Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetens för framtiden i Tooltech

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTooltech Töre AB
KontaktpersonGöran Lindvall
E-postgoran.lindvall@tooltech.se
Telefonnummer0923-79400
Beviljat ESF-stöd416 140 kr
Total projektbudget416 140 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2010-05-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att stödja Tooltechs utveckling för att minska beroendet av få kunder inom fordonsindustrin samt att öka konkurrensförmågan både mot kunder och medarbetare.

Bakgrund

Tooltech är ett företag som har underleveratörer till bilindustrin som största kunder. Vi har idag över 80 procent av omsättningen inom det segmentet. Vi har under ett år tillbaka försökt att medvetet bredda vår kundbas för att minska detta beroende.
Underlaget för det arbetet är en strategiskt analys som vi genomförde våren 2008 och som ligger som underlag för vår långsiktiga planering de kommande åren. Analysen utgår från en beskrivning av vårt nuläge både inom företaget och den omvärld som påverkar oss. Vi har identifierat styrkor och svagheter inom Tooletch och hot och möjligheter i de förändringar som sker i omvärlden. Utifrån nuläget har vi tagit fram hur vi vill utveckla Tooltech på sikt och vilka strategier vi ska använda för att nå dit. Vi har även identifierat de aktiviteter som behövs för att gå mot målet.
De slutsatser som vi har kommit fram till är att vi måste utveckla både vår organisation och vår personal för att minska beroendet av få kunder inom fordonsindustrin. Vi ser möjligheter inom tex. den växande energiindustrin för att bredda vår kundbas.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla vår kompetens inom följande områden för att stärka Tooltechs konkurrenskraft på sikt:
1. Marknadsföring. Vi har en historia där kunderna har kommit till oss och vi har fokuserat på vår produktion. Får att kunna slå oss in på nya marknader och kundgrupper måste vi stärka vår kompetens inom marknadsföring och försäljning.
2. Ledarutveckling och styrelsearbete. Företaget har fyra delägare, av vilka tre arbetar inom företaget. Vi är nya i våra roller och ser att vi behöver utveckla oss i både ledarskap och ägarskap.
3. Kvalitets- och effektivitetsutveckling. Företaget är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001 men vi behöver utveckla både kvalitetstänkandet och effektiviteten hos alla anställda.
4. Partnerskap. Vi är ett litet företag och har inte resurser att göra allt. Vi ser därför att vi måste utveckla vår förmåga att skapa partnernätverk för att öka vår snabbhet och flexibilitet.
5. Gemensamma värderingar. Vi har identifierat att utveckling av tydliga gemensamma värderingar som stöttar vår vision ökar vår långsiktiga överlevnadsförmåga. En viktig del i den utvecklingen är att öppna upp vår arbetsplats för bägge könen och mångfald.
6. Produktionsstyrning samt implementering av affärssystemet. Ett led i vårt kvalitetsarbete är vårt affärssystem. Vi behöver utveckla användarnas kompetens för att få ut maximal effekt av systemet
7. Allmänna datorkunskaper. Datorer är en del av arbetet för samtliga medarbetare hos oss. Vi behöver utveckla vår allmänna datorkunskap för att ytterligare kunna använda den hjälp som tekniken erbjuder.


Målsättning

Målet för projektet är att höja vår kompetens på ett flertal områden för att kunna möta de krav som vi ser kommer att ställas på oss i framtiden. Grunden för aktiviteterna är vår strategiska plan och medarbetarsamtal där vi har identifierat utvecklingsbehoven.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att engagera all personal i företaget på olika sätt. Vi kommer att säkerställa att samtliga får det stöd som var och en behöver för att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet. I dagsläget har vi inte någon anställd med funktionshinder men vi har en beredskap för att kunna hantera en sådan situation om behov uppstår.

Jämställdhetsintegrering

Vi har i vår förarbete kunnat konstatera att vi är en mansdominerad arbetsplats vilket är det vanliga i verkstadsindustrin. Ett mål för vårt projekt är att utveckla Tooltech mot att vara en attraktiv arbetsplats. Redan idag har vi slårigheter att rekrytera kompetent personal och vår bedömning är att det kommer att bli ännu svårare i framtiden. Det är därför viktigt att vi utvecklar vår miljö till att attrahera både kvinnor och män.

Kommun

  • Kalix