Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

INTRO

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonMagdalena Fjellner
E-postMagdalena.Fjellner@jokkmokk.se
Telefonnummer0971-17184
Beviljat ESF-stöd5 978 228 kr
Total projektbudget15 532 492 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2010-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projekt INTRO är ett strategiskt samarbete mellan tre kommuner i region ÖN och två transnationella parter. Projektet ska, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för ESF:s målgrupper, dels utveckla en modell för individualiserad support och matchning, dels modeller för socialt företagande.

Bakgrund

Citat deltagare: - Efter fyra års anställning, den sista tiden som sommarjobbare, hörde arbetsgivare plötsligt inte av sig. I det läget är det viktigt att man hittar nån som verkligen bryr sig om en, som lyssnar, som stöttar på individuell nivå!

Föreliggande ansökan om genomförandeprojekt är resultatet av den förprojektering Dnr 2008-3080034 som beviljats inom ramen för utlysning 1 ESF ÖN.

Den metod som utgjort kärnan i arbetet är Logiskt ramverk (LR). Det betyder att alla som på ett eller annat sätt berörs av frågeställningen, målgrupper, myndigheter, företag och organisationer har deltagit i arbetet att ta fram detta genomförandeprojekt.

Under arbetets gång har kontakter tagits med andra aktörer, regionala och transnationella, för att forma ett gemensamt, strategiskt projekt. Därför genomförs projektet av Älvsbyns och Jokkmokks kommuner i samarbete med den senare som projektägare.

Nedan redovisas under del A, Processen, i sammanfattad form hur arbetet i förprojekteringen gått till och vilka som deltagit. Under del B, Behov och slutsatser, redovisas resultatet. Till sist sammanfattas förprojekteringens slutsatser

DEL A: PROCESSEN

- Planering, rekrytering deltagare, styrgruppsmöten
- LR-Workshop (WS) 1, med representanter för målgrupperna. Deltagarna beskriver sin situation och problem, orsaker och konsekvenser, relaterade till att stå utanför arbetsmarknaden. Vidare diskuteras förslag på insatser som skulle kunna underlätta inträde.
- WS 2 med representanter för politiken, kommunen, skola/utbildning, socialtjänsten, arbetsförmedling, ideella sektorn och näringslivet. Återkoppling fr WS1 samt uppdatering av aktuellt läge vad gäller arbetslöshet, sjukskrivningar, bistånd etc. Deltagarna skapar dels ett PROBLEM-/SITUATIONSTRÄD, dels ett MÅLTRÄD med förslag på insatser för att åstadkomma en förändring.
- intervjuer av andra aktörer, bl a politiker, innovatörer, facken, försäkringskassan, integrationshandläggare, vuxen- och gymnasieutbildning, som bidrar till att beskriva problem och förslag till insatser.
- besök vid Employment Week i Bryssel för att studera goda exempel och finna potentiella partners i Europa.
- löpande dokumentation, avstämning, planering, självutvärdering
- WS 3, träff med företag i Jokkmokk. Diskussion kring vilka möjligheter som finns att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden samt vilka kompetensförsörjningsbehov företagen har
- kompletterande intervjuer med företag. Följande företag har deltagit i arbetet, via möten eller intervjuer: Hedins Hjulgrävmaskiner, Jokkmokks blommor och Begravningsbyrå, Kalix Tele 24, Jokkmokks Chark, Team Sportia, Lapplands Eltjänst, Jokkmokks Allmek, SVEBOR, BD-List (GAPRO), Jokkmokkskorv, HEBOverken, Porsi Syprodukter, N67Solar, Jokkmokks Tenn samt renskötselföretag
- WS 4 med ca 30 inbjudna arbetsledare/chefer på offentliga arbetsplatser. Diskussion kring gemensamma insatser för att underlätta inträde på arbetsmarknaden
- Samplanering med Älvsbyns kommun. Samarbetet är förankrat på högsta politiska nivå i de båda kommunerna och ett antal träffar har genomförts där dels likheter i projektupplägg konstaterats, dels intressanta frågor för gemensamt lärande identifierats.
- 16 september möte i Jokkmokk med alla aktörer inbjudna. Redovisning av förprojekteringen samt förankring av genomförandeprojektet till ramverk och struktur. Genom synpunkter från deltagarna har projektet vässats ytterligare och förbättringar införlivats i projektplanen.

Parallellt med förprojekteringen i Jokkmokk har en arbetsgrupp i Älvsbyn, ledd av företrädare för kommunen men innehållande representanter för målgrupperna och samarbetsparter som arbetsförmedling och försäkringskassa, kartlagt situation och behov i Älvsbyn.

