Logotyp på utskrifter

Socialfonden i de regionala kompetensplattformarna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAPeL Forskning och utveckling
KontaktpersonCamilla Werderitsch
E-postfredrik.jonsson@apel-fou.se
Telefonnummer070-388 17 20
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudien ska undersöka hur Socialfonden kan skapa mervärden i den fortsatta uppbyggnaden av kompetensplattformarna i Västerbotten och Norrbotten. Detta ska ske genom att ansvariga för plattformarna får kunskap om de projekt som bedrivits inom programområde 2 i Övre Norrland under den här programperioden – vilka projektaktörerna är och vilka resultat som uppnåtts. Förstudien ska också undersöka förutsättningar för strategisk samverkan mellan de båda länen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Bakgrund

De regionalt utvecklingsansvariga organisationerna fick i uppdrag av regeringen att under 2010 påbörja etableringen av regionala kompetensplattformar i syfte att stärka den regionala kompetensförsörjningen. De flesta regioner har integrerat kompetensförsörjningsfrågorna i regionens övriga tillväxtarbete, vilket visar på att kompetensförsörjningsfrågorna anses vara av stor betydelse för regional utveckling och tillväxt.

Regional kompetensförsörjning kan betraktas med ett brett perspektiv som berör flera politikområden. Detta medför att insatser för att stärka regionens arbete behöver göras inom olika områden/sfärer. Att uppdraget till regionerna att skapa regionala kompetensplattformar är gemensamt utformat av tre departement – Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet – signalerar den medvetenheten.
Det krävs en bred ansats i ett utvecklingsarbete som ska främja regional kompetensförsörjning. Att analysera kompetensbehov och att skapa nätverk och arenor för möten mellan berörda aktörer är viktiga insatser som kan bidra till bättre matchning mellan utbildningsutbud och efterfrågan på kompetens i näringsliv och offentligt finansierade verksamheter, men det räcker inte. Lika viktigt är att hitta samverkansformer med myndigheter och organisationer som verkar för att öka arbetskraftsutbudet. Det handlar i hög grad om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänst samt om olika privata och ideella aktörer som bedriver verksamheter som syftar till att underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden för människor som står utanför. En förutsättning för framgång är också en utvecklad samverkan med företag och branschorganisationer, så att stödjande strukturer för arbetsplatslärande och kompetensutveckling kan skapas lokalt och regionalt.

Att bedriva utvecklingsarbete som spänner över politiska och administrativa gränser ställer särskilt stora krav på organisering, styrning och ledning. Med den bredare ansats som beskrivs ovan berörs flera politikområden, där det i hög grad saknas fungerande samverkansstrukturer på regional nivå.

Avsaknaden av samverkansstrukturer kan i mycket förstås utifrån det faktum att uppdrag och beslutsmandat inom de aktuella politikområdena finns på olika nivåer – ofta på nationell och lokal nivå, mer sällan på regional. Den sektorsindelning som är en naturlig följd av att beslut inom olika politikområden ska verkställas, gör det svårare att ta helhetsgrepp på utvecklingsarbetet inom ett så komplext område som regional kompetensförsörjning.
I socialfondsprojekt som bedrivits under innevarande programperiod finns exempel på politikområdesövergripande samverkan med goda resultat för målgrupper utanför arbetsmarknaden. Ett problem är att ansvariga för kompetensplattformarna i de båda länen saknar en samlad kunskap om de PO 2-projekt som har bedrivits i Övre Norrland – vilka kommuner som varit involverade, nyckelaktörerna i projekten är, hur man samverkat, vilka målgrupper som deltagit i projekten och vilka resultat och effekter som uppnåtts. Det är också viktigt att få kunskap om de eventuella svårigheter och hinder som projekten kan ha stött på i sitt arbete. Genom en förstudie kan också områden/målgrupper med stora behov, där man inte haft möjlighet att driva utvecklingsarbete inom ramen för socialfondsprojekt identifieras. Inför kommande programperiod behövs denna kunskap för att Socialfondens resurser ska kunna användas strategiskt med koppling till den fortsatta uppbyggnaden av kompetensplattformarna i de båda länen.
I den planerade förstudien avser vi att kartlägga och analysera PO 2-projekten i Övre Norrland tillsammans med Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten och deras ansvariga för kompetensplattformsuppdraget samt med nyckelaktörer i genomförda och potentiella projektsatsningar.
Under programperioden 2007-2013 har ESF-rådet i Övre Norrland i egenskap av förvaltningsmyndighet följt utvecklingen i prioriterade projekt som syftat till att bättre fånga upp olika grupper som står utanför arbetsmarknaden. Genom läges- och slutrapporter och projektens utvärderingar finns mycket information att hämta kring resultat av de satsningar som genomförts. Projektens handläggare har följt projektens arbete och har i kontakter fått en djupare kännedom om vad som fungerat och vad som varit problem under genomförandet. Detta tillsammans utgör en viktig källa till information som denna förstudie kommer ta tillvara. Andra myndigheter som utifrån sina uppdrag kan komplettera denna bild är bland annat Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan. Tillsammans kan de ge en förhållandevis heltäckande bild av läget och den historiska utvecklingen för dessa målgrupper vilket utgör grunden för en problemanalys.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har också bidragit till att producera en rad underlag, rapporter etc. som utifrån olika aspekter kan ge en väl täckande bild av läget för dessa målgrupper. En scanning av befintliga underlag ger förstudien de material som behövs för omvärldsanalysen. När det gäller behov inom olika målgrupper kan information hämtas från Socialfondens temagrupper.

Målsättning

Socialfonden skapar mervärde i den fortsatta utvecklingen av kompetensplattformarna, så att framtida projekt genomförs för att underlätta inträde på arbetsmarknaden för grupper som står utanför.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer förstudiens kartläggningar att inkludera en översikt av identifierat behov av stöd hos personer som deltagit i projekten, samverkansparternas befintliga stödresurser, vilken kompetens som krävts för att guida deltagarna rätt hos personal anställd hos samverkanspartner, samt vilka möjligheter och stödbehov arbetsplatserna haft för att ta emot personer med funktionsnedsättning. I budget har avsatts medel för medverkan av tillgänglighetsexpert som kan ge stöd till projektledning i uppläggning och genomförande av förstudien. Ansatsen är att öka kunskapen inom området och att ta fram förslag på hur de olika aktiviteterna kan tillgänglighetssäkras.

Samarbetspartners

 • Regionförbundet i Västerbottens län
 • Social hållbarhet

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå