Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Individuell kompetens LIMAB 2011

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLIMAB
KontaktpersonStaffan Olsson
E-poststaffan.olsson@bokforingsbyran.nu
Telefonnummer092155635
Beviljat ESF-stöd1 395 820 kr
Total projektbudget1 395 820 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-06-29
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

LIMAB har valt en ny strategi för att utvecklas och överleva på marknaden och genomför med anledning av detta ett kompetensprojekt för att utveckla anställdas kunskaper inom nya tekniker, ledarskap och marknadsrelationer samt kvalitets-, miljö och arbetsmiljökunnande. Projektet är påkallat av förändringar i omvärlden. Projektet genomförs i samverkan mellan anställda, fack och ledning samt med aktiviteter med företag i Gällivare och Skellefteå kommun.

Bakgrund

Den industri inriktade entreprenadbranschen står inför mycket omvälvande och omfattande problem i omvärlden som kräver mycket snabb omställning. Idag är vi i LIMAB, med vårt partnerskap med Lizmontagen, den enda regionala aktören med styrka i murnings- och eldfasta branschen. Vi har under ett par år samlat information och börjat agera, beträffande hur vi måste ställa om och stärka vår verksamhet för att klara oss ur det ansträngda läget. Konkurrensen i regionen, norra Nordkalotten, har förändrats med nya företag från fd östblocket inom EU och Kina, särskilt när det gäller prefabricerade gjutprodukter och större installationer. Den nya strategiska inriktningen som vi bestämt oss för kräver att vi lär oss nya färdigheter. Företaget övergår nu från att erbjuda prefabricerade produkter till att stärka kunnandet för att genomföra akuta och planerade insatser på industrin främst i Västerbotten och Norrbotten samt Torneåområdet i Finland. Alla anställda måste stärka kompetensen inom flera områden i ett särskilt program för att de både ska kunna bibehålla och utveckla sina kunskaper och därmed klara att säkerställa sysselsättningen och på sikt utveckla vår verksamhet samt vara attraktiva på marknaden. Avsikten är också att samverka i kompetensutvecklingsprogrammet med samarbetspartners i norra Västerbotten och redan etablerade kontakter i norra Norrbotten för att de även ska ta del av den utveckling som vi anser oss behöva. Redan under hösten 2008 startades ett tankearbete och under vintern 2009 genomfördes en förstudie med, av ESF-rådet beslutade medel. Vi satt då i ett flertal möten, ledda av en extern konsult, med målet att ledningen, facken och anställda skulle komma fram till vad som måste göras. Förstudien låg sedan under våren och sommaren till grund för en tidigare ansökan om genomförande. Nu under våren och sommaren 2010 är förstudien kompletterad med ytterligare kompetensutvecklingsåtgärder i forma av fördjupningar inom desamma kompetensområden, samt med tillägget att förbereda personalen för att klara av en certifieringsprocess inom ISO 9001 och 14001.

Förstudien med kompletterande analyser visar att vi måste stärka våra kunskaper inom följande områden, utbildning i ny materiallära inom gjutning och murning (en mycket viktig internatutbildning ges idag bara i England), grundläggande ekonomi och hur man knyter marknadsrelationer, ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive utbildning inom maskinfordons- och lyftteknik, stål- och keramiksvetsning samt grundläggande datakunskap och utbildning av anställda för att klara en certifieringsprocess inom ISO 9001 och 14001. Dessa kunskaper anser vi är nödvändiga för att anställda ska klara jobben och konkurrensen i form av arbeten levererade i tid, med hög kvalitet och till konkurrensmässiga priser. Det är särskilt viktigt för dom anställda att träna att studera nu för att om ett halvår påbörja kurserna i programmet och höja kunskapsnivån i en ständigt utvecklande process. Dvs man ökar hela tiden på sina kunskaper för att kunna bibehålla anställningen, vara efterfrågad och allmänt vara anställningsbar.

Ny teknik efterfrågas, särskilt i de nya strukturerna med energi- och miljötänk. Därför är det viktigt att känna till vad som ska levereras enligt avtal och hur man arbetar på ett säkert sätt trots komplexiteten samt att veta hur man hanterar allt mer avancerad utrustning. En avgörande faktorn för att kunna leverera mer kostnadseffektiva lösningar, material med avancerad murning, är att kunna föra rätt tid på arbetet och ta betalt för tillägg. Behovet av kontinuerlig utbildning för att säkerställa goda marknadsrelationer är också mycket viktig för framtiden.

En annan viktig slutsats är att alla måste bli bättre på att arbeta självständigt och att ha kunskaper inom exempelvis lyft för att kunna serva sitt eget arbete. Det höga tempot kräver samtidigt att de anställda måste skaffa sig goda kunskaper inom arbetsmiljö och låta det genomsyra allt arbete. Konkurrensen och beställare kommer mer och mer att kräva att alla anställda kan hur ett ledningssystem för kvalitets- och miljö fungerar för att vara anställda i säljande företag.

Det är viktigt för individen att lära sig att kommunicera mellan varandra och inför varandra och utveckla sig i att ta egna beslut samt att skaffa sig utökade yrkeskunskap inom specialistområden för att vara mer efterfrågade på arbetsmarknaden.

Specialistutbildningar krävs inom flera områden inom processer som kräver bättre materialkunskaper och kunskaper inom beräkningar via datorer och kommunikation på Internet. Det gäller både för äldre att anamma tekniken och för yngre män och kvinnor med moderna kunskaper att lära sig att kombinera erfarenhet med teknik. Att modern teknologi medför flexibilitet beträffande arbetstid och arbetsplats torde öka intresset för att lära nytt och göra jobben attraktiva. Det innebär att vi lägger stort fokus på att radikalt förbättra för mer jämställd organisation inom teknikområdet. Inom området jämställdhetsintegration och anpassning av arbetsplatser kommer vi särskilt att nyttja ESF-rådets processtöd inom ramen för utbildningsaktiviteter och utbildning av interna utbildningsledare. Dom nya arbetsområden som tas fram under projektet ska bygga på ansvarsområden som väsentligt förbättrar möjligheten att få bättre sammansättning i målgruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I utbildningsprogrammet ingår även att utforma arbetsplatser så att det är möjligt för alla att delta och ta sig fram på ett enkelt sätt fungera i arbetssituationen samt att verksamheten i görligaste mån är tillgänglig. Vi ska särskilt arbeta med hur vi förhåller oss till varandra. För detta kommer vi att nyttja ESF-rådets processtöd.

Samarbete i samverkan mellan ledningen, facken och de anställda inom kompetensutvecklingsområdet krävs för att alla ska utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Även samverkan med andra företag i leveranser och inför exempelvis installation och drift av nya gruvanläggningar stärker möjligheterna till fler anställningar i företagen.

Syfte

Syftet med projektet är att höja kompetensen för dom anställda i företaget för att de ska kunna behålla jobbet samtidigt som dom blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Målsättning

Målsättningen i projektet är att samtliga anställda i företaget ska höja sin kompetens inom dom nya områden som de måste stärka för att klara kraven på arbetsmarknaden. Deltagare i kurser kommer att få svara på frågeställningar och delta i uppföljande aktiviteter för att öka erfarenhetsutbytet mellan anställda, under projektets gång. Ett par nyckelpersoner som både får gå utbildning och genomföra egna interna utbildningarna ska kunna ta på sig mer ansvar. De ska kunna utbilda och leda sina medarbetare på ett jämställt sätt och på sådant sätt att alla kan delta. Vi kommer att dokumentera alla utbildningsområden som de anställda deltar i och upprätta en plan för varje individ.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I företaget ska vi särskilt beakta att arbetsplatserna är så utformade att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen i projektet. En viktig uppgift är att anpassa verksamheten så att de som har problem med leder och rörelsehindrade ska kunna delta. Vi ska även arbeta med hur våra arbets- och utbildningsplatser görs tillgängliga för dom som har allergier eller andra hinder för att fungera i studier eller arbete. Vi ska särskilt arbeta med hur vi förhåller oss till varandra i värderingsarbetet. Målet är att öka förståelsen, medvetenheten och kunskapen genom att tänka efter hur tillgängligheten är innan vi planerar för vårt kompetensutvecklingsprojekt så att alla har möjlighet att se, höra, klara läsförståelsen och därmed delta i diskussioner samt att information är tillgänglig för alla. För detta kommer vi att nyttja ESF-rådets processtöd.

Jämställdhetsintegrering

Balansen bland de nyckelpersoner som går utbildning i projektet skall eftersträvas för framtiden. Jämställdhetsintegration skall vara en viktig del i utbildningsprogrammet särskilt när det gäller de nya kraven som bl.a. avgör hur karriärvägar ser ut och vilka kvalifikationer som krävs vid nyanställningar samt hur arbetsområden är utformade kopplat till arbetstider och löner.

Jämställdhetsfrågan kommer naturligtvis också att behandlas i utbildning om värderingar, där attityder och förhållningssätt baserad på kön behandlas särskilt.

Eftersom kunskapen är låg ingår i kompetensutvecklingsprogrammet att öka kunskapen om och fördelar med ett nytt och jämställt arbetssätt. I detta ingår att värdera manlig respektive kvinnlig kompetens likvärdigt. Målsättningar och styrningen mot dessa behandlas i ett avsnitt. För detta kommer vi att nyttja ESF-rådets processtöd.

Transnationellt samarbete

Murning och eldfasta konstruktioner är en internationell kunskap. Det innebär att ett ökat företagande och fler installationer inom teknikområdet skapar en ny och utvecklad marknad för personer från hela världen.

Samarbetspartners

  • Huvudkontoret
  • IF Metalls förbundskontor
  • Ledarna

Kommun

  • Gällivare
  • Luleå
  • Skellefteå
  • Överkalix