Logotyp på utskrifter

Projekt KUBIK

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix kommunförvaltning
KontaktpersonAnita Widgren
E-postanita.widgren@kalix.se
Telefonnummer0923 - 650 99
Beviljat ESF-stöd2 727 659 kr
Total projektbudget6 819 149 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projekt KUBIK riktar sig till arbetslösa ungdomar 16-24 år och syftet med projektet är att bryta utanförskapet för dessa ungdomar och hjälpa unga att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Detta med hjälp av otraditionella insatser där jobbsökande och utbildning/lärande förs upp på en ny nivå som tillåter att ungdomar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och blir mer anställningsbara.
Under projekttiden ska ungdomarna ha:
- ökat sin praktiska och teoretiska kompetens
- fått arbetsliverfarenhet
- utökat sitt nätverk
- större insikt om sin egen förmåga
- fått större kunskap om näringslivet och samhället i stort.

Bakgrund

I Kalix kommun är i årsskiftet 2007/2008 14,2% av ungdomarna mellan 16-24 år arbetslösa (8,3% öppet arbetslösa och 5,9% i program). Motsvarande siffror för Överkalix är inte heller de särskilt smickrande 22,3% (vid årsskiftet var 18,1% öppet arbetslösa och 4,2% var i program). Det är uppenbart att både Kalix och Överkalix har problem med ungdomsarbetslöshet varför ett nytt grepp med två kommuner i samverkan känns som rätt väg att gå.

Kalix UniverCity har under perioden juli 2006 tom december 2007 bedrivit ett ungdomsprojekt (Ungdomsprojekt Kalix, delfinansierat av EU Strukturfonder) för arbetslösa ungdomar 18-24 år. Från det projektet finns goda erfarenheter, både i form av goda resultat, men även återkopplingen från ungdomarna själva.
Nedan följer en kort beskrivning av några av de erfarenheter vi gjorde i Ungdomsprojekt Kalix.

Ungdomsprojekt Kalix visade att det, för aktuell målgrupp, behövs mycket och intensivt stöd för att förhindra det utanförskap som lätt blir i och med ett sent inträde på arbetsmarknaden. Det behövs handledare som är tillgängliga under hela dagen, som har kunskap och engagemang att hjälpa och stödja ungdomarna. Av deltagarna i projektet fanns det ungdomar som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, men även de som fullföljt sin gymnasieutbildning. En tydlig erfarenhet från projektet var att det inte alltid behöver vara så att ungdomar utan gymnasieutbildning står längst ifrån arbetsmarknaden, de med slutfört gymnasium visade sig ha andra svårigheter, (än just betyg/utbildning) att ta sig vidare i livet. Det visade sig att låg självkänsla och förmåga att uttrycka sig hörde till några av problemen att ta sig vidare hos ett flertal av deltagarna, det här kom därför att få ett större fokus än vad som var tänkt från början. Det upptäcktes även att några av deltagarna egentligen hade behov av mer stöd än ett projekt av den här typen kan erbjuda, därför ser vi vinster i att ha med Försäkringskassan som samarbetspart i kommande projekt. Omvärldskunskap var en annan del som verkade brista hos ett flertal av deltagarna, de uttrycker det själva som att de inte har någon direkt yrkesidentitet och att de vill ha mer information om samhället i stort.
Att få finnas med i en grupp var också något som visade sig väga tungt när ungdomarna själva sökte sig till projektet och bad om att få bli anvisade till det. De vill ha samhörighet, mycket stöd och information av engagerad personal.

En betydande brist i Ungdomsprojekt Kalix var den bristfälliga kontakten med det lokala näringslivet, företagare som är framtida arbetsgivare för målgruppen. Det är viktigt att ha med företagarna som en samarbetspart för att aktiviteterna i projektet ska bli så verklighetsbaserade som möjligt, det är företagarna som vet vad de söker hos sin potentiella arbetskraft. Med den insikten har kontakter tagits med företagarföreningen i Kalix i syfte att få dem engagerade i kommande projekt. Företagarna är därför med som en samarbetspart i projekt KUBIK varför aktiviteterna i projektet fått ett bättre innehåll med tydligare koppling till arbetslivet.

Namnet KUBIK har flera innebörder. Kubik betyder volym och vi vill ta tillvara på alla individers volym (deras kunskaper och erfarenheter), vi strävar även efter ett projekt med volym (mycket aktiviteter). Vi vill fylla projektet med saker som kan tänkas vara eftersökta och nyttiga för ett framtida arbetsliv.

Kompetens
Utveckling
Bra
Individ
Kul

I projektet ska man få kompetens och utvecklas som individ. Det ska vara ett bra projekt som samtidigt är kul!

