erfarenheter av en småföretagarutbildning som vi hade under 90-talet är också att det ökade anställningsbarheten hos deltagarna på ett mycket markant sätt.

Andra kunskaper som vi vill ge deltagarna som är värdefulla för så väl anställd som för företagare är, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsorganisation, projektkunskap och ledarskap.

Syfte

Alternativa metoder som prövats inom tidigare SPIRA-projekt ska nu utvecklas med inriktning mot entreprenöriellt tänkande/projekt. De olika stegen i att driva en verksamhet är analogt med metoderna hur vi arbetar för att nå personliga mål.

Deltagaren ska se sig själv som ett "företag" eller "projekt", och ska genom att lära sig ett projekts villkor och förutsättningar parallellt bygga sin personliga utveckling. Därmed kommer han/hon efter fullföljt deltagande besitta kunskaper såväl om hur man startar och driver ett projekt mot sina mål, som hur man driver sin personliga utveckling mot de egna målen.

Med en ny metod, "Utvecklingstrappan", ska projektet underlätta och möjliggöra för målgrupperna att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter att arbeta utifrån sina förutsättningar. Deltagaren ska nå framgång genom att ifrågasätta och tänka i nya banor. Våga lita på sina egna idéer och tankar, våga göra fel, våga möta kritik.

Varje deltagare ska skaffa sig en egen prägel på sitt personliga "projekt" som är under uppbyggnad. Deltagarna skall själva upptäcka eventuella kompetensbrister och därmed stimuleras till att söka utbildning, praktik eller lärlingsplats.

Utvecklingstrappan består i att planera och genomföra deltagarens personliga utvecklingsplan, på samma sätt som ett företag arbetar med sin affärsplan.

Som deltagare skapar jag i grunden en framtidsidé - beskriver hur och varför jag är bra, är behövd - beskriver hur jag står mig i konkurrens med andra - beskriver varför arbetsgivaren väljer just mig.

En egenanalys visar sedan på mina hot/möjligheter, samt styrkor/svagheter Mina resurser kartläggs. Vilket behov har arbetsmarknaden av mig ? På vilket sätt är jag den arbetsgivaren behöver ? Tänkbara verksamhetsområden/Branscher analyseras, kopplat till befintliga och önskade yrkeskunskaper. Utbildningsmoment i marknadskännedom, ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut. Min positionering, med min " särpräglade kompetens" (återblick på och eventuell justering av framtidsidén och tidigare analyser)
Personlig målformulering - mätbara mål sätts för framtiden
Strategi tas fram - vilka vägar kan jag ta för att nå målen?

Dessa sammanfattas sedan i min processplan, som utgör
- mitt interna styrdokument för utveckling av mig själv
- arbetsplan som är förankrad hos handläggare och arbetsmarknaden
- information och del av beslutsunderlag för arbetsförmedlingen resp. försäkringskassan
- information till handledare i samband med handledarträffar
- mitt stöddokument med avseende på arbetsgivare och konkurrerande arbetssökande

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET

Projektdeltagarna ska ej göra insatser i form av arbetsinsatser. Vid förfrågan om praktikplatser finns redan sedan flera år tillbaka en ömsesidig överenskommelse om att en praktikant är där för att lära och bistå med uppgifter som tillåts, inte medverka till undanträngningseffekter. Facket ska, där det är möjligt, vara med och godkänna praktikantens närvaro på företaget/verksamheten.

SPIRA-utvecklingstrappan ska ses som ett första steg mot företagande för de deltagare som inspireras till detta. Slussning över till Entreprenörcentrum via deras utbud och kompetens. Den metodbank som byggts upp ska öppna upp deltagarens kreativitet och initiativförmåga att ta nästa steg ex kontakt med Entreprenörscentrum

Målsättning

- Minst 50% skall efter avslutat projekt antingen fått jobb eller gått till vidare studier, planera starta ett företag/projekt
- Minst 80% skall eller uppleva sig vara "redo för arbetslivet" och vara självgående i fortsatta aktiviteter, såsom jobbsökning, fortsatt personlig utveckling och förbättrad hälsa.
- Deltagarnas hälsotillstånd och känsla av sammanhang(KASAM) ska stärkas
- Varje enskild deltagare ska via projektet provat sin egen framgångsidé i utvecklingstrappan.
- Arbetsförmågan eller aktivitetsförmågan ska prövas upp till minst 10 timmar/vecka.
- Kontakter och samverkan mellan FK-handläggare, Af-handläggare, Samordningsförbundets parter - handledare och projektdeltagarna ska visa på ett effektivt tillvaratagande av resurser och därmed minskad samhällskostnad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla, såväl med som utan funktionshinder, skall kunna ta del av vad projektet har att erbjuda. Erfarenhet finns av stroke, rullstolsburna, rörelsehindrade, synskadade, hörselskadade, Aspergers syndrom, adhd, drogmissbruk m fl.