DEL B: BEHOV OCH PROBLEM
I detta avsnitt sammanfattas slutsatser och behov från de båda kommunerna.

Kommunernas generella problematik
Glesbygds- och i synnerhet inlandskommuner har under lång tid genomgått stora förändringar avseende arbetsmarknad, näringslivsstruktur, investeringsklimat, förändrade befolkningsstrukturer mm. Idag och för framtiden blir dessutom frågan om tillgängliga produktionsresurser för det befintliga näringslivet allt viktigare.

Småskaligheten i inlandskommuner innebär att utpendling till större arbetsmarknader och veckopendling är mycket vanligt vilket skapar kulturer och förhållningssätt till den egna arbetsmarknaden som inte är lätt att bryta oavsett att det finns en efterfrågan på hemmaorten.

Den traditionella synen på arbetskraft och produktionsresurser har i stor utsträckning enbart fokuserad på arbetskraft som ansetts 100 % arbetsföra och därmed skapat en stark begränsning av kommunernas möjliga tillgång på produktionsresurs.

Samverkan mellan myndigheterna
De myndigheter och verksamheter som arbetar med att hjälpa målgruppen till arbete uttrycker en sak gemensamt: Man behöver ytterligare öka samverkan mellan de berörda. Dessutom finns en samstämmighet kring behovet av tydligt jobbfokus, dvs insatserna måste på ett tydligt och tidigt sätt involvera arbetsgivare. En deltagare önskar följande: - En modell som förenklar processen att få jobb: dels en samordningsfunktion som på ett individinriktat sätt stöttar varje individ, lyssnar, coachar. Dels en arbetsmarknadsfunktion som hjälper till med att skaffa praktikplatser, skriva cv och personligt brev, där man får en handledare, referenser.

Målgruppens beskrivning
Nedan listas några citat ut de workshops som genomförts med deltagare:
- Arbetsgivare har en tendens att dra folk över samma kam, dvs om någon misskött sig på en praktik så vågar man inte säga ja till någon annan
- Att det finns handledare ute på arbetsplatserna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det betyder personlig utveckling, självförtroende, ökade kunskaper
- det finns inget jobb för dig i nuläget: det handlar mycket om vilket bemötande man får!
- Upprätta en samordningsfunktion där man kan få all hjälp man behöver på ett ställe!
- Handläggare/motsvarande måste bli bättre på att lyssna!
- Utveckla sätten för unga att få praktik, utbildningar
- Tiden på SFI måste kombineras med en praktikplats eller jobb, då kortas ju tiden för att lära sig språket
- Bättre system för att validera erfarenheter, utbildning och kunskap
- Man måste fånga upp människor tidigare, få ett stopp på rundvandringen
- Det finns mycket att lära av privata aktörer t ex kring jobbcoaching etc. Individfokus, uppföljning, service mm

I dialog med flera representanter från bland annat handikapporganisationerna utstrålas en stor vilja till att bidra utifrån individens förutsättningar. DHR:s ordförande i Norrbotten, Lars-Åke Andersson (själv rullstolsbunden) utrycker att gruppen växer genom att fler och fler får fysiska och psykiska handikapp. Det finns en stor potential inom gruppen som idag är utanför arbetsmarknaden av både kunskap och erfarenhet som inte tillvaratas, ett stort tapp av resurser för samhället samt till stort förfång för individen.


Arbetsgivare är positiva
De workshops som genomförts i Jokkmokk med såväl privata som offentliga arbetsgivare visar att det finns ett stort intresse att ta emot personer ur målgruppen både vad gäller praktik och anställning. Oro finns kring att räcka till som handledare. Det finns behov av stöd vid rekrytering, vid handledarskap, vid praktikanordnande. Kompetensvärdering och matchning tillhör också utvecklingsområden.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Projektets HUVUDPROBLEM:
Svårt för grupper och individer UTANFÖR att etablera sig på arbetsmarknaden

ORSAKER
- Negativa attityder, värderingar och fördomar
- Målgruppernas brist på erfarenheter och egna nätverk
- Brist på samverkan mellan aktörer
- För få arbetsplatser
- Brist på praktik, handledare, stöd

KONSEKVENSER:
- Utanförskap
- utflyttning
- arbetskraftsbrist
- negativa konsekvenser på individnivå (ohälsa etc.) och samhällsnivå (produktionsbortfall, hög kostnad etc).

Syfte

Syftet är att bidra till att reducera det utanförskap som idag finns i samhället.
Konsekvenserna av det rådande utanförskapet är i den genomförda förprojekteringen tydligt beskrivna både av de målgrupper som idag räknas till de som står utanför och av myndigheter och arbetsgivare. Det handlar om konsekvenser på flera nivåer: på en individuell nivå om att inte ta människor i anspråk, om att inte känna sig behövd, om sociala och ekonomiska problem som i förlängningen ofta leder till en negativ, självuppfyllande spiral som leder med tiden hotar att leda allt längre bort från ett arbete och en situation där man upplever sig vara med, blir en av de andra. På en samhällelig nivå om stora kommunala kostnader, om ett väsentligt produktionsbortfall i och med en mer eller mindre helt outnyttjad arbetskraft - i en situation där just bristen på arbetskraft är ett reellt hot mot det lokala näringslivets (både det offentliga och privata) utveckling på sikt, om en allt sämre bas för kommunala skatteintäkter och därmed samhällsservice, om utflyttning och en allt avtagande framtidstro.
Mot detta vill projektet skapa en motbild. Genom att satsa på att förädla, anpassa och koppla ihop tidigare gjorda erfarenheter i en dynamisk och flexibel modell, som är utvecklad och förankrad via en omfattande delaktighetsprocess bland alla aktörer, kan ett gott exempel skapas som gör att syftet på sikt uppnås.

Regionala prioriteringar

I enlighet med den regionala planen för Övre Norrland uppfyller projektet flera av de angivna prioriteringarna inom programområde 2:
- Strategiska ansatser på flera nivåer: dels samverkan mellan kommuner, dels samverkan mellan målgrupper, dvs en hög grad av mångfald, för formande av kritisk massa i små kommuner, för högre överförbarhet av resultat och slutsatser samt för effektivt resursutnyttjande
- Länsövergripande
- Transnationellt perspektiv
-Tydligt fokus på RTP i meningen tillväxtfrämjande förutsättningar
- Starkt fokus på arbete, tydlig koppling mellan behov av att bryta utanförskap och arbetskraftsförsörjning
- Socialt företagande
- Breda samverkanslösningar mellan flera aktörer på både lokal, regional och transnationell nivå
-Mervärde/additionalitet

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för individer som idag står utanför eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden

Indikatorer:
- Att en modell som underlättar etablering på arbetsmarknaden för de relevanta målgrupperna är utvecklad och testad
- Att en modell för socialt företagande är utvecklad och förankrad
- Att en modell för erfarenhetsutbyte mellan aktörer och målgrupper är utvecklad och testad
- Att kunskapen kring unga kvinnors situation och utanförskap har ökat
- Att modeller och verktyg som innebär att fler kvinnor kommer in på (och tillbaka till) arbetslivet är utformade och testade

Det angivna projektmålet är direkt hänförligt till det huvudproblem som beskrivits i Bakgrundsavsnittet. Enligt LR-metoden ska också de fem orsaksteman som arbetats fram under inventeringsfasen, dvs negativa attityder, värderingar och fördomar, målgruppernas brist på erfarenheter och egna nätverk, brist på samverkan mellan aktörer, för få arbetsplatser, brist på praktik, handledare och stöd bilda motsvarande delprojekt, men vi har, för att skapa en logisk process, valt att samla dem under tre delmål som tillsammans skapar resultat (se nedan) som omfattar samtliga beskrivna oraksteman.

RESULTAT:
Vid projektets slut ska följande tre resultat finnas tillgängliga:

- En modell som underlättar etablering på arbetsmarknaden för de relevanta målgrupperna vara utvecklad och testad (Delprojekt Jokkmokk)

- Utvecklade och förankrade modeller för socialt företagande (Delprojekt Älvsbyn)

- En modell för erfarenhetsutbyte mellan aktörer och målgrupper vara utvecklad och testad (Delprojekt Gemensamt erfarenhetsutbyte)

Indikatorer Delprojekt Jokkmokk: En modell som underlättar etablering på arbetsmarknaden för de relevanta målgrupperna vara utvecklad och testad

- En modell som underlättar etablering på arbetsmarknaden för de relevanta målgrupperna är utvecklad och testad
- Minst 80 personer ut de relevanta målgrupperna har deltagit i projektet
- Minst 40 % av deltagarna har utgjorts av kvinnor
- minst 50 % av deltagarna har kommit ut i arbete eller studier senast sex månader efter avslutad tid i projektet
- minst 80 % av deltagarna har upplevt att deras deltagande i projektet ökat deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden
- en plan för att integrera och finansiera modellen inom reguljära system är upprättad

Indikatorer Delprojekt Älvsbyn: Utvecklade och förankrade modeller för socialt företagande
- En modell för socialt företagande med inriktning mot ny uppdragsverksamhet och legoarbeten
- En modell för socialt företagande med inriktning mot befintlig arbetsmarknad (rehab, praktik, stimulansåtgärder)
- Minst 55 personer ur de relevanta målgrupperna har deltagit i projektet
- Minst 60 % av deltagarna har utgjorts av kvinnor
- minst 35 % av deltagarna har kommit ut i arbete eller studier senast sex månader efter avslutad tid i projektet
- minst 80 % av deltagarna har upplevt att deras deltagande i projektet ökat deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden

Indikatorer Delprojekt Gemensamt erfarenhetsutbyte:
- En modell för erfarenhetsutbyte mellan aktörer och målgrupper på regional och transnationell nivå är utvecklad och testad
- Minst 12 lärandesammankomster mellan parterna Jokkmokk, Älvsbyn och Skellefteå (Solkraft) är genomförda under projekttiden
- Sammankomsterna har omfattat deltagande från deltagare, projektmedarbetare och arbetsgivare med en majoritet ur deltagargruppen
- Processen är dokumenterad med hjälp av deltagarnas egna upplevelser och lärande som grund. Prel titel: INTRO: en berättelse om ett riktigt projekt
- En manual för praktik- och jobbintroduktion är utarbetad i samverkan mellan deltagare och projektmedarbetare på de tre enheterna
- Två transnationella erfarenhetsutbytesresor i Europa (Italien, England) med deltagargruppen representerad är genomförda och dokumenterade

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har hela sin fokus på att göra arbetsmarknaden tillgänglig för personer som står utanför. En del av projektdeltagarna kommer också att vara personer med funktionshinder. Arbetet i delprojekten i Jokkmokk och Älvsbyn kommer att koncentreras på att göra arbetsmarknaden öppen för vilken resurs som finns i de människor som nu står utanför. Det gäller modellarbetsplatser i Jokkmokk och legoarbeten och kooperativ i Älvsbyn. Även i det konkreta arbetet med deltagarna kommer de resursstärkande inslagen att vara centrala (se ovan om empowerment).
Röda Korset kommer att vara en samarbetspartner genom projektet med seminarier om mångfald och diskriminering. Detsamma gäller HSO som kontaktats för föreläsningar under projekttiden.
De Hörselskadades Förening i Jokkmokk har kontaktats under förprojekteringen. De vill vara samverkanspartner i projektet och kan delta med kunskap
Projektets samtliga verksamheter kommer att granskas och anpassas utifrån krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Det gäller såväl hemsidor där såväl textutformning som grafisk utformning ska underlätta för personer med olika funktionshinder at ta del av information. När det gäller lokaler kommer dessa att vara anpassade vad gäller ramper, allergisanering, belysning m.m för personer med funktionshinder.
Ingen ska hindras från att delta i projektets aktiviteter. Detta gäller också inför projektets val av samarbetspartner transnationellt. I Italien drivs många kooperativ av personer med funktionshinder medan Ingeus i England varit särskilt framgångsrika just i arbetet med att hjälpa personer med funktionshinder till arbete. I förekommande fall kommer personlig assistent eller ledsagare att beredas möjlighet att delta i besöken utomlands.

Jämställdhetsintegrering

Projektet vill utveckla nya och beprövade metoder som stödjer jämställdhetsintegrering. Möjligheten att bygga nätverk och fördjupa samarbetet över kommungränserna är viktiga och nya inslag i jämställdhetsarbetet.
Projektet fäster särskild uppmärksamhet på att öka kunskapen om unga kvinnors utanförskap och anger detta som en indikator på huvudmålet. Särskilda utbildningsinsatser , planerade bl a tillsammans med Röda korset,ska bidra till ökad kunskap och handlingsberedskap. När det gäller deltagande i delprojekten i Jokkmokk respektive Älvsbyn finns angivet indikatorer på deltagande som motsvarar de problem och behov som identifierats i förprojekteringen.
Jämställt synsätt i projektarbetet innebär i praktiken att
- Styrgruppen har jämställd representation
- projektet eftersträvar en jämn könsfördelning vad gäller rekrytering av projektmedarbetare
- vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland projektdeltagarna, dock med en övervikt av unga kvinnor i Älvsbyn beroende på att den gruppen är överrepresenterad när det gäller psykisk ohälsa
- förhållningssätt och dialog skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv så att frågan om jämställdhet är en integrerad del i alla projektaktiviteter.

För att säkerställa ett systematiskt jämställdhetsintegreringsarbete under projekttiden i syfte att nå konkreta resultat i form av ökad kunskap, förbättrad praktik och policy kommer de metoder som sammanställts i den statliga utredningen JämStöds Praktika - metodbok för jämställdhetsintegrering, del 1 av 3, SOU 2007:15 att användas. Den modell som används är mycket konkret med en steg för steg-process i analys, test, reflektion och genomförande. Modellen kallas Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering eller Trappan och ger en bild över alla steg i processen för att integrera jämställdhet i en verksamhet.

Projektets styrgrupp svarar för att besluta hur Trappan ska användas i projektets olika delar.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att samarbeta med två verksamheter/partnerorganisationer inom ramen för transnationellt samarbete. Under förprojekteringen har kontaktats två medlemsländer i syfte att finna samarbetspartners som stämmer väl överens med inriktningen i det svenska projektet. Nedan beskrivs dessa samarbeten var för sig:

ITALIEN, TN-aktivitet 1:
Samarbete med sociala kooperativ i Italien. Under förprojekteringen har initierats ett samarbete med organisationen Obbietivo Formazione (ObF) i Florens. ObF koordinerar och utbildar sociala kooperativ i Toscana. Genom European Minds finns ett långvarigt samarbete etablerat med ObF och dess verksamhetschef Patrizia Giorio.
Toscana har en lång tradition av sociala kooperativ. Här finns ett system för att organisera och driva verksamheter, exempelvis inom turistbranschen samt den sociala sektorn, med målgrupperna själva som huvudaktörer
Samarbetet syftar till att hämta kunskap och erfarenhet på olika nivåer. För de deltagande beslutsfattarna är syftet att lära hur arbetet kan organiseras i en lokal kontext, vilket bidrag sociala företag gör i den lokala ekonomin och vilka olika roller och funktioner som krävs och hur aktörer kan samverka. För de deltagande praktikerna, anställda i projektet eller ordinarie verksamhet vid af, fk eller kommun, är syftet och mervärdet att lära hur arbetet bedrivs, metoder och verktyg samt specifikt hur arbete med empowerment kan se ut. För deltagarna, representanter ur målgruppen, är syftet att dela erfarenheter med andra i samma situation och att finna hur sociala företag kan organiseras och drivas av medlemmarna själva.

ENGLAND, TN-aktivitet 2:
När det gäller studieresan till England har förprojekteringen visat att man nått stor framgång med målgrupperna långtidsarbetslösa, sjukskrivna och funktionshindrade i program organiserade av Ingeus/Work directions. UK. Programmen, varav NEW Deal är ett av de som ska studeras, innebär att man kombinerar personlig coachning med effektiv matchning. Flera hundra tusen personer utanför arbetsmarknaden har kunnat gå från bidrag till egen försörjning via de program som Ingeus/Work directions UK erbjuder. Vid Employment week i Bryssel 2008 förevisades några av resultaten och kontakter togs. I samband med omorganiseringen av arbetsförmedlingens verksamhet där externa aktörer välkomnas har man i England nu planer på att etablera verksamhet i Sverige. Det finns således flera skäl att knyta kontakter och närmare se vilka framgångsfaktorer som finns.
Även när det gäller studiebesöken i England kommer den svenska gruppen att bestå av representanter för beslutsfattare, praktiker och deltagare.

I många avseenden bidrar transnationellt samarbete av denna karaktär till att ge de medverkande inspiration och nya idéer. Men det ger också ökat självförtroende och en känsla av gemenskap, detta att veta att man delar erfarenheter med andra, utanför såväl sin kommun som Sverige. På så vis bidrar även projektet till att uppfylla intentionerna i den europeiska gemenskapen, till ökad förståelse och integrering i ett större sammanhang.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Gällivare
 • Arbetsförmedlingen Älvsbyn
 • Försäkringskassan Gällivare
 • Norrbottens läns landsting
 • Socialtjänsten
 • Tillväxt och kommunikation

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen i Gällivare
 • Arbetsförmedlingen Älvsbyn
 • DHR Älvsbyn
 • Excentrum AB
 • Försäkringskassan Gällivare
 • Socialtjänsten
 • Solkraft Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd
 • Älvsby folkhögskola

Kommun

 • Jokkmokk
 • Skellefteå
 • Älvsbyn