Logotyp på utskrifter

SPIRA- projektet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonJerry Malmin
E-postjermal@medlefors.se
Telefonnummer0910-575 00
Beviljat ESF-stöd2 620 243 kr
Total projektbudget8 779 660 kr
Projektperiod2008-06-01 till 2009-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med SPIRA är att öka sysselsättningsmöjligheterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, stärka missgynnade gruppers sociala integration, främja jämställdhet och lärande.
Deltagaren ska via samtal, gruppdeltagande och personlig handledning, stärka sitt självförtroende och sitt hälsotillstånd, samt utifrån sina egna förutsättningar medvetandegöras om sina möjligheter att återetablera/etablera sig i arbetslivet.

SPIRA ska utveckla en metod utifrån de erfarenheter som erhållits i arbetet med det sk ”KOM-projektet”, vilket arbetat med rehabilitering och arbetslivsorientering sedan maj 2000 med den samlade kompetensen av sjukgymnaster, ergonom, sjuksköterska, studie- och yrkesvägledare, hälsopedagog, projektledare m fl.

SPIRA-processen bygger på ett systematiserat modulsystem (1. Aktiv Motion, 2. Kost/Vikt/Livsstil, 3. Personlig Hälsa/Stress, 4. Vägledning och Matchning, 5. Arbetsmarknadskompetens) som löper parallellt med delar som bygger på eget val utifrån heltidsschema, personlig handledning/samtal och arbetsträning/praktik.
I schemat ingår också aktiviteter som syftar till att stärka deltagarnas självkänsla, exempelvis personlig utveckling och självkännedom. Deltagarna ska tillägna sig ett förhållningssätt till kunskap och lärande, som innebär att de kan formulera frågor, söka information/kunskap, ta kontakter och samverka med andra.

Varje modul ska bearbetas med ett systematiskt arbetssätt : identifiering, kartläggning, analys, upprätta handlingsplan, lärande, åtgärder, utvärdering, dokumentation.
Mätningar, tester och frågeformulär som genomförs i början och slutet av deltagarens medverkan i projektet ligger till grund för den utvärdering SAMK för varje deltagare samlat dokument innehållande samtliga mätresultat, arbetshistorik, formella och informella kompetenser, friskfaktorer och framtida förutsättningar i arbete.

Bakgrund

Mindre än 1 procent av dem som fått sjukersättning kommer tillbaka till arbete, enligt en rapport från Riksrevisionen (DN 11 jan 2008).

515 personer ska få sin sjukersättning omprövad under 2008 i Skellefteå, varav 337 kvinnor.

Den verksamhet som bedrivits från 2000-2007, ”KOM”, ( Namnet KOM kommer ursprungligen av att det var Korpen Och Medlefors som startade projektet 2000 ) som utgör underlag och ”förprojektering” till detta projekt, har visat mycket goda resultat. Externa utvärderingar har skett dels i form av D-uppsats från Umeå Universitet, dels genom Försäkringskassan. Kom-projektet finansierades av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun. I detta projekt fanns inga stöd från EU.

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen pekar på positiva effekter av att teori och fysiska aktiviteter kombineras. Självförtroende och egen styrka byggs successivt upp. Anställda har visat på stor anpassningsbarhet utifrån projektdeltagarnas individuella förutsättningar, vilket resulterar i att deltagarna ges möjlighet att pröva såväl anpassade som icke anpassade arbetsroller.
Alternativa metoder, som ytterligare stärker mäns och kvinnors återgång/ingång i arbete, ska prövas. En sådan är den SPIRA-projektmetod som detta projekt omfattar. Den huvudsakliga målgruppen för SPIRA är personer som har tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning ( ny målgrupp ), som skall omprövas under 2008 - 2009.
Det innebär stora förändringar i metoder och innehåll, bl.a. när det gäller tester, kartläggning och dokumentation.
Deltagarna står också längre från arbetsmarknaden än de flesta som deltog i KOM, vilket ställer andra krav på att utveckla arbetsmetoderna.
Ett förprojekt bedrivs under våren 2008, som helt finansieras av Samordningsförbundet i Skellefteå.