071128 utfördes en kunskaps- och kontaktinventering hos målgruppen arbetslösa ungdomar 16-24 år. ca 40 ungdomar anslöt och kvällen utformades till en typ av workshop där ungdomarna delades in i grupper och samtalade med personal från Kalix UniverCity kring vad för typ av hjälp ungdomarna vill ha, hur de upplevt sin tid hittills - vad som varit bra respektive mindre bra etc. Många nyttiga synpunkter kom fram under kvällen och detta är något vi vill ta fasta på i projekt KUBIK. Några av synpunkterna som uttalades av ungdomarna var att de ville:
… ingå i en grupp.
… ha engagerad personal.
… ha mer och annorlunda hjälp i sitt jobbsökande.
… att det ska finnas olika sätt att få betyg.
… ha information och veta mer om olika yrken.
… träffa arbetsgivare på ett annat sätt än de haft möjlighet till hittills.
… få höra vad de är bra på.
… känna att aktiviteterna de blir anvisade till ger något.

Alla ungdomar var positiva till tanken att söka ett nytt projekt där deras synpunkter tas tillvara. Även metoden för kunskapsinventeringen visade sig vara lyckad och omtyckt varför vi även kommer att föra denna vidare i projekt KUBIK.
Även i Överkalix är en kontaktinventering gjord bland arbetssökande ungdomar på Arbetsförmedlingen, de tillfrågade ungdomarna ställer sig positiva till att delta i ett projekt av den här typen (liknande projekt har ej genomförts i Överkalix kommun, varför detta känns än mer spännande och givande).

Målgruppen i projektet är arbetslösa ungdomar 16-24 år och syftet med projektet är att bryta utanförskapet för dessa ungdomar och hjälpa unga att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Detta med hjälp av otraditionella insatser där jobbsökande och utbildning/lärande förs upp på en ny nivå som tillåter att ungdomar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och blir mer anställningsbara. Projektet kommer att ge stöd till ungdomarna att avsluta sin gymnasieutbildning, inleda gymnasieutbildning eller stödja ungdomarna att på annat sätt förbereda sig för ett yrkesliv. Att ha en gymnasieutbildning är väldigt viktigt varför deltagarna får möjlighet att vägledas mot studier eller arbete, båda delar finns med i målsättningen i projektet. Reguljär utbildning är alltså ett mål i projektet och kommer inte att ingå i projektet.
Kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt samt fler samarbetspartners kommer att få stor vikt i projekt KUBIK.

Mot bakgrund av detta ansöker Kalix kommun om ett tvåårigt ESF-projekt med start 2008-08-01.

Syfte

Syftet med projektet är att bryta utanförskapet för projektets målgrupp och hjälpa unga att utvecklas som personer för att de lättare ska kunna träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

Målsättning

Minst 70% av deltagarna upplever efter avslutat projekt att deras möjligheter till att få jobb har ökat.
55% är 90 dagar efter avslutat projekt i arbete eller reguljär utbildning.

Förväntade effekter är att ungdomarna efter avslutat projekt har utökat sitt sociala nätverk och byggt på sina olika kompetenser så att steget till arbete inte är/känns lika stort som innan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Delar av målgruppen har aktivitetsersättning på hel- eller deltid p g a olika funktionshinder, dessa kommer att erbjudas en plats i projektet likvärdigt med de andra delarna av målgruppen. Grundstenen i projektet är att ta tillvara varje individs kompetens och samtliga deltagare kommer att erbjudas möjligheter till att utvecklas och gå vidare utifrån sina egna förutsättningar.
Vad gäller fysiska funktionshinder är samtliga lokaler i projektet anpassade för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder.
Projekt KUBIK har därför fysisk tillgänglighet och en tillgänglig verksamhet. Vad gäller kommunikativ och informativ tillgänglighet är detta ett naturligt arbetsområde om målgruppen som deltar i projektet har den typen av funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Efter Swot-analys avseende jämställdhetsintegrering kommer projektinnehållet påverkas enligt följande:
- Projektet kommer att använda värderingsövningar för att utreda och diskutera normer och värderingar kring jämställdhet.
- Vi kommer att sträva efter en jämn könsfördelning i hela projektorganisationen (från deltagare, egen och extern personal till referensgrupp).
- Resultat och statistik kommer att redovisas uppdelat på kön.
- Projektet kommer att ha med ett jämställdhetsperspektiv i samliga beslut.
- Projektet kommer att säkerställa att samtliga aktörer känner till jämställdhetsperspektivet i projektet, samt sträva efter att föra vidare perspektivet ut i organisationerna och den ordinarie verksamheten.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Huvudkontoret
 • Försäkringskassan, samverkansområde Kalix och Överkalix
 • Personalkontoret

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
 • Företagarna i Kalix
 • Försäkringskassan, samverkansområde Kalix och Överkalix
 • Personalkontoret

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå