Logotyp på utskrifter

Kompetens för alla KOFA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
KontaktpersonVera Nilsson
E-postvera.nilsson@pitea.se
Telefonnummer0911 - 69 69 71
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-03 till 2014-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Region Övre Norrland står inför en stor demografisk utmaning och det måste utvecklas metoder för att alla ska kunna delta i arbetslivet. Personer med funktionsnedsättningar och de med utländsk bakgrund tillhör de som har högst arbetslöshet. I denna förstudie ska vi analysera orsakerna till detta för båda grupperna. Det innefattar en kartläggning av grupperna samt vad utbildningssystemen och arbetsgivare kan bidra med för att förbättra situationen. Förstudien ska göras genom registerstudier och genom enkäter och fokusgrupper. Den viktigaste aktören att kartlägga är arbetsgivare såväl offentliga och privata och deras inställning till målgrupperna som tänkbara arbetstagare.
Efter förstudien ska vi komma fram till en projektide som ska utveckla metoder för att målgrupperna ska komma in på arbetsmarknaden. Piteå kommun kommer att samverka med flera olika kommuner i regionen och dessutom med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vidare kommer ett transnationellt samarbete att ingå.

Bakgrund

Temat för denna förstudie är att analysera hur gruppen personer med funktionsnedsättningar och hur gruppen med utländsk bakgrund ser ut när det gäller kompetens och förhållande till arbetsmarknaden.
I de kommuner som ska delta i projektet såväl som i regionen och hela Europa har personer med funktionsnedsättningar och de med utländsk bakgrund en oacceptabelt hög arbetslöshet. Orsakerna till detta kan vara olika men en del kan också vara av gemensam karaktär. Oavsett orsak är det ett slöseri med resurser såväl mänskliga som samhälleliga att inte utnyttja allas potential i arbetslivet.
I vår region som står inför en stor demografisk utmaning måste det utvecklas metoder för att alla ska kunna delta i arbetslivet om vi ska klara den gemensamma välfärden.
För att klara av att se till att vi har en tillräcklig arbetskraft är invandring en viktig faktor. I Piteå har vi en av landets lägsta andelar av personer med utländsk bakgrund. Även i regionen är andelen invandrare lägre än i övriga landet. Detta måste vi ändra på. För att det ska vara möjligt måste de invandrare som kommer till våra kommuner så snabbt som möjligt få komma in på arbetsmarknaden. Eftersom vi i Piteå har den lägsta andelen invandrare i regionen kan vi genom samarbete med andra lära oss mycket.
Gruppen personer med funktionsnedsättningar är inte homogen och består av många olika grupper med sina specifika behov. I Arbetsförmedlingens statistik finns olika grupper som är kodade. Det är allt ifrån fysiska funktionsnedsättningar till psykosociala och socialmedicinska. Speciellt i grupper med odefinierade svårigheter gömmer sig ofta olika kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar som inte alltid är klarlagda.
En annan grupp av personer med funktionsnedsättningar är de som idag erbjuds "daglig sysselsättning" inom LSS. Inom denna grupp ökar andelen som inte är så intresserade av att delta i traditionelll sysselsättning utan hellere villl delta på "vanliga arbetsplatser". Att utveckla metoder så att en del av dessa kan erbjudas anställningar istället för daglig sysselsättning är ett relativt oprövat område.
Specifika frågor för personer med funktionsnedsättningar är brister i rehabilitering och möjlighet till hjälpmedel och personligt stöd. För de med invandrarbakgrund är brister i att kunna svenska ett specifikt problem för att komma in på arbetsmarknaden. Gemensamma problem för båda grupperna kan vara otillräcklig kompetens för att klara jobben och attityder och okunskap hos såväl arbetsgivare som hos personal i myndigheter.
Under många år har man försökt utveckla metoder för att förbättra situationerna för målgrupperna. Detta har skett både i reguljär verksamhet men inte minst med stöd från ESF i olika projekt. Det finns naturligtvis vissa platser som lyckats bättre än andra med att lösa problemen men spridningen av dessa "best practices" fungerar inte så bra.
Arbetet med de aktuella målgrupperna sker idag hos en mängd olika aktörer. Samarbetet har ett flertal brister. Ibland dubbelarbetar de olika aktörerna och ibland faller personer mellan stolarna. Att utveckla samarbetet är nödvändigt av flera skäl. Främst måste individerna få det stöd som passar dem utan att behöva koordinera sina egna stödinsatser. Vidare är det samhällsekonomiskt dåligt om resurserna inte används på ett smart sätt.
Samarbetet måste utvecklas såväl kommuninternt som mellan olika kommuner. Vidare måste samarbetet utvecklas mellan aktörer inom individens närområde. Personerna i målgruppen får idag stöd från såväl kommuner, landsting som statliga aktörer.
Så här ska vi göra problem- och behovsanalys med tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp.

Trots omfattande insatser nationellt, regionalt och lokalt tycks det inte finnas några enkelt identifierbara lösningsmodeller att applicera och implementera. Så omvärldsanalysens fokus ska vara att:
• Göra registerstudier med stöd av Arbetsförmedlingens, Socialtjänstens och Försäkringskassans material, för att bygga en nulägesbild av gruppen med funktionsnedsättningar och av gruppen med utländsk bakgrund i samtliga medverkande kommuner.
• I gruppdiskussioner och individuellt med företrädare för olika myndigheter skapa en bild om situationen för målgrupperna och hur arbetet bedrivs idag.
• Genom enkäter och intervjuer kartlägga arbetsgivares inställning och möjligheter att erbjuda lärandeplatser och att anställa personer från målgrupperna.
• Kartlägga hur olika aktörer inom kompetensförsörjning kan medverka för att förbättra situationen för målgrupperna.
• Identifiera några intressanta projektet/verksamheter/rapporter att ta del av för ett lärande.
• Analysera resultaten.
Urskilja:
o Hur stämmer den generella bilden överens med våra lokala och regionala bilder?
o Vilka framgångsfaktorer har vi hittat som kan tas tillvara?
o Vilka särskilda behov kvarstår att lösa?

Här skapar vi ett underlag till ställningstagande för ansökan om genomförandeprojekt.

Så här ska vi ta fram en omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och målgrupp:
Utgångspunkten för omvärdsanalysen finns i Europa 2020 strategin och de Regionala utvecklingsstrategierna (RUS)för Norrbotten och Västerbotten.
De områden som har bäring på detta förprojekt är framförallt Kompetensförsörjning och Ökat arbetskraftsutbud.
Några viktiga punkter i RUS är:
• Underlätta övergången mellan studier och arbetsliv.
• Verka för att arbetsgivare tar tillvara hela arbetskraftens potential och anställer unga, personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade.
• Samverkan med näringslivet
• Ökat internationellt samarbete.
Vi kommer även att noggrant studera erfarenheterna som sammanställts av ESF Temagrupper och då framförallt "Integration i arbetsliver" och "Tema likabehandling".

Målsättning

Syftet med ett kommande genomförandeprojekt är att målgrupperna som omfattas av förstudien ska öka sin andel sysselsatta med strävan att den ska vara på samma nivå som för hela arbetskraften. Detta ska ske genom kompetenshöjande insatser utifrån individens och arbetsgivarnas behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar av olika slag utgör ofta ett hinder för att få eller behålla ett arbete. Otillgängliga utbildnings och/eller arbetsplatser kan därför sägas vara diskriminerande. För personer som behöver tekniska hjälpmedel är huvudmannaskapet delat och det kan ta lång tid bara för att få hjälpmedel så att man kan genomföra en utbildning. Eftersom en av grupperna som denna förprojektering ska jobba specifikt med är personer med funktionsnedsättningar, är det en självklarhet att tillgänglighet är en mycket viktig komponent. En analys av varje aktör som kan komma i fråga i ett genomförandeprojekt ska därför göras. Detta avser både fysisk tillgänglighet och attityder m.m.

I de enkäter och intervjuer som ska genomföras kommer frågan om tillgänglighet att finnas med.

All information ska vara tillgänglig och så utformad så personer med exempelvis synskada, intellektuella funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter kan ta del av den. Vid behov ska det finnas tillgång till hörselslinga och/eller dövtolk.

Transnationellt samarbete

Eftersom förvaltningen har arbetat med transnationella partners under många år har vi sett hur detta samarbete har påverkat metodutveckling. När det gäller arbetet med unga är Piteå kommun medlemmar i Youth in Europé and Social Work (YES-Forum) som är ett nätverk med ett hundratal organisationer från hela Europa. Detta nätverk är viktigt för oss för att skaffa och sprida erfarenheter när det gäller ungdomsfrågor.

Vikten av transnationellt samarbete understryks också i RUS och då särskilt för samarbetet inom Östersjöregionen.

Svårigheter med ett gemensamt transnationellt partnerskap är att utlysningar och nationella eller regionala utlysningar inom ESF inte är synkroniserade. Trots detta kommer vi att besöka några partners för att diskutera hur det framtida samarbetet kan ske. Detta avser vi att göra framförallt inom Östesjöregionen.

I ett kommande genomförandeprojekt kommer de transnationella aktiviteterna dels att ske genom studiebesök och/eller workshops tillsammans med organisationer i andra länder. Detta kan ske både för styrgrupp, personal och deltagare. Dels genom att erbjuda deltagare möjlighet till kortare praktik i ett annat land. Förarbetet inom förprojektet är viktigt för att lägga en grund till detta.

Samarbetspartners

  • Arvidsjaurs kommun
  • Socialtjänsten

Kommun

  • Arvidsjaur
  • Kalix
  • Piteå
  • Skellefteå
  • Älvsbyn