Medlefors folkhögskola genomför ca 45 kurser/år med handikapporganisationer, vilka också är medlemsorganisationer.

Fysisk tillgänglighet - skolan och arbetsplatser ska vara så utformade att det är möjligt för den enskilde att ta sig fram och fungera i en arbetssituation - alla kan ta sig in i lokalerna på Medlefors - arbetsplatser ska förberedas - alla kan delta på möten och nyckelföreläsningar - alla toaletter och andra bekvämlighetsanordningar är anpassade på folkhögskolan

Verksamhetstillgänglighet - genom förståelse, medvetenhet och kunskap ska alla kunna delta på lika villkor i verksamheten - all personal på Medlefors informeras om enskilda deltagares behov (med deltagarens godkännande) - all personal på Medlefors har uppföljning av rutiner kring tillgänglighetsfrågor regelbundet

Kommunikationstillgänglighet - kommunikation möjliggörs så att alla kan höra och delta i diskussioner - alla ska kunna ta del av lättläst och tydlig information.

Informationstillgänglighet - alla ska kunna tillgodogöra sig information mm - beredskap finns att ta fram information i alternativa format.

Jämställdhetsintegrering

Projekt "Utvecklingstrappan" har som mål att utveckla "entreprenörstänkande" och drivkraft hos deltagarna. Det är egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare men som också är en grund till ett möjlig framtida eget företag.
Det är inte osannolikt att ett antal av projektdeltagarna kommer att se och utveckla möjligheten till verksamhet i egen regi.

Samtidigt vet vi genom en ny undersökning att företagsamheten bland kvinnor i Skellefteå kommun är bland de lägsta i landet.
Att utveckla entreprenörskap kan därmed förväntas påverka detta i positiv riktning i jämställdhetsavseende, mot bakgrunden att 2/3 av våra deltagare förväntas utgöras av kvinnor.

Mer drivkraft hos våra deltagare kommer även att öka möjligheten till framtida anställning, för dem där inte eget företag passar. Resultaten från tidigare SPIRA visar att ca 80% upplever sig stå närmare arbetsmarknaden.

Konkreta insatser:

Vid projektstart: Deltagarens kompetens och behov av kompetenshöjning i jämställdhetsfrågor kartläggs via enkätfrågor vid starten.

Under projektdeltagandet : Via nyckelföreläsningar och lektioner om jämställdhet, demokrati och rättvisefrågor öka intresset och engagemanget för dessa begrepp. Attitydfrågor och värderingsövningar i sociala och samhälleliga relationer mellan kvinnor och män ska diskuteras i grupp. Vid praktik och studiebesök på arbetsplatser ska deltagaren medföra ett formulär som ska ifyllas, där antalet män resp kvinnor, lönenivåer för de olika könen, antalet deltidsarbetande för resp kön, befordran, utbildning, sjukfrånvaro och dess orsak för resp kön, föräldraledighet mellan de båda könen m m ska redovisas.

Vid projektavslut: Uppföljning och utvärdering dokumenteras. Insatser som ska ge deltagaren aktivt lärande om ett jämställdhetsperspektiv:
- Uppmuntra kvinnor att pröva yrken, där män är överrepresenterade och män att pröva yrken där kvinnor är överrepresenterade.
- Ge fler kvinnor möjlighet att pröva privata sektorn, ge fler män möjlighet att pröva offentliga sektorn.
- Ge samma information om högskolestudier och "Starta Eget" till båda könen, med återkopplande samtal.
- Inbjuda myndigheter, arbetsgivare, fackförbund, försäkringsombud m fl för att erhålla ett arbetsmarknadsperspektiv.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Skellefteå

Kommun

  • Skellefteå