Syfte

Med en ny metod – SAMK (SPIRA ArbetsMarknadsKompetens, som skall utvecklas under förprojektet och projektperioden )ska projektet underlätta och möjliggöra för ovanstående målgrupper att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Deltagaren ska känna ett intensivt stöd av projektanställda och övriga projektdeltagare, varvid delaktighetsskapande ska motverka utanförskap.
Informell och formell kompetens ska utvärderas, nytänkande (=SAMK) ska komplettera befintliga metoder för att sedan införliva dessa i syfte att skapa mervärde för kommande aktörer.
Detta ska ge FK och AF ett brett och heltäckande beslutsunderlag inför omprövning eller annan fortsatt planering.

Målsättning

• Minst 70% av deltagarna skall efter avslutat projekt ha fått jobb eller uppleva att deras möjlighet att få jobb har ökat.
• Deltagarnas hälsotillstånd och känsla av sammanhang (KASAM) ska stärkas.
• Varje enskild deltagares arbetsförmåga fastställs.
• Arbetsförmågan hos deltagarna ska prövas upp till minst 10 timmar/vecka.
• Kontakter och samverkan mellan FK-handläggare, AF-handläggare, Spira-handledare och projektdeltagarna ska visa på ett effektivt tillvaratagande av resurser och därmed ge en känsla av medaktörskap istället för utanförskap, samt bidra till minskad samhällskostnad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kvinnor och män med funktionshinder skall kunna ta del av vad SPIRA-projektet har att erbjuda.
Erfarenhet finns av stroke, rullstolsburna, rörelsehindrade, synskadade, hörselskadade, Aspergers syndrom, adhd, drogmissbruk m fl
Medlefors folkhögskola genomför ca 45 kurser/år med handikapporganisationer, vilka också är medlemsorganisationer.
Utbildning med fokus på funktionshinder planeras med HSO under våren 2008, där delar av Medlefors personalgrupper ska delta.

Fysisk tillgänglighet – skolan och arbetsplatser ska vara så utformade att det är möjligt för den enskilde att ta sig fram och fungera i en arbetssituation
- alla kan ta sig in i lokalerna på Medlefors
- arbetsplatser ska förberedas
- alla kan delta på möten och nyckelföreläsningar
- alla toaletter och andra bekvämlighetsanordningar är anpassade på folkhögskolan
Verksamhetstillgänglighet – genom förståelse, medvetenhet och kunskap ska alla kunna delta på lika villkor i verksamheten
- all personal på Medlefors ska informeras om enskilda deltagares behov (med deltagarens godkännande)
- all personal på Medlefors har uppföljning av rutiner kring tillgänglighetsfrågor regelbundet
Kommunikationstillgänglighet – kommunikation möjliggörs så att alla kan höra och delta i diskussioner
- alla ska kunna ta del av lättläst och tydlig information
- ska kunna ta del av projektets webbplats
Informationstillgänglighet – alla ska kunna tillgodogöra sig information mm
- beredskap ska finnas att ta fram information i alternativa format

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhets- och integrationsfrågor är en integrerad del av arbetet för varje deltagare.
Konkreta insatser:
Vid projektstart: Deltagarens kompetens och behov av kompetenshöjning i jämställdhetsfrågor kartläggs via enkätfrågor vid starten.
Under projektdeltagandet : Via nyckelföreläsningar och lektioner om jämställdhet, demokrati och rättvisefrågor öka intresset och engagemanget för dessa begrepp.
Attitydfrågor och värderingsövningar i sociala och samhälleliga relationer mellan kvinnor och män ska diskuteras i grupp.
Vid praktik och studiebesök på arbetsplatser ska deltagaren medföra ett formulär som ska ifyllas, där antalet män resp kvinnor, lönenivåer för de olika könen, antalet deltidsarbetande för resp kön, befordran, utbildning, sjukfrånvaro och dess orsak för resp kön, föräldraledighet mellan de båda könen m m ska redovisas.
Vid projektavslut: Uppföljning och utvärdering dokumenteras.

Insatser som ska ge deltagaren aktivt lärande om ett jämställdhetsperspektiv:
• Uppmuntra kvinnor att pröva yrken, där män är överrepresenterade och män att pröva yrken där kvinnor är överrepresenterade.
• Ge fler kvinnor möjlighet att pröva privata sektorn, ge fler män möjlighet att pröva offentliga sektorn.
• Ge samma information om högskolestudier och ”Starta Eget” till båda könen, med återkopplande samtal.
• Inbjuda myndigheter, arbetsgivare, fackförbund, försäkringsombud m fl för att erhålla ett arbetsmarknadsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Skellefteå

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan Skellefteå

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå